Tässä raporttia viime maanantain kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Tuottavuusohjelmasta (TATU2) käytiin varsinainen äänestysrumba. Saimme läpi tärkeän parannuksen palvelutasolinjaukseen, kun  muutosesityksemme, ettei palvelutasoa automaattisesti karsita lainsäädännön sallimaan minimiin hyväksyttiin äänin 8-7. Alla tarkempi selostus. Valtuusto hyväksyy linjaukset valtuustossa 14.3.

Kokouksen aluksi kuultiin Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkisen selostus Länsimetron rakentamisen tilanteesta sekä tämän hetkinen kustannusennuste. Espoossa valtuuston hyväksymä lainantakaus riittää ja rakentaminen on aikataulussa. Helsingissä joudutaan hakemaan valtuustolta lisälainantakausta.

– Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman (TATU2) hyötytavoitteiden ja linjausten hyväksyminen (Kv-asia) (pöydälle 29.2.2016)

Aamuneuvotteluissa käytiin läpi muutosesityksiä. Laaja yhteinen näkemys oli siitä, että tässä vaiheessa linjaukset hyväksytään ohjeellisina ja varsinaiset neuvottelut käydään kesäkuussa kehyksen hyväksymisen yhteydessä. Tämä kirjattiin päätökseen.

Vihreissä pidimme tärkeänä saada parannusta maksuja ja taksoja (ei peritä automaattisesti lain sallimaa maksimia) sekä palvelutasoa (ei lasketa automaattisesti lain sallimaan minimiin) koskeviin linjauksiin.

Lisäksi nostimme tulopuolen merkitystä, koska investointikatto on todella tiukka ja huoli rahojen riittämisestä tarvittaviin koulu- ja päiväkotikorjauksiin sekä uusien rakentamiseen on aito. Halusimme varmistaa, että verotason tarkistus on mukana keinovalikoimassa, vaikka totesimme ettei sekään ole ongelmallinen, kun maan hallitus monella tapaa lisää asukkaiden maksurasitusta. Samoin nostimme esiin mahdollisuutta purkaa peruspalvelujen ja maanhankinnan investointirahastoa investointimenojen kattamiseksi. Rahaston pääoma on reilu 500 me ja se on perustettu aikanaa Espoon sähkön myynnistä saaduilla rahoilla juuri peruspalveluinvestointien rahoitukseen.

Ja vielä korostimme, että kesäkuun neuvotteluissa pitää olla käsitys, mitä luvut pitävät sisällään, sekä tieto 10 vuoden investointiohjelman hankkeista. Tiukkaan raamiin ei voi sitoutua tietämättä mitä se käytännössä tarkoittaa.

Tässä vielä vihreiden muutosesitykset, joista äänestettiin:

Palvelutaso ja -tarjonta

Lauseet:
”Palvelutaso ja -tarjonta määritellään voimassa olevan ja tulevan lainsäädännön pohjalta niin että kaupungin rahoitustasapaino paranee” ja ”Nykyistä palvelutasoa tarkistetaan ja kevennetään niiltä osin kun lainsäädäntö antaa siihen mahdollisuuksia”

korvataan lauseella:
”Palvelutaso ja -tarjonta määritellään väestönkasvun tuoma palvelutarve ja lainsäädäntö huomioiden. Pyritään kustannusvaikuttaviin palveluratkaisuihin.”

Tämä äänestys voitettiin äänin 8-7. Kokoomus ja keskusta vastustivat.

Tulopohja ja verotaso

Lause:
”Verotuksen taso säilytetään maltillisena suhteessa Helsingin seutuun samalla varmistaen, että rahoitustasapaino paranee tavoitteen mukaisesti.”

muutetaan muotoon:
”Verotuksen tasoa tarkastellaan yhtenä keinona tulopohjan kasvattamiseksi. Verotuksen taso säilytetään maltillisena suhteessa Helsingin seutuun.”

Tämä äänestys hävittiin 10-5, puolesta lisäksemme demarit ja Byman. Onneksi tuo pohjan verokirjaus pitää myös sisällään mahdollisuuden verotason tarkistukseen, joten tähän palataan kehyksen yhteydessä, kun on tarkemmin tiedossa, riittävätkö muut keinot velkaantumisen hillitsemiseen ilman kohtuutonta palvelutason ja investointien karsintaa.

Rahastojen purulle ei löytynyt neuvotteluissa kannatusta, joten emme vieneet sitä koskevaa muutosesitystä äänestykseen. Tähänkin varmasti palataan kesäkuussa.

Tarkoituksemme oli tehdä myös taksoja ja maksuja koskeva muutosesitys, mutta demarit ehtivät ensin tehden seuraavan meidän esitystä mukailleen esityksen:

Lause:
”Lakiperusteisten palvelumaksujen ja taksojen osalta peritään maksut jatkossakin normin ylärajan mukaan vapautukset ja huojennukset sekä tulotaso ja varallisuus huomioituna.”

muutetaan muotoon:
”Lakiperusteisten palvelumaksujen ja taksojen korotuksien yhteydessä huomioidaan vapautukset ja huojennukset sekä tulotaso ja varallisuus huomioiden. Lisäksi arvioidaan maksujen korotusten vaikutukset.”

