Hieman on vieläkin vaikea sisäistää ja uskoa vaalitulosta todeksi: 22,3%, 17 paikkaa (4 lisää) ja 2167 henkilökohtaista ääntä! Lämmin kiitos luottamuksesta vielä tätäkin kautta. Nöyräksi vetää ja valtuuttaa sekä vastuuttaa jatkamaan täysillä töitä paremman Espoon puolesta.

Kaupunginhallitus kokousti maanantaina, raskaasta listasta selvittiin lopulta ihan kunnialla. Esityslista avattuna löytyy täältä

– Espoon kaupungin hallintosäännön hyväksyminen (Kv-asia)

Iso paketti, joka jätettiin pöydälle ryhmien välisiä neuvotteluja varten. Vihreiden esityksestä hallintosäännössä on vahvistettu kaupunginhallituksen ohjausta hankitoihin ja ICT-asioihin liittyen. Nyt isot rahat ja merkittävät linjaukset kulkevat ohi luottamushenkilöiden. Yleisesti ottaen isoja muutoksia ei esitetä. Tätä perustellaan sillä, että sote- ja maakuntauudistus toteutuessaan pistää kaupungin organisaation uusiksi ja uusi valmistelu joudutaan tältä osin käynnistämään syksyllä.

Samassa yhteydessä ollaan viemään läpi myös kiistanalaista muutosta suomenkielisen esiopetuksen siirrosta kokonaisuudessaan suomenkielisen varhaiskasvatuksen tulosyksikköön 1.8.2018 alkaen. Kaupunginhallitus on aikaisemmin päättänyt, että nykyiset OVTESin mukaiset esiopetuksen viranhaltijat pysyvät OVTES:in piirissä ja koulujen rehtoreiden alaisuudessa siihen asti, kun ovat virassa. Muutosta perustellaan jopa 2,3 me kustannussäästöillä sekä tasa-arvonäkökulmalla (varhaiskasvatuksen puolella työskentelevät ovat KVTESin piirissä. Esiopetusryhmiä on suomenkielisessä opetuksessa 39 ja niissä opettajia 37. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 25.1.2017, että myös varhaiskasvatus voi järjestää esioppilaille valmistavaa opetusta palvelutarpeen mukaan.

Pidän ongelmallisena, ettei esiopetus-asiasta ole etsitty henkilökunnan kanssa ratkaisua ja että se tuodaan päätettäväksi osana laajaa hallintosääntökokonaisuutta.

– Hyvä hallinto- ja johtamistapa Espoon kaupungin tytäryhtiöissä (Kv-asia)

Ohje on valmisteltu hyvin konsernijaostossa ja meni kaupunginhallituksessa keskusteluitta yksimielisesti eteenpäin valtuuston päätettäväksi.

– Lausunnon antaminen luonnoksista laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista sekä luonnoksesta laiksi kasvupalveluiden järjestämisestä Uudenmaan maakunnassa (Kv-asia)

Lausunto hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisena. Valtuustoryhmässä vielä käymme sen huolella läpi ennen valtuustokäsittelyä. Lausunto on kriittinen sen suhteen, miten pystytään turvaamaan erityisesti vaikeasti työllistettävien palvelut jos ja kun palvelut viedään markkinoille. Laki kyllä mahdollistaa maakunnalle (tai Uudellamaalla pääkaupunkiseudun kuntayhtymälle) mahdollisuuden tuottaa itse ne palvelut, joita ei markkinoilla ole. Itseäni huolettaa erityisesti palvelujen linkittyminen aikuissosiaalityöhön.

– Valtuustoaloite henkilöstöpolitiikan tarkentamisesta, esimies-alaissuhteesta ja sukulaisuudesta palkkauksessa (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus yksimielisesti. Kaupunki on tarkentanut tältä osin ohjeistusta, mikä on hyvä asia.

– Valtuustokysymys kaupungin toimintojen ulkoistamisesta, sen laajuudesta, seurannasta, kustannuksista ja keskittymisestä tiettyihin toimintoihin sekä halpatyövoiman käytöstä ulkoa ostetussa ja kaupungin omassa toiminnassa (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus yksimielisesti.

– Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle maakuntien rahoitusta koskevan lakiluonnoksen täydentämiseksi (HE 15/2017 vp)

Hyväksyttiin lausunto yksimielisesti. Ydinviesti on, että kasvukaupunkien rahoitus tulee turvata uudistuksesta huolimatta.

– Asukasfoorumien toimintaedellytysten parantaminen

Päätettiin esityksen mukaan jatkaa asukasfoorumitoimintaa ja nostaa niiden käytettävissä olevaa määrärahaa 20 000 euroon.

Nostin esiin sen, että asukasfoorumitoiminta on ollut kovin eri tasoista eri eri puolilla Espoota ja liiaksi riippuvaista vapaaehtoisten osaamisesta ja aktiivisuudesta. Kaupungin pitäisi vahvemmin tukea mm. viestintää, jotta toiminta tavoittaisi paremmin asukkaat. On myös tärkeää, että niin keskeiset luottamushenkilöt kuin johtavat virkamiehetkin osallistuvat asukasfoorumeiden tilaisuuksiin.

Pyynnöstäni esittelijä täydensi selostusosaa seuraavasti:

”Asukasfoorumien toimintaedellytyksiä ja avoimuutta parannetaan lisäresurssoinnilla ja hyödyntämällä kaupungin viestintää. Asukasfoorumien toiminnan kehittäminen on osa Osallistuva Espoo -ohjelman agendaa.”

