Hienoa päästä istumaan pöydän päähän. Mukana kuvassa kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä, normipaikallani istuva pj. Markku Markkulan varajäsen Mika Helnius sekä kaupunginhallituksen vihreät jäsenet Tiina Pursula ja Mikki Kauste.

Eilen sain mahdollisuuden toimia johtaa puhetta kaupunginhallituksen kokouksessa pj. Markku Markkulan ollessa estynyt. Vähän jännitti, kun oli uuden kaupunginhallituksen ensimmäinen kokous. Mutta hyvin meni ja sujuvasti saatiin päätökset tehtyä – kiitos kaikilla kaupunginhallituspöydän ääressä istuneille. Ja vielä kertaalleen totean tähän, että olen todella iloinen ja kiitollinen, että saan toimia kaupunginhallituksen 1. varapj:nä vielä toisenkin kauden ja hyödyntää kertyneen osaamisen ja kokemuksen espoolaisten hyväksi. Tästä on hyvä jatkaa.

Mutta sitten asiaan: Päätökset tehtiin pääosin yksimielisesti esityksen mukaan. Alla ne asiat, joista jotain mainittavaa. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2017 toukokuun kuukausiraportti

Kokouksen alkuun käsiteltiin kuukausiraportti, josta saatiin taloussuunnittelujohtajan esittely. Hyvä tapa uudelle kaupunginhallitukselle saada katsaus siitä missä kaupungin talouden osalta mennään.

– Lausunnon antaminen hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta

Seuraavaksi hyväksyttiin lausunto, koska se piti saada jo eilen lähetettyä ministeriöön. Esittelijä otti nimiinsä seuraavan vihreiden lisäyksen lausuntoon:

”Uudistuksen yhteydessä tulisi parantaa yhteistyötä talous- ja velkaneuvonnan ja sosiaalialan toimijoiden kanssa, jotta asiakas saa oikeanlaista moniammatillista tukea tilanteeseensa. Lisäksi tulisi kehittää velkaantumista ennaltaehkäiseviä palveluja. Puuttumalla jo varhain taloudellisiin ongelmiin matalankynnyksen talousohjauksella voidaan vähentää tarvetta talous- ja velkaneuvonnan palveluille. Tällä hetkellä talous- ja velkaneuvonnan palvelut eivät saavuta kaikkia taloudellisissa vaikeuksissa olevia ja osa jää kokonaan palveluiden ulkopuolelle. Espoossa on saatu aikaan hyviä tuloksia matalan kynnyksen palveluja tarjoavan Jalkautuva talousohjaus -hankkeen kautta.”

On todella tärkeää, että sote-uudistuksessa huomioidaan ennaltaehkäisevän työn merkitys myös tässä asiassa. Monikaan talousvaikeuksissa oleva vaatii monenlaista tukea ennen kuin on valmis talous- ja velkaneuvontaan. Espoossa on tehty hyvää työtä RAY:n rahoittaman hankkeen kautta. Tämäkin on osoitus siitä, miten tärkeä merkitys kolmannen sektoreiden työllä on osana asukkaiden hyvinvoinnin kannalta merkityksellisten palveluiden tarjontaa. Tämä on jäänyt sote-uudistuksessa valitettavan vähälle huomiolle.

– Bergö, osayleiskaavaehdotuksen ja osayleiskaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 19 §), alue 450300, 32. kaupunginosa Suvisaaristo

Kaava joka mahdollistaa suoraan rakentamisen (ei tarvita asemakaavaa). Tällä kaavalla mahdollistetaan maltillinen rakentaminen Suvisaaristoon. Nyt alueella on 18 mökkiä tai asuntoa, kaavan myötä tulee 33 lisää. Rakennustehokkuus on 0,07, kun se normaalisti pientaloalueella on 0,2-0,25. Peruste alhaiselle tehokkuudelle on se, että Suvisaaristo on etäällä palveluista, eikä infrakaan (tiet, vesijohdot ja viemärit) kestä suurta asukasmäärän lisäämistä. Vesihuolto hoituu tällä hetkellä yksityisen vesiosuuskunnan toimesta. Tämä kaava mahdollistaa maltillisen rakentamisen ja mahdollistaa myös kaikkien espoolaisten pääsyn rantaan.

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen yksimielisesti nähtäville.

– Valtuuston neuvottelutoimikunnan asettaminen toimikaudelle 1.6.2017 – 31.5.2019

Keskusteltiin siitä, miten perussuomalaisten ryhmän hajoaminen vaikuttaa Espoossa. Selostukseen kirjattiin, että kauden 1.6.2020 – 31.5.2021 puheenjohtajuuksista neuvotellaan tarvittaessa erikseen myöhemmin. Viimeisin vuosi on aiemmissa neuvotteluissa sovittu perussuomalaisille.

– Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen lautakuntiin ja johtokuntaan

Tämä jäi pöydälle. Tarkoitus on kehittää kaupunginhallituksen valvojien toimintaa ja linkittää sitä kautta kaupunginhallituksen ja lautakuntien työtä. Tähän palataan 14.8. kokouksessa.

– Kaupungin ja kaupunkikonsernin lainanoton ja johdannaisten käytön periaatteet

Tiina Pursula (vihr.) nosti hyvin esiin vastuullisen sijoittamisen näkökulmaa ja kriteerejä ja esitti, että näitä tavoitteita olisi hyvä tuoda esiin rahoituslaitoksille, joiden kanssa Espoo tekee yhteistyötä.

Vastuullisesta sijoittamisesta saimme vastauksen, että kaupunki noudattaa YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteita ja sitoutuu sijoitustoiminnassaan edistämään ja toteuttamaan vastuullista sijoitustoimintaa. Kaupunki on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet 3.6.2013 ja on myös Suomen vastuullisen sijoittamisen yhdistyksen Finsif ry:n jäsen. Merkittävä osa kaupungin varallisuudesta on sijoitettu varainhoitajien kautta ja erityisesti kolmen suurimman mandaattivarainhoitajan toimesta. Varainhoitajien toimien vastuullisuus muodostaa siis pohjan myös kaupungin sijoitustoiminnan vastuullisuuden osalta. Kaikki kaupungin käyttämät varainhoitajat ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja soveltavat niitä osana sijoitustoimintaansa.

Tärkeä asia, johon palaamme, kun kaupunginhallitus saa syksyllä käsiteltäväkseen rahastojen sijoitusperiaatteet.

Jukka Kilpi (ps) esitti, että kaupunki teettää puolueettoman asiantuntijaselvityksen ja analyysin kaupungin laina- ja johdannaissalkun riskeistä ja niiden hallinnasta.

Esitys raukesi kannattamattomana. Arvioimme vihreiden ryhmässä, että kaupungin sisäinen analyysi riskeistä ja niiden hallinnasta riittää. Myös tilintarkastajan kanssa asiaa on käyty läpi.

– Vanhusneuvoston asettaminen toimikaudelle 2017- 2019

Tämä jätettiin pöydälle elokuun kokoukseen, jotta saadaan varmistettua puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valittua kaupunginhallituksen valvoja.

– Pakankylän kartano, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 710100, 84. kaupunginosa Röylä (osittain Kv-asia)

Kysyin millä aikataululla kaavasta rajattu siirtolapuutarha-alue ollaan mahdollisesti tuomassa käsittelyyn. Suhtaudun siihen kriittisesti kuten suhtautui myös kaupunkisuunnittelulautakunta.

Vastaukseksi saatiin, että asiaan palataan syyskaudella siten, että arvioidaan eri siirtolapuutarhahankkeiden etenemistä ja sitä kautta tarvetta. Hyvä näin. Siirtolapuutarhakokonaisuus tuodaan kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn.

– Valtuustoaloite rakennusvalvonnan tehokkuuden ja asiakaskokemusten parantamisesta digitalisaation avulla (Kv-asia)

Käytiin jälleen kerran keskustelua kaupungin rakennusvalvonnan toimivuudesta ja todettiin, että kaupunginhallituksen on tarpeen tilannetta seurata.

Keskustelun johtopäätöksenä esittelijä täydensä esitystään seuraavasti:

”Rakennusvalvonnassa on käynnistetty digitalisaatiota hyödyntävä kehittämistyö keskuksen toimintatapojen ja asiakaskokemuksen parantamiseksi. Kehittämistyön etenemisestä raportoidaan säännöllisesti rakennuslautakunnalle.”

– Lausunto ympäristöministeriölle valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden uudistamisesta

Lausunnossa oli hyvin korostettu luonto- ja ympäristönäkökulmaa. Tein kuitenkin vielä seuraavan lisäysesityksen, jota 2. varapj. Maria Guzenina kannatti ja joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Luonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön kannalta arvokkaiden alueiden säilymistä koskeva tavoite ei riittävällä tavalla turvaa näiden alueiden arvojen säilymistä.”

– Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:tä koskevan osakassopimuksen muutoksen hyväksyminen

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on pääkaupunkiseudun kuntien (Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen) sekä VR-Yhtymä Oy:n (VR) omistama kalustoyhtiö. Nyt VR on myynyt osakkeensa muille osakkaille ja sen takia on tarpeen muuttaa myös osakassopimusta.

Tämä hyväksyttiin keskusteluitta, konsernijaosto on käsitellyt asian aiemmin ja samoin hyväksynyt sen yksimielisesti.