Kevätkauden viimeisessä kokouksessa linjattiin talousarvion kehysohjeesta sekä hyväksyttiin ilmasto-ohjelma suunnitelma ikäihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Kaikki asiat menevät vielä valtuuston päätettäväksi.

Alla tehdyt päätökset perusteluineen, esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupungin Kiinteistö Oy Espoon sairaalan lainalle myöntämän omavelkaisen takauksen tarkistaminen (Kv-asia)

Valtuusto on aikanaan myöntänyt sairaalalle takauksen 150 me lainalle. Nyt haettiin lisätakausta 175 me edestä kustannusten nousun, hankkeen viivästymisen ja lisätöiden takia.

Saimme selostuksen hankkeen tilanteesta. Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti esitykseni, että yhtiön johtoa kehotetaan toimittamaan konsernijaoston elokuun kokoukseen selvitys projektin loppuunsaattamisesta ja sairaalan käyttöönoton vaiheesta. Näin konsernijaosto saa ajantasaisen tiedon tilanteesta ennen valtuuston käsittelyä. Tärkeintä tietysti saada sairaala valmiiksi.

– Vuoden 2016 toukokuun kuukausiraportti

Kyysin vammaispalvelujen kustannusten nousupaineista, kokonaisylitykseksi arvioidaan 2,5 me, joista suurimmat ylitykset kohdistuvat asiakaspalvelujen ostoihin ja henkilökohtaiseen apuun.

Vastaus oli, että kyse on vammaispalvelulain mukaisista kuljetuksista ja asumispalvelutarpeiden kasvusta. Nämä ovat subjektiivisia oikeuksia, jotka kunnan on hoidettava. Samalla etsitään keinoja pitää yllä palveluita tehokkaammin, eli säästöpaineita on. Tätä on tarpeen seurata.

– Vuoden 2017 talousarvion sekä vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman kehysohje

Tämä oli kokouksen merkittävin asia. Ryhmien välillä käytiin kehysneuvottelut, jotka päätyivät vailla yhteisymmärrystä. Kokouksessa keskusteltiin siitä, oliko nyt oikea hetki tehdä tarkempia linjauksia, kun päätettiin kehysohjeesta.

Vihreiden näkemys oli, että kahdeksan tunnin kehysneuvottelut käytiin juuri siksi, että nyt olisi edellytykset tehdä kehyslinjaukset. Siksi teimme oman muutosesityksemme, joka perustui siihen, että mielestämme esitetyltä pohjalta valmisteltava kehysohje on liian tiukka kasvavan kaupungin tarpeisiin nähden. Vihreiden mielestä pieni veronkorotus on parempi vaihtoehto kuin palvelutason merkittävä lasku. Emme halua luopua subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta tai kasvattaa koulujen ja päiväkotien ryhmäkokoja. Emme halua nostaa päivähodon tai terveyspalveluiden asiakasmaksuja maan hallituksen esitysten maksimiin. Pidämme tärkeänä riittävien voimavarojen osoittamista vanhusten kotihoitoon. Ja pelkäämme, ettei investointiohjelmalla pystytä rakentamaan riittävästi koulu- ja päiväkotipaikkoja lapsimäärän kasvaessa.

Siksi teimme seuraavan esityksen:

”Kaupunginhallitus hyväksyy liitteen mukaisen kehysohjeen liitteineen talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelun pohjaksi, seuraavin muutoksin:
– sivistystoimen menokehykseen lisätään 10 miljoonaa euroa sekä sosiaali- ja terveystoimen menokehykseen 10 miljoonaa euroa, jotta valtuuston ja kaupunginhallituksen aiemmin tekemiä päätöksiä liittyen palvelutason heikentämiseen ja maksukorotuksiin ei tarvitse avata.
– infrainvestointeja kohdennetaan uudelleen siten, että tiehankkeista siirretään rahaa koulu- ja päiväkotirakentamiseen.
– talousarvion ja taloussuunnitelman jatkovalmistelussa kunnallisveroprosentin 0,5 prosenttiyksikön korotus on mukana yhtenä rahoitusvaihtoehtona, ja sillä rahoitetaan selostustekstissä mainittu 10 miljoonan euron joustovara yllättävästi esiin tuleviin korjaustarpeisiin vuosina 2017-2019.”

Valitettavasti esitystämme tuki vain Tiina Ahlfors (vas). Muut ryhmät olivat valmiita hyväksymään kehyksen summat ja nykyisen verotason talousarvion valmistelun pohjaksi.

Demarit esittivät tässä yhteydessä, että veroprosentista ja budjetista päätettäisiin tulevina vuosina yhtä aikaa marraskuussa. Tämä uudistaisi koko taloussuunnitteluaikataulun ja vesittäisi kehyksen merkityksen talousarviota ohjaavana raamina. Virheissä olemme nimenomaan pitäneet tärkeänä, että kehysvaiheessa käydään kunnon neuvottelut ja päätetään isot linjat, ja syksyn budjettineuvotteluissa keskitytään talousarvion yksityiskohtien viilaamiseen. Äänestimme tyhjää, ja demareiden esitys hylättiin äänin 8-4.

