Huomisessa tila- ja asuntojaostossa asiaa asuntopolitikkasta ja koulukorjauksista sekä Uusikummun koulun vuokrahankkeesta. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

Ajankohtasten sisäilma-asioiden kohdalla käydään läpi myös Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen ratkaisuvaihteohtoja historiallisten selvitysten valmistuttua. Jousenkaaren koulun peruskorjaus on ajoitettu 10 vuoden investointiohjelmaan vuosille 2019-2021, mutta Aarnivalkean koulu puuttuu sieltä vielä kokonaan. Tila – ja asuntojaosto linjasi investointiohjelmaa hyväksyttäessä, että Aarnivalkean ja Jousenkaaren koulujen kohtalo on ratkaistava kokonaisuutena. Sivistystoimi on luvannut esityksen Tapiolan kouluverkosta tammikuussa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1. Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Tämä on tällä kertaa erityisen kiinnostava siksi, että selostuksessa pitäisi olla Tilapalveluiden esitys siitä, mitä tehdään Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulujen kanssa. Eli puretaanko ja rakennetaan tilalle uudet, vai lähdetäänkö peruskorjaamaan. Ja ennen kaikkea näille vaihtoehdoille hintalaput.

Tilanne on nyt budjettineuvottelujen kannalta hankala, kun sivistystoimi on luvannut Tapiolan kouluverkkotarkastelun vasta tammikuussa. Budjettineuvottelut alkavat kuitenkin ensi viikolla ja kaupunginjohtajan esityksessä on mukana Tietotien vuokrahanke (yht. 47 me vuosina 2018-2027), Jousenkaaren koulun peruskorjaus (19 me vuosille 2019-2021) ja Otaniemen Lämpömiehenkujan koulun ja päiväkodin vuokrahanke (10,7 me vuosina 2018-2027), mutta ei lainkaan mainintaa Aarnivalkean koulusta. Kouluverkkoa olemme pyytäneet viime keväästä asti.

En käsitä miten sitä ei ole saatu tuotua päätöksentekoon niin, että talousarvio olisi voitu käsitellä investointien osalta järkevästi.

2. Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta asuntorakentamisen korkotukijärjestelmän kehittämiseksi, Anne Savolainen

Kaupungin lausunto on annettu virkamiesten toimesta.

3. Asunto-ohjelman 2017-2020 toimenpiteet, Anne Savolainen ja Olli Isotalo

Käydään lähetekeskustelu asunto-ohjelman 2017-2020 toimenpiteistä ja muutoksista edellisen asunto-ohjelman 2014-2016  toimenpiteisiin

Virkamiespohja uusiksi toimenpiteiksi löytyy täältä.

Toimenpiteet on jaettu neljän otsikon alle:

– Asuntotuotannon tarve ja toteutumisen edistäminen
– Monipuolinen asuntotarjonta ja erilaisten väestöryhmien asuminen
– Asuntoalueiden tasapainoinen kehittäminen ja segregaation torjunta
– Asumisen ekologinen kestävyys

Tässä muutamia huomioita:

– Pohjassa on mukana viime valtuustokaudella läpi saamamme tavoite Espoon asunnoille tuottaa vuosittain vähintään 400 asuntoa.

– Opiskeluasumisen edistämisestä on melko löysä toimenpide: Espoo edistää opiskelijoille tarkoitettujen asuntojen hankesuunnitelman toteutumista yhteistyössä valtion ja opiskelija-asuntoja tuottavien toimijoiden kanssa. Tähän tarvitaan määrätietoisempi ote.

– Uutena toimenpiteenä: Espoon Asunnot Oy käynnistää asukashallinnon uudistamisen.

– Asumisen ekologisen kestävyyden alla on useita uusia toimenpiteitä mm. uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkuuteen, kiertotalouteen, sähköautoilun lisääntymiseen sekä puurakentamisen edistämissen.

Asuntopoliittisen ohjelman päivittäminen kirjattiin Espoon strategiaan. On tärkeä asia, josta on käytävä kunnolliset ryhmien väliset neuvottelut. Tässä kohtaa evästämme valmistelua.

