Vaalikiireiden takia raporttia maanantain kaupunginhallituksesta vähän viiveellä. Eniten keskustelua herätti odotetusti lausunto sote-uudistukseen liittyvästä valinnanvapauslainsäädännöstä. Esityksestäni demokratiakirjauksia tiukennettiin. Demokratia ei esitetyssä mallissa toimi, kun palvelutuotanto viedään yhtiöihin ja maakuntaa ohjataan tiukasti valtion taholta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Honkahallin otettavalle lainalle (Kv-asia)

Kyse on siis Honkahallin lainojen uudelleenjärjestelystä, johon tarvitaan lisää kaupungin takausta. Käytännössä kaupungin takaus palaisi samaan 1,5 me joka se oli alunperin vuonna 2010. Tämä ei herättänyt keskustelua ja hyväksyttiin esityksen mukaan. Vaikuttaa taloudellisesti järkevältä ratkaisulta seurojen kannalta, tavoitteena on pitää harrastusmaksut kohtuullisina.

– Valtuuston työjärjestyksen 7 §:n mukainen luettelo vireillä olevista valtuustoaloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (Kv-asia)

Lausuntopohja oli varsin kriittinen ja sellaisena pysyi. Esityksestäni demokratiakohtaa terävöitettiin. Kannasi tuli, että demokratia ei esitetyssä mallissa toteudu: Maakunnan päättäjien tosiasialliset mahdollisuudet ohjata sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta jäävät esitetyssä mallissa vähäisiksi, koska lainsäädäntö sekä vahva valtion ohjaus antavat vaaleilla valitun maakuntavaltuuston päätöksenteolle tiukat puitteet. Palvelutuotantoon liittyvät kysymykset puolestaan ratkotaan operatiivisen johdon toimesta maakunnan liikelaitoksessa ja yhtiöissä demokraattisen päätöksenteon ulottumattomissa.

– Espoon lausunto Tulevaisuuden kunta -parlamentaarisen työryhmän väliraportista (Kv-asia)

Lausuntopohjassa esitettiin todella omituisin ja epärelevantein perustein sähköiseen äänestykseen siirtymistä. Antamamme kritiikin myötä esittelijä poisti kohdan lausunnosta. Sähköinen äänestys on monella tapaa ongelmallinen ennenkaikkea tietoturvan ja luotettavuuden näkökulmasta.

Lisäksi lausuntoa täydennettiin esityksestämme siltä osin, että kumppanuuksiin lisättiin yksityisen sektorin lisäksi kolmas sektori, nuorten ja maahanmuuttajien osallisuutta laajennettiin muuhunkin kuin kasvupalveluihin (työllisyys). Lisäksi valtuustojen koon pienentämiseen sote-uudistuksen jälkeen ei otettu jyrkkää kantaa.

– Valtuustokysymys kaupunkikonsernin sisäisistä riippuvuussuhteista Länsimetron rakentamisen ja laitteiden tarkastuksista ja hyväksymisistä sekä tästä johtuen turvallisuuden takaamisesta poikkeustilanteissa

Esittelijä täydensi vastausta vielä viranomaisten riippuvuussuhteiden osalta.

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 30.5.-2.6.2017 Kögessä, Tanskassa

Lähtijöiksi nimettiin Ville Lehtola (kok), Kirsi Louhelainen (vihr) (varalla Risto Nevanlinna), Hellström (sd), Teemu Lahtinen (ps), Nina af Hällström (rkp) (varalla Marita Backman).

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 25. – 26.4.2017

Tänne nimettiin kh:n puheenjohtajisto Markus Torkki (kok), Tiina Elo (vihr),  Markku Sistonen (sd) ja Teemu Lahtinen (ps) sekä valtuuston puheenjohtajistosta Maria Guzenina (sd) ja Marika Niemi (kok).