– Edustajan nimeäminen YK:n kestävän kehityksen kokoukseen New Yorkiin 18.-20.7.2016

Valtuuston varapuheenjohtaja ja kestävä kehitys -ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja Sirpa Hertell (vihr.) lähtee edustamaan Espoot. Hieno juttu!

– Kaupungin vakuutuspolitiikan päivityksen hyväksyminen

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n osakassopimuksen muuttaminen

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite nuorten ja ikäihmisten yhteisasumisesta Espoossa (Kv-asia)

Lyhyesti keskusteltiin Helsingin kokeilusta ja sen soveltamisesta Espooseen. Seurataan tilannetta ja keskustelu jatkuu valtuustossa. Olisi hienoa, että Espoossakin voitaisiin kokeilla vastaavaa, pelkän seuraamisen sijaan.

– Valtuustokysymys nuorten asuntotilanteesta Espoossa (Kv-asia)

Tästäkin keskutellaan varmasti valtuustossa.

– Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin turvaamiseksi 2016-2021 (Kv-asia)

Kiitin hyvästä valmistelutyöstä ja suunnitelmasta, joka on monipuolinen ja siinä on vahva painotus ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä.

Vanhusneuvostossa oli noussut esiin huoli siitä, millä perustein palvelutaloille myönnetään tontteja ja pidetty tärkeänä, että vanhusten tehostetun asumisen paikat sijaitsisivat hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä ja keskeisillä paikoilla, jotta omaisten on helppo niissä vierailla.

Esityksestäni (jonka esittelijä otti nimiinsä) lisättiin kohta

”Ikäihmisten hoiva-asumispalvelut tuotetaan monituottajamallilla. Espoo toimii yksiportaisen hoiva-asumisen mallin mukaisesti, jossa asukkaan ei tarvitse muuttaa elämänsä loppuvaiheessa. Tavoitteena on, että hoiva-asumispaikat jakautuvat Espoossa alueellisesti ikäihmisten määrän suhteessa ja sijaitsevat keskeisillä paikoilla hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä.”

Samoin esityksestäni suunnitelmaan lisättiin, että sen toteutumista seurataan kaupungin normaalien seurantojen yhteydessä lautakunnissa, kaupunginhallituksessa ja valtuustossa. Tämän lisäksi seurannassa on vahva rooli vanhusneuvostolla, mikä on tärkeää.

Lisäksi esittelijä muutti esitystään siten, että kotihoidon osittainen ulkoistus mahdollistetaan. Lautakunnassa kotihoidon ulkoistus äänestettiin äänin 7-5 kokonaan pois. Vihreissä pidämme perusteltuna, että ulkoistus on mahdollista. Terveyskeskusten puolella on osoitettu, että muutaman terveysaseman ulkoistus on sparrannut myös oman toiminnan kehittämisessä hyvin tuloksin.

– Aikuissosiaalityön tilapäistä asumista koskevan asiakasmaksun määrittäminen

Perussuomalaiset tekivät yllättäen esityksen, että tilapäisasuntoihin asukkaita valittaessa tulee noudattaa tasapuolista kohtelua alkuperäisväestön ja maahanmuuttajien kesken. Emme kannattaneet esitystä, joka vaikutti tarkoitushakuiseslta. Esitys kaatui äänin 12-2.

– Espoon ilmasto-ohjelman hyväksyminen (Kv-asia)

Ilmasto-ohjelmassa päästövähennystavoitteiksi on asetettu:
1.) Hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä
2.) 60% asukaskohtainen päästövähennys vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä

Valmistelun lähtökohta on, että Espoolla on hyvät edellytykset saavuttaa tavoitteet, kun saamme kumppanit mukaan. Fortumilla on Espoossa keskeinen rooli kaukolämmön tuottajana.

Tavoitteisiin pyritään seuraavilla keinoilla:
1.) Parannetaan joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisätään vähäpäästöistä liikkumista
2.) Tehdään Espoosta toimiva pyöräilykaupunki
3.) Vauhditetaan asuinrakennusten korjausrakentamista sekä lisä- ja täydennysrakentamista
4.) Edistetään uusiutuvien energianlähteiden käyttöönottoa
5.) Maankäytön  suunnittelulla tuetaan vähäpäästöistä elämäntapaa
6.) Kaupunkiorganisaatio vähentää oman toimintansa ilmastovaikutuksia

Ohjelma hyväksyttiin yksimielisesti kiitosten kera. Antaa hyvän pohjan valtuustokäsittelylle.

– Veräjäpelto, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 110703, 51. kaupunginosa Leppävaara (Kv-asia)

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti.