Ja vielä tuodaan tiedoksi jaoston tehtäväkenttään liittyvä valtuuston hyväksymä toivomus koskein Laaksolahden jäähallin purkamista. Valtuusto toivoi, että Laaksolahden urheilupuiston alueen kehittäminen aloitetaan teknisen ja ympäristötoimen sekä liikuntapalveluiden yhteistyönä mahdollisimman pian. Hintalappu purkamiselle on 200 000 euroa. Uuden hallin rakentaminen maksaisi arviolta 4-5 miljoonaa. Kumpaakaan ei ole talousarviossa.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Y-Säätiön kokonaan omistama Kiinteistö Oy M2-Kodit hakee korkotukilainan puoltoa Keelkorvenkuja 3 -nimiselle vuokratalohankkeelleen Holmanpuisto II asemakaava-alueelle. Hankkeeseen on suunniteltu 57 asuntoa tavanomaiseen vuokra-asumiseen.

Keelkorvenkujan tontti kuuluu valtion kanssa solmittuun pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämistä koskevaan aiesopimukseen 2012 – 2015, jonka mukaan Espoo on sitoutunut luovuttamaan kolme tonttia nuorisoasuntojen rakentamiseen. Elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on varannut tontin 10.4.2017 toteutettavaksi pitkäaikaisella 40 vuoden korkotukilainalla nuorisoasumiseen.

TA-Yhtymä Oy:n Asunto Oy Espoon Popper c/o TA-Yhtymä hakee puoltoa vuokratalohankkeelle osoitteessa Pyyntitie 1 Matinkylässä. Hankkeessa on 52 asuntoa.

Samalle tontille puollettiin 10.10.2016 tila- ja asuntojaostossa vuokratalohanketta, mutta ARA ei hyväksynyt hankkeen hintaa ja Setlementtiasunnot Oy luopui hankkeesta. Nyt hakijana on TA-Yhtymä ja tavoitteena on toteuttaa normaaleja vuokra-asuntoja valtion 40 vuoden korkotukilainalla käyttäen neuvottelumenettelyä Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa, joka toteuttaa saman tontin kahta vapaarahoitteista kohdetta sekä autohallia. Kohderyhmänä on seniorit 55+.

 

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2017 osavuosikatsaus

Liikelaitoksessa on aloitettu toimitilaprosessin kehittäminen, johon liittyy vahvasti toimitilaverkon laadinta, kiinteistöjen salkuttaminen, kohteiden PTS-suunnitelmien vieminen huoltokirjaan sekä kohteiden kuntoselvitysten teettäminen. Lisäksi liikelaitoksessa kehitetään viestintää ja asiakaspalvelua. Palvelutuotannon toiminta tehostuu 1 % vuositasolla.

Tilapalvelut-liikelaitoksen muutetun talousarvion 2017 investoinnit ovat yhteensä noin 77,9 milj. euroa. Investointien ennustetaan olevan tilikaudella 74 milj. euroa.

Määrärahojen käyttö alittuu 3,9 milj.euroa, syyt tälle:

– Haukilahden päiväkoti uudisrakennushankkeen rakentamisen aloitus viivästyy noin kahdeksan kuukautta vanhan päiväkotirakennuksen purkamisen viivästymisen vuoksi.
– Kirkkojärven päiväkoti: Uudisrakennushankkeen runkotyöt etenivät tavanomaista nopeammin ja näin kustannukset painottuivat vuodelle 2016.
– Monikko (Leppävaaran koulukeskus): Perusparannus ja laajennushankkeen
toteutusmuodoksi valittiin yhteistoiminnallinen projektinjohtomalli.
Tämä on viivästyttänyt hieman hankkeen etenemistä.
– Kungsgårdskolan och daghem toteutus siirtyy kaavavalituksen vuoksi

Tilapalveluiden toiminta on edelleen vahvassa kehitysvaiheessa ja organisaatiota on pistetty uusiksi. Toivottavasti työ alkaa tuottaa tulosta parempana ennakointina ja tilojen hallintana. Yksi merkki siitä on, että vihdoin ollaan pääsemässä tilanteeseen, että investoinnit toteutuvat lähdes talousarvion mukaisesti.

– Toimitilan vuokraaminen Espoon Catering Oy:lle Kiinteistö Oy Espoon keskuskeittiöstä osoitteesta Nuijalantie 18

Kiloon 31.7. valmistunut keskuskeittiö suunniteltiin Espoo Catering Oy:n tarpeisiin soveltuvaksi yhteistyössä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa. Espoo Catering Oy:n henkilökunta muutti valmistuneisiin toimitiloihin elokuun aikana. Nyt on neuvoteltu vuokrasopimus 20 vuodeksi 11.9. alkaen, jolloin toiminta pääsi täysimääräisesti käynnistymään. Vuokra on 145 445 euroa/kk + alv.

