Vuoden ensimmäisessä tila- ja asuntojaoston kokouksessa saadaan selostus mm. Tapiolan uimahallin viimeisimmistä käänteistä, joista Helsingin sanomat uutisoi näyttävästi.

Päätettävinä asioina mm. Jupperin ja Painiityn siirtokelpoiset päiväkodit, jotka tulevat tarpeeseen sekä paloasema Matinkylään. Keskustelua käydään myös ajankohtaisista sisäilma-asioista saatavan selostuksen pohjalta.

Kouluverkkoasioista tehdään päätöksiä lähiviikkoina. Asukastilaisuudet järjestetään 11.1. ja 15.1.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

– Hankeselvitys Friisilän päiväkoti siirtokelpoinen rakennus, Maija Lehtinen
Päiväkoti on väistössä Rehtorintiellä. Rakennus on osoittautunut niin huonokuntoiseksi, että sen purkaminen ja korvaaminen uudisrakennuksella (tyyppipäiväkoti) tulee edullisemmaksi.

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen
Saadaan normaali kuukausittainen seuranta.

– Tapiolan uimahallin tilanne, Kimmo Martinsen
HS uutisoi tänään laajasti Tapiolan uimahallista ja kertoi, että myös purkuvaihtoehtoa selvitetään. Tajassa viimeksi joulukuussa Jukka Vilske (sd) kysyi tilanteesta ja tuolloin saimme vastauksen, että hankesuunnitelma olisi tullut jo tähän tammikuun kokoukseen. Ilmeisesti rakennus on osoittautunut rakenteiltaan vielä odotettuakin huonokuntoisemmaksi ja hankesuunnitelma vaatii vielä työstämistä.

– Valtuustokysymys purettavien päiväkotien ja koulujen rakennusten ympäristön turvallisuudesta (Kh-Kv-asia)

Aulikki Pentikäisen (sd) ja 22 muun tekemä valtuustokysymys, jossa kysytään:

– Tehdäänkö purettavissa kohteissa säännöllisiä turvallisuuskatselmuksia ja kenen vastuulla on purettavien kiinteistöjen turvallisuus?

– Miten EU-standardeja leikki-alueiden turvallisuudesta sovelletaan ja päivitetään silloin kun purettavana kohteena on esimerkiksi päiväkoti?

Vastauksessa todetaan, että purettavissa kohteissa tehdään turvallisuuskatselmuksia. Purettavat kohteet suojataan ilkivaltaa vastaan ja tarvittaessa kohteisiin tilataan vartiointia. Purettavien kiinteistöjen turvallisuus on rakennuksen ja piha-alueen osalta kiinteistönomistajan vastuulla.

Piha-alueet pidetään turvallisessa käyttökunnossa aina siihen asti kun purku-urakoitsija aitaa kohteen työmaaksi ja aloittaa purkutyönsä.

Purettavissa kohteissa pihaan ja rakennukseen liittyvät turvatarkastukset ja näistä aiheutuvat toimet tehdään säännöllisesti ja samaan tapaan kuin muissakin kohteissa huolimatta siitä onko kiinteistössä enää päiväkotitoimintaa vai ei.

Kiinteistön ja muiden piha-alueiden osalta noudatetaan Tyhjillään olevien kiinteistöjen kiinteistönhoito -ohjetta, joka on oheismateriaalina.

– Jupperin päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Jupperin nykyisessä päiväkodissa on tällä hetkellä noin 60 lasta. Vuonna 1968 rakennettu päiväkotirakennus on huonossa kunnossa ja siinä on sisäilmaongelmia. Lisäksi se on jäänyt alueen lapsimäärän kasvaessa pieneksi.

Koska nykyistä Jupperin päiväkodin peruskorjausta ja laajennusta ei voida toteuttaa kustannustehokkaasti mm. tontin ahtauden ja korkeuserojen vuoksi, esitetään tilalle siirtokelpoista päiväkotia. Jupperin koulun peruskorjaus ja laajennus on aikataulutettu vuodelle 2027 ja sen yhteydessä on tarkoitus tehdä myös uusi päiväkoti, jolloin tämä väliaikainen siirtokelpoinen päiväkoti voidaan ottaa muuhun käyttöön. Nykyinen Jupperin päiväkoti puretaan, kun uusi korvaava siirtokelpoinen päiväkoti on valmis.

