Tänään valtuustossa tehtiin linjauksia siitä, missä ja miten jatkossa päätetään siitä, minne rakennetaan kouluja, päiväkoteja, liikuntahalleja tai kulttuuritiloja ja millaisia ne ovat.

Päätösasiana se tarkoitti sivistystoimen johtosäännön muuttamista. Koska olen ollut tiiviisti mukana prosessissa, käytin kokouksessa myös puheenvuoron.

Edellytys hyvälle päätöksenteolle on, että yhteistyö sivistystoimen ja tilapalveluiden välillä toimii ja että valmistelu on avointa. Tässä riittää vielä tekemistä. Nyt juuri kuohuu ruotsinkielisessä sivistystoimessa, jossa virkamiehet ovat yllättäen esittämässä kolmen pienen koulun lakkauttamista. Asukkaat ovat syystä huolissaan ja lautakunnan jäsenet turhautuneita. Näin ei synny hyviä päätöksiä.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tähän johtosääntömuutokseen sisältyy merkittäviä linjauksia, joita on työstetty koko valtuustokausi. Tarkoitus on selkiyttää sitä, miten ja missä päätetään sivistystoimen palvelujen, eli koulujen, päiväkotien, kulttuurin, liikunnan ja nuorison tarvitsemista tiloista.

Prosessi alkoi valtuustokauden alussa, kun tila- ja asuntojaosto perustettiin. Yhteinen tahtotila oli, että tila-asiat on saatava vahvemmin keskeisten luottamushenkilöiden hallintaan. Tätä työtä olemme jaostossa tehneet tiiviissä yhteiystyössä sivistystoimen lautakuntien kanssa. Haluankin tässä yhteydessä kiittää opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan pj. Sanna Lauslahtea, sverumin pj. Kurt Torsellia, kulttuurilautakunnan pj. Jaana Jalosta ja liikunta- ja nuorisolautakunnan pj. Antti Aarniota hyvästä yhteistyöstä.

Perusperiaate siis on, että sivistystoimi vastaa jatkossa selkeämmin palvelujen sisällöstä ja tuottamisesta ja kertoo millaisia tiloja siihen tarvitaan.

Tilapalvelut puolestaan  vastaa siitä, että tarkoituksenmukaiset tilat löytyvät valtuuston linjausten mukaisesti ja kokonaistaloudellisesti järkevällä tavalla.

Edellytys hyvälle päätöksenteolle on, että yhteistyö sivistystoimen ja tilapalveluiden välillä toimii ja että valmistelu on avointa. Yhteistyö onkin merkittävästi tiivistynyt neljän vuoden aikana.

Arvoisa puheenjohtaja,

Kun tehdään päätöksiä tiloista, keskeisenä lähtökohtana tulee olla, että asukkaat saavat sujuvasti tarvitsemansa palvelut. On myös tärkeää pitää huoli siitä, että palveluja on tarjolla tasapuolisesti eri puolilla kaupunkia.

Kaupunginhallituksessa pidettiin tärkeänä, että palveluverkkoa koskevat linjauspäätökset tuodaan valtuustoon. Erityisen tärkeää tämä on kun tehdään palveluverkkoa koskevia linjauksia. Tähän palataan keväällä osana laajempaa johtosääntöuudistusta.

Käyttäjälautakunnilla tulee kuitenkin jatkossakin olla mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisia tiloja palvelujen tuottamiseen rakennetaan. Lautakunnissa on paras asiantuntemus oman toimialueensa palveluiden järjestämisestä.

Hyvät valtuutetut,

Reilu viikko sitten valmistui sivistystoimen tilaama virkamiesselvitys, jossa on käyty läpi kaikki koulutilat ja sen pohjalta tehty ehdotuksia tilankäytön tehostamiseksi. Kyse on virkamiesselvityksestä joka toimii keskustelun ja päätöksenteon pohjana.

Meidän päättäjien tehtävä on arvioida selvityksen tuloksia palveluiden laadun ja asukkaiden tarpeiden näkökulmasta. Vaihtoehdoista on myös tehtävä kattavat vaikutusarviot ja kuultava asukkaita. Vasta sen jälkeen on päätösten aika.

Olenkin kovin yllättynyt, että ruotsinkielisessä sivistystoimessa on jo tehty virkamiestason linjauksia kolmen koulun lakkauttamisesta ilman että svenskarum-lautakunta on ollut valmistelussa mukana. Se ei edusta avointa ja läpinäkyvää valmistelua ja on saanut asukkaat syystä huolestumaan.

Lautakunnilla on ja pitää olla jatkossakin tärkeä rooli tiloista päätettäessä. Mutta siten, että tilapalvelut on tiiviisti mukana valmistelussa. Tila- ja asuntojaoston  roolina on vastata siitä, että tarvittavat tilat saadaan toteutettua kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti mahdollisimman fiksusti myös pitkällä aikavälillä.

Nyt esitettävät johtosääntömuutokset ovat perusteltuja, mutta tarvitsemme keväisen laajan johtosääntötarkastelun, jotta voimme arvioida päätöksentekoprosesseja tilojen ja palveluverkkopäätöstenkin osalta vielä kokonaisuutena.