– Valtuustokysymys konttirakentamisesta eli konttitalojen mahdollisuudesta yhtenä asuntopulan ratkaisukeinona (Kv-asia)

Vastaus hyväksyttiin ilman keskustelua, valtuustossa keskusteltaneen.

– Lintulaakso I A, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen sekä esisopimuksen hyväksyminen, alue 113101, 51. kaupunginosa Leppävaara

Särkijärvi esitti Lintulaakson kaavan palauttamista yleisten pysäköintipaikkojen takia ja sai yllättävän laajaa kannatusta (sekalainen seurakunta ps, kok, rkp -edustajia). Emme kannattaneet ja palautus kaatui lopulta äänin 6-8. Kaavaa on työstetty kauan.

Särkijärvi (kok) esitti kaavan palauttamista uudelleen valmisteltavaksi siten, että se sisältää päätetyn normin mukaiset yleiset autopaikat. Se sai yllättävän laajan kannatuksen, mutta onneksi enemmistö oli äänin 8-6 kaavan hyväksymisen kannalla. Palautusta kannatettiin ps, kok, rkp -rintamalla. Teknisen toimen johtaja kertoi jälleen kerran, että yleisten autopaikkojen sijainti ratkaistaan katusuunnitelmien yhteydessä.

– Harmaalaakso, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksien ja alueiden luovuttamista koskevien esisopimuksien hyväksyminen, alue 521700, 43. kaupunginosa Vanttila sekä 45. kaupunginosa Kurttila

Tämä kaava on hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa kuusi vuotta sitten ja alue on sen jälkeen rakentunut hurjasti. Saunalahden alueen rakentuminen on jo heikentänyt ja heikentää väistämättä Keskuspuisto II:n ja Espoonlahden välistä ekologista yhteyttä. Koska en ollut ehtinyt paneutua asiaan riittävästi, esitin asianjättämistä pöydälle. Yllättäen demarit vastustivat pöytäämistä, jonka äjlkeen esitys hävisi äänestyksen äänin 9-4, 1 tyhjä. Kiitos kaupunginhallituksen puheenjohtajalle, joka kunnioitti periaatetta, että jonkun ryhmän toivoessa asia voidaan jättää pöydälle ja äänesti pöytäämisen puolesta. Esitin sen jälkeen palautusta, joka myös hävisi selvin numeroin. Bymanin hylkäysesitykseen emme lähteneet mukaan, joten kaava hyväksyttiin.

 – Puustellinmäki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja alueluovutuksen esisopimuksen hyväksyminen, alue 110517, 51. kaupunginosa Leppävaara

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti.

– Kiinteistö Oy Ankkurin osakkeiden myyntiä koskevan päätöksen tarkistaminen

Byman esitti hylkäystä, raukesi kannattamattomana.

– Järvenperän asukaspuiston ja nuorisotilan, hankkeen 3036, lisämääräraha

Tämä tuli kaupunginhallitukseen lisäasiana, hyväksyttiin samana aamuna tila- ja asuntojaostossa yksimielisesti. Tapiolan koululta säästyneitä rahoja siirretään 365 000 euroa tälle hankkeelle. Kyse on vanhasta talosta, jonka korjaaminen tulee odotettua kalliimmaksi.

*   *   *

Kokouksen päätteeksi kuultiin tilannekatsaukset sote-maakuntauudistuksen valmistelusta sekä Länsimetron tilanteesta.

Sote-maakuntauudistuksen osalta kaupunginjohtajien johdolla jatketaan pääkaupunkiseudun erillisratkaisun valmistelua. Suurin huoli kohdistuu siihen, että sote-uudistus näyttäytyy suurille kaupungeille ennen kaikkea tulonjakouudistuksena, jossa kaupungit häviävät. On tärkeää, että tätä puolta tuodaan vahvasti esiin, koska kasvavien kaupunkien on jatkossakin pystyttävä järjestämään muut kuin sote-palvelut asukkailleen.

Länsimetron osalta konsernijaosto piti ylimääräisen kokouksen samana aamuna.  Jaosto kehotti Länsimetro Oy:n hallitusta käynnistämään arvioinnin, jossa tarkastellaan aikataulun ylitykseen johtaneita syitä. Lisäksi jaosto edellytti tiiviimpää ja viiveetöntä raportointia kaupungin suuntaan. Länsimetro Oy ja rakennuttajakonsulttina toimiva Sweco ovat vahvistaneet projektiorganisaatioitaan, jotta metro saadaan kulkemaan mahdollisimman nopeasti. Päivitetty aikataulu projektin valmistumisesta on luvattu kesäkuun loppuun mennessä.

Tärkeintä on, että HSL on saanut korvaavan bussiliikenteen järjestymään niin, että voidaan jatkaa nykyisin suorin bussilinjoin vuoden loppuun saakka.