Valtuustokausi alkaa olla lopuillaan, mutta yhden tärkeän valtuustosopimuksessa yhteisesti asetetun tavoitteen edistäminen on vielä vaiheessa: Päätöksenteon avoimuuden lisääminen ja luottamushenkilöiden roolin vahvistaminen. Valtuustossa puhuttiin tästä eilen, kun hyväksyimme valtuuston työjärjestyksen ja päätimme poikkihallinnollisen ohjelmatyön jatkamisesta.

Me vihreät olemme sitkeästi vaatineet myös laajempaa luottamushenkilöiden aseman ja johtosääntöjen tarkastelua, jotta vallankäyttö saataisiin läpinäkyvämmäksi ja valmistelu avoimemmaksi. Kaupunginhallitus nimesi valmistelua varten reilu vuosi sitten johtoryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, kaupunginjohtaja, strategiajohtaja ja kaupunginsihteeri. Johtoryhmä on työn kuluessa aktiivisesti osallistanut valtuustoryhmiä ja kaupunginhallitusta.

Koska kyse on luottamushenkilöiden vallan kasvattamisesta, on päävastuu uudistusten esittämisestä jäänyt luottamushenkilöiden vastuulle. Vihreiden ryhmä on paneutunut työhön huolella. Olemme vuosia ajaneet Espooseen pormestarimallia ja niin nytkin. Johtosääntötarkastelussa olemme painottaneet erityisesti virkamiesten hankintavaltuuksien, rekrytointivaltuuksien ja päätösvaltuuksien arviointia.

Ohessa eilinen valtuustopuheeni, työ jatkuu.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

valtuustosopimuksessa linjasimme yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista päätöksenteon avoimuuden lisäämisen ja luottamushenkilöiden roolin vahvistamisen. Ja tälle toimenpiteeksi, että parannetaan edelleen keskeisten luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä.

Valtuuston työjärjestyksen uudistaminen on osa tätä kokonaisuutta.

Esityslistalla on selostettu, miten uudistamistyötä on tehty kaupunginhallituksen valitseman johtoryhmän johdolla ja valtuustoryhmiä kuullen. Käyn tässä lyhyesti läpi tätä tärkeää kokonaisuutta.

Alunperin kokonaisuus oli tarkoitus tuoda valtuuston hyväksyttäväksi kerralla, mutta nyt on päädytty etenemään vaiheittain.

Arvoisa puheenjohtaja,

haluan tässä vaiheessa korostaa sitä, että valtuustosopimuksen tavoitteen kannalta kaksi keskeistä osaa, luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantaminen ja  johtosääntötarkastelu, tulevat valtuuston käsiteltäväksi keväällä vielä ennen vaaleja. Nämä ovat vihreiden mielestä ne olennaiset asiat, joita olemme pitäneet sitkeästi mukana valmistelussa.

Johtosääntöjen osalta olemme useita kertoja keskustelleet siitä, onko virkamiehillä liikaa valtaa esimerkiksi hankintojen osalta. Näiden toimivaltakysymysten osalta johtosäännöt on syytä perata huolella läpi.

Myös luottamushenkilöiden toimintaedellytysten parantaminen vaatii vielä työtä. Naapurikaupunki Helsinki on päättänyt siirtyä pormestarimalliin. Myös Espoossa vihreät ovat tehneet vuosia työtä pormestarimallin eteen ja työ jatkuu. Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston mahdollisuus työskennellä osa-aikaisesti on ollut hyvä alku luottamushenkilöjohtamisen vahvistamiseen, mutta vasta alku.

Kaupunginhallituksen hyväksymä uusi hyvä hallintotapa -suositus antaa välineitä vahvistaa luottamushenkilöjohtamista ja poliittista ohjausta valmisteluvaiheessa. Pitää varmistaa, että tuo suositus tulee oikeasti kaikkien luottamushenkilöiden käyttöön kun uusi valtuusto on valittu.

Sitten valtuuston työjärjestykseen,

Valtuusto on ylin päättävä elin ja on tärkeää varmistaa, että sillä on päätöksenteolleen hyvät edellytykset. Siksi tarvitaan hyvä valtuuston työjärjestys.

Pidän tärkeinä työjärjestyksen kirjauksia valtuustotoivomusten painoarvon kasvattamisesta. On valitettavaa, että jotkut valtuutetuista pitävät toivomuksia turhanpäiväisinä ja merkityksettöminä. En näe järkeä siinä, että luottamushenkilöt itse vesittävät omien päätöstensä vaikuttavuutta.

Toivonkin nyt (esittämättä toivomusta), että toivomuksiin suhtaudutaan niin valtuustoryhmissä kuin valtuuston neuvottelutoimikunnassakin vakavasti ja että edellytämme valtuuston hyväksymien toivomusten toimeenpanoa asianmukaisella tavalla.

Kannatan Laukkasen esitystä puheenvuorojen pituuksista (5-2-1).