Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä. Teimme töitä mm. luontoarvojen säilyttämisen ja alempien terveyspalvelumaksujen puolesta, mutta valitettavasti useimmat äänestykset hävittiin. Hyvä etukäteisvalmistelu takasi kuitenkin muutaman tärkeän muutoksen esittelijän esityksiin.

Kokouksen lopuksi kaupunginhallituksen puheenjohtaja kertoi luottamushenkilöorganisaatiouudistuksen valmistelutilanteesta. Helsingissä ollaan siirtymässä pormestarimalliin. Espoossa Vihreät on sitkeästi tehnyt työtä sen eteen, mutta tukea muilta ryhmiltä ei valitettavasti löydy. Nykymallin kehittäminen on siis uudistuksen lähtökohtana.

Olen mukana uudistusta valmistelevassa johtoryhmässä ja pidän osaltani huolen, että työ etenee avoimesti ja kaikkia ryhmiä kuullen. Seuraavaksi asiaa puidaan kaupunginhallituksen ja valtuustoryhmien yhteisessä työseminaarissa.

– Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU2) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen (Kv-asia)

Tämä jäi viikoksi pöydälle ja etenee sen jälkeen 14.3. valtuustoon. Nyt pitäisi viikossa ymmärtää, mitä tavoiteluvut pitävät sisällään. Näillä ohjeilla linjataan talousarvion valmistelua. Varsinaiset ryhmien väliset neuvottelut on tarkoitus käydä touko-kesäkuussa kehysneuvottelujen yhteydessä. Nyt tehdään tiiviisti töitä, jotta saadaan linjauksista sellaiset, jotka ohjaavat valmistelua haluttuun suuntaan, tiukka taloudellinen tilanne huomioiden.

Totesin omassa puheenvuorossani, että tavoitteiden päivittäminen on tärkeää taloustilanteen muututtua. Ja on tärkeää, että haetaan linjaukset, joihin voidaan sitoutua ja jotka ohjaavat valmistelua. Se edellyttää kuitenkin, että ymmärrämme, mitä luvut pitävät sisällään.

Eniten huolestuttaa investointikatto. On hyvä, että siihen sisällytetään kaikki hankkeet toteutustavasta huolimatta. Tavoitteen pitää olla realistinen,ei saa käydä niin, että yllättäviä pakollisia väistöjä/koulukorjauksia viivytetään investointikaton takia, tai että joku muu investointi putoaa pois (koska turhat investoinnit on jo karsittu pois). Meidän on myös päästävä eteenpäin siinä, että yksittäisten investointihankkeiden hinnat saadaan alas.

Ongelmaallisia kirjauksia ovat mm. nämä:
– Palvelutasoa esitetään kevennettäväksi niiltä osin kun lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuksia. Juuri kuitenkin päätimme, että subjektiivista päivähoito-oikeutta ei rajata. Harkintavaltaa pitää olla jatkossakin.
– Maksut: Lakiperusteisten palvelumaksut ja taksat nostetaan normin ylärajan mukaan. Tästä teimme poikkeuksen tässä samassa kokouksessa, kun emme tehneet esimerkiksi terveyskeskusmaksuun maan hallituksen esittämää liki 30% korotusta. Ja tänä vuonna päätettäväksi tulevat vielä ainakin päivähoitomaksut.

– Kestävä kehitys -kehitysohjelman ohjausryhmän jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Janne Rantasen (PerusS) tilalle Jukka Kilpi (PerusS).

– Valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kv-asia)

Listalla on kahdeksan aloitetta, joista kolme vihreiden tekemää:
– Inka Hopsun 7.9.2015 jättämä aloite turvapaikanhakijoiden pikaisesta auttamisesta (tulossa maaliskuun valtuustoon)
– Inka Hopsu 9.11.2015 jättämä aloite terveydenhoidon järjestämisestä paperittomille henkilöille (tulossa toukokuun valtuustoon)
– Saara Hyrkön 9.11.2015 jättämä aloite maksuttoman ehkäisyn tarjoamisesta espoolaisnuorille (tulossa toukokuun valtuustoon)

– Valtuustoaloite toteutettujen ostopalvelujen ja ulkoistuksen vaikutusten kokonaisarviosta (Kv-asia)

Kari Uotilan (vas.) 20.5.2015 tekemä aloite, joka liittyi alunperin tilaaja-tuottajamallin purkamiseen, kun yhtenä vaihtoehtona oli kiinteistöpalvelujen ja kaupunkitekniikan toimintojen ulkoistaminen.

