Ensi maanantain kaupunginhallituksessa isoimpina asioina Keilaniemen tunnelin rakentaminen kerralla valmiiksi ja Matinkylän metroaseman läntisen sisäänkäynnin toteuttaminen. Ohessa asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varhaiskasvatusjaoston varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Arja Manelius (kok.) muuttanut pois Espoosta.

– Kulttuurilautakunnan varajäsenen valinta (Kv-asia)

Ritte Mård (kok.) siirtyi varasta varsinaiseksi, nyt valitaan hänelle varajäsen.

– Teknisen lautakunnan jäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Marketta Ruutiainen (Kok.) muuttanut pois Espoosta.

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Espoossa 4. – 5.10.2016

Tällä kertaa kokoonnutaan Espoossa. Näihin on toivottu ensisijassa kaupunginhallituksen ja valtuuston puheenjohtajistoa ja noin kuutta edustajaa per kaupunki. Ovat hyviä verkottumisen ja yhteistyön paikkoja. Itse olen osallistumassa, toivottavasti muitakin vihreitä pääsee paikalle.

– Päihdeasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen

Vesa Pomell`n (Kok) tilalle Kari-Jukka Valtonen (Kok).

– Sosiaali- ja terveyslautakunnan seminaarimatka Hollantiin

Matka suuntautuu Amsterdamiin 28.11.2016 – 30.11.2016. Matkalle kutsutaan lautakunnan varsinaiset jäsenet, sosiaali- ja terveystoimen johtavat virkamiehet ja mahdolliset muut asiantuntijat. Matkan kustannukset maksetaan sosiaali- ja terveyslautakunnan määrärahoista.

Matkan tavoitteena on saada yleiskuva Hollannin ikä-ihmisten palvelujärjestelmästä sekä löytää uusia innovaatioita toiminnan kehittämiseksi Suomessa. Tutustumiskohteet on valittu käytännönläheisellä tasolla.

Vaikuttaa hyvin valitulta matkakohteelta ja sisällöltä.

– Kehä I:n Keilaniemen tunnelin rakentaminen valmiiksi (Kv-asia)

Ehdotetaan valtuustolle, että Kehä I:n Keilaniemen tunneli rakennetaan nyt käynnissä olevan parantamistyön yhteydessä valmiiksi.

Valtuusto päätti 21.12.2015, että Kehä I:n parantamisen ensimmäisen vaiheen rakentamiseen Keilaniemessä voidaan ryhtyä. Vihreiden ryhmä vastusti hanketta yksimielisesti. Päätöksen yhteydessä hyväksyttiin yksimielisesti toivomus toisen vaiheen kiirehtimisestä.

Ensimmäisen vaiheen työt Keilaniemessä käsittävät Otasolmun eritasokiertoliittymän, noin 220 metriä pitkän betonitunnelin, joka on pituudeltaan noin puolet tiesuunnitelman mukaisesta tunnelista, sekä osan tunnelin eteläpään ramppijärjestelyistä.

Asukkaat ovat järkyttyneitä rakennustöistä aivan talojensa nurkalla. Jo kaavaa hyväksyttäessä oli tiedossa, että massiivinen liikenneympyrä ja tienrakennustoimet tulevat todella lähelle nykyistä asutusta. Asukkaat ovat olleet valtuutettuihin aktiivisesti yhteydessä, valittaneet tiesuunnitelmasta sekä vaatineet töiden keskeyttämistä, kunnes valitukset on käsitelty. Työt on kuitenkin voitu käynnistää hallinto-oikeuden välipäätöksellä. Nyt pitäisi pystyä hoitamaan rakennustyöt haitat kaikin mahdollisin tavoin minimoiden.

Kehä I:n parantamisen rakennustyöt valmistuvat vuoden 2018 lopussa. Ensimmäisen asuintornitalon rakentaminen päästään käynnistämään vasta keväällä 2018, koska asuintornitalojen korttelialuetta käytetään alkuvaiheessa Kehä I:n parantamisen tilapäisiin liikennejärjestelyihin.

Jos tehtäisiin saman tien täysimittainen (450 m) tunneli, se valmistuisi vuonna 2019. Tunnelin rakentaminen täyteen mittaansa tarkoittaisi noin 28 me lisäkustannusta. Sen tekemisellä valmiiksi nyt käynnissä olevassa urakassa saavutettaisiin seuraavia etuja:

– Myöhemmin tekemisestä arvioidaan tulevan 7 me lisäkustannus + 2 me ensimmäisessä vaiheessa tehtävistä ylimääräisistä, myöhemmin turhiksi jäävistä melusuojauksista ja tukiseinistä yms.

– Kahdessa vaiheessa tekemisestä tulisi merkittävää ylimääräistä haittaa ja häiriötä asukkaille, liikenteelle ja alueen toimijoille.

