Maanantain kaupunginhallituksessa oli pitkä lista painavaa asiaa. Hankalimmat jätettiin suosiolla pöydälle. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2018 talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksyminen (osittain Kv-asia) (Pöydälle 6.11.2017)

Tästä saavutettiin ryhmien kesken sopu, joten hyväksyttiin esityksen mukaan. Valtuustossa sitten keskustellaan.

– Vuoden 2017 kolmas osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (osittain Kv-asia)

Tämäkin hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Työllisyyspalvelujen siirrosta konserniesikuntaan ja konsernipalvelujen organisaatiouudistuksesta aiheutuvat sekä muut tarkistukset hallintosääntöön (Kv-asia)

Tämä on merkittävä muutos, jolla valmistaudutaan myös mahdolliseen sote- ja maakuntauudistukseen. Työllisyyspalvelut nostetaan vahvemmin kaupungin johdon alle.

Pyynnöstäni saimme kaupunginhallitukselle tästä tarkemman selostuksen. Uudistuksen tavoitteena on, että pystytään paremmin vastaamaan myös työvoiman kysyntään. Uudistuksen myötä konserniesikunnan elinkeino- ja kaupunkikehitysyksikössä on jatkossa kolme toimialuetta: työllisyysryhmä, maahanmuuttoasioiden ryhmä sekä kilpailukyky ja kansainväliset asiat -ryhmä. Työllisyysryhmä on näistä henkilöstön määrällä mitattuna selvästi suurin. Sen sisäinen rakenne on vielä työn alla, jotta saadaan kokonaisuudesta mahdollisimman toimiva.

Nostin esiin huolen pitkäaikaistyöttömien palveluista ja huolen, miten uudessa organisaatiorakenteessa turvataan yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa. Meille vakuutettiin, että myös tämä näkökulma on huomioitu.

Kysyin myös, millä aikataululla työllisyysperiaatteet ollaan tuomassa elinkeino- ja kilpailukykyjaoston kautta kaupunginhallituksen käsittelyyn. Selkeää vastausta en tähän vielä saanut, mutta asia on kuulemma valmistelussa.

On tärkeää, että työllisyysasiat nostetaan vahvemmin myös luottamushenkilöiden päätöksentekoon ja seurantaan.

Hankintatoimen osalta kysyin ruokapalvelujen roolista suhteessa Espoo Cateringiin. Espoo Catering on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita lasten, nuorten, ikäihmisten, potilaiden ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Konsernipalveluiden osana toimiva ruokapalvelut toimii kaupungin ateriapalveluiden tilaajana.

Konsernipalvelujen ruokapalveluyksikkö vastaa ateriapalvelujen järjestämisesärjestämisestä noin 55 000 ruokailijalle päivittäin. Espoo Catering Oy tuottaa palvelusta 94 %. Espoon uuden keskuskeittiön kapasiteetti on tällä hetkellä kokonaan käytössä nykyisellä henkilökunnalla. Kapasiteetin kasvattaminen edellyttää investointeja sekä lisää henkiölkuntaa. Ja siitä päättäminen edellyttää kaupungilta ruokapalvelulinjauksia. Näitä olemme peräänkuuluttaneet, toivottavasti asia tuodaan konsernijaostoon käsiteltäväksi. Keskuskeittiöinvestoinnin luvattiin tuottavan 1 me tuottavuushyödyn. Tämän toteutumista nyt seurataan.

– Poisto-ohjeen tarkistaminen alkaen 1.12.2017

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tietotekniikka-tulosyksikön toimintamallin muutoksen johdosta esitettävät uudet toimet

Tarpeellinen muutos, joka hyväksyttiin saadun tarkemman selvityksen jälkeen esityksen mukaan.

– Pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteistyösopimuksen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi (Kv-asia)

Tämä jätettiin pöydälle ja kokouksen jälkeen asiaa puitiin iltakoulussa. Vihreiden ryhmä on tyytyväinen pohjaesitykseen, joka on varsin kriittinen, kunten valtaosa asiantuntijanäkemyksistä. Lausunnosta päätetään 4.12. kaupunginhallituksessa ja 11.12. valtuustossa.

– Lausunto Espoon Diakoniasäätiön sääntömuutoksesta

Esityksen mukaan.

– Uusikummun koulun hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tähdensin, että koululle on varmistettava turvalliset kulkureitit, kun ympäristössä suunnitellaan massiivisia asuntorakentamishankkeita, kun ollaan melkein Niittykummun metroaseman vieressä.

