Maanantaina kaupunginhallituksessa tärkein asia on Espoon lausunto  hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja SOTE-uudistuksen askelmerkeiksi. Sitä on käsitelty useaan kertaan ja olemme jo saaneet hyvin näkemyksiämme pohjaan. Vielä muutamia muutosesityksiä viilaamme.

Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Lausunnon antaminen hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja SOTE-uudistuksen askelmerkeiksi (Kv-asia) (pöydälle 11.1.2016)

Lausunnon keskeinen lähtökohta on, että suurille kaupungeille ja metropolialueelle tarvitaan oma erillisratkaisunsa. Sama malli ei käy pieniin maakuntiin ja isoihin kaupunkeihin. Ja kaupunkien elinvoimasta on huolehdittava, se on koko Suomen etu.

Lausunto on parantunut käsittelyprosessin kuluessa. Olemme saaneet lausuntoon lisäyksiä pääkaupunkiseudun yhteistyörakenteista, päätöksenteon selkeydestä ja läheisyysperiaatteesta sekä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta järjestämisvastuun pitää olla selkeästi itsehallintoalueella ja erilliset alueet voivat vastata tuotannosta.

Vielä valmistelemme muutamia muutosesityksiä koskien demokratianäkökulman vahvistamista, sosiaalipalveluiden parempaa huomioimista, valinnanvapauslainsäädännön reunaehtoja ja pääkaupunkiseudun yhteistyörakenteiden tärkeyden korostamista. Myös kunnille jäävien ennaltaehkäisevien palveluiden ja sosiaalipalvelujen rajapinnat on otettava huomioon.

– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia) (pöydälle 11.1.2016)

Demareiden paikka.

– Espoon kaupungin tietoturvapolitiikka

Kaupungin voimassa oleva tietoturvapolitiikka on vuodelta 2006. Toimintatapojen ja -ympäristön muutokset sekä palveluiden toteuttamistapojen uudistaminen edellyttävät sen päivittämistä. Tietoturvan lisäksi tietosuojan merkitys kasvaa.

Kaupunginhallitus seuraa tietoturvallisuuden toteutumista kaupungissa ja  hyväksyy tietoturvapolitiikan. Kaupunginjohtajalla puolestaan on kokonaisvastuu tietoturvallisuuden toteuttamisesta ja tietoturvallisuuden toteutumisen raportoinnista kaupunginhallitukselle.

Tietoturvapolitiikka on 6-sivuinen dokumentti, jossa kuvataan tietoturvallisuuden järjestelyt. Tämä oli kaupunginhallituksessa keväällä ja 1.6.2015 kokouksessa asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi lähinnä vihreiltä tulleiden näkemysten huomioimiseksi.

Tuolloin kaipasimme mm. tarkempaa toiminnan organisoinnin kuvausta siitä, miten tietoturvaa toteutetaan käytännön toiminnassa ja korostimme, että tietoturva on otettava huomioon kaikessa toiminnansuunnittelussa ja -ohjauksessa.

Pikaisen lukemisen ja vertailun perusteella paperi on kehittynyt huomattavasti valmistelun aikana ja rooleja, tehtäviä ja vastuita on selkiytetty. Hyvä niin.

– Paikkajakotoimikunnan varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (pöydälle 14.12.2015) (pöydälle 11.1.2016)

Kokoomuksen paikka, jokohan nyt olisi nimi.

– Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 16.11.2015 päätöksestä myydä kaksi asuntotonttia SRV Rakennus Oy:lle

Kurt Bymanin (sit.) oikaisuvaatimus, jossa vaaditaan elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksen 16.11.2015 kumoamista. Sen mukaan tontinmyyntipäätös ei täytä valtuuston asettamia edellytyksiä mm. Kehä I kattamista ja tonttien myyntiä yhtenä kokonaisuutena. Lisäksi esitetään, että tontit on myyty liian alhaiseen hintaan, että Kehä I:n kattamisen kustannusarviossa on jaettu kustannukset kahden vaiheen välille epäilyttävästi ja että tonttien myynti on ollut kilpailusäännösten vastaista, koska tonttien myyntiä ei ole kilpailutettu.

Oikaisuvaatimus esitetään hylättäväksi ja olemme pohjaesityksen kannalla. Vastustimme itse hanketta massiivisten liikennejärjestelyjen ja kaupunkirakenteen ongelmien takia ja epäilimme rahoituksen riittävyyttä.  Nyt emme kuitenkaan halua viivyttää valtuuston enemmistön siunaamaa hanketta, koska se tulisi kalliiksi. Elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa tontinmyyntipäätökset on tehty yksimielisesti.