– Kokonaisuus saataisiin tehtyä lähes alkuperäisessä aikataulussa; jos tunneli tehdään kahdessa vaiheessa, kokonaisrakentamisaika pitenee lähes kahdella vuodella.

– Kehä I:n länsipuolinen pyöräilyn laatukäytävä saadaan tehtyä heti valmiiksi.

– Tunnelin vaiheittain toteuttaminen on osoittautunut aikaisemmin arvioitua vaikeammaksi.

– Kahdelle pohjoisemmalle asuintornille ja yhdelle toimistorakennukselle syntyisi samalla rakentamisedellytykset.

– Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristön kehittämisedellytykset paranevat merkittävästi

– Tapiolan Itärannan alueen olosuhteet paranevat nopeammin, mitä alueen asukkaat ovat nimenomaan toivoneet.

– Alue saadaan viimeisteltyä nopeammin ja häiriöt ympäristölle, erityisesti Itärannan asutukselle ja liikenteelle saadaan minimoitua.

Lisäksi perustellaan, että hanke maksaa itsensä korkojen kanssa takaisin: Rakentamalla koko tunneli saadaan 28 me lisäinvestoinnilla rakentamiskelpoista asuinrakennusoikeutta yhteensä 38 500 kem2 sekä liike- ja toimistorakennusoikeutta yhteensä 10 300 kem2, joiden arvo on yhteensä vähintään noin 60 me. Siitä ei kuitenkaan ole tietoa, kuinka nopesti tämä summa realisoituisi.

Selostusosassa todetaan, että Kehä I:n Keilaniemen tunnelin valmiiksi rakentaminen sisältyy kaupungin kymmenen vuoden investointiohjelmaan vuosina 2017 – 2019.

Ja tässä vielä kokonaiskustannusten, yht. 93 me jakautuminen:

– Käynnissä olevat työt (1. vaihe) 46 me
– Tunnelin valmiiksi rakentaminen (2. vaihe) 28 me
– Tunnelin eteläpään ramppijärjestelyt 14 me (Nämä voidaan tehdä myöhemmin, kun liikennemäärät niitä edellyttävät)

Ja lopuksi todetaan aikataulun kiireellisyys:

Jotta täysimittaisen tunnelin suunnittelu ja rakentaminen saadaan nivellettyä Kehä I:n parantamistyön kokonaisprosessiin ja -aikatauluun, työ pitäisi käynnistää valmistelun osalta alkusyksystä 2016.

Nykyisten asukkaiden kannalta on enemmän kuin tärkeää tehdä tunneli kokonaan. Jo nyt tilanne on asukkaille todella hankala ja olisi kohtuutonta, että tunnelin pätkä tulisi tekemään uusien tornitalojen ympäristön viihtyisäksi, mutta jättäisi avomoottoritien nykyisten asukkaiden ikkunan alle ja toisaalta pitkittäisi työmaan reunalla asumista.

Sitä ihmettelen, missä vaiheessa tämä tunnelin jatko on sisällytetty tiukkaakin tiukempaan investointiohjelmaan. Tästä kyselen.

Vastustimme koko hanketta kalliina ja kaupunkirakenteeltaan ongelmallisena. Nyt ne kustannukset ja ongelmat realisoituvat, mutta enemmistön mukaan mennään.

– Matinkylän metroaseman läntisen sisäänkäynnin toteuttaminen (Kv-asia)

Valtuusto päätti vuoden 2008 metropäätöksen yhteydessä Matinkylän metroaseman sisäänkäyntien vaiheittaisesta toteuttamisesta, että se jää myöhemmin toteutettavaksi varaukseksi kuitenkin niin, että aseman länsipään hätäpoistumistieratkaisuissa otetaan huomioon myöhemmin mahdollisesti toteutuva sisäänkäynti.

Aseman läntinen hätäpoistumisyhteys päätyy Tynnyripuiston tontille. Tontille on nyt käynnistymässä rakennushanke, jonka takia sisäänkäynnin toteuttaminen on järkevää. Myös yhteydet Matinkylän tulevan uimahallin sekä koulun suuntaan toteutuisivat metroasemalta läntisen sisäänkäynnin kautta.

Läntisen sisäänkäynnin kustannusarvio on 14 me. Sen rakentaminen pitää yhteen sovittaa tontilla olevan talonrakennushankkeen kanssa. Tehokkain tapa on osittaa hankinta niin, että tontin rakennushankkeeseen sisällytetään tontin alueelle tulevien metron rakenteiden runkorakennustyöt. Tilojen viimeistely ja talotekniikan sekä laitteiden hankinta on tarkoituksenmukaista tehdä Länsimetro Oy:n toimesta.

Tämäkin on iso raha tässä tilanteessa, mutta toisaalta metron kokonaiskustannuksissa pieni summa ja kyllä metron käyttö kannattaa tehdä mahdollisimman sujuvaksi nyt, kun Tynnyripuiston tontti rakentuu (suuri lukio, uimahalli ja hotelli).

