Tässä raporttia eilisestä kaupunginhallituksen kokouksesta, joka oli viimeinen tällä kokoonpanolla. Teatterista tehtiin päätös, kaupungintaloasia jäi pöydälle, jotta ehditään käsitellä ryhmissä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Edustajien nimeäminen Uudenmaan liiton edustajainkokoukseen, maakuntavaltuustoon ja maakuntahallitukseen (Osittain Kv-asia)

Vihreistä valittiin:

Maakuntahallitukseen:
Inka Hopsu, vara Tiina Elo

Maakuntavaltuustoon:
Johanna Karimäki, vara Helka Hosia
Pinja Nieminen, vara Mari Anthoni
Risto Nevanlinna, Ekim Özdemir

Maakuntahallituksen paikka on sikäli erityisen tärkeä, että maakuntahallitus toimii sote-uudistuksen poliittisena ohjausryhmänä Uudellamaalla.

– Valtuustoaloite kaupungintalon osallistavasta valotaideteoksesta (Kv-asia)

Susanna Rahkosen (vihr.) ja 18 muun allekirjoittama aloite, jonka vastaus oli sen verran tulkinnanvarainen, että kysyin lisätietoa kulttuurijohtajalta.

Kävi ilmi, että kulttuuritoimessa oli jo suunniteltu jonkun virastotalon valaisemista Suomi100 hankkeen puitteissa. Kun tämä aloite tehtiin, kohteeksi oli luontevaa valita kaupungintalo, mikäli se lupien puolesta onnistuu. Sivistystoimen johtaja täydensi vastausta näin:

”Sivistystoimen johtaja toteaa, että kaupungintalon valoteos voidaan toteuttaa Espoon Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmana, osana Valovuosi-hanketta. Hankkeelle on olemassa määräraha juhlavuoden talousarviossa.”

Hienoa!

– Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta laiksi eräiden ympäristöterveydenhuollon tehtävien järjestämisvastuun siirtämisestä maakunnalta kunnalle

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Nuorisovaltuustovaalien järjestäminen vuonna 2017

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite pitkäaikaisasunnottomille tarkoitettujen asuntoloiden mitoitusrajoituksista ja ohjeista asuntoloiden sijainniksi (Kv-asia)

Ulla Palomäen (kok) ja 24 muun allekirjoittama valtuustoaloite, jonka vastausta tarkennettiin Mia Laihon (kok) seuraavalla lisäyksellä:

”Pitkäaikaisasunnottomat päihteidenkäyttäjät pyritään jatkossa ensisijaisesti sijoittamaan pienempiin yksiköihin ja asuntoihin eri puolille Espoota.”

– Kaupungin, Länsimetro Oy:n, TA-Asunnot Oy:n, Kassiopeia Finland Oy:n ja Lujatalo Oy:n välisen yhteistoimintasopimuksen hyväksyminen (Matinkylän keskustakortteli 23311 C-tontti)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamiseksi

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi

Esittelijä teki Jouni Särkijärven (kok) ehdotuksesta lisäyksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Se, että maakunnalle korvauksetta luovutettava varallisuus on hyvinkin erisuuruinen eri kunnissa, myös asukaskohtaisesti laskettuna, tarkoittaa perusteetonta kuntalaisten asettamista eriarvoiseen asemaan. Luovutettava omaisuus tulisi korvata luovuttavalle kunnalle. ”

Lausunnon antaminen luonnoksista laeiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ym. sekä laiksi kotoutumisen edistämisestä

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Logistiikan korjaamotoiminnan siirto työsopimuslain mukaisena liikkeenluovutuksena (Kv-asia) (Pöydälle 29.5.2017)

Tämä asia jätettiin edellisessä kokouksessa pöydälle lisäselvityksiä varten. Asia tuotiin alunperin päätettäväksi ilman laskelmia joihin esitys liikeenluovutuksen taloudellisista säästöistä perustuu. Nyt liitteeksi oli lisättu laskelmia sekä eri vaihtoehtojen vaikutusarvio.