– Oikaisuvaatimukset elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 14.12.2015 päätöksestä jatkaa kahden asuntotontin myyntiä SRV Rakennus Oy:lle

Bymanin lisäksi toinen yksityishenkilö tehnyt valituksen.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksen 14.12.2015 kumoamista. Siinä väitetään, että ostajan ei pitäisi muuttua ja että tontit on myyty alihinnalla. Ja esitetään, ettei hankintakilpailutuksesta ole saanut tietoja eikä urakkatarjous sisällä kaikkia projektista johtuvia kustannuksia. Lisäksi oikaisuvaatimuksen mukaan kaupunki ei hyödy tarpeeksi, koska metroaseman uloskäyntitila jätetään myytävän tontin sisälle, ja kaupunki maksaa siitä vuokraa.

Toisen oikaisuvaatimuksen tekijä kyseenalaistaa sen, ettei tointteja ole myyty tarjousmenettelyllä ja esittää korkeampia hinta-arvioita tonteille.

Oikaisuvaatimukset esitetään hylättäväksi. Tähän samat kommentit kuin edellä.

– Valtuuston päätöksen 21.12.2015 § 179 Kehä I:n parantamisen käynnistäminen Keilaniemessä täytäntöönpano

Esitetään, että valtuuston Kehä I:n parantamisen käynnistämistä Keilaniemessä koskeva päätös 21.12.2015 pannaan mahdollisista valituksista huolimatta heti täytäntöön.

Kehä I:n parantamistyöt aloitetaan tammikuussa 2016. Kehä I:n ja asuintornitonttien alueella tehdään laajoja louhintoja, jotka olisivat huomattavasti hankalampia ja kalliimpia sen jälkeen, kun metroliikenne on käynnistynyt elokuussa 2016. Kaupungin Kehä I:n parantamisen ensimmäisen vaiheen rakentamisesta järjestämä urakkakilpailu ja saatu halvin tarjous perustuvat edellä esitettyyn aikatauluun.

Valtuuston päätöksen täytäntöönpano ei tee kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksiin liittyviä mahdollisia valituksia hyödyttömiksi, koska tontteja koskevat kauppakirjat astuvat voimaan vasta, kun elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätökset ovat tulleet lainvoimaisiksi. Asia ei myöskään muodostu kaupungin kannalta riskiksi, koska tonteista voidaan tarvittaessa tehdä uudet myyntipäätökset.

Tämä on minusta perusteltua, kun valtuuston päätös on tehty. Päätöksen toimeenpanon viivyttäminen tulisi kalliiksi.

– Valtuustoaloite terveys- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin järjestämisestä Ämmässuon kaatopaikan ympärillä sijaitsevien asuinalueiden asukkaista (Kv-asia)

Veera Ruohon (ps.) aloite, jossa vaaditaan, että Espoon kaupunki järjestää terveydensuojeluvalvonnan ja seudullisen ympäristöterveydenhuollon mukaisena tehtävänään terveys- ja sosiaalisten vaikutusten arvioinnin Ämmässuon kaatopaikan ympärillä sijaitsevien asuinalueiden asukkaista.

Vastauksessa todetaan, että Espoon kaupungin terveyspalvelut on kyselytutkimuksella selvittänyt Ämmässuon kaatopaikan lähiympäristön asukkaiden terveydentilaa, koettua terveyshaittaa ja -huolta.  Kyselyyn on sisältynyt myös mahdollisuus ilmoittautua vapaaehtoiseen myöhemmin toteutettavaan kohdennettuun terveystarkastukseen.

Edelleen todetaan, että terveyskyselyssä ei alueella todettu vakaviin terveyshaittoihin viittaavaa. Sosiaalisina vaikutuksina todetaan asukkaiden kokema monimuotoinen viihtyvyyshaitta sekä huoli ympäristöhaitoista ja näiden mahdollisista terveysvaikutuksista. Kyselyn mukaan asukkaat kokevat kaatopaikan vaikuttavan huonontavasti omaan terveyteensä, läheistensä terveyteen, juomaveden, ilman ja maaperän laatuun. Asukkaiden kokema viihtyvyyshaitta ja huoli tulee ottaa vakavasti. Nämä seikat tulee huomioida lähialueen kaavoituksessa ja mahdollisten uusien toimintojen sijoittelussa.

Myöhemmin toteutetaan vielä halukkaille kyselyyn osallistuneille kohdennettu terveystarkastus normaalina terveydenhuollon toimintana.

Espoon kaupungin terveyspalvelut / ympäristöterveys on paneutunut myös Ämmässuo – Kulmakorven alueen toimintoihin ja niiden mahdollisiin vaikutuksiin elinympäristöön sekä toimintojen valvontaan ja lupaehtojen ja määräysten noudattamiseen. Nyt tehdyn katsauksen perusteella alueen toimijoiden valvonta on ollut asianmukaista ja toimijat ovat noudattaneet annettuja määräyksiä. Asukkaiden esiin tuomiin huolenaiheisiin on reagoitu asianmukaisesti. Ympäristöön aiheutuvat häiriöt on pyritty pitämään mahdollisimman vähäisinä.