– Keilaniemi, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 220826, 10. kaupunginosa Otaniemi

Mahdollistetaan peruskorjaustarpeessa olevan Fortum Oyj:n (aiemmin Nesteen) pääkonttorin muuttaminen asuinkäyttöön. Tornin jalustaosa peruskorjataan palvelu- ja liiketiloiksi. Korttelin pohjoisosaan rakennetaan kaksi asuinkerrostaloa. Rakennusoikeutta ei kaavamuutoksella lisätä.

Korttelialueelle osoitetaan 8-, 16- ja 21-kerroksiset asuinrakennukset ja niiden väliin matalampaa 2-3-kerroksista tilaa.  Suurin sallittu kerrosluku 21 on olemassa olevassa Fortumin tornissa, joka muutetaan asuintorniksi.

Hyvä hanke, jonka toteutusta on valmisteltu lautakunnassa huolella. Tärkeää, että saadaan lisää asumista metroaseman viereen ja merkkirakennus saa uuden elämän asuntoina.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 4.4.2016 § 42 päätöstä myydä kaksi tonttia Keilaniemessä

Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 4.4.2016 muuttanut aikaisemmin tekemäänsä kahden asuntotontin myyntipäätöstä SRV Rakennus Oy:lle ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen rahastoille. Päätöksestä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta. Toinen oikaisuvaatimus on peruutettu ennen kaupunginhallituksen oikaisuvaatimusta koskevaa käsittelyä ja toisen oikaisuvaatimuksen kaupunginhallitus on hylännyt 30.5.2016. Päätöksestä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen.

Tästä olemme lausuneet aiemminkin. Ei syytä muuttaa kantaa, oikeus ratkaiskoon.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta

Puustellinmäen asemakaavan muutos mahdollistaa Invalidisäätiön uuden oppilaitosrakennuksen rakentamisen. Hyväksytyn asemakaava-alueen pohjoispuolella toimiva Arlan ammatillinen erityisopetus siirtyy oppilaitosrakennuksen valmistuttua osittain Puustellinmäen alueelle (I vaihe).

Asunto Oy Ruutikellarintie 3 – 5 tekemässä valituksessa vaaditaan, että Puustellinmäen asemakaavan muutoksen hyväksymispäätös tulee ensisijaisesti kumota ja Puustellinmäen kaava-asia tulee käsitellä yhdessä Puustellinkallion kaava-asian kanssa, kuten alun perin oli suunniteltukin. Toissijaisesti Puustellinmäen kaavamuutos tulee palauttaa uudelleen käsittelyyn ja liikenteen järjestäminen tulee käsitellä koko Puustellinkallion ja Puustellinmäen alueella kokonaisuutena. Valituksen ovat allekirjoittaneet asunto-osakeyhtiön edustajat ja useat yhtiön asukkaat yhdessä.

Valituksen kohteena olevat liikennejärjestelyt ovat tämän kaava-alueen ulkopuolella. Kaava on myös aikanaan hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti. En näe perustetta valitukselle.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– 22.6.2016 ja 7.7.2016 saapuneet kirjeet liikunta- ja nuorisolautakunnan puheenjohtajan menettelyn arvioimisesta sekä kantelun uudelleen käsittelemisestä
1.
Lautakunnan puheenjohtajan menettelytavan arviointi sekä kantelun uudelleen käsittelemistä koskeva pyyntö liittyvät kaupungin edustajien menettelyn arviointiin asiassa, joka koskee kaupungin uimahalleissa käytössä olleiden paperisten uimalippujen mitätöimistä vuoden 2010 lopussa. Asiassa on pyydetty arvioimaan mm. sitä, onko päätös uimalippujen mitätöimisestä tehty oikein ja onko kaupungin edustajien menettely ja asiasta tiedottaminen ollut asianmukaista.

Tämä kiista ja erimielisyys asukkaan ja virkamiesten välillä on jatkunut valitettavan pitkään ja sinänsä melko pienestä asiasta (onko paperisten uimalippujen mitatöimisestä tiedotettu riittävästi) on tullut periaatekysymys. On valitettavaa ja vaikea ymmärtää, ettei asiaa voitu aikanaan sopimalla ratkaista.

2.
Välitystuomio 30.8.2016 Espoon kaupungin ja HUS:in välillä kiinteistön omistusoikeutta koskevassa asiassa. Kaupunki voitti tämän.

– Kiinteistö Oy Koskelonteollisuus 3 -nimisen yhtiön myyntipäätöksen muuttaminen WBK Kiinteistöt Oy:lle Koskelosta, kortteli 82001 tontti 3

Tästä tehtiin päätös kaupunginhallituksessa 9.5.2016. Tuon jälkeen ostaja on vaihtunut, joten nyt tehdään samansisältöinen päätös siten että vain ostajan nimi vaihtuu.