Vihreä kaupunginhallitusryhmä: Tiina Pursula, Tiina Elo ja Mikki Kauste.

Tänään oli vuoden viimeinen kaupunginhallituksen kokous. Valtaosa asioista meni esityksen mukaan. Nuorisovaltuuston vaaleista ja nuvan toiminnan tukemisesta käytiin tärkeä keskustelu. Hankintakeskuksen vakanssimuutokset hyväksyttiin, kun palautusesityksemme kaatui. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Nyt on aika vähitellen rauhoittua joulun viettoon. Seuraava kaupunginhallituksen kokous on 8.1.2018.

– Vuoden 2017 marraskuun kuukausiraportti

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2018

Osana isoa pakettia esitettiin 11 uutta vakanssia Hankintakeskukseen ilman kunnollisia perusteluita.

Pyysimme vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

– Mitä osaamisia uusilla rekrytoinneilla haetaan? Miksei samaa osaamista haeta nykyistä henkilöstöä kouluttamalla? Onko henkilökunnalle annettu mahdollisuus kouluttatumiseen?
– Miten on varmistettu riittävä hankintaosaaminen toimialoilla? Millainen työnjako on toimialojen ja hankintakeskuksen kesken?
– Missä on linjattu, mitä kannattaa tehdä itse ja mitä kannattaa ostaa ulkoa? Miten tämä näkyy vakanssimuutoksissa?
– Mitä nykyiselle henkilökunnalle tapahtuu?
– Onko arvioitu riskiä sille, että merkittävä osa henkilökunnasta vaihtuisi kerralla?
– Vertailu kuutoskaupunkien hankintaorganisaatioihin ja kustannuksiin
– Millaista yhteistyötä hankinnoissa tehdään muiden kaupunkien kanssa?

Näiden kysymysten johdosta liiketoimintajohtaja Mauri Suuperko selosti asiaa ja täydensi selostusosaa.

Pidän huonona valmisteluna ja hallintona sitä, että esityksen perusteita avataan vasta erikseen pyytämällä ja juuri ennen kokousta. Kaupunki tekee hankintoja liki miljardilla eurolla.
Kokonaisuuden kannalta olisi ollut tärkeää linjata ensin periaatteista ja sitten organisaatiosta, joka parhaalla tavalla niitä noudattaa. Siksi tein seuraavan palautusesityksen:

”Palautetaan asia uudelleen valmisteltavaksi hankintakeskuksen vakanssien osalta siten, että ennen vakanssimuutoksia kaupunginhallitukselle tuodaan päätettäväksi hankintojen strategiset linjaukset. Osaamistarpeet määritellään näiden linjausten pohjalta. Palautuksen aikana tarkastellaan myös toimialojen hankintaosaamista ja mahdollisia täydennystarpeita.”

Sille ei valitettavasti löytynyt laajempaa tukea ja esitys hävisi äänin 11-4 vihreiden ja vasemmistoliiton kannattaessa. Näin ollen vakanssimuutokset hyväksyttiin myös Hankintakeskuksen osalta. Hankintojen ja ICT:n strategiset linjaukset saamme päätettäväksi 29.1. kokoukseen. Silloin on käytävä perusteellinen keskustelu kaupungin hankinnoista. Nyt päätöksenteko on mennyt aivan takaperoisesti, kun ensin tuotiin päätettäävksi hankintaohje, sen jälkeen organisaatio ja sitten vasta periaatteet, joiden pitäisi operatiivista työtä ohjata.

– Hyvinvointisuunnitelmat ja hyvinvointikertomus 2017-2021 (Kv-asia)

Nämä jätettiin pöydälle, jotta ryhmillä on aikaa paneutua asiaan.

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaiset asiakasmaksut 1.1.2018 alkaen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Nuorisovaltuuston nimeäminen toimikaudeksi 2018-2019

Vahvistettiin vaalien tulos. Äänestysprosentti oli 36,5% ja 40 eniten ääniä saanutta valittiin. Vaalien toteutuksessa tapahtui valitettavasti virheitä ja toistui sama kuin kaksi vuotta sitten, eli muutamissa kouluissa vaalit jouduttiin uusimaan. Tämä oli erityisen ikävää siksi, että vaalitulosta piti alunperin juhlistaa Nuvan 20-vuotisjuhlissa 28.11.

