Maanantaina on kevätkauden viimeinen tila- ja asuntojaoston kokous. Hyväksytään hankesuunnitelmia ja käydään läpi uusia menettelytapaohjeita sisäilmaongelmien ratkomiseksi. Ne tuodaan erikseen jaoston päätettäväksi. Samassa yhteydessä saadaan ajankohtaiskatsaus sisäilmaongelmaisten koulujen tilanteesta. Ohessa lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Sisäilma-asioiden menettelytapaohjeen päivitys (Maija Lehtinen)

Ohjeistusta selkeytetty ja vastuita kirkastettu. Olennainen muutos on, että kun oireilua havaitaan ja toimenpiteitä tarvitaan, kohteelle nimetään projektinvetäjä sekä asiakaspäällikkö, joka vastaa korjauksiin liittyvästä tiedottamisesta yhteistyössä toimialan tiedottajan kanssa. Asiakaspäällikkö on yhteydessä myös tärkeimpiin sidosryhmiin, eli vähintään työterveyshuoltoon, työsuojeluun ja ympäristöterveyteen, joilta on tärkeää saada kerättyä kaikki mahdolliset lähtötiedot ongelman poistamiseksi.

Prosessi on jaettu selkeisiin vaiheisiin joille on määritelty tarkat vastuuhenkilöt ja vastejat. Viestintä on aktiivista joka vaiheessa. Henkilökunnan, vanhempien ja oppilaiden suuntaan viestinnästä vastaa kohteen esimies (kouluissa rehtori).

Tarvittaessa tilojen käyttäjille, huoltajille ja omaisille voidaan järjestää yhteinen tiedotustilaisuus, jossa käsitellään kohteen sisäilmaongelmia, tehtyjä tutkimuksia, korjaustoimenpiteitä tai mahdollista väistöön siirtymistä. Arvion tilaisuuden järjestämisestä tekee Tilapalvelut yhdessä käyttäjätoimialan johdon kanssa ja tilaisuuden kutsuu koolle kohteen esimies.

Ohjeistus vaikuttaa muuten hyvältä, mutta varsin vähän on kiinnitetty huomiota oppilaiden oireiden systemaattiseen kartoitukseen. Työterveyshuolto sen sijaan on hyvin huomioitu. Vihreiden Mari Anthoni teki 14.3.2016 valtuustoaloitteen, että Espoossa selvitetään mahdollisuus tehdä kaikissa Espoon kouluissa THL:n suosittelema oirekysely mahdollisimman pikaisesti. Aloitteeseen ei vielä ole saatu vastausta. On tärkeää, että myös oppilaiden oireiden kartoitus on mukana menettelytapaohjeissa.

Nyt siis saadaan asiasta selostus ja menettelytapaohje tuodaan erikseen jaostoon päätettäväksi.

– Kungsgårdsskolan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Uuteen rakennukseen toteutettava yhteinen ruotsinkielinen koulu–päiväkotikeskus, joka korvaa nykyisen koulun lisärakennuksineen sekä päiväkodin lisärakennuksen.

Vanha koulurakennus on kaavassa suojeltu. Se on huonokuntoinen, ahdas ja toiminnallisesti epätarkoituksenmukainen kouluksi. Rakennukselle mietitään uutta toimintaa esimerkiksi kirjasto-, nuoriso- tai asukaskäyttöön. Samassa yhteydessä voidaan kehittää vanhan koulun tonttia, joka soveltuu huonosti päiväkodille tai alakoululle Kauklahdenväylän melu- ja hiukkaspäästöjen takia.

Hanke perustuu ruotsinkielisen palveluverkon kehittämiseen ja väestöennusteisiin. Uuteen rakennukseen tulee kaksisarjainen 1-6- luokkien alakoulu ja kolme Kungsgårds daghemin kokopäiväryhmää, joista kaksi on esikouluryhmiä. Lasten määrä on yhteensä n. 350.

Kyseessä on kaupungin oma hanke. Kustannusennuste on 15 me. Oppilaspaikan hinta on 40 845 e ja hoitopaikan 53 968 e. Toimitilavuokra on arviolta 1,22 me/vuosi. Rakentamise on tarkoitus alkaa vuoden 2018 alussa. Käyttöönotto on elokuussa 2019.

Tämä on tärkeä hanke, joka on mukana myös kehyksen investointisuunnitelmassa. Tärkeää olisi myös löytää vanhalle koululle uusi käyttö, jotta se saadaan kunnostettua koulukäytön päätyttyä.

– Järvenperän asukaspuiston ja nuorisotilan, hankkeen 3036, lisämääräraha (Kh-asia)

Järvenperän asukaspuiston ja nuorisotilan hankkeelle siirretään 365 000 e Tapiolan koulun ja lukion investointihankkeelta säästyneitä rahoja. Tapiolasta arvioidaan säästyvän 3 me.

