Uusi vihreä valtuustoryhmä syysseminaarissa Hotelli Nuuksiossa

Kuntapolitiikassa päätöksenteko on usein hidasta ja harvoin kukaan voi yksin ottaa kunniaa päätöksistä. Listasin tähän vuosiraporttiin 14 +9 asiaa, joihin olen kuluneen vuoden aikana vaikuttanut yhdessä vihreän ryhmän kanssa.

Alkuvuotta värittivät kuntavaalit. Vaalien tärkeimmäksi teemaksi yli puoluerajojen nousivat opetuksen puolustaminen ja erityisesti koulujen sisäilmaongelmat. Molemmat teemat olivat vahvasti esillä myös valtakunnanpolitiikassa maan hallituksen tekemien koulutusleikkausten takia.

Huhtikuun vaaleissa saimme asukkailta vahvan luottamuksen ja mandaatin jatkaa työtä: 22,3% äänistä ja 17 valtuustopaikkaa (+4). Sain peräti 2167 henkilökohtaista ääntä ja ryhmältämme mandaatin jatkaa nykyisissä pesteissä kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajana ja tila- ja asuntojaoston puheenjohtajana. Vielä kerran lämmin kiitos luottamuksesta!

Suuri kiitos vihreistä saavutuksista kuuluu koko valtuustoryhmälle ja kaikille vihreille luottamushenkilöille, joiden kanssa on ollut ilo tehdä yhteistyötä. Omassa työssäni korostan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja hyvää valmistelua. Kuluneena vuonna olen avannut kaupunginhallitus- ja valtuustotyöskentelyä 83 blogikirjoituksessa ennen ja jälkeen kokousten. Kokouksia on vuoden aikana kertynyt 213, muita tilaisuuksia ja tapaamisia 140.

1.) Entistä vihreämpi Espoo-tarina

Uuden valtuustokauden aluksi neuvoteltiin strategiasta eli Espoo-tarinasta. Neuvottelutuloksessa näkyy hyvin vihreiden kädenjälki:

– Kaupungista tehdään hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä
– opetuksen ja varhaiskasvatuksen laatu turvataan ja säilytetään subjektiivinen päivähoito-oikeus
– ehkäistään koulujen eriarvoistumista kohdistamalla tukea haastaville kouluille
– Kouluilla ja päiväkodeilla on toimivat tilat, ja sisäilmakohteiden ja hätäväistöjen lukumäärä on nolla
– parannetaan ennaltaehkäisevien palvelujen saatavuutta, jotta raskaampien palvelujen tarve vähenee
– laaditaan Espoon työllisyystoimenpiteet
– edistetään kohtuuhintaista asumista
– lisätään pyöräilyä päivittämällä suunnitteluohjeet ja parantamalla pyörätieinfraa
– edistetään joukkoliikenteen sujuvuutta varmistamalla riittävä joukkoliikenteen palvelutaso ja sujuvat joukkoliikenneyhteydet sekä pitämällä lippujen hinnat kohtuullisina
– Laaditaan Espoon luonnonsuojelun toimenpiteet ja toteutetaan vesiensuojeluohjelma

2.) Poikkihallinnollisilla ohjelmilla Espoo-tarinaa toteuttamaan

Espoossa jatketaan kaupungin kehittämistä ns. politiikkaohjelmilla. Niiden teemat ovat paljolti vihreiden tekemien ehdotusten mukaiset:

– Osallistuva Espoo: asukkaiden osallistuminen ja demokratian parantaminen
– Innostava elinvoimainen Espoo: innovatiivisuus, yrittäjyys, kilpailukyky, työllisyys
– Kestävä Espoo: kokonaisvaltainen ote kestävän kehityksen edistäminen
– Hyvinvoiva Espoo: espoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Edustajamme ohjelmaryhmissä ovat olleet aktiivisia ja se näkyy ohjelmien kunnianhimoisissa tavoitteissa.

