Tässä raporttia tila- ja asuntojaoston tämän aamuisesta kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Tärkein päätös koski tulevien vuosien investointiohjelmaa. Saatiin hyvän keskustelun jälkeen aikaan yksimielinen päätös evästäämän talousarvion valmistelua.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Selvitys väistötiloista

Tätä selvitystä jaosto on erikseen pyytänyt. Liittyy olennaisesti myös siihen, että saadaan sisäilmaongelmat haltuun ja peruskorjaukset toteutettua hallitusti.

Tällä hetkellä väistössä on 3052 peruskoulun oppilasta (11%). Päiväkodeissa väistössä tai poikkeus

Saatiin selvitys, Vuokrakohteiden päätöksentekoprosessi, jotta menee hyvässä järjestelyjen piirissä on 603 lasta. Siirtokelpoisia tiloja on yhteensä 39 kpl. Tarkemmin esitellään Otaniemen väistökohteet, mukana Tietotie 6, josta siis ei vielä ole päätöksiä.

Seuraavat tärkeät stepit ovat alueellisen toimitilaverkkoselvitystyön käynnistäminen sekä vuokrakohteiden päätöksentekoprosessin kuvaus.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Selostus löytyy täältä.

Tässä tiivistelmä kohteista:

– Aarnivalkean koulu
Väistössä Pohjois-Tapiolan koulussa (pihalla siirtokelpoinen koulutila). Historiallinen selvitys valmistuu 30.9. mennessä. Sen jälkeen tehtävä päätöksiä.

– Jousenkaaren koulu
Väistössä Rehtorintiellä, väistö päättyy kun siirrytään Uusikummun kouluun Niittykumpuun, tavoite 8/2018, viimeistään 31.12.2018. Historiallinen selvitys valmistuu 30.9. mennessä. Sen jälkeen tehtävä päätöksiä.

– Haukilahden koulu
Väistössä Nihtisillassa Kutojantiellä. Sisäpuolisten korjausten suunnittelu menossa. Alustava valmistumistavoite 8/2018 tai 12/2018.

– Friisilän päiväkoti
Lapset väistössä Rehtorintiellä. Kustannusarvio valmistuu lokakuussa 2017. Korjaukset aloitetaan 1/2018, valmistumistavoite 12/2018

– Meritorin koulu
Lattiamattojen paikkauksia tehty ja vaurioita korjattu, alapohjan koneellisen tuuletuksen lisäys valmistunut. Korjaustoimien jälkeen ilmamäärät mitataan ja säädetään. Muita korjaustarpeita suunnitellaan ja tarkennetaan, lattiapinnoitteiden vaihto kesän 2018 aikana. Selvitetään peruskorjauksen aikaistamismahdollisuus vuodelle 2019. Ilmanvaihtolaitteistot uusitaan seuraavan peruskorjauksen yhteydessä.

– Vanttilan päiväkoti
Korjaukset tehty kuntotutkimuksen mukaisesti, valmistuivat elokuun loppuun mennessä.

– Tiistilän koulu
Suunnitelmien mukaiset rakennustekniset korjaukset jatkuvat edelleen.

– Niittykummun päiväkoti
Peruskorjaus vuodella 2021. Koko IV-järjestelmä pitäisi uusia, mutta katto ei kestä uutta IV-konehuonetta. Yritetään pienillä IV-korjauksilla selvitä peruskorjaukseen.

– Rastaalan koulu, alarakennus
Erilaisia kunnostustoimia tehty sisäilmatutkimusten perusteella. Infotilaisuus tutkimustuloksista pidettiin huoltajille 6.9. (olin paikalla). Mittausten mukaan rakennevauriot eivät heijastu tällä hetkellä sisäilmaan, mutta riski on olemassa. Sisäilman laatua seurataan mittauksin ensi talven aikana. Korjaussuunnittelu syksyn 2017 aikana, urakkakilpailutus keväällä. Tavoite että suurimmat korjaustyöt voitaisiin tehdä kesäloman aikana 2018. Jos ei onnistu, siirrytään väistöön syksyllä 2018.

– Kalajärven koulu
Sisäilma-, rakenne- ja kosteustekninen kuntotutkimus on pääosin valmistunut. Alustavien tulosten perusteella sisäilmasta otettujen näytteiden pitoisuudet ovat pieniä. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja ilmamäärät säädetään. Talotekniikan tutkimukset valmistuvat syys-lokakuun aikana. Rakennetutkimuksessa havaittu puutteita (muutamin paikoin kohonneita kosteuspitoisuuksia).

– Karamzinin koulu
Sisäilmasto- ja kosteustekninen kuntotutkimus valmistunut. Väestösuojatiloissa havaittiin lattiarakenteessa kosteutta, muissa tiloissa kuivaa. Joitain ilmavuotokohtia, jotka tiivistettävä. Sisäilman laatu oli mikrobien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja mineraalivillakuitujen osalta normaali. Tutkimukset valmistuvat 10/2017

– Pohjois-Tapiolan koulu
Pihatyöt ja leikkivälineiden asennukset valmistumassa, vastaanottotarkastus 19.9. Päärakennuksessa tiivistystyöt lähes tehty. Keskeneräiset tilat on eristetty muista tiloista suojaseinillä ja alipaineistamalla työtilat. Ilmanvaihdon puhdistuksia ja säätöjä tehdään.

