Eilen kaupunginhallituksessa käytiin pitkä keskustelu HSL:n liityntäliikenteen ongelmista ja päätettiin pitää ylimääräinen kokous 5.2. päätöksiä varten. Samassa kokouksessa saadaan selostus myös kouluverkon tilanteesta. ICT:tä ja hankintoja koskevat linjaukset palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteluun. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Espoon kotouttamisohjelman 2018-2021 hyväksyminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin hyvin valmisteltu ohjelma yksimielisesti. Keskustelut säästettiin valtuuston käsittelyn yhteyteen.

– Sopimuksen hyväksyminen kaupunkitutkimusyhteistyöstä ja postdoc-tutkijan tehtävien rahoittamisesta Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa

Tällä sopimuksella halutaan parantaa kaupunkien ja yliopistojen välistä yhteistyötä kaupunkipolitiikan tutkimuksen vahvistamiseksi.

Tehtiin vielä seuraava lisäpäätös, jolla korostetaan tutkimusyhteistyön merkitystä:

a) Espoon kaupunki haluaa kehittää ja lisätä kaupungin ja yliopistojen yhteistyötä sekä korostaa tässä yliopistojen autonomiaa ja tutkijoiden itsenäisyyttä kun he etsivät uusia ratkaisuja yhteiskunnallisiin haasteisiin;
b) tutkimustyössä on hyvä nostaa korostetusti esille mm. Espoo-tarinan eurooppalaista edelläkävijyyttä edustavat kärkiteemat, jotka ovat hyvin samansuuntaisia myös muiden kaupunkien strategioiden ja Uusimaa 2.0 ohjelman kanssa sekä yliopistojen omien tutkimuskohteiden kanssa;
c) tavoitteena on käyttää toimintaa hyväksi myös luottamushenkilöjohdon koulutuksessa;
d) tutkimustoiminnan vaikuttavuudesta ja saavutetuista tuloksista informoidaan vuosittain kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaostoa, joka voi tarkemmin evästää toiminnan sisältöä etenkin suhteessa Espoon strategiseen kehittämiseen.

 

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Turussa 10. – 11.4.2018

Espoota lähtevät edustamaan vihreistä lisäkseni valtuustoryhmän pj. Inka Hopsu.

 

– Espoo-tarinaa toteuttavien strategisten ICT-linjausten hyväksyminen

Kokouksessa saatiin tarkempi esittely asiasta. Ihmettelimme, miksei esityksen sisällön pääkohtia ollut kirjoitettu selostustekstiin ja linjauksiin, jolloin olisi tullut paremmin näkyväksi, mitä kaupunki jo tekee ja mihin suuntaan ollaan menossa. Esitimme linjausten palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja esitys hyväksyttiin yksimielisesti. Linjaukset eivät esitetyssä muodossa anna riittäviä edellytyksiä vastata Espoo-tarinan tavoitteiden mukaiseen toimintaan. Monia strategisesti tärkeitä alueita jää niissä myös vaille huomiota.

Olimme kirjanneet seuraavat huomiot palautuksen perusteiksi ja ne jäivät evästyksinä valmistelulle. Kiitos ICT-asiantuntijoillemme Kirsi Louhelaiselle, Jyrki Kasville ja Antti Brunnille.

Toimintamallien kehittäminen
– Asukas- ja asiakaslähtöisyys on Espoon strateginen valinta uusien hankkeiden ja palvelujen kehityksessä.
– Espoo määrittelee keskeiset kärkihankkeet, joita hyödynnetään toimintatapojen kehittämisessä
Uusien digitaalisten palveluiden kehityksessä Espoon tavoitteena on rakentaa kokeilu- ja pilotointikulttuuria
– Espoo hyödyntää IT-palvelujen suunnittelussa ja kehityksessä ketteriä menetelmiä.

Datan hyödyntämisen rooli
– Espoon tavoitteena on korkeatasoinen moderni datan hyödyntäminen osana palveluprosesseja, päätöksentekoa ja johtamista.
– Datan hyödyntämisessä ja jakamisella tavoitellaan parempaa ennakointia ja parempaa palveluiden laatua.
– Espoo hyödyntää tietovarantojensa analyysiä päätöksenteon välineenä (big data, tekoäly) ja hyödyntää datatutkimusta aiempaa laajemmin suunnittelussa
– Espoo avaa tietovarantojaan julkiseen käyttöön avointen rajapintojen kautta (open data)
– Espoo parantaa kuntalaisten mahdollisuuksia hallita itseään koskevia tietoja kaupungin rekistereissä (my data)
– Espoo varautuu palveluidensa tietosuojassa ja tietoturvassa GDPR-vaatimusten mukaiseen tiedon hallintaan ja jakamiseen