3.) Luottamushenkilöiden päätösvaltaa vahvistettiin

Kaupungin toimintaa ohjaavat lukuisat johtosäännöt yhdistettiin yhdeksi hallintosäännöksi. Vihreiden ryhmä teki johdollani johtosääntöjen läpikäymisessä suuren työn ja saimme aikaan seuraavat muutokset:

– Kaupunginhallitus päättää jatkossa ICT:n sekä hankintojen strategisista linjauksista, strategisesti merkittävistä ICT-hankkeista ja -projekteista sekä hyväksyy hankintaohjeen.
– Liikunta- ja nuorisolautakunnalle lisättiin tehtäväksi kaupungin nuorisopolitiikan tavoitteiden valmistelu ja toteutumisen seuranta.
– Varhaiskasvatusjaosto säilytettiin.
– Teknisen lautakunta hyväksyy jatkossa luonnon- ja maisemanhoidon periaatteet, luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat, merkittävät hulevesisuunnitelmat sekä merkittävät puisto-, silta-, tunneli-, venesatama- ja urheilupuistojen suunnitelmat.

Esitimme hallintosääntöuudistuksen yhteydessä pormestarimalliin siirtymistä Helsingin tapaan. Vielä muut ryhmät eivät olleet valmiita, mutta organisaatiouudistukseen palataan tällä valtuustokaudella, kun saadaan selvyys sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksista.

4.) Kriittinen kanta sote- ja maakuntauudistukseen

Olemme olleet työstämässä Espoon kriittisiä lausuntoja sote- ja maakuntauudistuksen eri vaiheissa. Kasvupalveluiden osalta pidimme perusteltuna, että elinkeino-, työllisyys- ja maahanmuuttokysymyksiin liittyvät palvelut pysyvät kaupunkien hallinnassa. Kannoimme huolta erityisesti heikommin työllistyvistä. Myös yhteys maakuntien vastuulla olevaan aikuissosiaalitöyhön pitää saada saumattomaksi.

Valinnanvapaudesta Espoo antoi varsin kriittisen lausunnon, mikä oli linjassa vihreiden näkemysten kanssa. Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj. Saara Hyrkkö teki hyvää pohjatyötä lautakunnassa. Esitetyssä mallissa haasteena on varmistaa heikommassa asemassa olevien henkilöiden palveluiden saanti ja palvelupolkujen saumattomuus. Sosiaalihuollon näkökulmasta on epäselvää, miten estetään ongelmien kasautumista. Malli ei myöskään hillitsisi kustannusten kasvua ja Espoon kaltaisen kasvukaupungin taloudelle rahoitusmalli olisi kestämätön.

5.) Tavoitteena nolla sisäilmakohdetta ja nolla hätäväistöä

Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien osalta asetettiin kunnianhimoinen, mutta ainoa oikea tavoite: nolla sisäilmakohdetta ja nolla hätäväistöä. Olen tehnyt työtä tämän eteen koko viime valtuustokauden ja työ jatkuu.

Tilapalveluiden organisaatio uudistettiin kesäkuun alussa. Muutoksessa vahvistettiin sisäilmakorjausten suunnittelua, tutkimista ja tiedottamista sekä kohdennettiin resursseja ennakoivaan ylläpitoon. Siivous, kiinteistönhoito ja vahtimestaripalvelut yhdistetiin. Menettelytapaohjeet on päivitetty ja Tilapalvelut sai vihdoin joulukuun alussa oman tiedottajan. Hätäväistöjen vähentämiseksi kartoitettiin koko Espoon alueelta pysyviä väistötiloja olemassa olevista kiinteistöistä. Tehtiin vuokrauspäätökset Uusikummun (Niittykumpu) ja Kivimiehen (Otaniemi) kiinteistöistä, jotka muutetaan kouluiksi. Karhusuon ja Niipperin tyyppikoulut otettiin syksyllä käyttöön ja uusia tyyppikoulukohteita selvitetään.