Espoo Cateringin esitti, että vuokrasopimukseen lisätään seuraava irtisanomista koskeva ehto: Vuokralaisella on oikeus irtisanoa vuokrasopimus 12 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, mikäli Espoon kaupungin ja vuokralaisen välisessä liiketoiminnassa tapahtuu olennaisia muutoksia tai jos vuokralaisen toimintaympäristö omistajakaupungin linjausten takia oleellisesti muuttuu. Tilapalvelut-liikelaitos hyväksyi ehdon lisäämisen vuokrasopimukseen.

Keskuskeittiössä pystytään tuottamaan noin 30 000 ateriaa, tällä hetkellä tuotetaan noin 11 000 annosta. Keskuskeittiön kerrottiin tuottavan 1 me tuottavuushyödyn. Nyt on tärkeää seurata, että keittiön kapasiteetti saadaan hyödynnettyä ja tästä investoinnista hyödyt irti.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen investointimäärärahojen siirrot (Kh-Kv-asia)

Esitetään, että kaupunginhallitus siirtää Haukilahden päiväkoti ja kirjasto investointihankkeelta tänä vuonna säästyviä rahoja (hanke viivästyy 8 kk) seuraaville hankkeille:

– 99 000 euroa Furuholmin rakennukset/henkilöstön virkistysalue investointihankkeelle

– 955 000 euroa Riilahden toimintakeskus investointihankkeelle

– 50 000 euroa Nuumäen päiväkoti investointihankkeelle

– 64 000 euroa Pohjois-Tapiolan päiväkoti investointihankkeelle

– 323 000 euroa Järvenperän asukaspuisto ja nuorisotila investointihankkeelle

– 800 000 euroa Toimitilojen muutos SITO/SOTE, palveluverkkoselvitys investointihankkeelle

– 1 milj. euroa Siirtokelpoiset toimitilat investointihankkeelle T104

Listalla selostetaan siirtojen syitä. Olisi hyvä, että määrärahasiirtojen osalta kerrottaisiin jokaisen hankkeen kohdalla selkeästi myös arvio kokonaiskustannuksista verrattuna budjetoituun. Nyt ei käy ilmi, johtuvatko määrärahan lisäykset siitä, että hanke ylittää budjetin vai siitä, että rahat kohdistuvat eri vuodelle kuin budjetissa.

– Opetustilojen (Uusikummun koulu) vuokraaminen Keskinäinen työeläkeyhtiö Varmalta osoitteesta Riihitontuntie 7 suomenkielisen opetuksen käyttöön

Esitetään, että vuokrataan Keskinäinen työeläkeyhtiö Varman omistamasta Kiinteistö Oy Espoon Riihitonttu -nimisestä kiinteistöstä Niittykummusta toimitilaa yhteensä 6 042,5 htm2 sivistystoimen suomenkielisen opetuksen käyttöön määräaikaisella kahdenkymmenen vuoden vuokrasopimuksella 1.1.2019 – 31.12.2039 väliseksi ajaksi.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on käsitellyt Uusikummun koulu – hankkeen tarveselvitystä ja suhtautunut siihen myönteisesti. Palveluverkon suunnittelu ja hankkeen mitoitus perustuvat varhaiskasvatuksen ja oppivelvollisuusikäisten määrän kasvuun sekä alueen päiväkoti- ja koulukiinteistöjen tiedossa oleviin korjaustarpeisiin.

Kiinteistön omistaja Varma on vienyt kohteen suunnittelua hankesuunnitteluvaiheesta eteenpäin yhteistyössä Tilapalvelujen ja sivistystoimen kanssa niin, että vuokrakustannuksen laskennan pohjana olisivat mahdollisimman hyvin sivistystoimen tarpeet huomioon ottavat suunnitelmat rakennusten käyttötarkoituksen muutosta varten. Koulun tilojen suunnittelussa sovelletaan uusinta sivistystoimen laatimaa suunnitteluohjetta ”Espoon tilasuunnittelutavoitteet ja koulujen tilat”.

Vuokranantaja toteuttaa ennen vuokrauksen alkua vuokrakohteen muutos- ja saneeraustyöt vuokrasopimuksen liitteessä olevan rakennustapaselosteen mukaisesti.