Hankkeen kustannusarvio on noussut suunnitelmien tarkentuessa (vanha suojeltu rakennus tuo omat haasteensa kunnostukseen). Kustannusarvio on nyt 1,25 me, joka on 192 000 e alkuperäistä korkeampi. Muu osa lisäyksestä johtuu rahan siirtämisestä vuodelta toiselle.

– Viiden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Puollettavat hankkeet:

Espoon Asunnot Oy:n Säterinkatu 13 vuokrakorkotukilainahakemus
36 asuntoa, korkotukilainaa haetaan 7 606 800 e. Saman rakennuksen kolmeen alimpaan kerrokseen toteutetaan Espoon Asunnot Oy:n uudet toimitilat. Pysäköinnin järjestämiseen liittyvät kysymykset on ratkaistava Leppävaaran Pysäköinti Oy:n ja Espoon kaupungin kanssa.

Espoon Asunnot Oy:n Espoon Perkkaantie vuokrakorkotukilainahakemus
126 asuntoa, korkotukilainaa haetaan 22 590 000 euroa. NCC rakentaa kohteen kokonaisvastuutoimituksena Espoon Asunnot Oy:lle.

Espoon Asunnot Oy:n Niittysillankulma 1 vuokrakorkotukilainahakemus
114 asuntoa, korkotukilainaa haetaan 15 295 000 e. Hanke on puollettavissa edellyttäen, että noudatetaan 28.4.2016 tehtyä poikkeamispäätöstä liittyen mm. rakennusoikeuden ylitykseen, autopaikkojen lukumäärään ja kerroskorkeuteen.

TA-Asumisoikeus Oy/Espoon Reviisorinkatu asumisoikeuskorkotukilainahakemus
58 asuntoa, korkotukilainaa haetaan 8 508 007 e. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut tontin TA-Asumisoikeus Oy:lle asumisoikeusasuntojen rakentamista varten.

TA-Asumisoikeus Oy/Suurpellon puistokatu 10 asumisoikeuskorkotukilainahakemus
78 asuntoa, lainaa haetaan 15 560 100 e. Hankkeella on rakennuslupa ja se toteutetaan kokonaisvastuutarjouskilpailun perusteella. Tontin omistaa SRV Rakennus Oy.

– Vermon päiväkoti, uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Päiväkoti suunniteltiin alunperin kahdeksan ryhmän päiväkodiksi kaupungin tavoitteiden mukaisetsi (pyritään suuriin yksiköihin). Mitoitus on kuitenkin suunnittelun edetessä muutettu kuuden ryhmän päiväkodiksi. Lähialueen asukkaat vastustivat rakennusoikeuden lisäämistä ja hanke päädyttiin toteuttamaan valmiin kaavan mukaisesti. Päiväkotiin tulee 126 hoitopaikkaa.

Uusi Vermon päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla ja on liikenneyhteyksiltään hyvin saavutettavissa laajalta alueelta. Se sijaitsee lähellä Mäkkylän asemaa ja Mäkkylään vievää alikulkua. Päiväkoti korvaa Mäkkylän päiväkodin, joka on valmistunut vuonna 1959 ja priorisoinnin mukaan yksi kiireisimmin peruskorjattavista päiväkodeista (ei kannata korjata). Mäkkylän päiväkodissa on 65 päivähoitopaikkaa.

Vermon päiväkodin kustannusarvio on 5,3 me ja tavoitteellinen toteutushinta on 4,92 me. Toimitilan vuokran on arvioitu olevan 418 460 e/vuosi. Hankkeen on määrä valmistua kesällä 2019.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on esittänyt lausunnossaan, että Vermon päiväkodin arkkitehti- ja rakennesuunnittelu tehtäisiin mahdollisimman modulaariseksi ja standardoiduksi. Tavoitteena on tyyppipäiväkoti niin, että rakentamiskustannuksia saadaan sekä jo tämän kohteen osalta, että erityisesti jatkossa, oleellisesti edullisemmaksi. Mallia tulee ottaa yksityisten päiväkotien suunnittelu- ja rakentamisperiaatteista.

Lautakunnan lausunto pyritään huomioimaan kohteen suunnittelussa. Muun muassa rinnetontti rajoittaa merkittävästi kohteen suunnitteluratkaisuja.

Harmillista, että päiväkotia ei voida toteuttaa 8-ryhmäisenä aiemman tavoitteen mukaisesti.  Tässä on jouduttu tasapainoilemaan sen kanssa, että päivähoitopaikkoja tarvitaan ja hankkeen laajentaminen kaavoituksen kautta olisi viivästyttänyt kiireellistä hanketta.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen selvitykset vuoden 2015 arviointikertomuksen havaintoihin

Kopioin vastaukset tähän kokonaisuudessaan kiinnostuneille, koska niistä saa käsityksen Tilapalveluiden tilanteesta ja kehittämistoimista:

Arviointikertomus:
Talouden säästöpaineista huolimatta oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle on taattava turvallinen oppimis- ja työympäristö.