Oppilaille suunnattujen oirekartoitusten tekeminen lähtee vihdoin käyntiin. Alkuun kokeillaan kahta erilaista kyselyä ja tulosten perusteella valitaan kyselytapa, joka voidaan toteuttaa joko alueittain vuosittain (THL) tai kaikissa kouluissa vuosittain (kouluterveydenhuollon ja itsearviointikysely). Tavoitteena on, että kolmen vuoden sisällä kaikki Espoon koulut on käyty läpi. Kiitos Mari Anthonille tärkeästä aloitteesta ja sitkeästä vaikuttamistyöstä.

Jousenkaaren ja Aarnivalkean koulujen kohtalosta päättäminen lykkäytyi tammi-helmikuulle, vaikka olen sitä kovasti yrittänyt kiirehtiä. Olemme pitäneet esillä lähikoulujen tärkeyttä Tapiolassa perheiden arjen sujuvuuden ja Tapiolan vetovoiman näkökulmasta. Ja edellyttäneet avointa valmistelua ja pikaisia päätöksiä molempien koulujen osalta.

6.) Panostetaan lasten ja nuorten hyvinvointiin, ei korotuksia terveyskeskusmaksuihin

Ensi vuoden talousarviosta käytiin tiukat neuvottelut, joissa vihreitä edusti jälleen kerran taitavasti ryhmäpj. Inka Hopsu. Kaupunginjohtajan esitykseen lisättiin 4,7 miljoonaa, joka kohdistettiin suurelta osin lasten ja nuorten hyvinvointiin. Saimme turvattua iltapäivähoitopaikan kaikille sitä tarvitseville 2. luokkalaisille sekä pidettyä iltapäivähoidon hinnat nykyisellään. Espoossa lisätään varhennettua englannin kielen opetusta alakouluissa yhdellä viikkotunnilla. Erityisopetukseen, avustajaresursseihin sekä koulukuraattoreihin saatiin lisäpanostuksia. Sosiaali- ja terveystoimessa päätettiin luopua asiakasmaksujen korotuksista sekä lisätä lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden ja koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon resursseja.

7.) Lisää raiteita: Länsimetro liikkeelle ja Raide-Jokerin suunnittelu etenee

Länsimetro saatiin vihdoin liikkeelle ja se tulee mullistamaan eteläisen Espoon joukkoliikenteen ja myös kaupunkirakenteen. Kaikkien liikkumiseen metro ei tuo helpotusta ja siksi olemme edellyttäneet joukkoliikenteen tason säilyttämistä ja varautumista ongelmiin.

Raide-Jokeri etenee varsin yksituumaisin päätöksin. Ensi vuosi kuluu suunnitteluun ja rakentamisen pitäisi alkaa alkuvuonna 2019. Laajalahden kohdalla linjaus on herättänyt asukkaissa huolta ja vastustusta. Kaavoissa ja tiesuunnitelmassa on etsitty asukkaiden ja luonnon kannalta vähiten haitallisia ratkaisuja.

Olemme edistäneet myös tulevia pikaratikkalinjauksia niin kaupunkisuunnittelulautakunnassa kuin kaupunginhallituksessakin. Pikaraitiotieverkoston toteutumista edistetään suunnittelemalla tarkemmin reittilinjauksia ja etsimällä täydennysrakentamiskohteita mahdollisten tulevien pysäkkien ympäristöistä. Haluamme siirtää myös Espoon poikittasliikenteen raiteille.

