Tässä raportti maanantain kaupunginhallituksen kokouksesta. Päätösasiat menivät pääosin esityksen mukaan. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite muun kuin metroverkon liikenteen sujuvuuden varmistamiseksi ja parantamiseksi (Kv-asia)

Kurt Bymanin (sit.) valtuustoaloite, jossa pyydetään kaupunkia selvittämään ja ryhtymään riittäviin toimenpiteisiin, jotta sujuva liikkuminen varmistetaan myös niille espoolaisille, jotka eivät asu metroasemien välittömässä läheisyydessä.

Nostin esiin sen, että meidän pitää huolehtia joukkoliikenteen tason säilymisestä ja paranemisesta myös niissä osissa Espoota, joita metro ei palvele. Tosiasia on, että  yhteydet heikkenevät suorien vuorojen lopettamisen myötä.

Esittelijä täydensi aloitevastausta siten, että kaupunki ottaa kantaa järjestelmän toimivuuteen ja tekee tarvittaessa ehdotuksia palvelutason parantamiseksi lausuessaan HSL:lle palvelutasosta.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Selvitys aurauslumien sijoittamisesta Espoossa 2016

Selvitys on valmisteltu teknisen toimen eri keskusten ja lautakuntien yhteistyönä. Kaupunginhallitus edellytti syyskuussa 2015, että saa työstä raportin. Pidin tärkeänä, että kaupunginhallitus tässä kohtaa linjaa myös, miten asian valmistelu ja toimeenpano etenee. Esittelijän muutoksella kirjattiin seuraavaa:

”Tekninen ja ympäristötoimi valmistelee ehdotukset aurauslumien sijoittamisratkaisuiksi siten, että asiasta voidaan tehdä tarvittavat päätökset vuoden 2018 talousarvion yhteydessä.”

Nostin myös esiin sen, että Sammalvuoren mahdollisen lumenkaatopaikan osalta kaupunkisuunnittelulautakunnan ja teknisen lautakunnan päätökset eivät ole linjassa. Kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi, että Sammalvuoren osalta tutkitaan, onko sinne sijoitettavissa metrotyömaalta vapautuvalle alueelle lumen vastaanottopaikka, joka palvelee Etelä-Espoon tarpeita. Siis niin, ettei kaadeta yhtään lisää virkistysalueen metsää. Teknisen lautakunna päätös pitää sisällään  yleiskaavan mukaisen TP-alueen, joka nimenomaan rajattiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksestä pois. Tähän asiaan ei kaupunginhallituksella ollut valmiuksia tässä vaiheessa ottaa kantaa.

Lisäksi kaupunginhallitukselle esiteltiin lausuntoluonnokset liittyen sote-maakuntauudistuksen rahoitusta sekä kasvupalveluja koskevaan lainsäädäntöön. Nämä asiat tulevat lista-asioina päätettäväksi 10.4. kokoukseen.

Kasvupalveluihin liittyen huolettaa vaikeasti työllistyvien saamien palveluiden saatavuus ja laatu, kun kasvupalveluitakin ollaan viemässä markkinoille. Jos ei markkinoilla ole palvelutuottajia, voi maakunta, tai pääkaupunkiseudun osalta perustettava kuntayhtymä tuottaa palvelut itse. Tässä on rajapintoja aikuissosiaalityöhön, joka on siirtymässä maakunnalle.

Rahoitusjärjestelmän kannalta on olennaista on, että sitä käsiteltäisiin kokonaisuutena. Espoolta ollaan viemässä 2/3 kunnallisveron tuotoista ja 40% yhteisöverosta. Olennaista on, että rahoituksessa huomioidan kasvavien kaupunkien investointitarpeet sekä maahanmuuton aiheuttamat kustannukset. Siirtymäajalla uudistuksella ei ole suuria vaikutuksia Espoon talouteen, mutta olennaista on, mitkä ovat vaikutukset espoolaiselle veronmaksajalle kokonaisuutena.