Maanantaina tila- ja asuntojaostossa vaikeimpana asiana Jousenkaaren koulun tulevaisuuden ratkominen. Lisäksi hyväksyttävänä Matinkylän uimahallin ja Karamäen päiväkodin hankesuunnitelmat. Ja puidaan Tapiolan uimahallin epäonnistunutta ja pitkittyvää peruskorjausta.

Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Jousenkaaren koulu (Pöydälle 5.9.2016)

Kyse on siis Jousenkaaren koulun kohtalosta. Koulu on ollut väistössä Espoonlahdessa syyslukukauden alusta lähtien ja nyt on päätettävänä ratkaisu, jolla Tapiolaan päästään takaisin mahdollisimman pian.

Jaostossa jätimme asian pöydälle, jotta ehdittiin välissä kuulla vanhempia ja opettajia sekä saada opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kanta asiaan. Vanhemmille pidettiin infotilaisuus 12.9. ja henkilöstölle 13.9. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 28.9.

Tilapalveluiden valmistelun lähtökohta on, että esitettävän vaihtoehdon on pysyttävä talousarvion ja investointikaton sisällä. Kuulemiskierros ei ole vaikuttanut, vaan esitys on sama kuin viime kokouksessa: Kouluun tehdään 1,7 miljoonalla eurolla peruskorjaustasoinen korjaus sisäilmaongelmien poistamiseksi ja korjattuihin tiloihin palataan tammikuussa 2018. Varsinainen peruskorjaus ja laajennus tehdään investointiohjelman mukaisesti 2022-2024.

Selostuksessa todetaan, että vaihtoehto takaa turvalliset ja terveelliset tilat koululle ja on kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin. Viime kokouksessa kysyimme mm. korjauksiin varatun rahan riittävyydestä sekä aikataulun realistisuudesta kun lähdetään tekemään laajamittaisia korjauksia. Kysyttiin myös onko riski, että osa korjauksista menee hukkaan kun korjaamista tehdään osissa.

Lisäksi selostuksessa todetaan, että Jousenkaaren peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistaminen investointiohjelmassa edellyttää jonkun toisen hankkeen tai hankkeiden siirtämistä, jotta valtuuston päättämässä investointikatossa pysytään. Ja että ehdotettu vaihtoehtoinen toimintatapa eli siirtokelpoisten rakennuttaminen ja peruskorjauksen sekä laajennuksen aikaistaminen on kaikkein kallein vaihtoehto.

Esitys perusteluineen jättää avoimeksi kysymyksen, onko esitetty ratkaisu kaupungin ja asukkaiden kannalta kokonaistaloudellisesti ja inhimillisesti paras. Järki sanoo, että peruskorjaus kannattaa suunnitella ja tehdä kerralla kokonaan. En myöskään ole saanut tyydyttävää vastausta siihen, millä tasolla on selvitetty mahdollisuus purkaa huonokuntoinen rakennus ja rakentaa tilalle uusi moderni ja tulevaisuuden tarpeita paremmin palveleva kokonaisuus kustannustehokkaasti.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti Jousenkaaren koulun tilakysymyksen ratkaisemista henkilökunnan esittämän vaihtoehdon mukaisesti (siirtokelpoiset tilat ja peruskorjauksen aikaistus), mikäli vaihtoehto osoittautuu teknisesti toteuttamiskelpoiseksi ja kustannuksiltaan kohtuulliseksi. Lisäksi lautakunta painotti, että tämän vaihtoehdon valinta edellyttäisi Jousenkaaren koulun peruskorjauksen ja laajennuksen aikaistamista, jotta kalliiden siirtokelpoisten tai väistötilojen käyttöaika jäisi mahdollisimman lyhyeksi ja jotta pystytään vastaamaan Tapiolan alueen kasvavaan oppilasmäärän tarpeisiin. Lautakunta kuitenkin edellytti, ettei Jousenkaaren korjaus saa viivästyttää muita koulukorjaushankkeita.

Valmistaudun tekemään kokouksessa lautakunnan päätöksen kanssa linjassa olevan esityksen, että koulun läheisyyteen rakennetaan siirtokelpoiset tilat ja koulun peruskorjausta aikaistetaan. Aikaistaminen edellyttää, että investointiohjelmaa katsotaan kokonaisuutena. Koulukorjauksiin pitää voida tarvittaessa siirtää rahaa myös katujen ja teiden rakentamisen puolelta. Tämä tarkastelu on tehtävä syksyn talousarvioneuvottelujen yhteydessä.

Lisäksi jaoston pitäisi minusta vaatia pikaisesti kaavallinen selvitys mahdollisuudesta purkaa Jousenkaaren koulu ja rakentaa tilalle kokonaan uusi toimiva koulurakennus mahdollisimman kustannustehokkaasti. Tätähän opetus- ja varhaiskasvatuslautakuntakin esitti.