Nostimme esiin vaalien epäkohdat ja edellytimme, että kahden vuoden kuluttua ne on hoidettava moitteettomasti alkaen ehdokasasettelusta.

Korostimme myös, että uuden nuvan aloittaessa toimintansa, on tärkeää varmistaa että kaikille nuvan jäsenille saadaan riittävä perehdytys tehtävään. Nostin esiin muutamia kehitysehdotuksia:

– Laaditaan nuorisovaltuustolle perehdytysohjelma kaupungin ja luottamuselinten toimintaan vastaavasti kuin valtuustolla oli.
– Varmistetaan nuvan edustajille lautakunnissa ja muissa toimielimissä riittävä perehdytys ko. toimielimen toimintaan ja valitaan toimielimen jäsenten keskuudesta nuvan edustajalle kummi, joka toimii edustajan tukena koko nuva-kauden ajan.
– Parannetaan nuvan ja valtuuston välistä yhteydenpitoa. Tässä muutamia esimerkkejä muualta: Oulussa on valtuustokummit nuorisovaltuuston jäsenille. Mikkelissä on pyydetty joka puolueesta kummit nuorisovaltuustolle. Salossa nuva on hakenut kummivaltuutettuja ja valinnut kymmenestä hakijasta kolme. Nokialla nuvan edustajat voivat osallistua valtuustoryhmän kokouksiin. Sovitaan yhdessä uuden nuvan kanssa, mikä olisi Espoossa toimiva malli.
– Viestitään nuvan yleiskokouksista valtuustolle, jotta valtuutetut voivat käydä seuraamassa kokouksia.

Esittelijä teki keskustelun jälkeen seuraavan lisäyksen päätökseen ja se hyväksyttiin yksimielisesti:

”Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että nuorisovaltuuston perehdyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota.”

Tuo riitti meille, sillä on tärkeää että nuvan jäsenet pääsevät itse vaikuttamaan siihen, miten toimintaa ja erityisesti yhteydenpitoa valtuustoon parannetaan. Seuraamme nyt tätä kaupunginhallituksessa ja ehdotin myös, että nuorisolautakunta ottaisi tehtäväkseen varmistaa ja seurata, että nuvalla on toiminnalleen riittävät edellytykset. Espoossa tarvitaan myös laajempaa tarkastelua lasten ja nuorten osallistumisesta ja vaikuttamisesta. Nuva kun edustaa parhaimmilaankin vain pientä osaa espoolaisnuorista.

– Valtuustoaloite Niittykummun metroaseman liityntäliikenteen turvallisuudesta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Virastokeskuksen kehittäminen ja Espoon kaupungintalon tilaratkaisu (Kv-asia) (Pöydälle 5.6. ja 4.12.2017)

Tämä jätettiin vielä kerran pöydälle, jotta saadaan kattava liiteaineisto koottua valtuustolle päätöksentekoa varten.

– Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle, Finnoon osayleiskaava

Hyväksyttin esityksen mukaan.

– Maankäyttö- ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 211401, 12. kaupunginosa Tapiola

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Selostus Tallinnan tunnelista
Kuulimme lyhyen selostuksen liikenneministeröin tilaamaa Helsinki Quick Step (HQS) selvityksestä ja miten Tallinnan tunneli Keilaniemen kautta linkittyisi siihen.  Kysyimme, miten tämä hanke keskustelee Uudenmaanliiton selvityksen kanssa, josta uutisoitiin viimeksi eilen. Siihen ei saatu selkeää vastausta. Kovin konkreettisella tasolla selvitykset eivät siis Keilaniemi-vaihtoehdon osalta ole.

– Tapiolantien yhteys Otaniemeen
Kysyttiin, missä vaiheessa asian selvittäminen on. Liikenneviraston ja ely-keskuksen kanssa on käyty neuvotteluja ja mallinnuksia liikennevaloristeyksen säilyttävästä vaihtoehdosta tehdään. Tammikuussa pitäisi olla tuloksia. Seuraamme tilannetta.