Vuokrat (pääoma-, ylläpito- ja investointivuokra) vuokrasuhteen alkaessa Espoon opetuksen käyttöön tulevista tiloista ovat yhteensä 147 512 euroa/kk + alv eli 24,41 euroa/htm2/kk. Vuokraan lisätään Tilapalvelut-liikelaitokselle maksettava hallinnollinen kulu, joka on 1,12 euroa/htm2/kk.

sapuolten tavoitteena on vuokrauksen alkaminen 1.1.2019. Vuokrakohteen tulee kuitenkin olla vuokralaisen käytettävissä viimeistään 2.7.2019. Mikäli tilat eivät ole vuokralaisen käytössä viimeistään 2.7.2017, eikä viivästys johdu vuokralaisesta johtuvasta syystä, eikä koulun toteuttamisen mahdollistavaa rakennuslupaa tai poikkeuslupahakemusta ole vuokranantajasta riippumattomista syistä saatu, niin että rakennustyöt olisi voitu käynnistää 1.1.2018, vuokranantaja maksaa viivästyskorvausta pääomavuokrasta jokaiselta alkavalta viikolta.

Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokralaiselle luovutettavat tilat ovat terveelliset ja turvalliset koko vuokra-ajan.

Tila on tulossa alkuvaiheessa Jousenkaaren koulun väistötilaksi, jolloin koulu pääsee Espoonlahden Rehtorintieltä lähemmäs odottamaan Jousenkaaren koulun peruskorjuaksen/uudisrakennuksen valmistumista. Keskustelua on herättänyt vuokrahinta, joka on korkea verrattuna esimerkiksi Otaniemestä vuokrattuun Kivimiehen koulun tiloihin. Kyselemme vielä perusteita tähän.

– Uusikummun koulu, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tätä siis ollaan edellisen kohdan mukaisesti vuokraamassa:

Kyseessä on Outokummulle 1960-luvulla rakennettu toimistorakennuskompleksi, josta uusi omistaja Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma on tarjonnut Espoon kaupungille 1. vaiheessa käyttötarkoituksenmuutoksella peruskorjattavaksi kouluksi 2- kerroksista ns. B-taloa ja osaa 2-4 kerroksisesta C-talosta. B-talon koko on 7448,5 brm², C-talon vuokrattavaksi tarjottu osuus on 2080 brm², kokonaisvuokrattava ala 6042,5m².

Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla Niittykummussa, joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen yhteydet ovat hyvät. Koulun pihaksi suunnitellaan rakennusten välille jäävä vaihtelevamaastoinen alue, johon hyvällä pihasuunnittelulla saadaan mielenkiintoinen, monia aktiviteetteja sisältävä kokonaisuus. Varsinainen koulun pienkenttänä toimiva, rakennettava Tonttuleikin kenttä sijaitsee 700 metrin päässä koulusta.

Koulun mitoitusoppilasmäärä on hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 496, henkilökunnan tilat mitoitetaan n. 50 hengelle.

B-taloon sijoittuvat perusopetuksen tilat, erityisryhmien tilat, ruuanvalmistuskeittiö, kirjasto, oppilashuollon tilat sekä hallintotilat. C-taloon sijoittuvat aineopetustilat: musiikki, käden taidon tilat sekä ympäristö- ja luonnontieteen tilat. Uutena hankkeena seuraavassa vaiheessa toteutettavaksi aiottu liikuntasali sijoittuisi B- ja C-talojen väliin niin, että koulu jatkossa on yhtä rakennusta.

Ensimmäisessä vaiheessa puuttuvan liikunta- ja juhlasalin toimintoja kompensoidaan ruokasalin ja kirjaston audiovisuaalisin ratkaisuin sekä varustamalla piha ulkoilmajuhlatilaisuuksien varalle. Saattoliikenne, auto- ja polkupyöräpaikoitus sekä sisä- että ulkotilojen saavutettavuus ja käyttö suunnitellaan kaikkien käyttäjäryhmien turvallisuus ja esteettömyys huomioon ottaen.

Tilapalvelujen esittämät sisäilmaolosuhdevaatimukset sekä tekniseen ja toiminnalliseen varusteluun liittyvät vaatimukset ovat perusparannussuunnittelun lähtökohtana. Koulun tilojen suunnittelussa sovelletaan uuden opetussuunnitelman mukaista tilasuunnitteluohjetta Espoon tilasuunnittelutavoitteet ja koulujen tilat.

Perusparannuksen toteutusaikataulun mukaan kohde olisi valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2019 alusta.

Tämä on hyvä hanke ja suunniteltu yhteistyössä sivistystoimen kanssa. On tärkeää, että myös näissä vuokrahankkeissa käyttäjä pääsee alusta asti mukaan, jotta tilaratkaisut ovat toiminnan kannalta järkevät. Tässä on vielä parannettavaa.