Asukasfoorumien toiminnan kehittäminen siis jatkuu tulevalla valtuustokaudella.

– Uuden edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Tampereella 25.-26.4.2017

Maria Guzeninan (sd) tilalle Liisa Kivekäs (sd).

– Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Nämä vuosittaiset selvitykset ovat tärkeitä työkaluja vammaisten palveluiden kehittämiseen. Yksi vammaisasiamiehen kehittämisehdotuksista on, että vammaisten henkilöiden neuvontaan perustettaisiin samantyyppinen poikkihallinnollinen neuvontapalvelu kuin senioreille toteutettu senioreiden neuvonta ja palveluohjaus Nestori. Tällainen on kuulemma tulossa ja hyvä niin.

– Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Sama pätee kuin edelliseen, on tärkeää että vuosittain kootaan yhteydenotot toiminnan kehittämisen perustaksi. Yhdeksi merkittäväksi ongelmaksi potilasasiamies nostaa henkilökunnan suuren vaihtuvuuden. Pyydettiin tähän tarkempaa seurantaa ja selvitystä.

– Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen järjestäminen

Tässä siis tausta se, että sosiaali- ja terveyslautakunta päätti niukalla äänestystuloksella 5-5 puheenjohtajan äänen ratkaistessa, että mielenterveys- ja päihdepalvelujen Auroran palveluasunnoista ei luovuta. Tämän päätöksen toimialajohtaja toi otto-oikeudella päätettäväksi kaupunginhallitukseen.

Esitin asian jättämistä pöyädlle lisäselvityksiä varten, jotta päätöksenteon pohjaksi olisi saatu lisää tietoa siitä, miten avopalvelut/kevyemmät palvelut ovat toimineet niillä asiakkailla, jotka ennen ovat olleet kuntoutumassa tehostetusta palveluasumisen piirissä. Ja kuinka paljon on ollut asiakkaita, jotka ovat palanneet tehostetun palveluasumisen piiriin kun eivät ole pärjänneet avopalveluiden turvin. Valitettavasti pöydällepanoesitykseni hävisi äänin 8-6 (2xvihr+2xsd+ps+sit), 1 tyhjä.

Sen jälkeen äänestimme Kurt Bymanin (sit.) hylkäyksen puolesta, joka hävisi äänin 8-4 (2xvihr+sd+sit), 3 tyhjää.

Nyt täytyy toivoa, että aitoja palvelupaikkoja yksityisten tuottamana on riittävästi tarjolla asiakkaiden todellisen palvelutarpeen mukaan, kuten toimialajohtaja vakuutti. Kaikki mielenterveyspotilaat eivät pärjää avohoidon turvin.

– Espoon kaupungin ja Rinnekoti-Säätiön välisten sopimusten hyväksyminen Rinnekoti-Säätiön järjestämän opetustoiminnan sekä koulun henkilöstön siirtymisestä Espoon kaupungille 1.8.2017 lukien

Hyväksyttiin keskuteluitta pohjaesityksen mukaan.

– Espoon kaupungin ympäristönsuojelumääräysten päivittäminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin keskuteluitta pohjaesityksen mukaan.

– Valtuustoaloite Karhusuon uuden yhtenäiskoulun hankkeen viivästymisen estämiseksi (Kv-asia)

Tämä vastaus hyväksyttiin 3.4. tila- ja asuntojaostossa. Koska tilanne ja aikataulut ovat eläneet kevään mittaan, pyysin toimialajohtajaa varmistamaan, että vastaus on ajantasalla, jotta valtuustokeskustelu voidaan käydä mahdollisimman relevantin tiedon pohjalta. 2. ja 3. vaiheiden toteutusta yhtäaikaa selvitetään, mutta se ei viivästyttäisi aikatauluja, vaan on kilpailutustekninen kysymys. Siitä nyt siis lähdetään, että annetut aikataulut pitävät.

– Valtuustoaloite Matinkylän terveyskeskuksen peruskorjauksen siirtämisestä kahdella vuodella ja Tapiolan väistötilojen käyttämättä jättäminen niiden vaikean saavutettavuuden johdosta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus. Sote-lautakunta otti peruskorjauksen osalta tuumaustauon sote-uudistuksen takia.

– Tapiolan keskus, asemakaavan muutos sekä maankäyttö- ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 210429, 12. kaupunginosa Tapiola (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan. Hyvä että Tapiolan keskuksen rakentuminen etenee.

– Peuraniitty, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttö- ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 160301, 55. kaupunginosa Sepänkylä

Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Keran osayleiskaavan hyväksymistä koskevasta valituksesta

Kurt Byman (sit.) esitti, että kaupunginhallitus hyväksyisi valituksen Ruotukallion osalta ja pyytäisi hallinto-oikeutta rajaamaan Ruotukallion alueen pois osayleiskaavasta. Kaavan hyväksymisen yhteydessä tein valtuustossa toivomuksen, että Ruotukallion metsäalue säilytetään mahdollisimman laajasti virkistyskäytössä. Asiaan siis palataan asemakaavoitusvaiheessa. Äänestimme tyhjää ja Bymanin esitys hävisi äänin 9-3, 3 tyhjää.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Westendin liikekeskus 230119, asemakaavan muutos, hyväksymistä koskevasta valituksesta

Hyväksyttiin lausunto esityksen mukaan. Byman esitti valitukseen yhtymistä, mutta esitys raukesi kannattamattomana.