Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Finnoon osayleiskaavan yhteyteen saatiin esityksestäni yksimielinen lisäpäätös Finnoon lintukosteikon suojeluarvojen vaalimisesta jatkosuunnittelussa. Valtuustoaloitevastausta oppilaiden oirekartoituksista sisäilmaongelmien havaitsemiseksi saatiin perusteellisen keskustelun jälkeen terävöitettyä ja loppuun lisättiin kaupunginhallituksen tahtotila, että Espoossa kehitetään pikaisesti toimiva malli oppilaiden sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittamiseksi ja että asian etenemisestä raportoidaan tila- ja asuntojaostolle vuoden 2016 loppuun mennessä.

– Eräisiin sote- ja maakuntauudistuksen tilaisuuksiin osallistuminen

Tämä jätettiin pöydälle.

– Finnoon osayleiskaavan (pohjoinen) hyväksyminen, alue 840200 (Kv-asia)

Kaavaa on valmisteltu huolella kaupunkisuunnittelulautakunnassa. Vihreät ovat aktiivisesti vaikuttaneet Finnoon lintukosteikon suojeluun ja riittävän suojavyöhykkeen varaamiseen sen ympärille. Esityksestäni kaupunginhallitus evästi jatkovalmistelua seuraavasti:

”Kaupunginhallitus edellyttää, että asemakaavoissa ja muissa suunnitelmissa lintukosteikon linnustolliset arvot turvataan toteuttamalla mahdollisten haittojen lieventämistoimenpiteet kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti. Erityisen tärkeää on ottaa huomioon suojavyöhykkeiden ja suojaavan puuston merkitys.”

Kurt Byman (sit.) esitti koko repertuaarin, eli asian jättämistä pöydälle, palauttamista ja hylkäämistä. Kaikki nämä esitykset raukesivat kannattamattomina.

Lisäksi hän teki melko omituisesti muotoillun lisäysesityksen liito-oravista. Se hävisi äänin 2-11, 2 tyhjää. Äänestimme tyhjää, koska kannatamme toki liito-oravien elinolosuhteiden säilyttämistä, mutta lisäyksen sisältö jäi epäselväksi. Liito-oravat on kyllä kaavassa huomioitu ja asiaan palataan asemakaavavaiheessa.

– Kiltakallio I, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 610808, 40. kaupunginosa Espoon keskus (Kv-asia)

Kaavalla mahdollistetaan Espoon keskuksen palvelujen laajentuminen sekä Espoontorin ja Entressen kauppakeskusten yhdistyminen Siltakadun ylittävällä kauppasillalla. Kauppakeskuksen laajennuksen katolle tulee asuntoja.

Tämä hyväksyttiin pidemmittä keskusteluitta yksimielisesti. Toivottavasti lähtee pian toteutumaan.

– Ämmäsmäki, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 640101, 75. kaupunginosa Kolmperä (Kv-asia)

Helposti kuljetettavien veneiden talvisäilytystä Ämmäsmäelle. Asiasta on käyty paljon julkista keskustelua erityisesti Finnoon sataman osalta, kun suuri osa venepaikoista on jäämässä asuinalueen alle. Ratkaisua on haettu yhdessä veneilijöiden kanssa ja tämä on osa laajempaa kokonaisuutta, jonka veneilijöiden edustajatkin hyväksyivät. Suuremmille veneille tulee lisää säilytyspaikkoja rannan tuntumaan Skatanniittyyn ja Kurttilaan.

On luonnollista, että osa myös pienten veneiden omistajista haluaisi silti pitää paikkansa Finnoolla. Niinpä Kurt Byman esitti asian hylkäämistä. Esitys raukesi kannattamattomana.

– Valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi (Kv-asia)

Mari Anthonin (vihr.) ja 38 muun allekirjoittama valtuustoaloite oirekyselyjen tekemiseksi kaikissa Espoon kouluissa koulujen sisäilmaongelmien löytämiseksi ja ratkaisemiseksi.

Tästä käytiin hyvä ja perusteellinen keskustelu. Espoossa ollaan vasta alkutekijöissään oireiden kartoituksessa. Yhteistyötä kouluterveydenhuollon kanssa on tarkoitus parantaa, mutta vielä ei ole päästy muutamaa palaveria pidemmälle. Kun tähän suuntaan mennään, on tärkeää huolehtia siitä, että kouluterveydenhuollolla on työhön riittävät resurssit.