Päiväkotia esitetään toteutettavaksi 6-ryhmäisenä (126 varhaiskasvatuspaikkaa). Valmista pitäisi olla viimeistään tammikuussa 2019. Hanke ja sen valmistumisaikataulu on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitysten mukainen.

Siirtokelpoinen päiväkotirakennus (kustannusarvio 4,3 me) ei sisälly investointiohjelmaan. Tilat on tarkoitus vuokrata 10 vuodeksi KVR-urakan kilpailutuksen voittaneelta tilaelementtitoimittajalta. Tämän jälkeen on mahdollisuus 5 vuoden jatkoaikaan tai lunastaa rakennus kaupungin omaksi. Tilakustannus käyttäjälle on 23,80 e/htm2/kk. Hinta per päiväkotipaikka on 34 127 e.

KVR-urakoitsija vastaa ylläpidosta koko vuokrausajan.

Selostuksessa todetaan, että tämä uudisrakennusvaihtoehto ei ole peruskorjausvaihtoehtoa halvempi neliöhinnaltaan, mutta päiväkotipaikkoja saadaan 66 enemmän toiminnan kannalta hyvään paikkaan.

Päiväkodin monitoimisali sijoitetaan siten, että ulkopuolinen iltakäyttö on helppo järjestää. Rakennus suunnitellaan siten, että sen energiaratkaisut vastaavat vuoden 2018 alusta voimaan tulevien energiamääräysten lähes nollaenergia-rakennusten elinkaaritaloudellisia ratkaisuja.

Siirtokelpoiselle tilapäiselle rakennukselle ei tarvitse rakentaa väestönsuojaa.

Vaikuttaa perustellulta hankkeelta. Tilatarpeiden kokonaisarvioinnin kannalta on kyllä vähän hankalaa, että osa hankkeista tulee ohi investointiohjelmakokonaisuuden.

– Painiityn päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Painiityn päiväkodissa (valmistunut 2015) on tällä hetkellä noin 126 lasta. Se on jo jäänyt lapsimäärän kasvaessa pieneksi.

Tätäkin päiväkotia esitetään toteutettavaksi 6-ryhmäisenä (126 varhaiskasvatuspaikkaa) ja valmista pitäisi olla viimeistään tammikuussa 2019. Myös tämä hanke ja sen valmistumisaikataulu on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan esitysten mukainen.

Hankesuunnitelmassa todetaan, että maaperän takia hankkeen suunnittelu on pohjarakenteiden osalta vaativaa (osin joudutaan paaluttamaan).

Siirtokelpoinen päiväkotirakennus (kustannusarvio 4,4 me) ei sisälly investointiohjelmaan. Tilat on tarkoitus vuokrata 10 vuodeksi KVR-urakan kilpailutuksen voittaneelta tilaelementtitoimittajalta. Tämän jälkeen on mahdollisuus 5 vuoden jatkoaikaan tai lunastaa rakennus kaupungin omaksi. Tilakustannus käyttäjälle on 24,20 e/htm2/kk. Hinta per päiväkotipaikka on 34 921 e.

Tässä samat suunnitteluperiaatteet kuin edellisessä iltakäytön ja energiaratkaisujen osalta.

Jupperin ja Painiitynpäiväkodit on suunniteltu samalla sapluunalla, mikä tuo kustannussäästöjä. Painiityssä päiväkoti on käynyt kahdessa vuodessa pieneksi, mikä on harmillista. Toivottavasti jatkossa pystytään mitoittamaan uudet päiväkotitilat riittävän suuriksi. Toivottavasti aikataulu pitää ja päiväkodit ovat pystyssä vuoden päästä.

– Matinkylän tyyppipaloaseman hankesuunnitelman hyväksyminen

Matinkylään tulee uusi paloasema Länsiväylän eteläpuolelle Mattlidenin koulua vastapäätä. Tämä tulee korvaamaan Niittykummun paloaseman, jossa on sisäilmaongelmia. Rakennus on tarkoitus ottaa käyttöön joulukuussa 2019.

