Tässä maanantain kaupunginhallitusasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Tällä kertaa melko selkeä lista lukuunottamatta oikaisuvaatimuksia rakennusvalvontajohtajan viran määräaikaisesta täyttämisestä. Maanatain jälkeen alkaakin sitten joulun kokousvapaa. Kokoustaminen jatkuu sitten taas 9.1.

– Varavaltuutetun eronpyyntö (Kv-asia)

Janne Rantanen (PerusS&Sit.) on muuttanut pois Espoosta.

– Kirstin ja Viherlaakson koulujen hankesuunnitelman muuttaminen tavoitekustannuksen osalta (Kv-asia)

Tämä käsiteltiin jo tila- ja asuntojaostossa. Koulut on tarkoitus korjata elinkaarimallilla ja saadut tarjoukset ylittävät talousarviossa varatut rahat. Taja päätti esityksen mukaan esittää, että tavoitekustannuksia nostetaan 55,7 me -> 62 me.

Valtuusto päätti 28.4.2008 koulujen peruskorjausten ja laajennusten toteuttamisesta ns. elinkaarimallilla enintään sadan miljoonan investointikustannuksia vastaavalla määrällä, mikä merkitsee noin kymmentä koulua ja että hankkeet kootaan kolmeen-neljään kilpailutuserään. Tätä ennen elinkaarimallilla on korjattu kolmessa erässä kahdeksan koulua.

Elinkaarikorjausten osalta on käyty markkinavuoropuhelua, joka on osoittanut, että vaativat peruskorjauskohteet eivät ole rakennusfirmoille houkuttelevia ja ne sisällyttävät riskin ylläpidosta hintoihin. Tämän perusteella on syytä harkita tarkkaan, kannattaako peruskorjauksia jatkossa tehdä elinkaarimallilla. Tätä selvitystyötä Tilapalveluissa nyt jatketaan. Nämä kohteet on kuitenkin jo aikataulusyistä tärkeä saada eteenpäin. Väistötilatkin maksavat.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2017

Vuoden 2017 talousarvioon liittyen esitetään kaupunginhallitukselle yhteensä 214 uuden viran ja toimen perustamista ja virkoja ja toimia koskevia muutoksia yhteensä 41. Esitysten kustannusvaikutukset vuodelle 2017 ovat yhteensä 6,9 miljoonaa euroa ja vuositasolla 9,7 miljoonaa euroa.

Uudet virat ja toimet kohdistuvat erityisesti opetukseen ja varhaiskasvatukseen perustuen lapsimäärän jatkuvaan kasvuun. Sosiaali- ja terveystoimen esityksistä merkittävä osa liittyy Kirkkonummelle ja Kauniaisille myytävien palvelujen resursoimiseen (lähinnä Espoon sairaala).

Lisäksi mukana on talouasarvioneuvotteluissa esityksestämme päätetty uusi ympäristötarkastajan virka.

– Kaupunginjohtajan vuosilomasijaisen määrääminen

27.12.2016 koko kaupunginjohtajisto lomailee ja heitä sijaistaa kaupunginsihteeri Jouni Majuri.

– Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden arvonalentuminen

Kaupunginhallitus päättää, että Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden arvoa Espoon kaupungin taseessa alennetaan 3 eurosta 2 euroon/kpl merkintähinnan muutoksesta johtuen. Espoon omistamien Kuntien Tiera Oy:n osakkeiden tasearvo on tällä hetkellä 757 317 euroa. Alaskirjauksen määrä on 252 439 euroa.

Yhtiön omistajina oli vuoden 2015 päättyessä 198 kuntaa, 43 kuntayhtymää ja 21 kuntien omistamaa osakeyhtiötä sekä Kuntaliitto. Liikevaihto on lähes kaksinkertaistunut vuosina 2012 – 2015. Käyttökate kääntyi positiiviseksi vuonna 2015. Yhtiö on tuottanut tappiota viimeiset kolme vuotta. Oma pääoma kääntyi negatiiviseksi vuonna 2013. Vuonna 2014 alaskirjattiin 4,5 milj. euroa aktivoiduista kehittämismenoista.

Yhtiö tarjoaa kunnille ICT-palveluita. Toimintaympäristön muuttuminen sote-uudistuksen myötä edellyttää asiakaspohjan laajentamista ja palveluiden tarjonnan monipuolistamista. Tämä hyväksyttiin konsernijaostossa yksimielisesti, mutta edellytettiin seuraavaan kokoukseen tarkempaa selvitystä yhtiön toiminnasta.

– Vuoden 2016 marraskuun kuukausiraportti

Edelleen näyttää siltä, että 2016 tulos on huomattavasti talousarviossa oletettua parempi. Tulosta parantaa kunnallisveron jako-osuuden korjaukset vuodelle 2015 ja 2016, sekä mm. Länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtymisen myötä myöhemmille vuosille siirtyvät menot ja HUS -kuntayhtymän ylijäämäpalautukset vuodelta 2015 ja 2016.