8.) Sujuvaa joukkoliikennettä ja kohtuulliset lipunhinnat

Vihreät ovat tehneet pitkäjänteistä työtä, jotta joukkoliikenteen taso säilyy Espoossa hyvänä ja lipunhinnat kohtuullisina. Olimme vahvasti vaikuttamassa siihen, että lipunhintoja ei ensi vuonna koroteta ja neuvotteluja jatketaan, jotta kalliin infran (länsimetro) rakentaminen ei nostaisi lipunhintoja kohtuuttomasti myöskään tulevina vuosina. Kiitos ansiokkaasta työstä Tiina Pursulalle ja Hanna Hukarille konsernijaostossa sekä Sirpa Hertellille HSL:n hallituksen varapuheenjohtajana. Työ paremman joukkoliikenteen puolesta jatkuu.

9.) Edistetään pyöräilyä ja saatiin kaupunkipyörät

Kaupunkipyöriä kokeiltiin Espoossa viime kesänä Saara Hyrkön aloitteesta. Espoon kaupunkipyöräjärjestelmä otetaan käyttöön toukokuussa mm. metron liityntäliikennettä palvelemaan. Espooseen tulee alkuvaiheessa 700 kaupunkipyörää ja 70 pyöräasemaa, mutta myös järjestelmän laajentamiseen on varauduttu. Talousarvioneuvotteluissa saimme rahat Länsiväylän varren pyöräilyn laatureitin suunnittelulle ja talvikunnossapidon parantamisesta tehdään selvitys. Tähän työhön saadaan vihdoin päätoiminen pyöräilykoordinaattori. Kuluvana talvena laatureittien talvikunnossapitoa parannetaan siten, että Länsiväylän varren kevyenliikenteenväylä hoidetaan yhtenäisenä koko matkaltaan aikaisin aamulla. Kunnossapidon laadun parantaminen koskemaan kaikkia laatureittejä vaatii lisää resursseja. Teknisessä lautakunnassa Lari Karreinen on tehnyt sitkeää työtä reunakivien poistamiseksi. Ensi vuoden budjetista on varattu 300 000 pahimpien reunakivien poistoon. Näin tehdään Espoosta pyöräilykaupunkia!

10.) Kestävät ja innovatiiviset hankinnat

Olen tehnyt pitkäjänteisesti työtä kestävien ja innovatiivisten hankintojen edistämiseksi Espoossa. Mahdollisuudet ovat valtavat, koska kaupunki tekee hankintoja vuosittain liki miljardilla eurolla. Hankintojen strategiset linjaukset tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi tammikuussa. Päätöksiä pohjustamaan järjestimme ympäristölautakunnan pj. Kaarina Saramäen kanssa aiheesta johtaville virkamiehille ja luottamushenkilöille syksyllä seminaarin.

Myös kestävä Espoo -ohjelman kautta voidaan edistää kestäviä ja innovatiivisia hankintoja. Tätä työtä ovat ansiokkaasti ohjanneet ohjelmaryhmän pj. Sirpa Hertell sekä ohjelmaryhmän työhön osallistuva Kaarina Saramäki. Työ jatkuu.

11.) Suojelemme Espoon keskuspuistoa

Risto Nevanlinnan aloitteesta valtuusto päätti kolmen uuden luonnonsuojelualueen (Lillträsk, Mössenkärr ja Harmaakallio) perustamisesta. Uusilla suojelualueilla Espoo osallistuu valtakunnalliseen Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi.

Espoonväylän suunniteltu linjaus halkaisisi Keskuspuiston ja tuhoaisi sen luontoarvoja peruuttamattomalla tavalla. Olemme vastustaneet linjausta niin kaupunkisuunnittelulautakunnassa kuin kaupunginhallituksessakin. Parempi vaihtoehto olisi nykyisen Finnontien parantaminen ja pidemmällä aikavaälillä pikaratikkayhteys Finnoolta Espoon keskukseen. Esitimme myös Ylismäentien jatkeen poistamista kaavoitusohjelmasta. Se nakertaisi Keskuspuiston eteläreunaa ja heikentäisi viheryhteyttä Friisinkallion ja Keskuspuiston välillä. Näille esityksille emme valitettavasti saaneet riittävästi kannatusta.

