Tässä raportti tämän päiväisestä kaupunginhallituksen kokouksesta, vaihteeksi lyhyesti ja ytimekkäästi. Esityslista avattuna löytyy täältä.  Vielä yksi kokous tällä kokoonpanolla.

– Vuoden 2017 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite konserniohjeen päivittämisestä (Kv-asia)

Hyväksyttin esityksen mukaan. Nostin aamuneuvotteluissa esiin sen, että konserniohjeen hyväksymisen yhteydessä valtuusto hyväksyi yksimielisesti toivomuksen:

”Lisäksi valtuusto kehottaa kaupunginhallitusta ja sen konsernijaostoa tekemään valtuustolle ehdotuksen julkisuuslain soveltamisesta konserniyhteisöissä ja konserniohjeessa, kun asiasta tehtävä selvitys on valmistunut.”

Konsernijaosto sai 15.5. kokouksessaan varsin niukan selvityksen konserniyhtiöiden hallituksien toiminnan saattamisesta julkisuuslain piiriin, jonka lähtökohta oli, että julkisuuslakia ei lainsäädäntömielessä voida soveltaa osakeyhtiöihin kun ne eivät sen piirissä ole. Tietenkin näin, mutta kysymys pitäisikin olla että miten hiinin voitaisiin soveltaa julkisuuslain periaatteita. Viime kädessä tämä on tietysti viime kädessä lainsäädäntökysymys. Ja hyvin ajankohtainen sellainen, mikäli sote-uudistuksen yhtiöittämismalli toteutuu.

– Vaalilautakunnan asettaminen valtuustossa toimitettavia suhteellisia vaaleja varten (Kv-asia)

Vihreideitä edustaa Saara Hyrkkö.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2017

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuuston 22.5.2017 päätösten laillisuusvalvonta

Käsiteltiin uudelleen ne muutokset hallintosääntöön, jotka valtuusto hyväksyi demareiden viimehetkellä tekemistä muutosesityksestä. Päätettiin yksimielisesti ehdottaa, että valtuusto hyväksyy taksoja ja maksuja koskevan demareiden ehdotuksen muutettuna muotoon:

Kaupunginhallitus
27) päättää kaupungin palveluista tai muista suoritteista perittävien maksujen suuruudesta, ellei toimivaltaa ole annettu lautakunnille.

Muilta osin päätettiin edelleen yksimielisesti esittää valtuustolle, että se kumoaisi muut demareiden esitykset. Byman toisti muutaman valtuustossa tekemänsä esityksen, jotka kannattamattomina raukesivat.

Toivottavasti saadaan näillä eväin hallintosäännön loputkin pykälät valtuustossa hyväksyttyä.

– Oikaisuvaatimus Espoon kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelujen asumispalvelujen järjestämisestä

Liisa Kivekäs (sd) esitti että Auroran palvelukodin henkilöstön tekemä oikaisuvaatimus hyväksytään, mikä tarkoittaisi ettei palvelukotia lakkautettaisi. Esitys hävisi äänin 9-5, 1 tyhjä. Esityksen takana demarit, vihreät ja Byman.

– Valtuustoaloite nimipäätöksestä Suomen satavuotisen itsenäisyyden juhlavuoden juhlistamiseksi

Esittelijä poisti tämän listalta, jotta voivat täydentää vastausta.

– Laurinlahti, asemakaavamuutoksen hyväksyminen, alue 411611, 34. kaupunginosa Espoonlahti

Kokoomus esitti, että kaupunkisuunnittelulautakunnan äänin 8-5 hyväksymä kaava hylätään. Esitys hävisi äänin 9-6. Osa kokoomuksesta, demarit ja Byman olivat hylkäyksen kannalla, me ja muut lautakunnan päätöksen takana. Perustelut voi lukea Risto Nevanlinnan blogista.

– Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimuksen seuranta

Merkittiin tiedoksi selostus sopimuksen seurannasta.

– Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Lommilan asemakaavan muutos, alue 630102

Byman esitti, että kh yhtyy ELY-keskuksen ja Espoon Ympäristöyhdistys ry:n valituksissa esitettyihin perusteluihin ja pyytää korkeinta hallinto-oikeitta kumoamaan valituksenalainen asemankaavan muutos. Esitys raukesi kannattamattomana. Olemme kaikissa aiemmissa vaiheissa ilmaisseet vastustavan kantamme kaavaan. Nyt saa KHO ratkaista asian.

– Logistiikan korjaamotoiminnan siirto työsopimuslain mukaisena liikkeenluovutuksena (Kv-asia)

Tämä jätettiin äänin 12-2, 1 tyhjä pöydälle lisäselvityksiä varten.  Hyvää valmistelua on, että asiat perustellaan huolella ja selvitykset löytyvät esityslistan liitteenä. Ei riitä, että asiat selostetaan suullisesti kokouksessa. Peräänkuulutin vaikutusarvioita kaikista selvitetyisät vaihtoehdoista, jotta päätöksenteolle on riittävät perustelut.