Liitteenä kyselyn kysymykset ja tulokset sekä katsaus Ämmässuon toimintoihin. Hyvä että kysely ja selvitys on tehty ja että sosiaali- ja terveyslautakunta on ottanut asian vakavasti. Aloite on siis toteutunut. Asia vaatii seurantaa jatkossakin.

– Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä jatkumisesta alkuopetuksessa (Koulupolun alku -ryhmät) (Kv-asia)

Kari Uotilan (vas.) kysymys, johon ei vielä ole vastausta.

– Valtuustoaloite valvontakameroiden saamiseksi kaikkiin Espoon kouluihin ja oppilaitoksiin (Kv-asia)

Hanna Kiljusen (kok.) aloite, jossa esitetään että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin valvontakameroiden hankkimiseksi ja asentamiseksi kaikkiin espoolaisiin kouluihin ja oppilaitoksiin.

Vastauksessa todetaan, että kaikkiin uusiin kohteisiin asennetaan ulkoalueiden valvontajärjestelmä. Tilakeskus -liikelaitos on vuosittain asentanut ulkoalueiden valvontaan eli kuorisuojaukseen tarkoitetun kamerajärjestelmän muutamaan sellaiseen käytössä olevaan koulukiinteistöön, josta järjestelmä vielä puuttuu. Järjestelmän hankinta- ja asentamiskulut ovat kohteesta riippuen noin 40 000 euroa / kiinteistö. Kohteiden valinnassa on priorisoitu kohteita, joissa on esiintynyt paljon ilkivaltaa tai muuta häiriötä. Noin kolmestakymmenestä Tilakeskus-liikelaitoksen omistamasta koulukiinteistöstä puuttuu vielä ulkoalueiden valvontaan tarkoitettu kamerajärjestelmä.

Edelleen todetaan, että siirtokelpoisiin koulurakennuksiin valvontajärjestelmiä ei ole aiemmin asennettu, koska kyse on väliaikaisista rakennuksista. Jatkossa myös siirtokelpoisiin rakennuksiin suunnitellaan myös rakennuksia ja ulkoalueita valvomaan kamerajärjestelmät.

Tilakeskus -liikelaitos tulee jatkamaan puuttuvien kamerajärjestelmien asentamista saamansa vuosikorjausbudjetin puitteissa.

Tämä oli kaupunginhallituksen listalla 24.8. mutta kaupunginjohtaja veti sen pois perusteellisempaa valmistelua varten. Nyt on tiukennettu ainakin sen osalta, että myös siirtokelpoisiin asennetaan kamerat.

– Valtuustokysymys Keilaniemen tunnelisuunnittelusta (Kv-asia)

Jukka Kilven (ps.) 21.10.2013 tekemä kysymys, jossa kyseenalaistetaan tunneloinnin kustannukset.

Valtuusto palautti asian uudelleen valmisteltavaksi 9.6.2014 siten että päätettäväksi tuodaan myös vaihtoehto, jossa Kehä I:stä ei tunneloida Keilaniemen kohdalla vaan rakentaminen sijoitetaan kadun varteen.

Tämä asia vietiin päätökseen joulun alla valtuustossa ja siinä yhteydessä käytiin läpi sekin, miksei toista vaihtoehtoa koskaan valtuustolle tuotu. Jälkipyykiksi menee siis.

– Finnoo-Djupsundsbäcken, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 441600, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kv-asia) (pöydälle 11.1.2016)

Tämä jäi viime kokouksessa esityksestäni pöydälle, koska Särkijärvi (kok.) kyseenalaisti, onko pysäköintipaikkojen mitoitusohjetta noudatettu lyhytaikaisen pysäköinnin osalta. Selostustekstissä mainitaan, että paikat tulevat kadunvarsiin ja esittelijä totesi, että asia tarkennetaan katusuunnitelmassa, mutta tämä ei riittänyt. Kuvaus itse kaavan sisällöstä löytyy edellisen kokouksen raportista.

– Valtuustoaloite Espoon Nupurin Mustanpurontien ja Arkiniityntien vesihuoltoasian pikaiseksi ratkaisemiseksi (Kv-asia)

Veera Ruohon (ps.) aloite. Valtuusto palautti päätöksessään 18.5.2015 aloitteen uudelleen valmisteltavaksi selkeän ohjeistuksen kera. Sen jälkeen on tehty kaivovesiselvitys, jota referoidaan vastauksessa. Vastaus ei kuitenkaan kaikilta osin vastaa ohjeistusta. Kaivoselvitys piti tuoda kaupunginhallitukselle tiedoksi, se olisi hyvä saada asiakohtaan liitteeksi.