12.) Metsien ja niittyjen hoidon toimintamalli: Säilytetään virkistysmetsät mahdollisimman luonnontilaisina

Vihreät ovat tehneet valtavan ison työn luonnonhoidon toimintamallin uudistamisessa. Tekninen lautakunta hyväksyi toimintamallin joulukuussa, jolloin nimi muutettiin sisältöä paremmin kuvaavaksi metsien ja niittyjen hoidon toimintamalliksi. Metsätalouspainotteisia linjauksia saatiin muutettua luonnon monimuotoisuutta huomioivaan ja luonnonmukaisempaan suuntaan. Ansiokasta vaikuttamistyötä tekivät ympäristölautakunnan pj:t Henna Partanen ja Kaarina Saramämki sekä teknisessä lautakunnassa Lari Karreinen ja Birgitta Johansson. Työ monimuotoisen metsäluonnon puolesta jatkuu!

13.) Keraan viihtyisää kaupunkia

Valtuusto hyväksyi Keran osayleiskaavan, joka mahdollistaa 14 000 uutta asukasta ja 10 000 työpaikkaa keskeiselle paikalle junaradan ja tulevaisuudessa myös pikaratikan varteen. Kaavaa on tehty huolella ja odotukset lopputuloksesta ovat korkealla. Keraan on mahdollista luoda viihtyisää, tiivistä ja ihmisen mittakaavaista kaupunkia. Hyvässä kaupungissa on ajallisia kerrostumia ja viheralueita. Olemme pitäneet esillä Keran vanhan tiilitehtaan säilyttämistä. Siihen otetaan kantaa asemakaavavaiheessa. Toivomukseni, että Ruotukallion metsäalue säilytetään mahdollisimman laajasti virkistyskäytössä hyväksyttiin valtuustossa yksimielisesti.

14.) Nuorten ääni paremmin kuuluviin

Espoon nuorisovaltuusto on toiminut jo 20 vuotta. Tämän syksyn vaaleihin ilmoittautui 50 ehdokasta (nuorisovaltuuston koko on 40). Tuimme nuvan hallituksen ja pääsihteerin kantaa, että vaalien järjestämisen sijaan hyväksyttäisiin suoraan kaikki 50 ehdokasta nuorisovaltuustoon. Kaupunginhallituksen enemmistö oli kuitenkin vaalien järjestämisen kannalla. Vaalien toteutuksessa tapahtui valitettavasti virheitä ja muutamissa kouluissa vaalit jouduttiin uusimaan. Nostimme kaupunginhallituksessa virheet esiin ja edellytimme, että kahden vuoden kuluttua vaalit on hoidettava moitteettomasti.

Uuden nuorisovaltuuston kauden alkaessa on hyvä pohtia yhdessä nuorten kanssa keinoja saada nuorten ääni paremmin kuuluviin. Kaupunginhallitus totesi vaalituloksen hyväksyessään, että nuorisovaltuuston perehdyttämiseen ja toiminnan kehittämiseen on syytä kiinnittää erityistä huomiota. Erityisesti Mari Anthoni on pitänyt lasten ja nuorten vaikutusmahdollisuuksia ansiokkaasti esillä. Mari Anthoni ja Ekim Özdemir tekivät aloitteen nuvan aloitteiden tuomisesta valtuuston käsittelyyn. Saimme kaupunginhallituksessa palautettua asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että selvitetään parhaita käytäntöjä muista kaupungeista ja pohditaan laajemmin nuvan vaikutusmahdollisuuksien parantamista yhdessä nuvan kanssa.

Myös näissä asioissa olen ollut aktiivinen

– Harrastustakuu nuorille
Olemme pitäneet esillä edullista harrastustoimintaa järjestävien nuorisojärjestöjen sekä lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan tukemisesta ja toimintaedellytysten parantamista ja saaneet lisää rahaa taiteen perusopetukseen sekä harrastustoiminnan tukemiseen. Ensi vuodelle saimme nostettua liikunta- ja nuorisojärjestöjen avustuksia harrastusmaksujen pitämiseksi kohtuullisina.

