Maanantain kaupunginhallituksessa asiat päätettiin pääosin esityksen mukaan. Muutoksia tehtiin lausuntoon Uusimaa-ohjelmasta. Saimme läpi esityksemme viheralueiden ja yhteyksien korostamisesta, hiilineutraalius-tavoitteen nostamisesta sekä maininnan pikaratikkaverkostoista. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Lausunto Uusimaa-ohjelma 2.0:n luonnoksesta ja ympäristöselostuksesta

Teimme Uusimaa-ohjelmaan seuraavat kolme lisäysesitystä, jotka kaupunginjohtaja otti miltei yks yhteen nimiinsä:

Ohjelmassa Uusimaa haluaa olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Jos halutaan olla edelläkävijä, tavoite pitäisi asettaa aikaisemmaksi. Uudenmaan kunnista hiilineutraaliustavoitteen vuoteen 2035 tai aiemmin ovat asettaneet Espoon lisäksi Helsinki, Vantaa, Porvoo, Lohja, Hyvinkää, koko Raaseporin seutukunta (Hanko, Inkoo, Raasepori) sekä Siuntio. Nämä kunnat edustavat yli 80 % koko Uudenmaan maakunnan asukkaista.

Luontoa ja viheralueita koskeva osio on valitettavasti ohjelman lyhyin ja ylimalkaisin. Lausuntoa vahvistettiin seuraavalla tekemällämme muotoilulla:

”Ohjelma nostaa esiin monipuolisesti Uudenmaan rikkaan viheralueverkoston arvon. Uusimaa rakentuu voimakkaasti ja luonnon monimuotoisuuden kannalta uhkana on luonnonalueiden pirstoutuminen ja eriytyminen. Ympäristöselostuksessa todetaan, että viherrakenteeseen kuuluva ekologinen verkosto on yhä tärkeämpi ilmaston muuttuessa, jotta eliölajit pystyvät siirtymään sopivammille alueille. Viheralueet ylläpitävät lajistoa, ekologisia prosesseja, ilman puhtautta ja vesivarantoja. Niillä on myös todettu olevan myönteinen vaikutus asukkaiden terveydelle ja elämänlaadulle. Nämä ympäristöselostuksen näkökulmat eivät kuitenkaan näy riittävästi Uusimaa-ohjelmassa. Ohjelmaan tulisi lisätä toimenpiteitä koskien viheralueverkoston ylläpitoa ja kehittämistä sekä laajojen luonnon ydinalueiden säilymistä. Viheralueiden määrän lisäksi tulee kiinnittää huomiota viheralueiden laatuun ja kytkeytyneisyyteen. Tavoitteena tulee olla, etteivät viheralueet pirstoudu tai kapene tai niiden välinen yhteys kasva tai katkea. Virkistyksen näkökulmasta on tärkeää tukea virkistysalueiden ja retkeilyreittien perustamista ja niistä viestimistä.”

Kolmantena lisättiin kaupunkiradan kiirehtimisen yhteyteen lause:

”Espoo korostaa kaupunkiradan jatkamisen tärkeyttä Espoon keskukseen saakka. Raskaan raideliikenteen lisäksi tarvitaan pikaraitiotieverkostoa parantamaan poikittaisliikennettä.”

– Päihdeasiain neuvottelukunnan asettaminen toimikaudelle 2017-2019
– Suun terveydenhuollon palveluissa Espoossa hammaslääketieteen kandidaattien kliinisessä hoitoharjoittelussa antamasta hoidosta perittävä asiakasmaksu
– Vanhusten palvelujen kuntouttavan arviointijakson asiakasmaksu 1.12.2017 lukien
– Vammaisneuvoston toimintasäännön muutoksen hyväksyminen

– Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamisesta Westendiin (Kv-asia)

– Viherlaakso, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 150337, 61. kaupunginosa Viherlaakso
– Koronakulma, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttö- ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 322021, 22. kaupunginosa Olari

Nämä kaikki hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan.

– Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2017 hyväksyminen

Tässä yhteydessä käytiin keskustelu Mustanpurontien alueen liittämisestä vesihuollon piiriin. Kyse on alueesta, jossa kaivojen on epäilty saastuneen Ruduksen kaupungin mailla tekemien louhintojen ja räjäytysten vaikutuksesta. Tässä päivityksessä jo tehdyt päätökset toiminta-alueen laajentamisesta. Koska asia on ollut moneen kertaan esillä valtuustossakin, päätökseen kirjattiin esittelijän toimesta, että toiminta-alueen laajentumiseen, kuten mm. Mustanpuron alueen vesihuoltoon, otetaan kantaa vesihuollon kehittämissuunnitelman yhteydessä keväällä 2018.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta koskien Tapiolan keskuksen asemakaavan muutosta, alue 210427

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Oikaisuvaatimus asuntoyksikön päätöksestä asumisoikeuden haltijaksi hyväksymiseksi

Palautettiin asia uudelleen käsiteltäväksi siten, että asiassa eri tekijät huomioon ottaen löydetään säädösten ja tapauksen näkökohdat yhteen sovittava hyvä ratkaisu.