Ensi maanantaina on ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous, jotta saadaan strategian tavoitteet ja toimenpiteet myös päätettäväksi valtuuston illan kokoukseen. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Neuvotteluaikataulu on ollut tiivis, mutta tulos syntyi hyvässä hengessä ja laajalla yksimielisyydellä.

Toisena asiana kaupunginhallitukselle tuodaan tiedoksi Otaniemen Tietotie 6 kouluhankkeen tilanne. Tästä nousi viikolla kohu, kun Espoo International Schoolin ja Mattlidenin koulujen vanhemmat kuulivat kauhukseen suunnitelmista koulujen siirtämiseksi Otaniemeen. Päätöksiä ei ole vielä tehty ja on ikävää, että tämä ei käynyt kuulemistilaisuudessa selväksi.

– Espoo-tarinan ja strategiaperustan päivittäminen

Espoo-tarinasta ja strategiasta käytiin kaksivaiheinen neuvotteluprosessi, johon osallistuin ryhmäpj. Inka Hopsun kanssa. Ensin saatiin valmiiksi tarina-osa, joka hyväksyttiin jo viime kaupunginhallituksessa.

Perjantaina saatiin päätökseen neuvottelut strategian tavoitteista ja toimenpiteistä, jotka hyväksytään maanantaina ylimääräisessä valtuuston kokouksessa, jotta koko strategiakokonaisuus voidaan hyväksyä maanantain valtuustossa.

Neuvottelutuloksessa näkyy hyvin vihreiden kädenjälki, tässä keskeisimpiä:

– Kaupungista tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
– opetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu turvataan ja säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus
– ehkäistään koulujen eriarvoistumista kohdistamalla tukea haastaville kouluille
– parannetaan ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta, jotta raskaampien palvelujen tarve vähenee
– laaditaan Espoon työllisyystoimenpiteet
– edistetään kohtuuhintaista asumista
– lisätään pyöräilyä päivittämällä suunnitteluohjeet ja parantamalla pyörätieinfraa
– edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta varmistamalla riittävä joukkoliikenteen palvelutaso ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet sekä pitämällä lippujen hinnat kohtuullisina
– Laaditaan Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet ja toteutetaan vesiensuojeluohjelma

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien osalta kunnianhimoinen, mutta ainoa oikea tavoite on:
– Kouluilla ja päiväkodeilla on toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla

Toimenpiteet tähän ovat:
– Investointiohjelma kouluihin ja päiväkoteihin toimeenpannaan laadukkaasti ja kustannusvaikuttavasti. Ohjelmassa hyödynnetään tyyppikouluja, koulurahastoa, ja parannetaan tilojen käyttöastetta.
– Tilaohjelmassa varmistetaan riittävät ja toimivat väistötilat käyttäjien tarpeisiin. Hyödynnetään Koulu palveluna – mallia.
– Tilaohjelma suunnitellaan toimialojen yhteistyössä, ja se vastaa sivistystoimen sisällöllisiä tavoitteita.
– Sisäilmaratkaisuja haetaan kansallisesti yhdessä muiden suurien kaupunkien kanssa

Epoo-tarina tavoitteineen antaa hyvän pohjan tulevalle valtuustokaudelle. Olennaista on tietysti osoittaa resurssit tärkeiden tavoitteiden toteuttamiseen. Suunta on nyt kuitenkin huomattavasti kirkkaampi ja virheämpi kuin aiemmin.

Investointiohjelman osalta on vielä tarkkaan arvioitava, onko panostus riittävä kunnianhimoiseen sisäilmaongelmien poistamistavoitteeseen nähden. Arvion voi tehdä vasta, kun nähdään mitkä hankkeet investointiohjelmaan mahtuvat. Toinen huoli on koulu- ja väistötilojen keskittyminen Otaniemeen (ks. seuraava kohta).

– Tietotie 6, Otaniemen kouluhankkeen valmistelutilanne

Kyseessä on suunnitelma vuokrata Tietotie 6:n rakennuskokonaisuus kaupungin käyttöön. Se mahdollistaisi sekä koulu- että toimistotilojen toteuttamisen rakennukseen.

Tämä hanke on ollut laajasti julkisuudessa, kun Espoo International Schoolin ja Mattlidenin oppilaiden vanhemmille tuli yllätyksenä kuulemistilaisuudessa 5.9., että kouluja suunnitellaan siirrettäväksi Otaniemeen. Vanhemmat ymmärrettävästi järkyttyivät.

Kaupunki lähetti tilaisuuden jälkeisenä päivänä tiedotteen, jossa todettiin, että päätöksiä tai tilojen vuokrasopimusta ei ole vielä tehty. Varhaiskasvatus- ja opetuslautakunta käsittelee hankesuunnitelmaa kokouksessaan 20.9. ja svenska rum -lautakunta 28.9. Lautakuntakäsittelyjen jälkeen päätösesitys valmistellaan kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostolle sekä talousarvioon.

Tämä hanke tuli tila- ja asuntojaoston kesäkuun kokoukseen ihan puskista. Emme hyväksyneet pohjaesitystä (hankesuunnitelman hyväksyminen), vaan edellytimme, että ennen päätöksentekoa on oltava selkeä käsitys siitä, mitkä koulut tiloihin mahdollisesti siirtyisivät ja mitä se tarkoittaisi kouluverkon kannalta. Oli todella erikoista ja huonoa valmistelua, että asia tuotiin jaostolle ilman opetus- ja varhaiskasvatuksen lausuntoa asiasta.

Tuolloin ei ollut mitään puhetta Espoo International Schoolin tai Mattlidenin
siirtymisestä tiloihin. Tiedossa kuitenkin oli, että tila on niin suuri,
että sen täyttäminen edellyttää useamman koulun siirtoa. Sen takia suhtauduin hankkeeseen kriittisesti, ja tuolloin esiin nostetut uhat näyttävät nyt realisoituvan.

Liikaa ei voi korostaa Tilapalveluiden ja sivistystoimen yhteistyön merkitystä tilahankkeiden valmistelussa. Ei voi olla niin, että päätöksiä tehdään tilat edellä, vaikka on toki tärkeää, että tilapalveluissa haetaan aktiivisesti ratkaisuvaihtoehtoja koulujen tilapulaan ja sisäilmaongelmien vaatimien väistötilojen löytämiseen.

Näillä tiedoin en pidä hyvänä ratkaisuna EIS:n siirtoa Otaniemeen ja suhtaudun edelleen kriittisesti koko Tietotie 6 hankkeeseen sen valtavan koon takia. Ei ole järkevää keskittää lukio- ja koulutiloja massiivisessa määrin Otaniemeen, vaikka siellä olisi tarjolla tyhjää tilaa. Erityisesti päiväkotien ja alakoulujen tulee olla Espoossa lähikouluja jatkossakin. Lähikouluperiaate kirjattiin myös strategiaan.