Tässä kaupunginhallituksen tämän päiväisen kokouksen päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2017 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia)

Tämä jäi puheitta pöydälle ryhmien välisiä neuvotteluja varten. Vihreiden ryhmän oma budjettiriihi on ensi lauantaina ja neuvottelut käydään 18-22.11. Lopullisesti talousarviosta päätetään 7.12. valtuustossa.

– Valtuuston työjärjestyksen tarkistaminen (Kv-asia)

Asiaa on pohjustettu valtuustoryhmissä ja pääosin oltiin esitykseen tyytyväisiä. Erimielisyyttä oli puheenvuorojen pituuksista ja siitä, kuinka monta allekirjoitusta tarvitaan valtuustoaloitteeseen ja kysymykseen, että ne saa valtuuston käsittelyyn.

Viimeisimpien valtuuston kokousten venymisen takia ensimmäisten puheenvuorojen pituuksia esitettiin rajattavaksi viidestä kolmeen minuuttiin. Vihreiden ryhmässä on pidetty tärkeänä valtuutettujen mahdollisuutta perustella kantansa rauhassa. Siksi esitin 5-3-1 mallia, eli ensimmäinen puheenvuoro 5 min, toinen 3 min ja sen jälkeen jos vielä on asiaa niin minuutti kerrallaan. Esitys hävisi äänin 9-4 perussuomalaisten kannattaessa.

Valtuustoaloitteiden ja kysymysten osalta allekirjoittajamäärää esitettiin nostettavaksi 12 → 14. Perussuomalaiset esittivät nykytilanteen säilyttämistä. Allekirjoittajamäärän kasvattamisen perusteena on valtuuston koon kasvaminen 67 → 75. Itse pidän kasvattamista perusteltuna. Jos ei esityksensä taakse saa 14 valtuutettua, ei sillä ole menestymisen mahdollisuuksia.

Demareiden esityksestä päätettiin vielä esittää valtuustolle, että uutta työjärjestystä kokeiltaisi jo vuoden alusta alkaen eikä vasta uuden valtuuston aloittaessa työnsä 1.6.2017.

Keskustelu jatkuu valtuustossa.

– Espoon turvallisuusohjelman tarkistaminen (Kv-asia)

Tämän ohjelman päätöksenteko on kyllä ollut pitkällinen prosessi. Tammikuussa valtuusto palautti asian yksimielisesti ”ajankohtaisen tilanteen huomioonottamiseksi ja kaupungin asiakirjaan nyt kirjattua paremmin sopivien kielellisten ilmausten oikeellistamiseksi”.

Ohjelmaan olikin tehty muutoksia, mutta selostusosasta se ei käynyt selkeästi ilmi ja lisäksi selostuksesta puuttui päätöshistoria. Turvallisuuspäällikkö Petri Häkkinen selosti asiaa kokouksessa ja siitä käytiin pitkä keskustelu. Häkkinen korosti, että ohjelma perustuu valtakunnalliseen sisäisen turvallisuuden ohjelmaan ja käsitteet on otettu sieltä. Lopulta päätimme yksimielisesti palauttaa asia vielä kerran evästysten kera. Eniten keskustelua herätti kappale väestöryhmien välisistä suhteista. Toivottavasti valtaosin varsin kattavasti valmisteltu ohjelma saadaan pian hyväksyttyä.

– Poikkihallinnollisen kehitysohjelmatyön jatkaminen (Kv-asia)

Tällä valtuustokaudella käynnistetty poikkihallinnollinen ohjelmatyö on osoittautunut toimivaksi tavaksi edistää kaupungin keskeisiä tavoitteita. Sitä on kuitenkin tarpeen kehittää. Ohjelmaryhmissä toimivien luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä on parannettava mm. nimeämällä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi on tärkeää, ettei ohjelmatyö eriydy liikaa ns. linjaorganisaatiosta (lautakunnat, kaupunginhallitus), koska siellä kuitenkin tehdään demokraattiset päätökset niukkojen veroeurojen käytöstä asukkaille tärkeiden palveluiden järjestämiseksi. Ohjelmatyö on myös jäänyt melko etäälle asukkaista, vaikka yhden ohjelman teemana on ollut Osallistuva Espoo.