Lisäksi valtuusto ohjeisti, että ”Päätetään kesävesijohdon vetämisestä alueelle akuuttina toimenpiteenä vesihuoltoasian ratkaisemiseksi.”

Tämä asia on kuitattu vastauksessa yhdellä lauseella: ”HSY:n vesihuolto ei rakenna kesävesijohtoja.”

Tätä asiaa on tarpeen avata nykyistä laajemmin aloitevastauksessa. Lisäksi on syytä huomioida valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymä pöytäkirjamerkintä:

”Selvitetään Espoossa vesihuollon kunnallistekniikan ulkopuolella olevat alueet ja käydään läpi niiden kunnallistekniikan rakentamisen kiireellisyysjärjestys. Priorisoidaan Mustanpurontien alue kiireelliseksi kunnallistekniikan selvityskohteeksi. Ennen kunnallistekniikan valmistumista kaupunki huolehtii siitä, että Mustanpurontien asukkaat saavat puhdasta käyttövettä.”

Parasta olisi palauttaa asia uudelleen valmisteltavaksi, ettei valtuustossa tarvitse toistaa näitä huomioita.

– Keran osayleiskaavaehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 132700

Osayleiskaavan tavoitteena on muodostaa Kerasta kaupunkimainen ja kerrostalovaltainen uusi iso paikalliskeskus Kauniaisten ja Leppävaaran välille. Kaavaehdotus mahdollistaa alueelle vähintään 14 000 asukasta ja 10 000 työpaikkaa. Kaavassa varaudutaan rantaradan kehittämiseen kaupunkiradaksi välillä Leppävaara-Espoon keskus sekä pikaraitiotien ulottamiseen Matinkylästä Keraan ja sieltä eteenpäin.

Rakentamisen tehokkuuden ja korttelitypologioiden lähtökohtana on ensisijaisesti ei-korkean rakentamisen ja tiiviin kävelykeskusta-alueen mahdollistaminen. Aseman ja radan ympäristössä kerroskorkeudet nousevat muuta ympäristöä korkeammaksi. Uudisrakentaminen sovitetaan uudisrakentamisen alueisiin rajautuviin pientaloalueisiin.

Tässä meillä on mahdollisuus rakentaa ihmisen kokoista viihtyisää kaupunkia junaradan varteen. Kaavaa on valmisteltu huolella kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Toivottavasti alue etenee rakentamiseen pian ja vauhdittaa osaltaan kaupunkiradan jatkamista Espoon keskukseen.

– Asunto Oy Soukantie 14:n liiketilaosakkeiden ostaminen ja myyminen Soukan metroasemaan liittyen

Kaupat liittyvät Soukan metroaseman eteläisen sisäänkäynnin rakentamiseen. Liiketilojen osakkeenomistajia on ollut neljä, joista kahden yksityishenkilön omistamat pinta-alaltaan pienimmät tilat hankittiin kaupungille joulukuussa 2015.

Nyt esitetään ostettavaksi loput liiketiloista eli Espoon seurakuntayhtymältä yhteensä noin 786 m2:n suuruinen liike-, toimisto- ja varastotila sekä Oy Menita Ab:ltä noin 668 m2:n suuruinen liike- ja varastotila. Osaketilojen velattomat käyvät hinnat ovat 530 000 euroa ja 545 000 euroa. Osa Oy Menita Ab:n tiloista on vuokrattu ulkopuolisille. Vuokrasopimukset sanotaan irti osakekaupan yhteydessä.

Kaupan tavoitteena kokonaisuudessaan on rakennuksen purkaminen ja metroaseman rakennuspaikan saaminen kaupungin omistukseen.

Tämä vaikuttaisi olevan ok.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Tillinmäen asemakaavan muutosta, alue 420603, koskevasta valituksesta

Valituksen pääasiallisena perusteluna esitetään, että kaavan esittely kuntalaisille tapahtuu kaavaselosteen muodossa, josta on saatava totuudenmukainen kuva kaavamuutoksesta. Lisäksi valittaja viittaa useaan kohtaan, joissa annetaan kevyen liikenteen järjestelyjen osalta vääriä ja virheellisiä tietoja. Väärät tiedot ovat valittajan mukaan johtaneet siihen, että kevyen liikenteen järjestelyihin ei ole kiinnitetty huomiota.

Vastauksessa kuvataan kaavan ratkaisut kevyen liikenteen osalta. ja pyydetään hylkäämään valitus. En näe syytä yhtyä valitukseen.