Tämän kokouspäivän tärkein teema oli joukkoliikenne. Saimme pitkällisen työskentelyn tuloksena sorvattua kaupunginhallituksen yhteisen kannan siitä, miten Länsimetron liityntäliikennettä tulee parantaa. Ja hyvä niin! Toivottavasti HSL:n hallitus tekee huomenna Espoon kannan mukaisia päätöksiä. Alla raporttia kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Vuoden 2017 tilinpäätöksen ennakkotieto (Kv-asia)

Saatiin esittely ja käytiin lyhyt keskustelu kaupungin taloustilanteesta. Sekä tulot että menot ovat kasvaneet. Yleisen taloustilanteen parantuminen paransi myös kaupungin tulosta. Sote- ja maakuntauudistuksesta tehdyt laskelmat osoittavat, että uudistuksen toteutuessa Espoon talous on todella tiukoilla.

Ennakkotilinpäätöksen yhteydessä saadaan myös vastaukset kyseisen vuoden talousarvioneuvottelujen yhteydessä hyväksyttyihin pöytäkirjamerkintöihin. Kysyin muutamasta vihreille tärkeästä merkinnästä:

2. Selvitetään Espoon mahdollisuudet siirtyä maksuttomaan varhaiskasvatukseen.

Sivistystoimessa on suunniteltu maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilua 5- vuotiaille opetus- ja kulttuuriministeriön aikataulun ja ohjeistuksen mukaisesti. Kunnille on avattu haku, jossa voi hakea valtionavustusta maksuttoman 20 viikkotunnin varhaiskasvatuksen järjestämiseen 5-vuotiaille. Kokeiluun on varattu yhteensä 5 miljoonaa euroa, ja sen piiriin pääsee arviolta 19 000 lasta. Espoossa mietitään nyt, haetaanko mukaan. Ei selvinnyt, koska tehdään päätöksiä. Tämä on ollut vihreille tärkeä tavoite. Jatkamme asian edistämistä.

8. Valmisteilla oleva massojen sijoitussuunnitelma (lumenkaatopaikat, kivenmurskaamot, louhintajätteet, maamassat) tuodaan luottamushenkilökäsittelyyn kevään 2017 aikana.

Vielä tätä ei ole tuotu luottamushenkilökäsittelyyn. Syyän se, että tarkastelua on laajennettu koskemaan laajemmin kiertotalouden kysymyksiä. On kuitenkin tulossa. Seurataan siis tilannetta.

13. Nuorisopoliklinikan (Nupoli) palvelujen saatavuutta tulee parantaa sekä sijainniltaan että aukioloajoiltaan. Parannuksia tulee tehdä ensisijaisesti organisoimalla nykyisiä toimintoja tehokkaammin sekä yhteistyössä nuorten kanssa.

Vastauksessa huoletti lause ”Hoitoon tulleiden nuorten määrä on kasvanut. Uusien vakanssien tarve on ilmeinen.”

Sain vastauksen, että tarve on tunnistettu ja vakansseja lisätty. Tämä oli esillä myös viime syksyn budjettineuvotteluissa.

16. Espoonlahden kirjasto- ja kulttuurin monitoimitilojen rakentamiseksi on Cityconin esittämän ratkaisun lisäksi tuotava muita vaihtoehtoja. Selvitys vaihtoehdoista tulee saada kulttuurilautakunnalle vuoden 2017 alkupuolella.

Asia on edelleen vireillä ja neuvottelut käynnissä. Ilmeisesti olisi keväällä tulossa päätöksentekoon.

34. Träskändan kartanon käyttövaihtoehdoista laaditaan selvitys, joka tuodaan Tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi viimeistään toukokuussa 2017. Asukkaille avoin kuntalaiskäyttö huomioidaan.

Tätä asiaa ei ole tuotu luottamushenkilökäsittelyyn, koska asia ei ole edennyt. Tässä välissä viereisen Aurora-kodin tilat tyhjenivät, jonka jälkeen on haettu erilaisia ratkaisuja tilojen käytölle, toistaiseksi vailla konkreettisia tuloksia. Selvitystyö jatkuu.

– Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien ohjelmasuunnitelmien hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon liittyminen kansainväliseen ilmastoverkostoon Covenant of Mayors for Climate ja Energy 2030

Tällä kaupunki vahvistaa sitoutumistaan ilmastonmuutoksen torjuntatyöhön. Hienoa! Kysyin, miten ilmastotyötä on resursoitu, erityisesti kun tämän myötä tulee lisähommia, mm. ilmastonmuutoksen sopeutumisen strategian sekä sopeutumiseen liittyvä riski- ja haavoittuvuuskartoituksen tekeminen.
Ilmastotyötä tehdään sekä Kestävä Espoo -poikkihallinnollisen ohjelman kautta että teknisessä ja ympäristötoimessa. On tärkeää, että ilmastopäästöjä vähennetään kattavasti kaupungin eri toimialoilla ja että toimenpiteet viedään toimialojen tuloskortteihin. Hiilineutraalius 2030 on todella kunnianhimoinen tavoite. Nyt sitä kohti mennään toivottavasti entistäkin määrätietoisemmin.