Jotta nämä näkökulmat pysyvät mukana jatkovalmistelussa, tein seuraavat lisäysesitykset (ISOLLA), jotka hyväksyttiin yksimielisesti:

–  ohjausryhmille kehitetään niille sopivat varajäsenkäytännöt, JOTKA TUODAAN VALTUUSTON PÄÄTETTÄVÄKSI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN TOIMINTAEDELLYTYSTEN PARANTAMISEN KÄSITTELYN YHTEYDESSÄ KEVÄÄLLÄ 2017

– poikkihallinnollisten ohjelmien johtamisen toimintamallia kehitetään SITEN, ETTÄ
KAUPUNGINHALLITUKSEN JA VALTUUSTON OHJAUSVAIKUTUSTA VAHVISTETAAN.

– Tapiolan Urheilutalo Oy:n osakkeiden ostaminen ja lunastusmenettelyn keskeyttäminen

Hyväksyttiin keskusteluitta yksimielisesti.

– Hyvä hallintotapa -suosituksen tarkistaminen

Tähän paperiin on koottu ohjeita ja suosituksia luottamushenkilöille tehtävien hoitamiseen.
Vihreiden esityksestä mukaan on lisätty listaus hyvistä käytänöistä (toimielinten iltakoulut, työpajat, lähetekeskustelut, puheenjohtajistojen yhteiset kokoukset). On tärkeää, että näistä informoidaan luottamushenkilöiden perehdytystilaisuuksissa.

Pia Kauma (kok.) esitti paperiin seuraavaa lisäystä:

”Luottamushenkilöt noudattavat yhteisesti sovittuja suosituksia ja sitoumuksia sekä hyviä käytöstapoja myös toimielinten kokousten ulkopuolella.”

Käytiin keskustelua siitä, onko lisäys tarpeen, mutta viime aikojen poliittisen keskustelukulttuurin koettiin olevan sellainen, että enemmistö piti lisäystä tarpeellisena. Se hyväksyttiin äänin 9-2, 1 tyhjä perussuomalaisten vastustaessa. Sinänsä on kyllä surullista, että suositus hyvästä käytöksestä pitää erikseen kirjata.

– Konserniyhteisöille asetettavat vuoden 2017 tavoitteet ja tulostavoitteet

Asia oli neuvoteltu ryhmien välillä konsernijaostossa, hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Terveyspalvelujen johtajan (vakanssinumero 333102) vakinainen täyttäminen terveyspalvelujen tulosyksikössä, työavain 2-319-16

Valittiin esityksen mukaisesti Sanna Svahn. Uskoakseni oikein hyvä valinta.

– Valtuustokysymys kotihoidontuen ja Espoo-lisän vaikutuksista (Kv-asia)

Tästä ei käyty keskustelua, valtuustossa sitten.

– Riihitonttu, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja alueen luovutusta koskevan esisopimuksen hyväksyminen, alue 211833, 15. kaupunginosa Niittykumpu ja 22. kaupunginosa Olari (osittain kv-asia)

Lahtinen (ps) Bymanin (sit.) kannattamana esitti kahta muutosta parkkipaikkoihin liittyen:

– Lisätään kaavamääräysten 1§:ään uusi kappale: ”Lisäksi tulee toteuttaa 1 vieraspaikka / 1000 k-m2 Gräsantorin alaiseen pysäköintilaitokseen.”

– Muutetaan kaavamääräysten 1§ lause ”1 ap / 100 k-m² asunto-, toimitila- ja liikekerrosalaa, kuitenkin vähintään 0,5 ap / asunto” muotoon ”1 ap / 100 k-m² asunto-, toimitila- ja liikekerrosalaa, kuitenkin vähintään 0,7 ap / asunto”

Molemmat hävisivät äänin 12-2.

Ei muuta keskustelua.

