Tässä huomisen tila- ja asuntojaoston lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä. Varsinaiset päätösasiat vaikuttavat selviltä, mutta selostusasioista riittää varmasti keskusteltavaa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan seuraavat selostukset:

– Selostus MAL-aiesopimuksen 2012 – 15 toteutuminen ja MAL-sopimus 2016 – 2019 (Anne Savolainen ja Olli Isotalo)

Koko sopimuksen kattamalla Helsingin seudulla valmistui 2012-2015 keskimäärin 11 325 uutta asuntoa vuodessa (tavoite 12 500 asuntoa). Aivan ei siis tavoitteeseen päästy. Kaikkiaan valmistui kaikkiaan 45 300 asuntoa (91 % tavoitteesta). ARA –vuokra-asuntoja oli 17 % ja ARA-tuotannon osuus asumisoikeusasunnot mukaan lukien oli 25 % (82% tavoitteesta).

Espoossa koko kaudella valmistui 9815 asuntoa (tavoite 10 000 asuntoa). Näistä ARA -vuokra-asuntoja valmistui keskimäärin 403 vuodessa (tavoite 500) ja asumisoikeusasuntoja keskimäärin 182 vuodessa. Espoossa kuitenkin aloitettiin keskimäärin 2550 asuntoa vuodessa.

Sopimuskaudelle 2016-2019 tavoitteet on asetettu korkeammalle: Espoon osuus on 12 000 asuntoa (oli 10 000), josta valtion tukemaa asuntotuotantoa 30% siten, että 20% on pitkän 40 vuoden korkotuen tuotantoa ja 10% asumisoikeusasuntoja sekä lyhyen 10 vuoden korkotuen tuotantoa.

Syksyllä on tarkoitus päivittää Espoon asunto-ohjelma vastaamaan näitä tavoitteita. Espoon asuntojen asuntotuotannolle tämä asettaa haasteita. Ohjelamssa on linjattu, että tavoitellaan 400 asunnon vuosituotantoa. Se tarkoittaa, että 200 pitkän korkotuen kohtuuhintaista vuokra-asuntoa vuodessa pitäisi syntyä muiden toimijoiden toimesta.

– Pitkäaikaisasunnottomuuden poistamiseksi laaditun aiesopimuksen 2012 – 15 tavoitteiden toteutuminen (Anne Savolainen)

Tavoitteena on, että asunnottomille tarjotaan 225 asuntoa vuodessa, valtaosa näistä Espoon asuntojen toimesta (keskimäärin 147 asuntoa/vuosi). Pitkäaikaisasunnottomille osoitettujen asumisratkaisujen tavoite on 125 asuntoa vuodessa. Näistä osa vasta tulossa rakenteille. Lisäksi asunnottomuutta ehkäistään mm. asumisneuvonnan keinoin ja varaamalla tontteja nuorten vuokra-asumiseen (100-120 asuntoa). Tavoitteisiin on päästy melko hyvin, osa hankkeista tosin vasta suunnitteilla ja toteutumassa 2017.

Suunta on hyvä, mutta töitä riittää. Erityisesti Espoon asuntojen asuntotuotantoa on tarpeen kasvattaa kasvavan vuokra-asuntotuotannon ja erityisesti kohtuuhintaisetn pienten asuntojen kysyntään vastaamiseksi.

– Hankeselvitykset: Karamäen päiväkoti, Vermon päiväkoti, Meri-Matin koulu ja Matinkylän uimahalli (Maija Lehtinen)

Näistä on selostukset kokousjärjestelmässä. Vermon päiväkoti on pienennetty tarveselvityksen jälkeen 8 ryhmäisestä 6 ryhmäiseksi lähialueen asukkaiden vastustuksen takia (ei tarvitse kaavamuutosta). Harmi, koska päiväkotipaikkoja alueella tarvitaan ja tilatehokkuuden takia on linjattu että jatkossa pyrittäisiin 8-10 ryhmäisiin päiväkoteihin.

Meri-Matin koulun osalta hanke muuttui, kun yläasteen ja lukion sijaan tehdäänkin jättilukio. Lisäksi on tulossa pieni sairaalakoulu. Kustannuksia on pyritty karsimaan mm. autopaikkojen osalta.

Matinkylän uimahallin hankesuunnitelmassa on pyritty kustannusten alenemiseen. Autopaikat on tarkoitus toteuttaa yhdessä viereisen Eliksiiri-hankkeen kanssa. Liikunta- ja nuorisotoimi on halunnut uimahallin yhteyteen nuorisotilan.

Karamäen päiväkodin osalta ehdotetaan nykyisen 4-ryhmäisen päiväkodin korvaamista 8-ryhmäisellä uudisrkennuksella. Peruskorjaus ja laajennus mahdollistaisi 6-paikkaisen, mutta jakaisi tontin kahtia. Rakentaminen ajoitettu 2016 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2017-2019. Hankkeen laajentaminen ei juuri viivästyttäisi rakentamisaikataulua. Tämä vaikuttaa minusta perustellulta.

– Sisäilmaongelmaisten koulujen tilannekatsaus

Tämän lisäksi viime kokouksessa sovittiin, että joka kokouksessa saadaan selostus sisäilmaongelmaisten koulujen tilanteesta. Harmillisesti asia ei ole listalla. Olen pyytänyt selotukset Jousenkaaren lisäksi, Niipperistä ja Karhusuosta.