Matinkylän paloaseman sijainnilla on suuri merkitys toimintavalmiusaikojen parantamiseksi erityisesti Etelä-Espoossa. Tiivistyvä kaupunkirakenne, korkeat rakennukset sekä maanalaisten ja maanpäällisten laajojen monimutkaisten tilojen lisääntyminen (metroasemat, kauppakeskukset) edellyttävät paloasemaverkoston kasvattamista ja pelastus- ja ensihoitoyksiköiden määrän lisäämistä, jotta turvallisuustaso ja pelastustoiminnan sekä ensihoidon valmius voidaan säilyttää. Jatkossa tarvitaan paloasema myös Otaniemeen.

Paloasemahankkeille ei ole investointiohjelmassa tällä hetkellä rahoitusta. Matinkylän paloaseman toteuttamisesta päätetään vuoden 2018 alussa erikseen. Hankkeen rakennuttaminen on tarkoitus käynnistää rahoituksen selvittyä yhdessä Espoonlahden paloaseman kanssa mahdollisesti jo tammikuussa 2018.

Rakennuskustannukset ovat yhteensä 7,58 me sisältäen haastavien perustamisolosuhteiden takia tarvittavan paalulaatan rakennusalueelle.

Länsi-Uudenmaan pelastustoimen alueen kymmenen kunnan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastuslaitoksen käyttöön tulevat tilat hankkii tai rakentaa alueelleen kukin sijaintikunta. Pelastuslaitos vuokraa tilat kunnilta ja kustannukset jakaantuvat kuntien asukaslukujen suhteessa. Espoon maksuosuus on tällä hetkellä vaajaa 60 %.

Tarpeellinen hanke, mutta olisi tietysti hyvä, että kaikki investointitarpeet käsiteltäisiin investointiohjelman hyväksymisen yhteydessä. Niittykummun paloasema on suojeltu. Selostuksessa mainitaan, että sivistystoimi on esittänyt sille jatkokäyttöä. Kyselen tästä.

– Oikaisuvaatimus Oittaan kartanon vuokraamista koskevasta toimitilapäällikön päätöksestä

Kaupunki on vuokrannut vuoden 2012 lopusta lähtien Oittaan Cafe ja Catering Oy:lle Oittaan ulkoilukeskuksen ja kartanorakennuksen sekä piharakennukset. Vuokrasopimus purettiin elokuun lopussa. Vuokrasopimuksen purkuperusteena oli vuokranmaksun laiminlyönti.

Oikaisuvaatimuksessa on väitetty, että toimitilapäällikön päätöksellä kartano olisi vuokrattu alihintaan alle kolminkertaisella vuokranmäärällä verrattuna edellisen vuokralaisen vuokrasopimukseen. Toimitilapäällikön päätöksellä on kuitenkin vuokrattu vain kartanonrakennus. ja vuokrataso on tilojen käyttötarkoituksen ja kunnon huomioon ottaen markkinavuokrataso. Oittaan ulkoilukeskus on vuokrattu sisäisellä toimitilavuokralla liikunta- ja nuorisotoimelle. Tilapalveluiden kuukausittainen vuokratuotto Oittaan kartanon ja ulkoilukeskuksen rakennuksista tulee olemaan yli 15.000 euroa +alv.

Oittaa Cafe ja Catering Oy:n vuokrasopimuksen mukainen perusvuokra on ollut 4 166,67 euroa/kk + alv. Lisäksi vuokralainen on maksanut 4% vuotuisesta vahvistetusta liikevaihdostaan tilinpäätöksen valmistuttua. Yhtiö on esittänyt em. vuokratasoa tarjouksessaan.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma 2018

Tätä on vielä tarkoitus täydentää jaoston jäsenten toiveiden mukaisesti, jotta jaoston tehtävät tulevat tarkoituksenmukaisella tavalla.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa kahdelle asumisoikeustalon perusparantamishankkeelleen:

Asokodit / Joupintie 2 on Suvelassa vuonna 1999 valmistunut kohde, jossa on 38 asuntoa (3 020 k-m2) ja sille haetaan korkotukilainaa 467 500 euroa.

Asokodit / Kaskipuunkaari 5, 7 ja 8 Latokaskessa vuonna 1995 valmistunut kohde, jossa on 54 asuntoa (3 279 k-m2) ja korkotukilainaa haetaan 1 393 490 euroa.