Tämä hävittiin niukimmalla mahdollisella tuloksella 7-7, 1 tyhjä, puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Teemu Lahtinen (ps) äänesti tyhjää. Kokoomus ja Keskusta vastustivat.

Näiden lisäksi äänestettiin Kurt Bymanin (sit) viidestä muutosesityksestä, jotka kaatuivat kaikki selvin numeroin tai raukesivat kannattamattomana. Samoin raukesi hänen palautusesityksensä. Teemu Lahtinen (ps) esitti kaupungin kasvun rajoittamista sekä sitä, ettei työn ja asumisen verotus saa kasvaa. Ensimmäinen hävisi 13-2, toinen raukesi kannattamattomana.

Yllättävää oli, että Ville Lehtola (kok) esitti investointikaton alentamista 20 me, jotta palveluista tarvitsisi leikata vähemmän. Sinänsä perusteltu esitys käyttötalouden näkökulmasta, mutta investointitasoon nähden täysin epärealistinen. Esitys hävisikin äänin 11-4. Sen puolesta äänestivät Särkijärvi (kok), Lahtinen (ps) ja Byman (sit).

Kaikkien esitysten sanamuodot ja äänestystulokset löytyvät virallisesta pöytäkirjasta, kunhan se saadaan tarkastettua ja kaupungin nettisivuille.

Valtuustossa käydään varmasti tästä värikäs keskustelu. Pohjaesitys on nyt pääosin kelvollinen, mutta linjaukseen maksujen ja taksojen korotuksesta saadaan toivottavasti vielä muutos. Varsinainen vääntö on tosiaan edessä sitten kesäkuussa. Tämä oli vasta esimakua.

– Palveluliikelaitosten johtokunnan alaisten liikelaitosten tilinpäätökset 2015

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin keskusteluitta.

– Vuoden 2016 valtionosuuspäätökset

Todettiin tilanne ja päätettiin esityksen mukaan.

– Tynnyripuisto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 312005, 23. kaupunginosa Matinkylä (Kv-asia)

Tämäkin hyväksyttiin muutoksitta. Byman esitti palautusta, mutta kukaan ei kannattanut. Asia viedään jo viikon kuluttua valtuustoon, jotta saadaan koulu- ja uimahallihankkeet eteenpäin ja metroaseman viereiset tontit rakentumaan.

– VR-Yhtymä Oy:n omistamien Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n osakkeiden lunastaminen

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen

Tässä nostin esiin Mustanpurontien tilanteen. Siellä useiden kaivojen vesi on juomakelvotonta ja syyksi epäillään Rudus Oy:n kovia räjäytyksiä Kulmakorvessa.

21.12.2015 päivätyssä Rambollin tekemässä kaivovesiselvityksessä ei ole arvioitu melun, pölyn tai tärinän vaikutusta kaivoihin, joten sen perusteella ei voida sanoa varmasti, onko räjäytyksillä ollut osuutta kaivovesien pilaantumiseen. Selvityksessä todetaan, että teoriassa tärinä voi vaikuttaa esimerkiksi alueella olevien kaivojen rakenteisiin. Takapellon alueen tärinävaikutuksia on seurattu Mustanpurontien alueella ja tärinästä on tekeillä erillinen selvitys. Myös Kulmakorpi I YVA-selvityksessä todetaan olevan mahdollista, että räjäytykset voivat rikkoa kaivoja.

Rudus Oy:n on todettu tehneen voimassa olevaan ympäristölupaansa nähden merkittävästi suurempia räjäytyksiä. ELY-keskus on antanut Rudus Oy:lle tästä huomautuksen. Rudus Oy:lle lokakuussa myönnetyssä ympäristöluvassa edellytetään kaivovesikorttien laatimista sekä tärinän vaikutusten tutkimista.

Koska selvitykset tämän osalta ovat kesken, tein päätökseen lisäysesityksen, jonka esittelijä otti nimiinsä:

”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että Mustanpurontien vesihuollon tilanteeseen palataan välittömästi, kun Rudus Oy:n ympäristöluvassa edellytetyt kaivovesikorttien laatiminen sekä tutkimus tärinän vaikutuksista ovat valmistuneet.”

Byman teki seuraavan esityksen, joka raukesi kannattamattomana:

”Lisäksi kh esittää Mustapurontien liittämistä yleisen kunnallistekniikan piiriin mahdollisimman pian, koska kaatopaikkatoiminnan ja läheisten järeiden louhintojen johdosta kaivojen kunnossapitotoimenpiteet auttavat vain hetkellisesti, eikä ole kohtuullista juoksuttaa kuntalaisia vedenhakuun kilometrin päähän.”

Emme tuota kannattaneet, koska haluamme ensi odottaa tutkimusten tulokset. Olemme kyllä vaatineet sitä, että asukkaille on tavalla tai toisella turvattava puhdas vesi. Kaupunginhallitus ei myöskään voi kokouksessa tehdä miljoonan euron päätöstä ilman valmistelua.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksista, jotka koskevat valtuuston päätöstä Kehä I:n parantamisen käynnistämisestä Keilaniemessä

Hyväsyttiin pohjaesitys, jonka mukaan valituksille ei ole perusteita. Byman esitti, että olisi yhdytty valituksiin, mutta jälleen kerran esitys raukesi kannattamattomana.