Jousenkaaren osalta valmistelu ja päätöksenteko ei ole mennyt parhaalla mahdollisella tavalla ja siitä olisi nyt todellakin otettava opiksi. Sisäilmaongelmiin on pystyttävä reagoimaan varhaisessa vaiheessa ja nopeammin, jotta väistöratkaisut pystytään tekemään suunnitelmallisemmin.

– Matinkylän uimahallin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tärkeä hanke, jota on valmistelun kuluessa puristettu tiukkaan kustannusraamiin. Harmillista, että altaiden koosta on jouduttu tinkimään. Myös ahdas tontti asettaa omat rajoitteensa. Jaosto palautti asian kertaallen pöydälle lisäselvityksiä varten ja palautti viime kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi siten, että ikäihmisiä ja erityisryhmiä palvelevat kuntosalitilat lisätään tilaohjelmaan. Tarveselvityksessä olleet 307 hym2 kuntosalitilat on nyt sisällytetty tilaohjelmaan. Se nostaa kustannuksia 400 000 euron verran.

Tätä on käsitelty huolella jaostossa ja päädyimme siihen, että kuntosalitilat tarvitaan. Hanke voi nyt puolestani mennä eteenpäin. On tärkeää saada uimahalli rakentumaan yhdessä Merimatin lukion kanssa. Suunnittelun on määrä alkaa tammikuussa 2017 ja rakennus valmistuu kesäkuussa 2021.

– Valtuustokysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta (Kh-Kv-asia)

Leena Luhtasen (sd) ja 35 muun valtuutetun 22.8.2016 kysymys Tapiolan uimahallin remontin tilanteesta ja aikataulusta, jossa kysytään:

– tunnistaako (kaupungin)hallitus kaupungin organisaation puutteet Tapiolan uimahallin kunnostustöiden toistuvaan epäonnistumiseen liittyen,

–  onko hallituksella suunnitelmaa siitä, miten Tapiolan uimahallin kunnostuksen kaltaiset epäonnistumiset voidaan vastaisuudessa estää,

–  mitä uimahallin kunnostus on tähän mennessä maksanut, mistä kustannukset ovat aiheutuneet ja mikä on arvio tulevista kustannuksista, ja

–  milloin Tapiolan uimahalli saadaan asukkaiden käyttöön siten, etteivät toistuvat sulkemiset enää jatku.

Vastauksessa todetaan, että vuonna 2005 valmistunut Tapiolan uimahallin peruskorjaus on ollut vaativa peruskorjaushanke mm. rakennussuojelun vaatimusten takia. Uimahallin käyttöaste on ollut peruskorjauksen jälkeen hyvin korkea mikä on laittanut rakenteet koetukselle.

Urakan toteutuksen aikana työn laatua on valvottu normaalin valvontakäytännön mukaisesti ja kahden vuoden takuuaikana ilmenneet virheet ja puutteet on korjattu. Takuuajan päättymisen jälkeen ilmenneiden ongelmien osalta on arvioitu mahdollisuutta näyttää urakoitsijan törkeää huolimattomuutta, joka siirtäisi urakoitsijalle vastuun takuuajan jälkeen ilmenneistä virheistä. Vuonna 2010 tehdyissä selvityksissä ei kuitenkaan pystytty tätä osoittamaan.

Vuonna 2011 on pidetty laattojen irtoamista koskeva katselmus, ja VTT:ltä on pyydetty lausuntoa irtoamisen syistä. Lausunto osoittaa, että tämä työ olisi mahdollisesti voinut kuulua urakoitsijan 10-vuotisvastuun piiriin. Asiassa tuolloin tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella on päädytty siihen, että työt toteutetaan tilaajan toimesta vuosikorjausten yhteydessä.

Peruskorjausta jälkikäteen arvioitaessa voidaan vastauksen mukaan todeta, että peruskorjaus olisi alunperin ollut syytä tehdä laajempana ja käynnistää aiemmin. Lisäksi korjaussuunnittelussa ja osin myös työn toteutuksessa on myöhemmin ilmennyt virheitä.

Kustannuksista todetaan, että ison altaan kunnostuksen kustannukset vuosina 2015 – 2016 ovat olleet noin 950 000 euroa ja ilmanvaihtoremontin v. 2016 noin 400 000 euroa. Lisäksi muiden korjaustöiden kustannukset ovat olleet 50 000 -100 000 euroa vuosittain.

Lopuksi todetaan, että koska nyt suoritettavat korjaustoimet vaativat aiemmin arvioitua laajempia suunnittelu- ja rakennustöitä, arvioidaan Tapiolan uimahallin korjauksen valmistuvan vuoden 2017 loppuun mennessä. Aikataulua pidentää myös kaupungin liikuntapalveluiden esittämä lämminvesialtaan rakentaminen muiden korjausten yhteydessä.

Tämä on todella surkeaa ja Luhtasen valtuustokysymys on aiheellinen. Vastauksessa myönnetään avoimesti että näin käy, kun peruskorjauksia lykätään, eikä tehdä kerralla kunnolla. Mutta otetaanko opiksi? Kalliiksi ja aiheuttaa asukkaille harmia, kun palvelu on pitkään ja toistuvasti pois käytöstä. Vuosi on pitkä aika tapiolalaisille uinnin ystäville.