Hyväksyttiin vastaus, keskustelut sitten valtuustossa.

– Valtuustokysymys hankintalain soveltamisesta Espoon kaupungilla Espoon etu ja vastuullisuus huomioiden (Kv-asia)

Arja Juvosen (ps) valtuustokysymys, jossa kysytään mm. kuinka hankintalakia sovellettaessa ja hankintoja kilpailuttaessa huomioidaan paikalliset pk-toimijat ja yritykset ja miten hankinnoissa huolehditaan siitä, että niillä turvataan työtä kotimaisille, sekä espoolaisille työmarkkinoille ja työntekijöille.

Kysyin kokouksessa, miten Espoossa on jatkossa tarkoitus tehdä hankintastrategia, kun organisaatio on uudistettu. Nyt käytäntö on se, että hankinnan painopisteet on hyväksytty kaupunginjohtajan päätöksellä. Sain vastauksen, että toimintaa on tarkoitus terävöittää.

Keskustelu jatkuu valtuustossa.

– Kaupunginhallituksen edustajan valinta sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaostoon ja kaupunginhallituksen varaedustajan valinta opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntaan

Demareiden paikka, valituksi tuli uusi kaupunginhallituksen jäsen Liisa Kivekäs.

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 30.5.-2.6.2016 Skagafjordurissa, Islannissa

Pohjoismaiset ystävyyskunnat järjestävät vuorotellen kerran vuodessa ystävyyskuntakokouksen. Tänä vuonna kutsun kokoukseen on esittänyt Islannin Skagafjordur 30.5. – 2.6.2016, joista 30.5. ja 2.6. ovat matkustuspäiviä, 31.5. ja 1.6. kokouspäiviä.

Kokouksen teemoina ovat:
–        Nuorten osallistuminen ystävyyskaupunkitoimintaan
–        Pakolaisten integraatio
–        Innovaatio opiskelussa, muutokset koulujärjestelmään liittyen.

Halukkaita lähtijöitä oli paljon, seuraavat henkilöt lähtevät matkaan:
– Kok: Pia Kauma,  Mia Laiho, Jouni Särkijärvi
– Vihr: Mari Anthoni, Inka Hopsu
– Sd: Martti Hellström, Liisa Kivekäs
– Ps: Seppo Huhta, Teemu Lahtinen
– Rkp: Mikael Eriksson, Nina af Hällsström

– Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 7.3.2016 lukien

Tässä on kyse indeksitarkistusten lisäksi siitä, että maan hallitus on asetuksellaan korottanut sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävien tasasuuruisten maksujen enimmäismääriä 27,5 prosenttia. Tällä tavoitellaan hallitusohjelman mukaisesti 150 miljoonan euron lisäystä maksukertymään.

Espoossa 27,5% tasokorotusta esitetään suun terveydenhuollon palveluihin sekä ns. todistus- ja sakkomaksuihin. Muihin avosairaanhoidon asiakasmaksuihin esitetään ainoastaan indeksitarkistusta (1,74 %).

Pääosin kiiteltiin lautakunnan työtä, jossa suuret korotukset terveyskeskusmaksuihin torjuttiin. Demarit tekivät meidän kannattamana lautakunnan enemmistön kannan mukaiset esitykset, että maksuvapautukset otettaisiin käyttöön myös suun terveydenhuollossa, ja että muutamat nyt maksulliset lääkärintodistukset muutettaisiin ilmaisiksi (liittyvät vammaisuuteen ja sairaisiin ja vammaisiin lapsiin sekä erityiskorvattaviin lääkkeisiin).