Palvelujen digitalisointi
– Espoo kartoittaa palvelualueet ja palvelut, joiden osalla palvelujen digitalisointia hyödynnetään ja jatketaan. Pyritään siihen, että kaikki palvelut ovat saatavilla digitaalisesti ja seurataan tämän toteutumista.
– Digitaalisten palveluiden kehityksessä tutkitaan aktiivisesti uusia palvelumalleja ja tapoja palvella asiakkaita asiakaslähtöisesti
– Palvelujen digitalisoinnissa panostetaan niiden korkeaan käytettävyyteen ja saatavuuteen, myös vaihtoehtoiset palvelureitit, kuten puhelinpalvelu huomioiden. Palveluiden suunnittelu tehdään käyttäjälähtöisesti ja palvelut tehdään esteettömiksi
– Espoon digitaaliset ratkaisut toteutetaan modulaarisina ja helposti muokattavina hyödyntäen rajapintoja (API). Palvelunkehityksessä vältetään toimittajaloukun syntymistä
– Espoo lähtee tavoitteesta, että jos ratkaisu ei ole avointa lähdekoodia, se omistaa tai rinnanomistaa kehittämiensä ratkaisujen immateriaalioikeudet

Alustatalous
– Espoo mahdollistaa uusien innovatiivisten palvelujen ja asukkaita hyödyttävien ratkaisujen sekä yritystoiminnan muodostumista tarjoamalla avoimesti sitä tukevaa dataa
– Espoo mahdollistaa uusien palvelujen ja liiketoiminnan kehittämisen alustoille ja toimii aktiivisesti sen toimialoilla alkavien kansallisten alustataloushankkeiden osapuolena

– Espoo-tarinaa toteuttavien palvelujen järjestämiseen liittyvien hankintojen strategisten linjausten hyväksyminen

Tästä samoin saimme kokouksessa esittelyn, joka valaisi asiaa, mutta ei auttanut sitä, että asian esittely listalla oli köykäinen, samoin esitetyt linjaukset. Tein perustellun palautusesityksen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Edelleen pidän ongelmallisena sitä, että hankintoja koskevat asiat on tuotu päätöksentekoon takaperoisesti: Ensin hyväksyttiin konkreettinen hankintaohje, sen jälkeen päätettiin rekrytoinneista ja nyt vasta strategisista linjauksista. Ja edellytin kaupunginhallituksen 23.10. päätöksen huomioimista valmistelussa:

”Kaupunginhallitus hyväksyy Espoon kaupungin hankintaohjeen liitteen mukaisesti. Hankintoihin liittyviä strategisia linjauksia valmisteltaessa valmistellaan myös niiden selkeä kytkeytyminen näihin hankintaohjeisiin sekä valmistellaan myös näihin ohjeisiin tarvittavat harkittavat muutokset.”

Olennaista on kuvata, miten hankintojen strateginen johtaminen on Espoossa organisoitu, mitkä ovat kärkihankkeet ja mitä niillä tavoitellaan, miten varmistetaan riittävä osaamisen kehittyminen ja millaisilla resursseilla linjauksia on tarkoitus toteuttaa.

Tavoitteena tulee olla luoda kaupungille hankintoja koskeva kokonaisnäkemys, johon yksittäisten hankintojen suunnittelu perustuu. Työ kannattaa tehdä nyt huolella, koska kaupunginhallituksen toimivallassa on päättää nimenomaan näistä startegisista linjauksista.

Tässä vielä palautusesitykseni kokonaisuudessaan:

”Esitän, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että seuraavat näkökulmat sisällytetään linjauksiin ja/tai esityslistatekstiin:

– Kytketään hankintalinjaukset selkeämmin Espoo-tarinan keskeisiin tavoitteisiin, kuvataan miten Espoossa hyödynnetään EU-tason ja kansallista kehittämistyötä sekä sisällytetään linjauksiin tahtotila ja tavoitteet verkostomaisen yhteistyön osalta.

– Kuvataan miten hankintojen strateginen johtaminen on Espoossa organisoitu, mitkä ovat kärkihankkeet ja mitä niillä tavoitellaan sekä, miten varmistetaan riittävä osaamisen kehittyminen ja millaisilla resursseilla linjauksia on tarkoitus toteuttaa.

– Siirretään painopistettä hankintakeskeisestä arvioinnista kokonaisvaltaiseen taloudellisten ja toiminnallisten vaikutusten arviointiin. Hankintojen kokonaiskustannusvaikutukset pitkällä aikavälillä ovat tärkeämpiä kuin välitön hankintahinta.

– Lisätään linjauksiin laajempi sosiaalisten vastuullisuuskriteerien käyttö (ihmisoikeudet, työelämäoikeudet, esteettömyys, osallisuus).

– Sisällytetään linjauksiin strategian toimenpide pk-yritysten toimintamahdollisuuksien parantamiseksi.

– Sisällytetään linjauksiin konkreettiset tavoitteet vaikuttavuuden ostamiselle. Tärkeä lähtökohta on ostaa vaikuttavuutta ja tuloksia eli kaupunki pyrkii määrittelemään hankinnan kohde haluttuna tuloksena ja jättää toteutustavan suhteen vapausasteita markkinoille innovatiivisten ratkaisuvaihtoehtojen tarjoamiseksi.