Jousenkaaren koulun tilanne on akuutti ja odottaa pikaista ratkaisua. Torstaina Tilapalvelut tiedotti koulun sulkemista laajojen korjaustoimien takia. Päätös väistötiloista on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.5. listalla.

On todella valitettavaa, että päätös väistöstä venyi näin pitkälle. Päätöksenteko kesäloman juuri alkaessa on todella haastavaa, koska eri väistövaihtoehdot vaikuttavat myös muihin kouluihin. Opetuslautakunnassa pidetään tärkeänä, että vanhempia ja koulujen henkilökuntaa kuullaan.

Valitettavasti helppoa ja nopeaa ratkaisua väistötilojen järjestämiseksi syyslukukauden alkuun Tapiolasta ei ole löytynyt. Opetuslautakunnan listalta löytyy ne vaihtoehdot, joita sivistystoimi esittää.

Tila- ja asuntojaosto keskustelee maanantain kokouksessa Jousenkaaren väistötilanteesta tilanäkökulmasta. Materiaalia ole toimitettu etukäteen, joten kuulemme Tilapalveluiden toimitusjohtaja Maija Lehtisen esityksen vasta kokouksessa. Opetuslautakunta arvioi asiaa opetuksen järjestämisen näkökulmasta ja tekee päätöksen.

Siirtokelpoisten väistötilojen saaminen kestää kokemusten perusteella noin vuoden, vaikka prosessia on yritetty nopeuttaa. Siinäkin tapauksessa tarvitaan siis väliaikaisratkaisu ensi syksyksi. Pidän tärkeänä, että akuutin väistöratkaisun lisäksi mahdollisimman pian ratkotaan koulun kohtalo pidemmällä aikavälillä, jotta tiedetään miten pitkästä väistöstä on kyse. Ja pikaisesti tarvitaan myös selvitys siirtokelpoisten tilojen hankinnan aikataulusta ja kustannuksista.

– Postipuun lastensuojelupalveluiden uudisrakennuksen hankesuunnitelman päivityksen hyväksyminen

Uudisrakennuksella korvataan Auroran vastaanottokodin huonokuntoiset tilat, joista ollaan väistössä. Tontilla on huonokuntoinen vuonna 1955 terveyskeskukseksi rakennettu 1-2 kerroksinen rakennus, jota on käytetty myöhemmin päihdekuntoutuksen tilana. Se puretaan pois, koska korjaaminen ei kannata.

Hankesuunnitelma on hyväksytty jaostossa 19.1.2015. Sen jälkeen on todettu että tontin rakennusoikeus kannattaa käyttää kokonaan ja hankesuunnitelmaan on lisätty Omatila-toiminnan edellyttämät tilat. Omatila on matalan kynnyksen palvelu lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille.

Postipuun  lastensuojelupalvelut  koostuvat kolmesta  lastensuojelun
palvelukokonaisuudesta: lastensuojelun ympärivuorokautisesta toiminnasta,
vastaanottoperhetoiminnasta ja tehostetusta  perhetyöstä. Lastensuojelupalvelut  sisältävät sekä sijaishuollon että avohuollon palveluja.

Kustannusarvio on noussut 5,3 me -> 6,5 me. Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2017-2018 ja se on tarkoitus ottaa käyttöön alkuvuodesta 2019.

Tärkeä hanke, joka menee nyt toivottavasti eteenpäin.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen huhtikuun 2016 kuukausiraportti

Uudella liikelaitoksella on nyt reilu neljä kuukautta takana. Toimintaa kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa. Kiinteistönhoidossa valmistellaan alueen 2 ulkoistusta. Lisäksi kattolumien ja talvikunnossapidon sekä IV-puhdistusten kilpailutukset ovat valmisteilla. Sisäilmaprosessin päivitys jatkuu. Tatu-tavoitteiden mukaiset säästötoimet on listattu ja seuranta aloitettu.

Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnilleen ennakoidun mukaan. Uudisrakentamisen investointien ennustetaan jäävän noin 18 me budjetoidusta. Syynä hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen viivästyminen. Näin on käynyt joka vuosi.

Kiinteistöasiat ovat olleet vasta tämän vuoden alusta osa Tilapalveluita ja siten jaoston johdettavana. Tuosta ulkoistuksesta ja sen valmistelusta kyselen tarkemmin. On tärkeää, että se tuodaan perusteineen jo valmisteluvaiheessa luottamushenkilökäsittelyyn.

– Oikaisuvaatimus toimitilapäällikön virkavalinnasta

Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja on päättänyt 22.4.2016 valita toimitilapäällikön virkaan Antti Mäntysen.

Oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii päätöksen uudelleen harkintaa hakijoiden epätasa-arvoisen kohtelun johdosta sekä hakijan hakemuksen ja tietojen uudelleen tarkastelua puolueettomasti. Lisäksi vedotaan aiempaan kiusaamisasiaan, jonka käsittely on kesken hallinto-oikeudessa.

Selostuksessa perustellaan tehtyä valintaa. En näe perusteita yhtyä oikaisuvaatimukseen virantäytön osalta. Kiusaamistapauksen ratkeaa aikanaan oikeuden päätöksellä. On valitettavaa, ettei sitä saatu ratkottua ilman oikeusprosessia.