Vastaus:
Investointiohjelma pohjautuu kaupungin tila- ja palveluverkkoon sekä rakennusten tekniseen kuntoon ja korjausvelkaan. Koulujen ja päiväkotien hallitun peruskorjaamisen ajoittamisen apuna toimivat sivistystoimen kanssa yhteistyössä laaditut priorisointiselvitykset. Koulujen priorisointi on laadittu vuonna 2007, jonka päivitys valmistui 2014 ja päiväkotien priorisointi tehtiin vuonna 2013.

Tilapalvelut-liikelaitos on päivittänyt menettelytapaohjetta sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Tilapalveluiden tavoitteena on sisäilmaongelmien nopea ja tehokas ratkaiseminen, jotta väistötilojen tarve vähenee. Toiminnassa kiinnitetään entistä enemmän huomiota siihen, että korjaustyöt käynnistyvät nopeasti, viestintä on oikea-aikaista ja että tilatut tutkimukset tukevat nopeaa päätöksentekoa.

Arviointikertomus:
Peruskorjattaessa vanhoja rakennuksia tulee esteettömyys huomioida jo hankkeen valmisteluvaiheessa.

Vastaus:
Esteettömyyden huomiointi rakennusmääräysten mukaisesti on osa normaalia Tilapalveluiden suunnitteluprosessia. Lisäksi suunnitelmat käydään läpi rakennuslupavaiheessa esteettömyysasiamiehen ja rakennusvalvonnan kanssa. Tarvittaessa hankkeet esitellään vammaisneuvoston alaiselle Rakennetaan kaikille -ryhmälle. Lisäksi rakennusvalvonnan kanssa on päivitetty ohjeistus esteettömyysasioiden käsittelystä hankkeissa. Ohje viedään osaksi Tilapalvelut-liikelaitoksen esteettömän rakentamisen ohjetta.

Arviointikertomus:
Investoinneista on esitettävä jo suunnitteluvaiheessa selkeät laskelmat ja tehtävä seurantasuunnitelmat. Hankinta- ja investointisuunnitelmissa on esitettävä niiden vaikutus käyttötalousmenoihin sekä kuntalaisilta perittäviin maksuihin.

Vastaus:
Kaikissa toimitilainvestointien hankesuunnitelmissa on esitetty hankkeen tavoitehintalaskelma. Lisäksi hankesuunnitelman esittelyyn sisältyy tieto käyttäjälle aiheutuvasta vuokrakustannuksesta, käyttökustannuksista (siivous) ja ensikertaisen kalustamisen kustannuksista.

Tilapalvelut-liikelaitoksella on käynnissä Tilankäytön parantamisen projekti, joka on osa kaupungin TATU-ohjelmaa. Projektin tavoitteena on tilatehokkuuden kehittäminen siten, että omistajaohjauksen ja käyttäjien tavoitteet toteutuvat nykyistä paremmin. Osana projektia selvitetään myös kuntalaiskäytön laajentamista kaupungin toimitiloissa.

Arviointikertomus:
Kaupungin palveluiden uudelleen järjestämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista omistaja-tilaaja-tuottaja -mallissa havaittujen ongelmien poistamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi tulee seurata ja kehittämistyöstä on raportoitava valtuustolle. Valtuuston uudelle toimintamallille vuosille 2016–2017 asettaman 10 me vuosittaisen tuottotavoitteen toteutumisen seuraamiseksi tulee kehittää selkeät mittarit.

Vastaus:
Asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen sekä asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää Tilapalveluiden yksiköiden saumatonta yhteistyötä ja hyvin toimivia prosesseja. Esimerkkinä vaativasta pitkästä prosessista on sisäilmaolosuhteisiin liittyvien ongelmien hoitaminen.

Organisaatioiden yhdistymisestä saatavat hyöty perustuu palvelualueiden ja -yksiköiden saumattomaan yhteistyöhön ja yksiköiden tehokkaaseen toimintaan ilman raja-aitoja.

Tilapalveluissa käynnissä olevat kehitystoimenpiteet ovat muun muassa:

–      Tilapalvelujen keskeisten tuotteiden ja palvelujen selkeyttäminen.
–      Prosessien tunnistaminen ja määrittäminen asiakaslähtöisestä näkökulmasta yhteistyössä henkilökunnan kanssa.
–      Keskeisten mittareiden määrittely.
–      Taloudellisten ja tuotannollisten tavoitteiden saavuttamisen keskeiset keinot.
–      Tarkoituksenmukainen johtamismalli asiakaslähtöisen toiminnan, Tilapalvelujen prosessien sujuvuuden ja yksiköiden saumattoman yhteistyön saavuttamiseksi.
–      Muutoksen läpivienti koko organisaatiossa.
–      Henkilökunnan osaamisen varmistaminen koulutuksilla ja valmennuksilla.

TATU 2 ohjelmaan liittyen Tilapalveluissa on asetettu palvelualueiden ja yksiköiden säästötavoitteet ja yksilöity kunkin tavoitteen mittarit.