– Suurpelto III, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 330600, 21. kaupunginosa Henttaa (Kv-asia)

Lahtinen (ps) Bymanin (sit.) kannattamana esitti muutosta parkkipaikkoihin:

– Muutetaan kaavamääräysten 1§:n viimeisen ranskalaisen viivan lause muotoon:
”vähintään 2 ap / asunto.”

– Muutetaan kaavamääräysten 1§:n ensimmäisen ranskalaisen viivan lause muotoon:
”…kuitenkin vähintään 0,8 ap / huoneisto.”

Esitys hävisi äänin 12-2.

Ei muuta keskustelua.

– Valtuustoaloite kaupunkipyörien hankkimiseksi Espooseen (Kv-asia)

Keskusteluitta valtuustoon.

– Salitun ulkoilumajan myynti tarjousten perusteella (Kv-asia)

Tämä jäi ajanpuutteen takia pöydälle.

– Yhteistyösopimuksen hyväksyminen Raide-Jokerin suunnittelusta ja toteuttamisesta Helsingin ja Espoon kaupunkien yhteishankkeena (Pöydälle 24.10.2016)

Kokouksen tärkein asia, jolle jäi valitettavan vähän aikaa, kun valtuuston neuvottelutoimikunnan kokous painoi päälle. Päätöksentekokuvio on hivenen hankala hahmottaa, kun erillisen HKL:n alaisuudessa toimivan projektiorganisaation lisäksi ja ohella päätöksiä tehdään Helsingin ja Espoon kaupunkien omissa organisaatioissa kummankin omien johtosääntöjen mukaisesti.

Helsingissä projektivastuu on HKL:llä ja Espoossa teknisellä toimialalla. Hankkeen johtoryhmä ei tee hankintapäätöksiä, vaan ne tekee se taho, jolle siitä päättäminen on kaupungissa johtosäännöllä delegoitu. Itse sopimuksessa ei ole Espoon osalta lähdetty nimeämään päätöksiä tekeviä tahoja, koska ne määräytyvät johtosääöntjen mukaan eikä niistä tarvitse sopia Helsingin kanssa. Tämä on sinänsä relevanttia, mutta olisi ne voinut meille aukikirjoittaa.

Tärkeintä oli se, että saatiin tarkennus siihen, miten toteuttamismallista päätetään. Se on delegoitu projektin johtoryhmälle, mutta päätöstä täydennettiin siten, että ennen toteuttamismallista päättämistä se tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Byman esitti asiaa pöydälle ja että se viedään valtuuston käsiteltäväksi. Molemmat esitykset raukesivat kannattamattomina.

Aikataulutavoite on, että päätös toteutusmuodosta tehtäisiin vielä joulukuussa ja sen jälkeen on tarkoitus käynnisäät hankkeen kilpailutus. Suunnitteluvaihe kesäät arviolta 1-1,5 vuotta. Aikataulun osalta riskiän on, että kaikista päätöksistä voidaan valittaa ja valitusten käsittely oikeusasteissa voi kestää vuosia.

Byman esitti pöydälle ja että viedään valtuustoon. Kannattamattomana raukesivat.

– Oikaisuvaatimus elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä 19.9.2016 liiketontin myymisestä Laajalahdesta NREP Oy:lle

Hyväksyttiin keskusteluitta esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksestä vuokrata yleisten rakennusten tontti Espoonlahdesta Suomen Tenava päiväkodit Oy:lle perustettavan kiinteistöosakeyhtiön lukuun

Byman esitti että yhdytään oikaisuvaatimukseen. Esitys kannattamattomana raukesi.

– Lausunnon antaminen sisäministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta laiksi pelastustoimen järjestämisestä

Hyväksyttiin keskusteluitta esittelijän täydennyksellä.

–  Valtuustokysymys kotihoidon parkkipaikoista ja -luvista (Kv-asia)

Asia josta on käyty vuositolkulla keskustelua ja johon toivottavasti viimein löytyy ratkaisu. Keskustelu jatkuu valtuustossa.