– Nuorisonohjaajan toimen perustaminen ruotsinkieliseen nuorisotyöhön
– Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen tarkistaminen 1.3.2018 lukien

Hyväksytiin esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys toimenpiteistä toteuttaa elä ja asu -seniorikeskuksia eri kaupunginosiin, hoivapalvelujen ostamisen periaatteista ja Soukan elä ja asu -seniorikeskuksesta (Kv-asia)

Sara Korhosen (vas) tärkeä kysymys tärkeästä aiheesta. Toistaiseksi meillä on Elä ja asu seniorikeskukset Kauklahdessa ja Leppävaarassa. Suunnitelmissa on vastaavat keskukset seuraavaksi Matinkylään ja Tapiolaan. Sote- ja maakuntauudistus tosin mutkistaa sote-investointien tekemisät.

Vastauksessa todetaan, että Elä ja asu -seniorikeskukset ovat lähtökohtaisesti kaupungin toimintaa ja tulevaisuudessa muu hoiva-asuminen on pääasiassa ostopalvelua. Sosiaali- ja terveyslautakunnassa oli esitetty sanan ”lähtökohtaisesti” poistamista ja Tiina Ahlfors (vas) toisti esityksen. Esitys raukesi kannattamattomana. Tällä ei suljeta kategorisesti muita vaihtoehtoja pois.

– Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelman 2017-2026 hyväksyminen (Kv-asia)

Tässä pientä aluetta koskeva, mutta tärkeä kysymys on ollut Mustanpurontien vesihuollon ratkaiseminen. Alue sijaitsee Nupurissa lähellä Kulmakorven kivilouhoksia ja pitkään on tutkittu ja selvitetty, johtuuko alueen kaivojen pilaantuminen louhoksen räjäytyksistä. ELY-keskus ja Espoon ympäristökeskus ovat molemmat kiinnittäneet huomiota Mustanpurontien alueen vesihuollon toteutusvuoteen (2024) eivätkä pidää sitä riittävänä. Asia jäi pyynnöstäni pöydälle, jotta ehditään vielä paneutua tarkemmin.

– Valtuustoaloite sähköpyörien latausverkoston perustamisesta kuuden aluekeskuksen läheisyyteen (Kv-asia)

Mika Heleniuksen (kok) aloite. Vastaus hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuusaloite englanninkielisten opaskylttien asettamisesta (Kv-asia)

Kimmo Oilan (kok) aloite. Esittelijä muutti keskustelun lopputuloksena vastausta positiivisemmaksi. Uuden muotoilun mukaan kaupunkitekniikan keskus tulee kehittämään ja hakemaan uusia ratkaisuja opastukseen niin, että se palvelee paremmin kaikkia alueella asioivia riippumatta siitä, millä kulkumuodolla he alueelle tulevat tai siellä liikkuvat. Samalla lisätään englannin kieltä julkisten palveluiden opastuksessa niin, että opastus palvelee myös muita, kuin suomea ja ruotsia puhuvia. Tarkoitus on pilotoida tätä tavoitetta Otaniemessä yhteistyössä Aalto-yliopistoyhteisön ja muiden toimijoiden kanssa

– Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöstä myydä kaksi tonttia Keilaniemessä

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula (kok) käytti otto-oikeutta Soukanniemen kaavaan, jonka kaupunkisuunnittelulautakunta hylkäsi kokouksessaan 31.1. Keskeisenä perusteena oli asukkaiden kuuleminen ennen kaavan hylkäämistä kokonaan.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kävi asiasta perusteellisen keskustelun (olin paikalla kaupunginhallituksen edustajan roolissa). Vihreiden ryhmän ensisijaisena tavoitteena oli kaavan palauttaminen. Kun palautukselle ei löytynyt edellytyksiä, vihreät äänestivät hylkäyksen puolesta, joka voitti äänin 9-2, 2 tyhjää. Risto Nevanlinna tiivisti blogissaan hyvin perustelut.

Nyt asia valmistellaan kaupunginhallituksen päätettäväksi.

