Tässä raporttia kaupunginhallituksen kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä

– Vuoden 2017 syyskuun kuukausiraportti

Merkittiin taloustilanne tiedoksi.

– Valtuustokysymys pöytäkirjojen pitämisestä netissä

Jouni Särkijärven (kok) aiheellinen kysymys. Kyse on siitä, että yksityisyyden suoja estää pöytäkirjojen valtuuston ja lautakuntien pöytäkirjojen pitämisen internetissä muutamaa vuotta pidempään. Espoossa käytäntö on, että pöytäkirjat ovat kaupungin sivuilla kolme vuotta. Kuntaliiton ja tietosuojavaltuutetun suositus on yksi vuosi.

Tämä on avoimuuden kannalta ongelmallista, koska päätöksentekoprosessit ovat usein vuosien, jopa kymmenien vuosien mittaisia. Toisaalta ensi keväänä voimaan tuleva EU:n tietosuoja-asetus tulee edelleen tiukentamaan henkilötietojen julkisuutta. Esimerkiksi tässä kokouksessa EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietoja ovat kokouksen osanottajat, virkavalinta, toimialajohtajan sijaiset ja kiinteistökauppa.

Vastuuvirkamiehet kuitenkin perustelivat, että kaupungin tietojärjestelmä ei mahdollista automaattista henkilötietojen poistoa, eikä niiden välttäminen ole aina mahdollista. Tietojen manuaalinen poisto taas on todella työlästä.

Helsingissä valtuuston pöytäkirjat ovat julkisia pidemmältä ajalta. Kuulemma myöskään Helsinki ei ole ratkaissut liitteiden ja oheismateriaalien ongelmaa.

Tämä asia jätettiin pöydälle, jotta voidaan vielä miettiä, miten halutaan asiassa edetä. Ajatukseni oli, että kaupunginhallitus kehottaisi selvittämään tietojärjestelmätekniset vaihtoehdot luottamuselinten pöytäkirjojen saamiseksi internetiin nykyistä pidemmäksi ajaksi siten, että asia tuodaan kaupunginhallituksen käsiteltäväksi kevään 2018 aikana. On kyllä valitettavaa, että yksityisyydensuoja ajaa tässä asiassa avoimuuden ohi.

– Ennakkoäänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa
– Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2018 presidentinvaalissa

Päätettiin esityksen mukaan.

– Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Yhteistyö tässä muodossa alkoi vuonna 2004. Nyt uuden ulottuvuuden tuo Helsingin pormestarimalli. Espoosta pääkaupunkiseudun yhteistyöryhmään nimettiin kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, Helsingistä pormestari ja apulaispormestarit.

– Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtajan vakanssin (vakanssinumero 333101) vakinainen täyttäminen perhe- ja sosiaalipalvelujen tulosyksikössä, työavain 2-406-17

Valittiin esityksen mukaan Marja-Leena Remeksen seuraajaksi Espoon kaupungin sosiaalipalvelupäällikkö Mari Ahlström.

– Suomenkielisen esiopetuksen järjestäminen sivistystoimen varhaiskasvatuksen tulosyksikössä (Kv-asia) (Pöydälle 2.10.2017)

Asia palautettiin Jussi Holman (kesk) esityksestä yksimielisesti uudelleen valmisteltavaks siten että
sivistystoimi:

– valmistelee ratkaisun, joka ottaa kohtuullisesti huomioi siirron kohteena olevan henkilöstön aseman ja työehtojen muuttumisen

sekä toimenpiteillään varmistaa

– suomenkielisen varhaiskasvatuksen ja koulutoimen sujuvan, tarkoituksenmukaisen ja asiakaslähtöisen yhteistyön toteutumisen kouluissa kaikilla osa-alueilla.
– valmistavan opetuksen riittävät resurssit

Toivottavasti neuvottelujen kautta löytyy työntekijöiden hyväksyttävissä oleva ratkaisu ja että neuvottelut käydään viipymättä. Tätä asiaa on palloteltu jo aivan liian pitkään.

– Vuoden 2017 nuorisovaltuustovaalien ehdokaslistan vahvistaminen

Vaaleihin on ilmoittautunut 50 ehdokasta, kun nuorisovaltuustoon valitaan 40. Nuorisovaltuuston (nuva) hallitus ja pääsihteeri olivat ehdottaneet, että vaalien järjestämisen sijaan hyväksyttäisiin suoraan kaikki 50 ehdokasta nuorisovaltuustoon. Teimme tämän mukaisen esityksen, mutta se hävisi äänin 12-3. Muut olivat vaalien järjestämisen kannalla ja perustelivat sitä mm. demokratiakasvatuksella ja sillä, että vaaleilla on merkitys nuvan legitiimiyden kannalta. Vaaleja perusteltiin myös sillä, että Espoossa vietetään nuvan 20-vuotisjuhlavuotta ja lisäksi on Suomi 100 -juhalvuosi.

