Tässä raportti maanantaisen kaupunginhallituksen kokouksesta. Kaikki asiat päätettiin tällä kertaa yksimielisesti esityksen mukaan. Pisin keskustelu käytiin henkilöstöraportista. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Kokouksen jälkeen ehdittiin hyvin valtuutetuille järjestettyyn työpajaan, jossa evästettiin luonnonhoidon toimintamallin päivityksen valmistelua. Tärkeä paperi, jossa linjataan miten kaupungin omistamia metsiä hoidetaan. Valtuusto on kahdesti hyväksynyt tätä koskevan pöytäkirjamerkinnän, jota olemme esittäneet. Nyt vihdoin tapahtuu. Paperin on määrä tulla tämän vuoden kuluessa valtuuston hyväksyttäväksi. Sidosryhmille järjestetään vastaava työpaja 30.3.

– Vuoden 2015 tilinpäätös ja tuloksen käsittely (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin ja allekirjoitettiin tilinpäätös.

– Kaupunginhallituksen opintomatka Brysseliin 11.-13.5.2016

Matkaan lähtevät kaupunginhallituksen varsinaiset jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto. Meiltä siis Tiina Elo, Saara Hyrkkö ja Sirpa Hertell.

– Henkilöstökertomus vuodelta 2015

Tunnusluvut kehittyvät monilta osin hyvään suuntaan. Keskusteltiin muun muassa maahanmuuttajataustaisten osuudesta henkilöstössä (hienoista laskua, henkilöstöjohtaja totesi että anonyymiä rekrytointia on kokeiltu, mutta se on osoittautunut työlääksi), ylitöiden määrän kasvusta (johtuu lähinnä sotepalveluiden ja pelastustoimen vuorotyön muutoksista, osin ylimenokauden ongelma), naisten osuudesta johtajissa (henkilöstöstä noin 80%, johtotehtävissä reilu 40%), vuokratyövoiman määrän kasvusta (käytetään pääasiassa määräaikaisiin sijaisuuksiin ja kausiluonteisiin tehtäviin, mm. sairaanhoitajia).

Lisäksi pääkaupunkiseudun kaupunkien vertailusta kävi ilmi, että Espoossa on vähemmän terveysperusteisia poissaoloja kuin Helsingissä ja Vantaalla ja Esoossa suurempi osa jää eläkkeelle iän perusteella.

– Osallistuminen Smart ja Clean -projektia varten perustettavan säätiön toimintaan ja rahoitukseen sekä kaupungin edustajien nimeäminen säätiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon

Todettiin tärkeäksi hankkeeksi, jossa kannattaa olla mukana. Espoo on ollut valmistelussa aloitteellinen ja pitänyt olennaisena, että hanke kytketään tiiviisti kaupungin omiin käynnissä oleviin ja tuleviin kestävän kehityksen hankkeisiin. Korostimme toiminnan avoimutta. Kaupunginjohtaja vastasi, että säätiön toiminnasta tullaan raportoimaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Tiedon kulkua helpottaa se, että säätiön hallituksen vpj:ksi on ehdolla kaupunginjohtaja ja hallintoneuvoston jäseneksi kestävän kehityksen ohjelmaryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell.

– Maarinniitty I, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten hyväksyminen, alue 213409, 16. kaupunginosa Pohjois-Tapiola

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Kirkkojärven päiväkodin ja nuorisotilan rakentamisen käynnistämislupa

Käytiin keskustelua hankkeen kustannusten noususta, joka johtuu pääasiassa tontin ennakoitua vaikeammista perustamisolosuhteista. Hankkeiden toteutuksen kannalta olisi järkevää osoittaa kouluille ja päiväkodeille helposti rakennettavia tontteja, mutta tiivistyvässä kaupunkirakenteessa se ei aina ole mahdollista. Ikäviä yllätyksiä tulee myös siksi, että kaavavaiheessa ei ole mielekästä tehdä perinpohjaisia pohjatutkimuksia, vaan ne tehdään hankesuunnitteluvaiheessa. Silti siitä oltiin yhtä mieltä, että kaavataloutta pitäisi tarkemmin pohtia kaavoitusvaiheessa.

– Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta

Luonnoksessa oli tuotu hyvin esiin tarve kehittää myös pitkäaikaista korkotukea ja huoli siitä, että lyhyt korkotuki tekee pitkästä entistäkin epäkiinnostavampaa muille toimijoille, jolloin niiden tuottamisvastuu jää kunnallisille yhtiöille.

– Lausunnon antaminen luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle valtion tukemaa vuokra-asuntotuotantoa koskevan yleishyödyllisyyslainsäädännön muuttamisesta

Tämä hyväksyttiin myös esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät

– Pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanotto ikääntyneiden liikennepalveluista on oheismateriaalina

Todettiin, että kaupunki antaa aikanaan asiasta HSL:lle lausunnon ja voidaan huomioida siinä yhteydessä.

– Asukasfoorumitoiminta vuonna 2015

Keskusteltiin asukasfoorumien ja ylipäänsä asukasvaikuttamisen kehittämistarpeista. Tähän palataan luottamushenkilöorganisaation uudistamisen yhteydessä ja Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmä tekee osaltaan arviointityötä.