– Korostetaan ”avointa markkinavuoropuhelua” ja korostetaan ennakoivaa viestintää: hankinta- ja kehitystarpeita avataan varhaisessa vaiheessa markkinoilla olevien potentiaalisten toimijoiden tietoon. Kaupungin tavoitteena on aktivoida markkinoilla olevia toimijoita tuote- ja palvelukehitykseen.

– Sisällytetään linjauksiin tavoitteet ja periaatteet, joilla vauhditetaan kestäviä ja innovatiivisia hankintoja sekä kiertotalousratkaisuja. Espoon tavoitteena on aktiivisesti käyttää myös innovaatiokumppanuutta, joka on vuoden 2017 hankintalain mukanaan tuoma uusi hankintamenettely.

– Kuvataan prosessi, jolla linjauksia lähdetään toteuttamaan ja miten toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle valtuustokauden aikana.

Espoo valmistelee tiekartan tai vastaavan toimenpidesuunnitelman, jolla innovatiivisten hankintojen käyttöä vauhditetaan tavalla, joka tuottaa samalla elinkeinopoliittista hyötyä yritysten kasvun ja työllisyyden muodossa.”

– Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia kaupungin organisaatioon sekä johtamisjärjestelmän ja sen vaihtoehtoja arvioivan ohjausryhmän ja valmistelun koordinoinnista vastaavan nimeäminen

Hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. Korostin, että on tärkeää, että ohjausryhmän työskentelyyn varataan riittävästi aikaa ja valmisteluresurssia, jotta johtamisjärjestelmän uudistamiseen voidaan keskittyä täysipainoisesti. Tähän luvattiin tuoda työsuunnitelma.

– Niittykallio, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 212307, 15. kaupunginosa Niittykumpu (osittain Kv-asia)
– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Koronakulman asemakaavan muutoksen (alue 322021) hyväksymistä koskevasta valituksesta
– Jorvin sairaala-alueen kiinteistön yhteisomistuksen purkaminen

Nämä hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

HSL:n liityntäliikenteen ongelmat

Kuultiin HSL:n Tero Anttilan selostus siitä, mitä mihin toimiin HSL on ryhtynyt Länsimetron liityntäliikenteen ongelmien korjaamiseksi. HSL on antanut vastaukset konsernijaoston kannanottoon ja odottaa puolestaan Espoon kantaa siihen, voiko lähteä tekemään esittämiään muutoksia, mikä tarkoittaisi arviolta 2,3-3 me kustannusta, josta 1,5 me on varattu HSL:n budjettiin. Osa ylityksestäkin tulisi lipputuloina takaisin. Tuossa summassa ei ole vielä mukana suoria linjoja Matinkylän itäpuolelta Kamppiin. Niitä konsernijaosto on myös edellyttänyt.

Kaupunginhallitus pitää ylimääräisen kokouksen 5.2., jotta saadaan tehtyä tarvittavat päätökset. HSL:n hallitus kokoontuu seuraavan kerran 13.2. käsittelemään asiaa.

Tapiolantien yhteyden säilyttäminen Otaniemeen

Saatin myös pyynnöstäni tilannekatsaus selvitykseen mahdollisuuksista säilyttää yhteys Tapiolantieltä Otaniemeen.

6.11. kh antoi seuraavan valmistelukehotuksen:

”Koska Otaniemen ja Tapiolan välinen ajoneuvoyhteys nykyisen Tapiolantien risteyksen kohdalla on jatkossakin liikenteellisesti välttämätön, niin kaupunginhallitus kehottaa teknisen toimen johtajaa neuvottelemaan liikenneviraston kanssa siitä, että Tapiolantien liikennevalo-ohjattu liittymä voitaisiin säilyttää tilapäisesti myös Keilaniemen tunnelin käyttöönoton jälkeen sekä sen rakentamisen eri vaiheissa. Tilapäisyys voi päättyä, kun tiesuunnitelman mukainen Kehä I:n ylittävä silta tai Hagalundinkallion tunneli on käyttöönotettu.”

Kaupunginhallituksen 18.12. kokouksessa kerrottiin, että ely-keskuksen kanssa on käyty neuvotteluja ja mallinnuksia liikennevaloristeyksen säilyttävästä vaihtoehdosta tehdään ja tammikuussa pitäisi olla tuloksia.

HSL:n hallitus päätti 23.1. kokouksessaan liikennöintisuunnitelmasta 2018-2019, jossa on mukana Tapiolantien katkaisusta johtuvat muutokset. Eli ovat lähteneet siitä, että yhteys katkeaa. Kuitenkin jos kaupunki helmikuun aikana ilmoittaa, ettei yhteys katkea, voidaan muutokset perua.

Nyt saatiin tieto, että mallinnusten pitäisi valmistua helmikuun alkupuolella. Edellytimme, että kaupunginhallituksen 12.2. kokoukseen tuodaan mallinnuksen tulokset ja myös muut vaihtoehdot yhteyden säilyttämiseksi (ramppiratkaisu) hyötyineen ja haittoineen, jotta kaupunginhallitus voi tehdä asiassa tarvittaessa päätöksen.