Äänestys lääkärintodistusten maksuttomuudesta voitettiin äänin 8-7. Sen sijaan äänestys suunterveydenhuollon maksuvapautuksista hävittiin äänin 9-6 (vapautusta kannattivat vihr. + sd. + ps)

Lisäksi tein demareiden kannattamana esityksen, että kaupunginhallitus kehottaisi sosiaali- ja terveyslautakunnan pyynnön mukaisesti selvittämään mahdollisuutta luopua terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti siten, että selvitys kattavine vaikutusarvioineen on käytettävissä kesäkuun kehysneuvottelujen yhteydessä.

Tämä esitys hylättiin samoin luvuin 9-6.

Perustelin esitystä sillä, että selvityksen pohjalta olisi voitu tehdä päätös asiasta, joka nousee esiin jokaikisissä budjettineuvotteluissa. Toisaalta sote-uudistus voi ratkaista tämän asian puolestamme, joten ymmärrän myös näkemystä, ettei selvitystä tähän kohtaan tarvita.

– Valtuustokysymys integroidussa valmistavassa opetuksessa olevien oppilaiden tuen eheästä jatkumisesta alkuopetuksessa (Kv-asia)

Kari Uotilan (vas.) kysymys, jossa ollaan huolissaan siitä, että suuri osa integroidun valmistavan opetuksen oppilaista ei voi saada valmistavan opetuksen aikaisten työntekijöiden tukea seuraavien vuosien aikana koulun vaihtumisen vuoksi. Koulun vaihtuminen johtuu siitä, ettei ensimmäisen luokan oppilaaksi ottoa koskevia päätöksiä ole päivitetty tukemaan eheää Koulupolun alkua.

Tämä on tärkeä kysymys, joka koskee maahanmuuttajataustaisia lapsia. Esittelijä teki pyynnöstämme vastaukseen seuraavan lisäyksen:

”Palvelun kehittämisen jatkovalmistelussa olisi tärkeää, että opetus- varhaiskasvatuslautakunta selvittäisi mahdollisuudet järjestää valmistavaa opetusta aiempaa enemmän myös päiväkotien esiopetuksen yhteydessä ja näin lisätä mahdollisuuksia lähellä kotia tapahtuvaan valmistavaan esiopetukseen.”

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tarkistaminen

Esitetään maksuihin indeksitarkastuksia, joiden tuloksena maksut olisivat 1.8.2016 alkaen seuraavat:

– Perheen nuorimman lapsen kokopäivähoidosta perittävä ylin kuukausimaksu 290 euroa
– Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman päivähoidossa olevan lapsen korkein perittävä maksu on 261 euroa kuukaudessa.
– Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta.
– Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

– Tilapäishoidosta perittävä maksu on 29 euroa/päivä ja osapäivähoidosta 15 euroa / päivä. – Toisesta lapsesta maksut ovat 15 euroa/päivä ja 8 euroa / päivä.

Nämä hyväksyttiin yksimielisesti. Tähän kuitenkin palataan, kun uusi laki maksuista on saatu säädettyä (ks. seuraava asia).

– Lausunnon antaminen opetus- ja kulttuuriministeriölle luonnoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaiksi

Vihreille tärkeitä painotuksia lausunnossa on ollut ylimmän maksuluokan korotus sekä yksinhuoltajien sekä pienituloisten asema. Nyt jo melko keskituloiset joutuvat maksamaan korkeinta maksua. Ja erityisesti pienituloisille yksinhuoltajille päivähoitomaksu voi muodostu esteeksi töihin menemiselle.

Kiiteltiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyvää lausuntopohjaa, johon hyväksyttiin yksimielisesti Ville Lehtolan (kok) lisäys:

”Lain jatkovalmistelussa tulee selvittää 0-maksuluokkaan liittyvät kannustinloukut, ja kehittää niille ratkaisuja.”