Halusimme kuunnella nuorten näkemystä asiasta, mutta sille ei löytynyt kannatusta. Vaalien järjestämiselle on myös hyvät perustelut. Toivottavasti äänestysprosentti nousee korkeaksi, vaikkei ehdokashankinnassa onnistuttu.

– Valtuustokysymys Kivenlahden kirjastotilojen kunnossapidosta ja tulevaisuudesta (Kv-asia)

Johanna Värmälän (sd) valtuustokysymys. Kokouksessa teknisen toimen johtaja kertoi, että Kivenlahden kirjasto on palaamassa vanhoihin tiloihin heti kun korjaukset on valmiina. Korjausten aikataulusta ei ollut tietoa. Toivottavasti tilat nyt saadaan kuntoon. Lähikirjasto on kivenlahtelaisille tärkeä ja sen merkitys vaan korostuu, kun Espoonlahden suuralueelta puuttuu edelleen aluekirjasto.

– Valtuustoaloite lähiöiden ja kaupunginosien täydennysrakentamisen periaatteista ja ohjelmasta (Kv-asia)

Mikko Peltokorven (kok) aloite, jonka vastausta täydennettiin seuraavalla puheenjohtaja Markku Markkulan (kok) lisäyksellä:

”Valtuustoaloitteessa ja myös vastauksessa on esitetty paljon näkökohtia, jotka osoittavan täydennysrakentamisen haasteellisuuden ja myös tähänastista parempien työmenetelmien kehittämisen välttämättömyyden. Valtuuston 11.9.2017 hyväksymän strategiassamääriteltyihin toimenpiteisiin kuuluvat mm. ”Edistetään täydennysrakentamista” sekä ”Tehdään selvitys kaavoituksen aluemallin toimivuudesta.” Aloite tuo esille useita tekijöitä, joilla näitä kahta strategian toimenpidettä voidaan täydennysrakentamisen osalta edistää.

Koska tämä haaste on tunnistettu jo useiden vuosien ajan ja tarve koko ajan kasvaa, niin kaupunginhallitus kehottaa teknistä toimialaa valmistelemaan tätä koskevan toimenpidekokonaisuuden kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston käsiteltäväksi viimeistään huhtikuun 2018 loppuun mennessä.”

– Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta Kehä I välillä Kalevalantie – Turunväylä (VT 1), Espoo (Pöydälle 2.10.2017)

Tämä jäi vielä kahdeksi viikoksi pöydälle, jotta saadaan hiottua mahdollisimman yhtenäinen päätös. Laajalahden osalta lainvoimainen tiesuunnitelma tarvitaan pian, jotta Raide-Jokerin toteutussuunnittelu voi jatkua. Maarinsolmun osalta sen sijaan on tarpeen ottaa aikalisää, koska sen toteutus liittyy olennaisesti mahdolliseen Hagalundinkallion tunneliin. Maarinsolmun alueen kaava on tulossa kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyyn ilmeisesti vieäl syksyn aikana.

Käytiin keskustelu Tapiolantien yhteyden katkeamisesta Otaniemeen kaupungin aiemman linjauksen mukaisesti. Yhteinen näkemys tuntui olevan siitä, että ratkaisun hyödyt ja haitat on vielä kertaalleen arvioitava ja tehtävä sen pohjalta päätökset. Tärkeänä pidettiin alueen asukkaiden kuulemista arvioinnin yhteydessä. Tähän palataan kahden viikon kuluttua.

– Luottamushenkilöedustajien nimeäminen MAL 2019 – suunnitteluseminaareihin ja keskustelutilaisuuksiin

Vihreistä nimettiin Henna Partanen ja Tiina Pursula. Lisäksi prosessiin osallistuvat meiltä toisten mandaattien kautta allekirjoittanut ja Risto Nevanlinna (Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ohjausryhmän jäseniä) sekä Sirpa Hertell (HSL hallitus). Varsin hyvä kokoonpano.

– Kiinteistön 49-42-4-10 ostaminen Saunalahdesta

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Hankintaohjeen hyväksyminen

Ihmettelimme, miksi hankintaohje tuodaan päätettäväksi ennen hankintojen strategisia linjauksia. Hankintaohjeessa ei esimerkiksi oteta mitään kantaa siihen, miten strategiaan kirjattuja innovatiivisia hankintoja edistetään.

Virkamiehet perustelivat, että hankintaohje tarvitaan, koska laki on muuttunut ja että ohjeistusta voidaan tarvittaessa muuttaa kun hankintojen strategiset linjaukset on hyväksytty.

Tästä käytiin tiukka keskustelu, jonka tuloksena esittelijä täydensi päätöstä seuraavasti:

”Hankintoihin liittyviä strategisia linjauksia valmisteltaessa valmistellaan myös niiden selkeä kytkeytyminen näihin hankintaohjeisiin sekä valmistellaan myös näihin ohjeisiin tarvittavat harkittavat muutokset.”


Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostus kaupunkipyörien hankinnasta. Kiitimme valmistelua onnistuneesta kilpailutuksesta, jonka tuloksena saamme Helsingin kanssa yhteensopivat pyörät. Näin tehdään Espoosta pyöräilykaupunkia.