Uusi valtuusto päätti ensi töikseen Kalajärvenkallioiden kaavasta, joka on ollut vireillä jo vuosia. Vihreiden Risto Nevanlinna perusteli ansiokkaasti, miksi kaavaa ei pitäisi esitetyssä muodossa hyväksyä ja esitti sen palauttamista.

Vihreiden palautusesitys kuului seuraavasti:

”Valtuusto palauttaa asemakaavaehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että:

– Rakennusoikeutta vähennetään pienentämällä merkittävästi rakentamiseen osoitettavaa maa-alaa siten, että pääosa Kalajärvenkallioiden luonto- ja virkistysalueesta säilyy virkistyskäytössä.
– Kaavalla mahdollistetaan nykyisille asukkaille maltillinen lisärakentamisen mm. sukupolviasumiseen.
– Uuden kunnallistekniikan kuten uusien teiden tarve minimoidaan ja tutkitaan myös vaihtoehto, jossa kaupunki ei vastaa kunnallistekniikan rakentamisen kustannuksista.
– Kaikissa vaihtoehdoissa on varmistettava, ettei uudella rakentamisella ole haitallisia vaikutuksia Kalajärven tilaan.
– Kaavan yhteydessä tehdään selvitys kaavan toteutuksen kustannuksista ja tuotoista kaupungille, mukaan lukien kaupunkisuunnittelulautakunnan edellyttämät kaava-alueen ulkopuoliset liikenne-, hulevesi- ja viemäröintijärjestelmät aikatauluineen.”

Valitettavasti palautusesitys hävisi äänin: 26-47, 2 tyhjää.

Kun palautusesitys hävisi, tein alla olevan hylkäysesityksen, jonka tein myös kaupunginhallituksessa:

”Asemakaavan muutos hylätään, koska kaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset Kalajärven tilaan on puutteellisesti selvitetty ja koska rakentaminen kaventaisi seudullisesti merkittävää ekologista yhteyttä Nuuksion järviylängön ja Vantaan Vestra-Petikon välillä.”

Esitys hävisi äänin 25-48, 2 tyhjää. Surullista, että pitkä kaavoitusprosessi sai tällaisen päätöksen. Arvokasta luontoa tuhotaan muutamien pientalojen tähden.

Alla puheeni.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Valtuutetut Risto Nevanlinna ja Henna Kajava perustelivat hyvin, miksi Vihreät ovat vastustaneet tätä kaavaa kaikissa käsittelyvaiheissa Olin itse käsittelemässä kaavaa edellisellä kaudella kaupunkisuunnittelulautakunnassa.

Kun valtuusto palautti kaavan vuonna 2013 jouduimme vihreiden ryhmänä toteamaan, että perusteet palautukselle olivat huonot. Siksi äänestimme tuolloin tyhjää. Näimme jo silloin, että palautuksen myötä kaava ei tule muuttumaan ja niin kävikin.

Haluamme säilyttää alueen luontoarvot ja varmistaa herkän järven tilan säilymisen. Kaavan toteutus  kolminkertaistaisi asukasmäärän pienen ja matalan järven valuma-alueella ja sillä olisi vaikutuksia  järven vesitasapainoon.

Alueen näin tiivistä rakentamista perustellaan sillä, ettei kunnallistekniikkaa ja hulevesijärjestelmiä kannata muuten rakentaa, se tulee liian kalliiksi. Tästä tilanteesta olisi kuitenkin voitu jo valmistelussa vetää myös se johtopäätös, ettei kaavaa tässä muodossa kannata lainkaan tehdä. Näin on kaupunkisuunnittelulautakunta aikanaan aikanaan osaltaan linjannut. Voimassa olevaa yleiskaavaa tuoreemmassa maakuntakaavassa alue on osoitettu virkistysalueeksi.

Ely-keskus on valittanut useista Pohjois-Espoon kaavoista vedoten vanhentuneeseen yleiskaavaan. Pohjois-Espoon yleiskaavatyö on käynnissä, mutta siitä ei ole olemassa vielä yhtään luottamushenkilöpäätöstä. Ei siis voida sanoa, että kaava on tulevan yleiskaavan mukainen.

Alueen muutamien maanomistajien kannalta kaavaprosessin pitkittyminen on toki valitettavaa. Siksi vihreiden palautusesityksessä esitettiin, että kaavan lähtökohtana tulisi olla, että nykyisille nykyisille asukkaille mahdollistetaan maltillinen lisärakentamisen mm. sukupolviasumiseen.

Esitetyssä muodossa kaavaa ei kuitenkaan tule edellä mainituista ja Nevanlinnan puheenvuorossaan esittämistä syistä hyväksyä. Siksi esitän, että kaava hylätään.