Valtuusto pääsi keskustelemaan hankinnoista valtuutettu Arja Juvosen (ps.) valtuustokysymyksen myötä. Käytin puheenvuoron kestävien ja innovatiivisten hankintojen puolesta.

Hankinnoissa piilee valtava mahdollisuus kestävän kehityksen edistämiseen. Sen hyödyntäminen edellyttää osaamista, luovuutta ja riittäviä resursseja. Innovaatioiden edistäminen hankinnoissa edellyttää strategista johtamista, halua ottaa hallittua riskiä sekä monipuolista hankintaosaamista.

Lisäksi esitin toivomuksen, että Espoolle laaditaan kattava hankintastrategia, joka tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi. Toivomukseni hyväksyttiin yksimielisesti. Alla pitämäni puhe kokonaisuudessaan.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kiitos valtuutettu Juvoselle tärkeästä valtuustokysymyksestä. Ja kiitos myös valmistelijoille perusteellisesta vastauksesta, jossa on avoimesti kerrottu myös hankintatoimen haasteista ja kehittämistarpeista.

Pääsemme harvemmin täällä valtuustossa keskustelemaan hankinnoista valmistelun pohjalta, koska hankintatoimi on kaupungin organisaatiossa etäällä luottamushenkilöohjauksesta ja päätöksenteosta.

Tähän on syytä saada muutos, koska kyse on rahallisesti valtavasta summasta: Kaupunki hankkii vuosittain tavaroita, palveluita ja urakointia noin 900 miljoonalla eurolla.

Hankintoja on syytä tarkastella keskeisenä ja merkitykseltään kasvavana keinona toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita. Tästä hyvä esimerkki on ilmastopäästöjen vähentäminen hankkimalla latausasemia länsimetron liityntäliikenteen sähköbusseille. On loistavaa, että HSL:n hankkimat sähköbussit valmistetaan Suomessa.

Vastauksesta nähdään, että hankintatoimessa tehdään jo paljon hyvää kehittämistyötä. Rivien välistä voi kuitenkin lukea myös, että kehittämistyön osalta resurssit ovat niukat.

Kaupungilla on kaupunginjohtajan hyväksymät hankinnan painopisteet:

1.) Kestävä kehitys (sosiaalinen, ekologinen ja taloudellinen)
2.) Harmaan talouden torjunta
3.) Hankintojen sähköistäminen
4.) Luovat hankinnat

On ilo todeta, että Espoo on ollut edelläkävijä sosiaalisesti vastuullisissa hankinnoissa ja erityisesti hankintojen kautta työllistämisessä. Kaupunginhallitus linjasi tämän tavoitteeksi jo vuonna 2010, eikä tämän merkitystä voi liikaa korostaa tässä työllisyystilanteessa.

Kaupungin hankinnoilla voidaan parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja kannustaa uudenlaisiin ratkaisuihin. Yritysystävälliset toimivat markkinat ovat kaikkien etu. Olemme valtuuston päätöksissä korostaneet erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia pärjätä markkinoilla ja osallistua kilpailutuksiin.

On tärkeää, että hankintoja pilkotaan ja yrityksiä neuvotaan aktiivisesti kilpailutuksiin osallistumisessa. Toivottavasti hankintaneuvonnan pilottia jatketaan ja kehitetään edelleen.

Myös muualta Suomesta löytyy rohkaisevia esimerkkejä innovatiivisista julkisista hankinnoista. Esimerkiksi Turun kaupunki osti katuvalaistuksensa uutta LED-teknologiaa tarjoavalta suomalaiselta GreenLED-yritykseltä. Markkinoiden avauduttua Suomessa yritys kotiutti tuotantonsa Kiinasta Suomeen. Näitä win-win-tilanteita ja menestystarinoita tarvitsemme Espooseen ja Suomeen lisää.

Arvoisa puheenjohtaja,

Jotta Espoo voi toimia innovatiivisten ja vastuullisten hankintojen edelläkävijänä, tarvitaan hankintaorganisaatioon luovuutta ja rohkeutta sekä riittävästi osaamista ja resursseja. Helsingissä ja Vantaalla hankintatoimessa työskentelee kestävien ja vastuullisten hankintojen edistämiseen ja koordinointiin keskittyvä henkilö. Myös Espoossa tällaiselle henkilölle on selkeä tarve.

Innovaatioiden edistäminen hankinnoissa edellyttää strategista johtamista, halua ottaa hallittua riskiä sekä monipuolista hankintaosaamista. Kilpailuttamalla hankinnat vanhan kaavan mukaan ja ostamalla vain yleisesti hyväksi todettuja olemassa olevia ratkaisuja, vältetään helpoiten virheitä. Toisaalta julkisellakin sektorilla pitäisi uskaltaa kokeilla uutta. Hankintojen strategisen johtamisen merkitys tulee entisestään korostumaan.

Hyvät valtuutetut,

Asiantuntijanäkemysten mukaan uusi hankintadirektiivi helpottaa sosiaalisesti vastuullisten ja ympäristöystävällisten hankintojen tekemistä. Elinkaarikustannusten laskenta- ja arviointimallien kehittämiseen tulee panostaa, jotta niiden soveltaminen uuden hankintalain astuessa voimaan on täysipainoisesti mahdollista.

Espoossa hankintatoimen kokonaisuutta ollaan uudistamassa ja vuoden vaihteessa toimeenpantu organisaatiouudistus on vielä kesken. Nyt on siis hyvä hetki miettiä laajemmin myös sitä, miten vahvistamme kaupungin strategista hankintaosaamista.

Samalla on tärkeää pohtia, miten vahvistamme hankintojen strategista johtamista myös luottamushenkilötasolla.

Tästä meillä on valtuuston 7.12. yksimielisesti hyväksymä toivomus, että luottamushenkilö- ja johtamisuudistuksen yhteydessä varmistetaan ICT-toimintojen ja hankintojen riittävä poliittinen ohjaus.

Jotta pääsisimme linjaamaan hankinnan strategisista tavoitteista täällä valtuustossa, teen seuraavan toivomuksen, joka on jaettu teille numerolla 1:

”Valtuusto toivoo, että hankintojen kaupunkitasoista strategista ohjausta vahvistetaan kansallisten ja Espoo-tarinan mukaisten tavoitteiden edistämiseksi siten, että kaupungille laaditaan kattava hankintastrategia, joka tuodaan valtuuston päätettäväksi.”