– Kaupungintalosta päätetään vihdoin
Kaupungintalon kohtalosta päästään vihdoin päättämään tammikuussa kunnollisen valmistelun ja realististen vaihtoehtojen pohjalta. Tämän eteen olemme tehneet paljon töitä. Vaihtoehdoilla ei ole merkittävää eroa kaupunkirakenteen tai kustannusten kannalta. Pidän kaupungintaloa yhtenä harvoista Espoon keskuksen säilyttämisen arvoisista rakennuksista. Kannatan vaihtoehtoa, jossa kaupungintalo ja valtuustotalo säilytetään ja kaupungintalo modernisoidaan ulkoa ja sisältä kutsuvaksi sekä tiloiltaan tarkoituksenmukaiseksi. Näin Espoon keskuksessa säilyy ajallinen kerroksellisuus.

– Espoon teatterille tilat Tapiolaan
Olemme kannattaneet Espoon teatterille tiloja Tapiolan kulttuurikeskuksen yhteyteen osin maan alle ja vauhdittaneet suunnittelua, jotta teatterin toiminnan jatkuvuus voidaan turvata. Suunnitteluun varattiin talousarvioneuvotteluissa 500 000 euroa.

– Edistetään yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa
Kaupunginhallitus hyväksyi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka sisältää yleiset linjaukset siitä, miten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa edistetään Espoossa. Korostimme keskustelussa tasa-arvotyön merkitystä. Tasa-arvotoimikunta perusti pj. Teresia Volotisen johdolla uuden uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspalkinto TASSUn. Palkinnolla halutaan ennen kaikkea tukea tasa-arvo ja yhdenvertaisuusajattelun ja työn juurtumista Espoon kaupungin rakenteisiin ja arkeen. Esittelin Espoon tasa-arvotyötä 100 tasa-arvotekoa hankkeen seminaarissa.

– Energiatehokkuussopimuksella vauhtia ilmastotavoitteiden saavuttamiseen
Kaupunki on sitoutunut kuntien energiatehokkuussopimuksessa omissa rakennuksissaan energiatehokkuuden parantamiseen ja uusiutuvien käytön lisäämiseen. Tila- ja asuntojaostossa seuraamme toimenpiteiden toteutumista.

– Tiukkaa vääntöä pöytäkirjojen avoimuudesta
Kokousten pöytäkirjat ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla kolmen vuoden ajan. Koska poliittiset päätöksentekoprosessit ovat pitkiä, olisi tärkeää, että ne olisivat siellä pidempään. Mari Anthoni ja Timo Kilpiäinen ovat edistäneet asiaa Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmässä ja kaupunginhallitus pääsi käsittelemään asiaa Jouni Särkijärven (kok) valtuustokysymyksen myötä. Edellytimme, että kevään aikana selvitetään eri vaihtoehdot pöytäkirjojen julkisuuden lisäämiseksi. Selvitys tuodaan kaupunginhallitukseen toukokuun loppuun mennessä.

– Puolustimme Kalajärvenkallioita viimeiseen asti
Kalajärvenkallioiden kaava on ollut pitkään vireillä ja valtuusto palautti sen uudelleen valmisteltavaksi vuonna 2015.
Kaava tuo pientaloja Kalajärven rannalta nousevalle kallioalueelle, joka rajoittuu luonnonsuojelualueeseen ja tärkeään viheryhteyteen ja on Uudenmaan maakuntakaavassa virkistysaluetta. Suurin huoli on kohdistunut kaava-alueen rakentamisen haitallisiin vaikutuksiin herkän Kalajärven veden laatuun. Olemme vastustaneet kaavaa kaikissa vaiheissa. Uusi valtuusto sai kaavan eteensä ensimmäisessä kokouksessaan, jossa palautus- ja hylkäysesityksemme kaatuivat selvin numeroin.