– Palokärki, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 112302, 51. kaupunginosa Leppävaara (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lahdenpohja, asemakaavan muutos, alue 221800, 10. ja 17. kaupunginosa Otaniemi ja Laajalahti (Kv-asia)

Tämä jäi pöydälle. Hankala kaava, jossa vastakkain Laajalahden natura-alueen ja Elfvikin vanhan metsän suojeluarvot ja alueen liikenneyhteydet. Seuraavaan kokoukseen saadaan esittely asiasta.

– Kaskihaka, asemakaavan muutos, alue 432400, 46. kaupunginosa Latokaski, (Kv-asia)

Olimme huolissamme liito-oravayhteyksistä sekä alueen heikkenevistä joukkoliikenneyhteyksistä, jotka ovat tärkeitä erityisesti koululaisille.

Viheryhteydet ja erityisesti kaava-alueen läpi kulkevat liito-oravayhteydet Keskuspuiston läntisen ja keskisen osan välillä jäävät kaavan toteutuessa ohuiksi ja rakennuksia on osin sijoiteltu liito-oravareittien päälle. Koska kaava-alue on myös risteysalueella, viheryhteydet ovat vaarassa katketa kokonaan.

Vihreiden Tiina Pursula esitti, että kaava palautetaan siten, että korttelien 46022, 46080 ja 46081 rajauksia kavennetaan niin, että rakennukset eivät sijoitu liito-oravayhteyden päälle. Ehdotettuja kortteleita kevyesti rajaamalla reittejä voitaisiin suojata ilman merkittävää vaikutusta kaavalla toteutuvaan kerrosalaan.

Tämä esitys hävisi äänin 12-3 vain vihreiden kannattaessa.

Sen sijaan Tiinan seuraava lisäysesitys hyväksyttiin yksimielisesti:

”Kaupunginhallitus kehottaa teknistä ja ympäristötoimea selvittämään kaavan toteuttamisen yhteydessä yhteistyössä HSL:n kanssa, miten kasvavalle alueelle voidaan luoda toimiva joukkoliikenneyhteys myös Finnoontien (Espoonväylän) ja Olarin suuntaan. Tämän alueen joukkoliikenteen kehittämistarvetta arvioidaan samalla kun tarkastellaan eteläisen Espoon joukkoliikenteen kokonaisuutta.”

– Kulmakorpi I, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksien hyväksyminen, alue 640200, 75. kaupunginosa, Kolmperä (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lippajärvi, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 150713, 62. kaupunginosa Lippajärvi

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon kaavoitusohjelma 2018 – 2021

Tämäkin jätettin pöydälle. Valmistaudumme tekemään muutosesitykset Espoonväylän ja Ylisämentien jatkeen poistosta sekä Espoonlahden suunnan joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta lisäämällä ohjelmaan tavoitteen runkolinjan 542 runkolinjan Espoonlahti-Espoon keskus toteutusedellytysten kiirehtimisen tutkimisesta.

– Lausunto Helsingin seudun MAL 2019 -suunnitelman vaikutustenarvioinnin arviointiohjelmaluonnoksesta

Lausuntoon tehtiin seuraava lisäys:

”kaupunki katsoo, että arvioitiohjelmaluonnoksessa ja sen mittareissa tulisi ottaa esitettyä enemmän huomioon liikenteen käyttäjälähtöisyyttä (MaaS) sekä liityntäliikenteen sähköbusseihin perustuvaa järjestelmää. Samoin tulisi ennakkoluulottomammin kirjata junayhteyksien olennaisen nopeuttamisen mahdollisuus yhtenäisen työssäkäyntialueen muodostamiseksi myös maakuntaa laajemmalle alueelle, kuten Turkuun, Tamperelle ja jopa Tallinnaan ja Pietariin.

Lisäksi arviointiohjelmaluonnoksessa on epäselvästi kuvattu mitä tarkoitetaan MAL suunnitelmalla ja miten se eroaaa MAL sopimuksesta. Samoin MAL päätösprosessi ja päätöksentekijät / osapuolet on kuvattu puutteellisesti.”

– Kiinteistö Oy Soukan Puotitalon kiinteistöön 49-455-1-477 oikeuttavan osakekannan ostaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Saatiin tilannekatsaus esiluokan opettajien siirrosta OVTES:n piiristä KVTES:n piiriin. Tilanne on edelleen vailla ratkaisua, kehotettiin jatkamaan neuvotteluja.