Kaupunginhallituksen kokoukset pyörähtävät käyntiin maanantaina. Tässä kokouksen asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Eniten keskustelua herättänevät kuultavat selostukset, joita ovat pääkaupunkiseudun erillisratkaisu sote-uudistuksessa sekä tilannekatsaukset Länsimetrosta ja Espoon sairaalasta. Molempien viivästymisestä ja kuluylityksistä on uutisoitu ja käyty keskustelua kesälomien aikaan.

– Valtuutettujen lukumäärästä päättäminen (Kv-asia)

Uuden kuntalain mukaan Espoon valtuuston koko on vähintään 67 ja jos ei valtuusto muuta erikseen päätä, se on tuo minimi. Tästä käytiin ryhmien väliset keskustelut ennen kesälomia ja niiden lopputulema oli, että valtuuston koko pidetään nykyisellään (75). Kannatimme tätä voimakkaasti. Espoo on niin suuri kaupunki, että nykyiselle määrälle valtuutettuja riittää varmasti töitä jatkossakin. Jos sote-uudistuksen jälkeen tehtävien määrä merkittävästi pienenisi, voidaan valtuuston kokoa pienentää seuraavalla kaudella.

– Sosiaali- ja terveyslautakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen jaoston jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Kokoomuksen Johanna Ruuth-Karvonen jättää paikkansa erottuaan puolueesta.

– Valtuustokysymys määräaikaisen johtajan palkkaamisesta (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) ja 11 muun valtuutetun kysymys Keravan ex-kaupunginjohtaja Petri Härkösen palkkauksesta. Tästä käytiin tiukkaa keskustelua keväällä ja tämän myötä asiaa puidaan myös valtuustossa.

Vastaus on sen verran lyhyt, että kopioin sen tähän kokonaisuudessaan:

”Petri Härkönen on palkattu määräaikaisella työsopimuksella 13.6.2016-9.9.2016 väliseksi ajaksi Espoon kaupungin palvelukseen.

Konserniesikunnan toimintaohjeen 4 §:n mukaan yksikön johtaja ottaa alaisensa henkilöstön.

Rahoitusjohtaja on strategia ja talous -yksikön johtajana ottanut Petri Härkösen määräaikaiseen työsuhteeseen, eikä hän ole ylittänyt asiassa toimivaltaansa. Petri Härkösen palkkaaminen on siten normaalia operatiivista johtamista.

Petri Härkösen työtehtävä on määritelty työsopimuksessa seuraavasti: Tukea PKS-soteselvityksen laadintaa, selvittää Espoon palveluiden järjestämisen johtamismallia, haastatella toimialajohtoa palveluiden järjestämisen johtamistavasta ja kehittämistoiveista, kouluttaa henkilöstöä palveluiden tuotteistamisesta ja asiakkuuksien johtamisesta, laatia suunnitelma ja aikataulu tuotteisiin perustuvan johtamismallin kehittämisestä sekä muut esimiehen osoittamat tehtävät.

Petri Härkösen tehtävä on tarkasti rajattu. Toimeksianto ei pidä sisällään valtuustokysymyksessä esitettyjä muita tavoitteita. Tarkoitus on tuottaa jatkossa entistä parempaa tietoa kaupungin luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdolle palveluiden järjestämisen johtamisen tueksi.”

Koska Petri Härkösen palkkaaminen herätti paljon kysymyksiä ja julkista keskustelua, olisi tärkeää että vastaus olisi perusteellisempi. Siinä olisi hyvä kuvata, miten Härkösen työ on edennyt ja minkälaisia tuloksia on syntynyt ja vielä odotettavissa. Työn tuloksista olisi myös tärkeää raportoida pestin päättymisen jälkeen.

– Maakuntauudistuksen esivalmistelun käynnistyskokoukseen osallistuminen 22.8.2016

Valtiovarainministeriö on pyytänyt maakuntaliittoja käynnistämään uudistuksen valmistelun kutsumalla koolle seuraavat tahot: ELY-keskusten, TE-toimistojen, aluehallintovirastojen ja kuntien sekä sairaanhoitopiirien ja muiden keskeisten kuntayhtymien johdon sekä maakuntien sote-uudistuksen valmistelijat.