– Maarinsolmu ja Hagalundinkallion tunneli
Vihreiden ryhmä on tehnyt paljon töitä, jotta Kehä I:n Maarinsolmun liittymään saataisiin kaupunkimainen toimiva ratkaisu. Olemme korostaneet, että Maarinsolmun eritasoliittymä ja Hagalundinkallion tunneli on suunniteltava yhtenä kokonaisuutena. Ja nostaneet esiin, että suunnitelmissa pitää turvata sujuvat pyöräily-yhteydet sekä varautua pikaratikkayhteyteen Otaniemestä Pohjois-Tapiolan ja Suurpellon kautta Keraan.

– Työllisyyspalveluja vahvistettiin
Kaupungin työllisyyspalvelut nostettiin vahvemmin kaupungin johdon alle. Vihreiden tavoitteena on pitkään ollut työllisyysasioiden nostaminen vahvemmin myös luottamushenkilöiden päätöksentekoon ja seurantaan. Nostimme esiin huolen pitkäaikaistyöttömien palveluista ja huolen, miten uudessa organisaatiorakenteessa turvataan yhteistyö aikuissosiaalityön kanssa. Kaupunginhallituksen varajäsen Hanna Hukarista vihreiden ryhmä sai vahvan työllisyysasioiden tuntijan.

*   *   *
Kulunut vuosi ja tehty työ lukuina

Kokoukset:
12 valtuusto
20 valtuuston neuvottelutoimikunta
15 neuvottelut ja iltakoulut
14 vihreä valtuustoryhmä
25 kaupunginhallitus
23 kaupunginhallituksen aamuneuvottelut
17 vihreä kaupunginhallitusryhmä
8 kaupunginhallituksen puheenjohtajisto
2 luottamushenkilöorganisaation kehittämisen johtoryhmä
10 tila- ja asuntojaosto
12 konsernijaosto
12 elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
17 kaupunkisuunnittelulautakunta (kaupunginhallituksen edustaja)
1 tekninen lautakunta (kaupunginhallituksen edustajana)
16 muut kokoukset
3 pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmä ja Helsingin seudun yhteistyökokoukset
6 Uudenmaanliiton hallitus, maakuntakaavan ohjausryhmä, MYR
Muut tilaisuudet ja tapaamiset:
28 virkamiespalaverit
17 seminaarit ja muut tilaisuudet
10 edustustilaisuudet
4 Reilun kaupan kaupungin kannatustyöryhmä + Reilun kaupan tilaisuudet
33 Asukastilaisuudet, asukkaiden tapaaminen ja muut sidosryhmät
44 Vihreiden tilaisuudet (ei vaaleihin liittyvät)

Vierailut ja matkat:
Kuutoskaupunkitapaaminen Tampereella 25.-27.4.
Valtuuston seminaari Korpilammella 14.-15.6.
Kuutoskaupunkitapaaminen Vantaalla 21.-22.11.
Maakauntaparlamentti Tallink Siljalla 23.-24.11.

Mielipidekirjoitukset:
Länsiväylä 4.1.2017: Vihreät odottavat Länsimetron pikaista valmistumista
Länsiväylä 25.2.2017: Koulut ja päiväkodit on laitettava kuntoon
Länsiväylä 23.9.2017: Espoo kestävien ja innovatiivisten hankintojen edelläkävijäksi

Puheita eri tilaisuuksissa:
Espoon tasa-arvotyön esittely 100 tasa-arvotekoa -hankkeen kevätkatsauksessa, järjestäjinä Naisjärjestöjen Keskusliitto, Marttaliitto ja ulkoasiainministeriö
Kaupungin tervehdys Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen perinnepäivässä 1.12.2017
Juhlapuhe Villa Elfvikin luontotalon 25-vuotisjuhlassa 23.8.2017