Meidän Saara Hyrkkö teki seuraavan lisäysesityksen ns. supermaksuluokan selvittämisestä. Vastaava esitys sisältyy Helsingin antamaan lausuntoon:

”Lain jatkovalmistelussa tulisi selvittää mahdollisuutta ottaa käyttöön uusi ylin maksuluokka, jolloin ensimmäisen lapsen enimmäismaksua korotettaisiin vain suurituloisempien perheiden osalta. Samalla tulisi selvittää edellytykset mahdollistaa kunnille ylemmän maksuluokan käyttöönotto nykyisen ylimmän maksuluokan sisällä kunnan omalla päätöksellä.”

Saaran esitys hävisi äänin 9-6.

– Valtuustokysymys palvelutorien omistaja- ja tilapolitiikasta ja kumppanuuksista ym. (Kv-asia)

Kari Uotilan (vas.) kysymys koskien Matinkylän palvelutoria ja henkilökuntajärjestelyjä. Matinkylän nykyisen terveysaseman henkilökunta on siirtymässä Tapiolaan ja uusiin palvelutorin tiloihin on tulossa Mediverkolle ulkoistettu terveysasema Puolarmetsän sairaalan tiloista. Kysytään, mihin strategiseen tai kokonaistaloudelliseen harkintaan järjestelyt perustuvat.

Esittelijä täydensi kokouksessa varsin niukkaa vastausta. Keskustelu käydään tästäkin valtuustossa.

– Lausunnon antaminen Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Tämä oli itselleni tämän kokouksen suurin ja työläin asia, koska lausunto ei ollut käynyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa, jossa olisi voitu tehdä poliittinen vaikuttamistyö.

Viikonlopun aikana työstin useita muutosesityksiä ja kävin niitä läpi myös asiaa valmistelleiden virkamiesten kanssa.

Tärkeimmän muutoksen esittelijä otti nimiinsä, eli saimme vahvistettua Ämmässuon-Kulmakorven eteläpuolisen viheryhteyden merkitystä ja tarvetta saada se kaavakartalle. Tätä yhteyttä koskeva muotoilu lausunnossa kuuluu näin:

”Lisäksi olisi tarkoituksenmukaista osoittaa kaavakartassa viheryhteystarve Teirinsuo-Vitmossenin alueelta länteen Kirkkonummen rajalle ja yhdistää siten Espoon keskuspuisto ja Nuuksion kansallispuisto Kirkkonummen maakunnallisiin virkistysalueisiin ja -verkostoon. Tämä viheryhteys on merkittävä Ämmässuon-Kulmakorven toimintojen laajenemispaineiden takia ja koska sille ei ole vaihtoehtoista sijaintia jo toteutuneen kaupunkirakenteen sekä Espoonlahden takia.”

Lisäksi esittelijä otti nimiinsä lisäyksen, että viheralueverkoston kokonaisuus ja kytkeytyneisyys taajamatoimintojen alueisiin tulisi vielä käsitellä kokonaismaakuntakaavassa.

Tein seuraavat muutosesitykset, jotka kaikki kaatuivat enemmän tai vähemmän selvin numeroin. Erityisesti kaksi ensimmäistä harmittaa, koska niissä ei minusta ollut kyse politiikasta, vaan siitä että korostamme luontoarvojen sekä tämän 4. vaihemaakuntakaavan merkitystä:

MUUTOSESITYS 1:
Lisätään Tuulivoimaa koskevan osion toisen  kappaleen loppuun lause:

”Merituulivoimalle sopivien alueiden kartoituksessa on huomioitava Suomen kansainvälisesti arvokkaat lintualueet (IBA-alueet) ja varmistettava riittävin selvityksin merialueiden linnustollisten arvojen säilyminen.”

PERUSTELU:
Uusi selvitys arvokkaista lintualueista on juuri valmistunut ja mukana Espoon–Helsingin matalikoista on mm. Kytön-Stenskärin matalikko. Esittelijä totesi, että alueet on tunnistettu ja ne tullaan huomoimaan, joten lisäyksestä ei olisi mitään haittaa.