– Vaalilautakuntien ja -toimikuntien kokoonpanojen muuttaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimus aiheettomasti maksetun palkan takaisinperinnästä

Hyväksytiin esityksen mukaan.

– Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen

Tehtiin lähinnä indeksikorotuksia, koska varsinaiset isot korotukset saimme torpattua budjettineuvotteluissa. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti niukasti puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että Espoossa pitäisi selvittää mahdollisuus luopua terveyskeskusmaksun perimisestä Helsingin mallin mukaisesti. Esittelijä Juha Metso poisti tämän kaupunginhallituksen esityksestä, mutta Byman esitti sitä takaisin. Esitys hävisi äänin 10-5. Päädyin itse äänestämään esitystä vastaan, koska selvityksiä on jo tehty, eikä uusia selvityksiä Helsingin maksupoiston vaikutuksista ole sen jälkeen tehty. Ja ennen kaikkea tämä on maakuntatasolla ratkaistava asia, mikäli sote-uudistus toteutuu. Siksi en pidä Espoon lisäselvityksiä tässä kohtaa perusteltuina.

– Valtuustokysymys Matinkylän terveyskeskusta koskevista suunnitelmista ja sen tulevaisuudesta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Valtuustokysymys Matinkylän terveysasematilanteesta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite harrastustakuusta syrjäytymistä vastaan (Kv-asia)

Tärkeä aloite ja asia ja sangen perusteellinen vastaus. Kritisoimme kuitenkin sitä, että pitkän vastauksen painopiste on silmiinpistävän vahvasti liikunta- ja seuratoiminnassa. Olisimme tovoneet vastaukseen yhtä kattavaa analyysia edullista harrastustoimintaa järjestävien nuorisojärjestöjen sekä lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemisesta ja toimintaedellytysten parantamisesta. Esimerkiksi tilakysymystä pohditaan laajasti liikunnan ja urheilun näkökulmasta, mutta yhtä tärkeitä edulliset tilat ovat myös esimerkiksi partiolle tai musiikkiharrastukselle Saara Hyrkkö esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi, mutta esitys hävisi äänin 11-4 perussuomalaisten kannattaessa.

– Suurpelto I, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttö-, kehittämis- ja yhteistyösopimuksen hyväksyminen, alue 330407, 21. kaupunginosa Henttaa

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Tapiolan keskuksen uudistamiseen liittyvä määräaikainen sopimus

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Perusturvajohtaja Juha Metso käytti otto-oikeutta Auroran mielenterveyskuntoutujien palveluasuntojen lakkauttamista koskevassa päätöksessä, jossa lautakunta päätyi säilyttämään asunnot. Tämä tulee kh:n käsiteltäväksi kaiketi seuraavassa kokouksessa. Lautakunnassa vihreät vastustivat lakkauttamista.

Perussuomalaiset halusivat käyttää otto-oikeutta teknisen lautakunnan päätökseen, jossa lautakunnan enemmistö on poistanut lautakunnan puheenjohtajan kirjoittamasta toimintakertomuksen esipuheesta kappalleen jonka lautakunnan enemmistö koki epäasialliseksi. Ehdotus otto-oikeuden käyttämisestä hävisi äänin 11-3.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Saatiin selvitys kadonneiden tietokoneiden tilanteesta, josta kaupunki tiedotti kokouksen jälkeen. Helsingin sanomat uutisoi olennaisen.  Kaupunki joutuu siis maksamaan Danske Financelle takautuvasti vuosina 2010–2017 käyttämistään 8217  vuokralaitteesta korvausta yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Mistä rahat otetaan, tulee päätettäväksi myöhemmin. Laitteiden toimitus, ylläpito ja rekisteröinti oli ulkoistettu Fujitsulle, jonka kanssa vastuita vielä selvitellään. Tässä varoittava esimerkki siitä, mitä tapahtuu kun toimintoja ulkoistetaan ilman että kontrolli ja valvonta on riittävää.