Vuoden 2016 vuosikate ja tulos muodostuvat poikkeuksellisen hyväksi talousarvioon nähden siis lähinnä poikkeuksellisista eristä johtuen. Ja siltikään tulos ei ole riittävä investointitasoon nähden. Kaupunki pystyy rahoittamaan investoinneistaan 61 prosenttia tulorahoituksella ja lainakanta kasvaa edelleen voimakkaasti noin 300 milj. eurolla 2016.

– Oikaisuvaatimus rakennusvalvontajohtajan viran määräaikaisesta täyttämisestä rakennusvalvontakeskuksessa

Esittelijä veti viime kokouksessa asian pois listalta, kun oli tullut lisää oikaisuvaatimuksia. Rakennusvalvontajohtajan viransijaisena toiminut Solja Mäkelä on tehnyt oikaisuvaatimuksen ja hänen lisäkseen joukko rakennusvalvontakeskuksen espoolaisia ja ei-espoolaisia työntekijöitä.

Oikaisuvaatimuksen tekijät kyseenalaistavat valitun henkilön pätevyyden rakennusvalvontajohtajan viransijaisuuteen sekä valitun henkilön kelpoisuuden toimia rakennustarkastajana. Lisäksi he edellyttävät virkaa hakeneiden koulutuksen ja aiemman työkokemuksen parempaa huomioon ottamista valintaa tehtäessä.

Pohjaesitys on, että kaupunginhallitus hylkää oikaisuvaatimukset. Perustelujen mukaan valinta on perustunut asianmukaiseen selvitykseen, ansiovertailuun sekä kokonaisarviointiin, joiden pohjalta virkaan on tullut valituksi soveltuvin henkilö, jolla on maankäyttö- ja rakennuslain sekä asetuksen edellyttämä kelpoisuus toimia rakennustarkastajana. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

Tämä on hankala asia, josta myös media on uutisoinut.  Kaupunginhallituksessa on syytä käydä asia huolella läpi.

– Vanhusneuvoston kahden varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali

Esko Meurosen varajäseneksi Anna-Liisa Lohikosken tilalle Anja Kallio ja Olli Männikön varajäseneksi Leena Tuohiniemen tilalle Anna-Liisa Lohikoski. Molemmat edustavat Tapiolan kansallisia senioreita.

– Muuttolinnunmäki I, asemakaavan hyväksyminen, alue 117800, 51. kaupunginosa Lintuvaara (Kv-asia)

Vanha palstoituksen ja poikkeuslupien nojalla rakennettu omakotivaltainen alue otetaan asemakaavoituksen piiriin ja mahdollistetaan sen täydennysrakentaminen.

Uudesta rakennusoikeudesta noin 18 200 k-m2 sijoittuu olemassa oleville yksityisille kiinteistöille ja noin 11 500 k-m2 kaupungin maalle, jolle voidaan rakentaa noin 55 uutta erillispientaloa.

Koska kaupungin maalle tulee paljon pientalotontteja ja alueen rakentamisesta selvitään suhteellisen vähäisellä uudella infrarakentamisella, on hanke kaavataloudellisesti kaupungin kannalta positiivinen.

Kaava on edennyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti.

– Haukilahti, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 230961, 14. kaupunginosa Haukilahti

Muutetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialue asumiseen ja liiketilaksi.  Tavoitteena on sijoittaa tontille kolme 4- ja 5 -kerroksista rakennusta, joissa on asumista yhteensä noin 5 200 k-m2 ja liiketilaa noin 400 k-m2. Autopaikat sijoitetaan kansipihan alle. Katualueelle osoitetaan lisää yleistä pysäköintiä ja kevyenliikenteen reitit. Rakennusoikeus nousee 3 000 k-m2.

Tämäkin on edennyt kaupunkisuunnittelulautakunnassa yksimielisesti.

– Letikonkuja, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 713500, 82. kaupunginosa Perusmäki

Asemakaavan tavoitteena on viihtyisä, pientalovaltainen asuinalue, joka täydentää ympärillä olevia asemakaavoja. Asemakaavalla mahdollistetaan tärkeä poikittaisen kevyen liikenteen yhteys Gobbackasta Niipperiin sekä pohjoisesta tulevan reitin jatkuminen etelään. Alueen rakennusoikeus nousee noin 3 320 k-m2.

Alue on liitettävissä kunnallisteknisiin verkostoihin ja katuverkkoon. Kaupungin maanomistajien kanssa tehtävien maankäyttösopimusten kautta saamia tuloja käytetään alueen kunnallistekniikan rakentamiseen.

Tämä on osa alkuperäistä, laajempaa Gobbackan asemakaavaa, joka hyväksyttiin lautakunnassa jo viime valtuustokaudella. Nyt sitä tuodaan palasina hyväksyttäväksi, sitä mukaa kun maankäyttösopimukset valmistuvat. Sinänsä harmillista, että aluetta kaavoitetaan pala kerrallaan, kun samaan aikaan on käynnissä laaja Pohjois-Espoon osayleiskaavatyö, jossa on tarkoitus linjata, miten Pohjois-Espoo tulevaisuudessa rakentuu.