Esitys kaatui äänin 6-7, 2 tyhjää. Puolellamme olivat Lehtola (kok), Kivekäs (sd), Lahtinen (ps) ja Hintsala (kesk.). Tyhjää äänestivät Sistonen (sd) ja Kauma (kok).

MUUTOSESITYS 2:
Lisätään otsikon Virkistysalueet ja viheryhteystarpeet viimeisen kappaleen alkuun:

”4. vaihemaakuntakaavan keskeinen tavoite on tarkastella viherrakennetta yhdenmukaisella tavalla maakunnan laajuisesti. Jotta kaava täyttäisi sille asetetut tavoitteet, tulisi selvityksiä vielä valmisteluaikataulun puitteissa jatkaa. Kaavan jatkotyössä tulisi panostaa pääkaupunkiseudun viherakenteen täydennysselvityksiin arvoiltaan vähintään maakunnallisesti merkittävien luontoalueiden tunnistamiseksi.”

PERUSTELU:
Viherrakenteen säilyttäminen on tämän kaavakierroksen keskeinen tavoite (sitä on lykätty aiemmilla kaavakierroksilla). Taustatyötä on tehty paljon, mutta tutkimustietoa ei ole saatu jalostettua kaavaan, työ on tältä osin keskeneräinen ja sitä pitäisi vielä parantaa.

Esitys kaatui äänin 5-7, 2 tyhjää. Puolellamme olivat Kivekäs (sd), Lahtinen (ps) ja Hintsala (kesk). Tyhjää äänestivät Sistonen (sd) ja Kauma (kok).

MUUTOSESITYS 3:
Korvataan Luo-alueita koskevan osion neljä kappaletta  seuraavalla tekstillä:

”Luo-alueiden rajaukset perustuvat Zonation-analyysin arvokkaimmiksi luokiteltuihin ruutuihin. Vaikka rajaukset sisältävät luonnonmukaisten alueiden ohella asuin- ja peltoalueita, ne ovat tarkkarajaisia ottaen huomioon maakuntakaavan strategisuuden ja suunnittelutason.

Analyysin tausta-aineiston alueellinen kattavuus on arvioitu riittäväksi, mutta tiedoissa on kuitenkin havaittu ajallista, alueellista, laadullista tai menetelmällistä vaihtelua ja puutteita. Tausta-aineistosta annettujen tietojen perusteella ei ole varmuutta onko tiedon tarkkuus, kattavuus ja tasapuolisuus siten riittävä maakunnan kattavien sitovien karttamerkintöjen taustaksi. Luo-alueiden osalta merkintöjä on vielä mahdollisuuksien mukaan tarkennettava, jotta ne kohdistuisivat aidosti luonnoltaan arvokkaille alueille.

Luo-alueiden kohdekorteissa on esitelty paljon tietoa, jota ei löydy luontotietojärjestelmästämme. Aineistojen avaaminen kuntakäyttöön helpottaisi Luo-alueiden erityisarvojen huomioon ottamista kuntakaavoituksessa.”

PERUSTELUT:
Olisi kaupungilta erikoinen viesti esittää yhtä 4.vaihemaakuntakaavan viherrakenteen keskeistä elementtiä poistettavaksi oikeusvaikutteisuuden piiristä. Kaavamerkintä on luonteeltaan sellainen, ettei se merkittävästi rajoita kuntakaavoitusta, jos on hyvät perusteet ja asianmukaiset luontoselvitykset tehty. Tämä ei siis muuta kaupungin kaavoitus- tai selvityskäytäntöjä olennaisesti, koska alueiden luontoarvot joudutaan joka tapauksessa selvittämään ja huomioimaan.

Esitys kaatui äänin 10-3, 2 tyhjää. Puolellamme oli Hintsala (kesk). Tyhjää äänestivät Sistonen (sd) ja Kivekäs (sd).

MUUTOSESITYS 4:
Poistetaan Saaristoa koskevan osion toinen kappale, jossa esitettiin Tvijälpiä, Varsasaarta ja Småholmia valkoiseksi alueeksi viheralueen sijaan.