Korjaamotoiminnan tuottavuutta on viime vuosina parannettu, mutta laskelmat osottavat, että kustannustehokkuudessa ei pärjätä markkinoille. Kysyimme vielä tarkempia perusteluita sille, mistä arvioidut säästöt kertyvät ja miten varmistetaan, että oman toiminnan joustavuushyötyjä ei kilpailutuksen myötä menetetä. Riskinä on, että kilpailutus epäonnistuu eikä tarvittavaa palvelua saada oikeaan hintaan.Valmistelija totesi, että riskit on arvioitu, jotta ne voidaan ottaa huomioon ja minimoida.

Liisa Kivekäs (sd) esitti Kurt Bymanin (sit) kannattamana asian palauttamista uudelleenvalmisteluun. Esitys hävisi äänin 12-3. Emme kannattaneet palautusta, mutta peräänkuulutimme seurantaa kustannusten kehittymisestä ja laadusta, jotta tavoitellut säästöt voidaan todentaa ja tarvittaessa reagoida.

Olemme olleet valtuustossa hyväksymässä talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaa, jossa edellytetään oman toiminnan tehostamista ja tuottavuuden parantamista. Tämä on yksi keino, jolla asetettuihin tuottavuustavoitteisiin pyritään. Säästöpotentiaaliksi on arvioitu 200 000-300 000 euroa.

– Espoon kaupunginteatterin tilojen sijoittaminen kulttuurikeskuksen yhteyteen osana kulttuurikeskuksen peruskorjaushanketta

Kaupunginteatterista tehtiin yksimielinen päätös pääosin esityksen mukaan. Valmistelu on edennyt elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tekemän päätöksen mukaisesti ja eri vaihtoehdot Kulttuuriaukion ympäristössä on selvitetty.

Tällä päätöksella linjattiin tulevien tilojen paikka. Kulttuurilautakunnan tehtävänä on linjata tilojen tarpeesta ja toiminnan sisällöstä. On tärkeää, että lautakunnassa pidetään huoli, että myös teatterisäätiö sekä uusi teatterin johtaja pysyvät valmistelussa mukana.

Kulttuurikeskuksen säilyminen on myös herättänyt huolta ja suojeluakin sille on esitetty. Kulttuurilautakunnan 6.6. kokouksen esityslistan selostuksessa todetaan, että kulttuurikeskuksen peruskorjausta linjattaessa lähtökohtana on, että Kulttuurikeskuksen korjaukseen suhtaudutaan kuin suojeltavaan rakennukseen. Rakennuksen arkkitehti Sipilää on myös tarkoitus kuulla peruskorjaus- ja laajennussuunnitelmista.

Pidän tärkeänä, että teatterihanke etenee ja minusta valmistelu on edennyt oikeaan suuntaan. Pidän teatteritilojen kytkemistä osaksi kulttuurikeskusta on hyvänä ajatuksena niin synergiahyötyjen kuin kulttuurikeskuksen peruskorjauksen kannalta. Tässä taloustilanteessa on tärkeää etsiä mahdollisimman kustannustehokasta ratkaisua niin rakentamisen kuin tilojen ylläpidon ja käytön kannalta. Jotta hanke toteutuu.

Kaupunginhallituksessa korostettiin teatterin toiminnallista luonnetta vierailuteatterina, mutta todettiin että sisällöllinen konseptin linjaus on kulttuurilautakunnan tehtävä. Tähdennettiin että on tärkeää kuulla sidosryhmiä. Selostukseen esittelijä lisäsi lauseen:

”Valmistelu on tehty ja sitä jatketaan hyvässä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa teknisen ja ympäristötoimen sekä sivistystoimen valmistelun ja kulttuuripuolen sidosryhmien kanssa.”

Keskustelun kuluessa esittelijä teki esitykseensä seuraavan lisäyksen:

”kaupunginhallitus kehottaa kulttuurilautakuntaa tarveselvityksen laatimisen yhteydessä ottamaan kantaa myös teatterin toiminnalliseen konseptiin vierailuteatterina.”

Kulttuurilautakunta jatkaa tästä huomenna.

– Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu

Tämä jätettiin pöydälle äänin 14-1 Bymanin vastustaessa. On tärkeää, että valtuustoryhmät ehtivät käsitellä asiaa ennen kaupunginhallituksen päätöstä. Tämä jää nyt uuden kaupunginhallituksen käsiin.