Kutakin tahoa pyydetään nimeämään yksi edustaja. Espoosta ehdotetaan edustajaksi kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä ja hänen varallaan kaupunginsihteeri Mari Immonen. Hyvä ehdotus.

Itse asian valmisteluun vaikuttaa olennaisesti se, minkälaisen ehdotuksen pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi pääkaupunkiseudun kaupungit saavat aikaan. On kuitenkin tärkeää, että pääkaupunkiseutu ja sen kaupungit ovat mukana myös maakuntatason valmistelussa. Tilanne selkiytynee elokuun aikana.

– Valtuustoaloite tilojen osoittamiseksi apteekkitoiminnalle yhdessä HUS:n kanssa Jorvin sairaala-alueelta ja luvan hakeminen lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealta (Kv-asia)

Marika Niemen (kok) ja 49 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään Jorviin apteekkia, joka olisi avoinna myös yöaikaan. Perusteena läntisen pääkaupunkiseudun päivystysaikaisten palvelujen keskittyminen Jorvin sairaalaan sekä Espoon uuden sairaalan valmistuminen.

Vastauksessa todetaan, että sosiaali- ja terveystoimi on selvittänyt asiaa, mutta neuvottelut eivät ole edenneet. Apteekkien määrä Espoon alueella on väestömäärään suhteutettuna keskimääräistä pienempi ja väestö kasvaa, joten uuden apteekin perustaminen olisi perusteltua.

Lopuksi todetaan, että apteekin sijoittumista Jorvin alueelle selvitetään edelleen ja sopivien tilojen löytyessä sosiaali- ja terveystoimi tekee Fimealle esityksen apteekin perustamisesta.
Tärkeä aloite, toivottavasti tilat löytyvät ja lupa heltiää.

– UNA-hankkeen asiakas- ja potilastietojärjestelmien uudistamisyhteistyön jatkaminen

Espoo jättäytyi pois Apotti-hankinnasta ja päätti jatkaa tietojärjestelmien kehittämistä yhteistyössä valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa. Tämä on nyt sitä työtä.

UNA-vaatimusmäärittelyprojektia tehtiin yhteistyössä 18 sairaanhoitopiirin ja 7 suuren kaupungin kanssa ja se päättyi kesäkuun alussa. Kaikki osallistujat kannattivat yksimielisesti työn jatkamista laajassa yhteistyössä.

Jatkotyöstä ja sen toimeenpanosta sekä kansallisen hanketoimiston perustamisesta ja toiminnasta vuosille 2016-2019 on tehty sopimusluonnos. Hanketoimisto vastaisi määrittelyjen ylläpidosta ja tarkentamisesta sekä hankintojen valmistelusta. UNA-tietojärjestelmäytimen hankinnasta laaditaan myöhemmin erillinen sopimus hankintaan osallistuvien osapuolten välille.

On tärkeää, että kaikki sosiaali- ja terveyspalveluiden ympärillä tehtävä kehitystyö on linjassa sote-ratkaisujen kanssa. Sinänsä tärkeää, että järjestelmät saadaan yhteensopiviksi ja tieto kulkemaan. Suhde Apottiin on tietysti olennainen myös, koska mm. Helsinki, Vantaa ja HUS ovat siinä mukana.

– Valtuustokysymys lasten turvallisuudesta päiväkodeissa (Kv-asia)

Veera Ruohon (ps) ja 18 muun allekirjoittama kysymys, johon ei vielä ole vastausta.

– Kungsgårdsskolan uudisrakennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Ruotsinkielinen koulu-päiväkotikeskus, joka korvaa nykyisen koulun lisärakennuksineen sekä päiväkodin lisärakennuksen. Tilaratkaisut ovat joustavia, helpottavat tilojen yhteiskäyttöä ja tukevat uuden opetussuunnitelman toteuttamistavoitteita.