Pidän tärkeänä, että oirekartoituksiin luodaan Espoon oma malli. Vantaalla  koulu- ja opiskeluterveydenhuolto on oppilaiden ja opiskelijoiden osalta keskeinen toimija, jonka tehtävänä on seurata oppilaiden terveydentilaa säännöllisin terveystarkastuksin ja tarvittaessa lisäkäynnein ongelmien ilmetessä. Niissä kouluissa, joissa koulu- tai opiskeluterveydenhuollon tietoon on tullut epäily mahdollisesta sisäilmaongelmasta tai siitä nousseesta huolesta, kouluterveydenhuollossa aloitetaan Vantaalla oireseuranta. Kouluterveydenhoitajat on koulutettu tähän aihepiiriin, ja he kirjaavat vanhempien ilmoittamat oireet sovitulla tavalla.

Keskustelun pohjalta esittelijä täydensi vastausta näin:

”Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osalta menettelytapaohjeeseen valmistellaan ohjeet sisäilma-asioihin liittyvien havaintojen raportoinnista, oireilun seurannasta, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon osallistumisesta tiedotustilaisuuksiin sekä oppilaiden ohjaamisesta terveysasemille.”

Tätä tydennettiin yksimielisesti Ville Lehtolan (kok) esityksellä:

”Kerättyä tietoa käytetään toimenpiteiden suunnittelussa.”

Tein seuraavan lisäysesityksen, joka muokattiin kokouksen kuluessa hyvässä yhteistöyssä eri ryhmien edustajien kanssa ja hyväksyttiin yksimielisesti:

”Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että Espoossa kehitetään pikaisesti toimiva malli oppilaiden sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittamiseksi. Asian etenemisestä raportoidaan tila- ja asuntojaostolle vuoden 2016 loppuun mennessä.”

Pidän tärkeänä, että kaupunginhallitus otti tiukan kannan, että Espooseen kehitetään oma malli oireiden kartoitukseen ja että asiaa seurataan tila- ja asuntojaostossa, jolloin asia ei katoa luottamushenkilöiden ulottumattomiin. Pienin askelin eteenpäin ja tällä Mari Anthonin aloitteella on ollut tärkeä vaikutus siihen, että lasten oireilun seuranta on noussut sisäilmaongelmien torjunnassa vahvemmin esiin. Työ jatkuu.

– Valtuustoaloite Espoon yli 68-vuotiaiden eläkeläisten liikkumisesta julkisella liikenteellä maksuttomasti (Kv-asia)

Kurt Byman (sit) esitti aloitteen hyväksymistä, mutta esitys raukesi kannattamattomana. Muu kaupunginhallitus oli tyytyväinen vastaukseen, jossa todetaan mm. että HSL:n uudessa tariffijärjestelmässä otetaan käyttöön seniorilippu, jolloin 70 vuotta täyttäneet HSL -kuntien asukkaat saavat matkakortin arvolla ostetuista arvolipuista 50 % alennuksen aikuisen arvolipun hinnasta kaikkina viikonpäivinä klo 9-14 alkavilla matkoilla.

– Valtuustoaloite Leppävaaran uimahallin pukuhuone- ja saunatilojen puutteiden korjaamisesta (Kv-asia)

Käytiin jälleen kerran keskustelua Leppävaaran uimahallin pienistä pukukopeista. Virkamiehet totesivat, että tilannetta helpottamaan selvitetään mahdollisuutta sijoittaa lisäkaappeja käytäville esimerkiksi talvivaatteita varten. Tämä ei riittänyt Kurt Bymanille, joka esitti asian palauttamista koppien vaihtamiseksi tilavampiin. Esitys kaatui äänin 13-2.

Ja vielä kertauksena, että koppien pienuuden syy on siis se, että halli on museoviranomaisten suojelema, minkä takia sisätiloihin ei saanut tehdä suuria muutoksia. Koska kävijöitä on paljon, jouduttiin kaappien koosta tinkimään, jotta niitä saatiin lukumääärisesti riittävästi suurta kävijämäärää palvelemaan.