Tässä kiinnostaa myös peruskorjauksen kokonaiskustannus sekä se, missä tuosta lämminvesialtaan rakentamisesta on tehty päätös. Puhetta riittää varmasti niin maanantain kokouksessa kuin valtuustossakin.

– Vuoden 2017 erityisryhmähankkeiden avustusten ja niihin liittyvien korkotukilainahakemusten puolto sekä kahden vuoden 2016 lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Esitetään puollettavaksi seuraavia hankkeita:

– erityisryhmähanke Hoas Tuuliniitty
Rakennetaan 108 vuokra-asuntoa opiskelijoille Tapiolan keskustaan.

– erityisryhmähanke Hoas Kuitinmäki, Avaruuskatu 3
Peruskorjataan 120 opiskelija-asuntoa.

– Setlementtiasunnot Oy Matinkylän setlementtiasunnot
Setlementtiasunnot Oy on yhteisöllinen ja yleishyödyllinen asuntorakennuttaja, joka edistää monisukupolvista kortteliasumista. Hankkeessa tulossa 59 asuntoa.

–  Kiinteistö Oy M2-Kodit Espoon Kalliolähde
Vuokratalohanke Holmanpuisto II asemakaava-alueella. M2-Kodit (entiseltä nimeltään Y-Asunnot) on Y-Säätiön omistama yhtiö, joka tarjoaa tavallisia vuokra-asuntoja vuokraten niitä suoraan asunnonhakijoille.

Erityisryhmälainahakemusten lainantarve on yhteensä 23 033 400 euroa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen avustusta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi haetaan 2 665 800 euroa.

Nämä ovat puolestani ok. Hienoa että Tuuliniityn opiskelija-asuntohanke etenee!

– Karamäen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Karamäen päiväkodin uudisrakennus korvaa tontilla sijaitsevan 4-ryhmäisen v. 1972 valmistuneen päiväkodin. Hanke noudattaa Tilapalvelujen vakiotilaohjelmaa 8-ryhmäiseksi päiväkodiksi 168 lapselle. Osa päiväkodin tiloista suunnitellaan ulkopuoliseen ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Karamäen päiväkodin laajentaminen liittyy Leppävaaran varhaiskasvatuksen palveluverkon kehittämiseen. Päiväkoti on liikenteellisesti hyvin saavutettavissa, joten sen valmistuttua voidaan aikanaan luopua joistakin epätarkoituksenmukaisista, pienistä varhaiskasvatusyksiköistä. Päiväkotia käytetään aluksi myös alueen peruskorjattavien päiväkotien väistötilana.

Myös peruskorjausvaihtoehto on tutkittu. Uudisrakennusvaihtoehto ei ole neliöhinnaltaan halvempi, mutta päiväkotipaikkoja saadaan 42 enemmän toiminnan kannalta hyvään paikkaan. Kaupunginmuseo olisi pitänyt peruskorjausta suositeltavampana ratkaisuna.

Energiaratkaisut vastaavat  vuoden 2018 alusta voimaan tulevien energiamääräysten lähes nollaenergia -rakennusten elinkaaritaloudellisia ratkaisuja.

Tämä on kaupungin oma hanke, jonka kustannusennuste on 6,4 me (3 100 e/brm²). Lapsipaikan hinta on 37 975 e ja toimitilavuokra arviolta 390 000 e/v. Usean uudishakkeen vertailussa kustannukset ovat keskimäärin 3 671 e/brm², eli kustannuksia on saatu alas.

Rakentaminen on ajoitettu vuosille 2018-2019. Rakennussuunnittelun on määrä alkaa tammikuussa 2017. Valmista olisi syyskuussa 2019 ja käyttöönotto lokakuussa. Väistötilana toimii ensi vuoden alussa valmistuva Nuumäen päiväkoti.

Sivistystoimi on pyytänyt, että ajoitusta kiirehdittäisiin niin, että uusiin tiloihin päästäisiin elokuussa 2019. Näin siirtyminen olisi perheille mahdollisimman sujuva, eikä tarvittaisi syksyn alkuun erityisjärjestelyjä. Tämä on mahdollista, jos hankesuunnitelman hyväksyminen ja sen jälkeen suunnittelijoiden hankintaprosessi saadaan hoidettua ilman viiveitä.

Tärkeä hanke ja kooltaan tavoitteiden mukainen ja kustannustehokas. Toivottavasti vielä aikataulu saadaan kirittyä niin, että saadaan käyttöön sujuvasti.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Ajankohtaista sisäilma-asioista, Maija Lehtinen
Nyt on sovittu, että selostukset lisätään aina pöytäkirjan liitteeksi. Erityisesti huolettaa nyt Aarnivalkean tilanne, jossa oireillaan ja tehdään korjaustoimenpiteitä.