PERUSTELU:
Varsasaari on kesämaja-aluetta, Tvijälp lähes kokonaan rakentamaton ja saarista pienin Småholm kokonaan rakentamaton. Jo pelkästään sijaintinsa puolesta niiden virkistyskäyttömerkitys on suuri ja tulee kasvamaan, eivätkä ne sovellu esim. nykyisestä poikkeavan loma-asutuksen kehittämiskohteiksi.

Esitys kaatui äänin 11-4. Puolellamme olivat Gestrin (rkp) ja Kankkonen (rkp).

MUUTOSESITYS 5:
Lisätään Saaristoa koskevan osion viimeisen kappaleen loppuun lause:

”Kytön saaren virkistysaluemerkintä on syytä säilyttää. Se vastaa saariston osayleiskaavan tavoitetta vahvistaa saaren merkitystä arvokkaana luontokohteena.”

PERUSTELU:
Kytön saari on luonnoltaan arvokas ulkosaari, jonka luontoarvoja ei pidä uhrata rakentamiselle. Tämä ei ole ristiriidassa osayleiskaavan tavoitteiden kanssa.

Esitys kaatui äänin 13-2, eli jäimme tässä yksin.

MUUTOSESITYS 6:
Poistetaan osion Muut asiat kappaleet 2-6, jotka koskivat Histan laajan alueen kehittämisen kytkemistä raiteiden rakentamiseen.

PERUSTELU:
Histan alueen rakentuminen on Espoon omassakin päätöksenteossa kytketty raiteisiin. On kestämätöntä lähteä rakentamaan Histan reuna-alueita ennen kuin alueelle voidaan tarjota riittävät palvelut ja toimivat joukkoliikenneyhteydet.

Esitys kaatui äänin 13-2, eli jäimme tässäkin yksin.

On kyllä surullista, että 4. vaihemaakuntakaava ei täytä sille asetettuja odotuksia maakunnan viherrakenteen kuvaamisen ja säilyttämisen osalta, vaan kaupunki joutuu lausunnossaan toivomaan, että asiaan palataan seuraavalla kierroksella. Niin pitkään tätä kaavavaihetta odotettiin ja nyt se on jäämässä torsoksi. Eikä ole takeita, että Uudenmaanliitto avaa viherrakenteen heti seuraavalla kaavakierroksella, vaikka syytä olisi.

No parhaamme yritimme ja työ jatkuu Uudenmaanliiton hallituksessa.

– Kiinteistö Oy Espoon Suviniityn Pysäköinti I:n osakkeiden merkintä

Kyse on kaupungin takaamalla lainalla rahoitetusta pysäköintilaitoksesta, johon on sovittu sijoitettavaksi muun muassa Kirkkojärven koulun väestönsuojapaikkoja ja Suviniityn päiväkodin parkkipaikkoja.

Hyväksyttiin puheitta esityksen mukaan.

– Kiinteistö Oy Espoon Niittykummun Metropysäköinti -nimiseen yhtiöön tehtävä pääomasijoitus

Kyse on Niittykummun uuden kauppakeskuksen yhteyteen rakennettavasta pysäköintilaitoksesta, jonka omistaa kaupungin perustama yhtiö on valmistumassa maaliskuussa 2017, jolloin myös kauppakeskus avataan.

Hyväksyttiin puheitta esityksen mukaan.

– Kaupunkisuunnittelulautakunnan seminaarimatka Hollantiin ja Belgiaan

Matka tehdään 13.4. – 16.4.2016. Sinne on kutsuttu varsinaiset jäsenet ja kaupunginhallituksen edustaja eli yhteensä 14 luottamushenkilöä sekä kaupunkisuunnittelukeskuksen johtavia virkamiehiä. Matkan kustannukset maksetaan kaupunkisuunnittelulautakunnan määrärahoista.

Meiltä lähdössä lautakunnan varapuheenjohtaja Kirsi Louhelainen, jäsen Risto Nevanlinna sekä kaupunginhallituksen valvojan ominaisuudessa allekirjoittanut.