Vanha koulurakennus on kaavassa suojeltu. Se on huonokuntoinen, ahdas ja kouluksi toimimaton. Rakennukselle mietitään uutta toimintaa esimerkiksi kirjasto-, nuoriso- tai asukaskäyttöön. Samassa yhteydessä voidaan kehittää tonttia, joka soveltuu huonosti päiväkodille tai alakoululle Kauklahdenväylän melu- ja hiukkaspäästöjen takia.

Uudisrakennukseen tulee kaksisarjainen alakoulu ja kolme Kungsgårds daghemin kokopäiväryhmää, joista kaksi on esikouluryhmiä. Lasten määrä on yhteensä n. 350.

Kyseessä on kaupungin oma hanke. Kustannusennuste on 15 me. Oppilaspaikan hinta on 40 845 e ja hoitopaikan 53 968 e. Rakennussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen elokuussa 2016. Rakentaminen alkaa vuoden 2018 alussa ja hanke valmistuu kesäkuuhun 2019 mennessä. Käyttöönotto on elokuussa 2019.

Tämä on hyväksytty yksimielisesti tila- ja asuntojaostossa. Uutta käyttöä vanhalle koulurakennukselle ei ole vielä tarkemmin suunniteltu. Tietysti vielä ei ole kiirekään kun uusi koulu valmistuu kolmen vuoden kuluttua. Tärkeää kuitenkin on, ettei talo jää sen jälkeen pitkäksi aikaa tyhjilleen.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Nuorisovaltuuston raportti kevään 2016 osalta sekä vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen.

Nuorisovaltuuston toiminnasta raportoidaan kaupunginhallitukselle puolivuosittain, mikä on hyvä juttu. Uusi nuorisovaltuusto aloitti työnsä maaliskuun alussa ja toimeen on tartuttu aktiivisesti. Keväällä nuva teki aloitteen koulukiusaamisen vastaisten toimintamallien uudistamiseksi ja toimiin on sen johdosta ryhdytty.

Koulujen ja nuvan yhteistyö tulee tiivistymään, kun asia on kirjattu uuteen Espoon opetussuunnitelmaan seuraavasti: ”Espoon koulut toimivat aktiivisessa yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa innostaen oppilaita seuraamaan heitä koskevia asioita ja vaikuttamaan niihin aktiivisesti. Oppilaat saavat tietoa yhteiskunnallisesta toiminnasta ja vaikutusmahdollisuuksista”.

Nuvalaiset osallistuvat niin valtuuston kuin lautakuntien kokoukseen. On ollut ilo kuunnella valtuustossa nuorten  rohkeita ja tärkeitä puheenvuoroja.

– Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 23.6.2016, ettei se tutki valitusta koskien

kaupunkisuunnittelulautakunnan erottamista, koska valitus on tehty säädetyn määräajan jälkeen.
Tälle oli aikanaan selkeät perusteet.

– Kokouksessa kuullaan seuraavat selostukset:

kaupunginjohtaja selostaa pääkaupunkiseudun erillisratkaisun valmistelua koskien sote-uudistusta.
Pääkaupunkiseudun erillisratkaisuun koskien sote-palveluiden järjestämistä pitäisi saada konkretiaa. Maan hallitus odottaa kunnilta esitystä tämän kuun aikana.

Matti Kokkinen antaa tilannekatsauksen Länsimetro Oy:stä.
Tilannekatsaus on paikallaan koko kaupunginhallitukselle, konsernijaosto tekee tarvittavat omistajaohjaukseen liittyvät päätökset.

– Maija Lehtinen selostaa Koy Espoon Sairaalan projektin loppuunsaattamisesta ja sairaalan käyttöönotosta.
Tämän pyysin listalle, jotta valtusutoryhmille saadaan ajantasainen tieto kustannusylityksistä ja niiden syistä, kun valtuusto päättää viikon päästä 25 me lisätakauksesta (sairaalan kokonaiskustannus 175 me).