– Viherkallion koulu
Tehdyt tutkimukset ja korjaukset loppusuoralla. Käyttäjiltä tullut uusia ilmoituksia erityisesti kahden luokan oireilusta. Ilmanpuhdistimet toimitettu . Sisäilmatutkimuksen tarvetta selvitetään.

– Rehtorintie 11, väistökoulu
Luokkien ilmanvaihdon tarkistukset työn alla. Julkisivun kuntotutkimukset ja korjausten suunnittelu kilpailutuksessa.

Lisäksi raportoitiin, että oppilaiden sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen aloitetaan. Kolmen kyselyalueen jako on käynnissä. Kyselyt tullaan suorittamaan vuorotellen vuosittain kolmen vuoden välein.

Karhusuon koulun uuden alakoulun siivouksessa kokeillaan kemikaalitonta siivousta ns. aktiivivedellä. Koulu valmistuu syyskuun loppuun mennessä ja oppilaat pääsevät sinne syysloman jälkeen. Koulu tullaan tuulettamaan kunnolla, jotta materiaaleista johtuvia kemikaaleja saadaan tuuletettua pois. Koululle ei tuoda siivouskemikaaleja lainkaan.

– Valtuustoaloite Laaksolahden jäähallin purkamisesta (Kh-Kv-asia)

Käytiin keskustelu siitä, miten saataisiin aluetta kehitettyä, kun kaupungin rahat eivät riitä uuden jäähallin rakentamiseen. Esittelijä lisäsi aloitteen loppuun lauseen:

”Urheilupuiston alueen kehittämistä jatketaan teknisen ja ympäristötoimen ja liikuntapalveluiden yhteistyönä niin että haetaan mahdollisuutta lisätä urheiluun liittyviä palveluita ja/tai –tiloja sekä mahdollisuutta sijoittaa myös asuntorakentamista alueelle.”

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 – 2020 käyttötalouden osalta (Kh-asia)

Hyväksyttiin yksimielisesti.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen alustava esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi investointien osalta 2018 – 2022 (Kh-asia)

Tämä oli kokouksen pihvi. Kävimme pitkän keskustelun investointiohjelman riittävyydestä ja keskustelun pohjalta muotoilimme yhteistyössä vpj. Marika Niemen kanssa esityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) antaa kaupunginhallitukselle liitteen mukaisen Tilapalvelut-liikelaitoksen ALUSTAVAN esityksen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2018 – 2022 investointien osalta OHJEELLISENA SITEN, ETTÄ JAOSTON SEURAAVA LISÄPÄÄTÖS HUOMIOIDAAN TALOUSARVION VALMISTELUSSA.

Lisäpäätös:

”Tila- ja asuntojaosto toteaa, että strategialinjaus ”koulut kuntoon, nolla hätäväistöä ja sisäilmakohdetta” asettaa haasteita investointiohjelmalle. Kouluinvestointien osalta keinovalikoiman tulee olla huomattavasti nykyistä suuremmassa roolissa osana kouluverkon kokonaisuutta. Tyyppikoulujen osuutta omista investoinneista tulee lisätä silloin kun se on tarkoituksenmukaista. Oppimisen tulee olla kaikkien ratkaisujen keskiössä. Koulu- ja päiväkoti-investointien moninaiset ja joustavat toteuttamistavat mahdollistavat tilojen nopeamman ja taloudellisemman toteutuksen. Tilaratkaisuissa on myös huomioitava saavutettavat synergiaedut.

Kaupungin tulee tarkemmin arvioida peruskorjattavan kohteen järkevyyttä. Samalla tulee selvittää mahdollisuus uuden koulu-/päiväkotirakennuksen sijoittelu tontilla, tontin rakennustehokkuuden nostaminen ja rakennusoikeuden täysimääräinen käyttäminen.

Uusien päiväkoti- ja kouluinvestointien osalta tulee toteuttamisaikataulutuksessa huomioida nykyistä paremmin asuinalueiden asuntokannan ja kaavoituksen ajoitus. Lapsiperhevaltaisten pientaloalueiden päiväkoti- ja koulutilatarpeet esim. Espoonlahden suuralueella ovat riittämättömät.

Lisäksi jaosto nostaa esiin seuraavat asiat, joihin on tarpeen kiinnittää huomiota lopullisessa talousarvioesityksessä:

– Meri-Matin lukion ajoituksesta tehdään päätökset lukioverkkotarkastelun pohjalta.
– Uusien alueiden kuten Saunalahden ja Perkkaan alueiden asukasmäärän kasvuun vastataan koulu- ja päiväkotipaikkoja lisäämällä.
– Tapiolan alakoulutilanne (Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulujen tulevaisuus) ratkaistaan kokonaisuutena.
– Kokonaan uusien asuinalueiden (Finnoo ja Kera) koulu- ja päiväkotipaikat toteutetaan siten, että alueiden houkuttelevuus uusille asukkaille voidaan turvata.
– Kouluverkosta tehdään tarvittavat valtuustotason linjaukset siten, että ne voidaan huomioida vuoden 2019 talousarvion suunnittelun yhteydessä.”

Pidin tärkeänä, että mukaan saatiin nuo muutamat kriittiset kohteet myös. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta antaa oman lausuntonsa keskiviikkona ja niiden pohjalta kaupunginjohtaja tekee toivottavasti viisaan ja vastuullisen talousarvioesityksen.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelman 2017 päivitys

Merkittiin tiedoksi. Ensi vuoden työohjelma saadaan viimeistään tammikuussa.