– Etelä-Espoon joukkoliikenteen tilanne ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän esittämät toimenpiteet

Tästä käytiin perusteellinen keskustelu ylimääräisessä konsernijaoston kokouksessa, jonka jälkeen kaupunginhallitus viimeisteli lopulta yksimielisen kannan. Tärkeintä oli saada mukaan esitys suorista linjoista sekä se, että pidentyneiden matka-aikojen ja heikentyneiden sisäisten yhteyksien parantamista jatketaan. Päätösvalta asiassa on HSL:n hallituksella, jonka kokous on 13.2. Tässä kaupunginhallituksen yksimielinen päätös kokonaisuudessaan:

Kaupunginhallitus hyväksyi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän esittämät Etelä-Espoon linjastoon kohdistuvat korjausesitykset. Niiden mukaan HSL: a) perustaa linjan 544 Espoonlahti – Leppävaara, b) perustaa linjan 104 Haukilahti – Westend – Lauttasaari c) jatkaa linjan 125B reittiä Latokaskeen ja d) toteaa, että linjojen 158, 164, 165 ja 543 suunnittelua jatketaan osana helmi-toukokuussa käynnissä olevaa vuotuista aikataulusuunnitteluprosessia.
Lisäksi kaupunginhallitus päätti täydentää aikaisempia päätöksiään seuraavasti:

Kaupunginhallitus esittää, että HSL selvittää perustettavan linjan 104 Haukilahti – Westend – Lauttasaari jatkamista Lauttasaaresta Kamppiin.

Kaupunginhallitus esittää, että HSL käynnistää alustavasti tutkimansa Espoonlahden aluetta palvelevan neljän suoran ruuhkalinjan (Kivenlahti-Kamppi, Soukka-Kamppi, Latokaski-Kamppi ja Saunalahti-Kamppi) suunnittelun siten, että linjat voivat aloittaa liikennöinnin mahdollisimman pian. Lisäksi esitetään, että HSL kiirehtii linjoja 158, 543, 164 ja 165 koskevien korjaustoimien suunnittelua ja toteutusta sekä toteuttaa linjan 158 mahdollisen haaroittamisen siten, ettei Tillinmäen palvelu heikkene uuden Kattilalaaksoa palvelevan reittihaaran takia.

Matinkylän terminaalin ruuhkaisuuteen liittyen vuorovälin tihentäminen ruuhka-aikana esitetään toteutettavaksi heti kun se on teknisesti mahdollista.

Kaupunginhallitus edellyttää, että HSL valmistelee viipymättä konkreettiset ehdotukset parannustoimiksi myös niihin Espoon esille nostamiin linjastomuutosten ongelmiin, joihin 13.2.2018 HSL hallitukseen esitetyt korjaustoimet ja tässä päätöksessä esitettävät lisätoimet eivät vielä vastaa. Erityisesti kohtuuttomasti kasvaneiden matka-aikojen osalta tarvitaan toimia Matinkylästä länteen varmistamaan joukkoliikenteen toimivuus myös ruuhka-aikojen ulkopuolella ja kaikilla Matinkylän liityntäliikenteen kattamilla alueilla. Lisäksi on ratkaistava Espoon esille nostamat sisäisen liikenteen ongelmat. Näistä esitetään tuotavaksi kaupunginhallitukselle selvitys kesäkuun loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus esittää, että Pohjois-Espoon ja Leppävaaran linjaston kokonaistarkastelu tuodaan Espoon kaupunginhallituksen käsittelyyn ennen kuin HSL hyväksyy linjastosuunnitelman.

Kaupunginhallitus kehottaa HSL:ää jatkamaan Etelä-Espoon joukkoliikenteen tilannekuvan muodostamista ja sujuvampien yhteyksien edellyttämien toimenpiteiden valmistelua, selvittämään Espoon liityntäliikenteen keskeiset ongelmat ja etsimään niihin ratkaisuja, korjaamaan havaitut ongelmat erityisesti siellä, missä palvelutaso ja matka-ajat ovat heikentyneet eniten sekä pikaisesti korjaamaan Reittiopas palvelua niin, että se tuo esiin liityntälinjastoon sisältyvät uudet tiheävuoroiset ja nopeat vaihtoyhteydet.

Tässä yhteydessä virisi keskustelu myös MaaS-palvelujen (Mobility as a Service) edistämisestä osana sujuvampia liikkumispalveluja. Tästä kaupunginhallitus teki puheenjohtajan esityksestä seuraavan erillisen kirjauksen:

Viitaten Espoon kaupunginhallituksen 18.9.2017 antamaan lausuntoon HSL:lle ja siinä koskien MaaS-palveluja, kaupunginhallitus antaan kaupunginjohtajan sekä teknisen ja ympäristötoimialan tehätväksi valmistella toimenpiteitä, joilla MaaS-palveluntarjoajille voidaan avata mahdollisuudet tuottaa liikennepalveluja Espoon sisäisessä ja Espoon ja muun pääkaupunkiseudun välisessä liikenteessä.

Pidän tärkeänä, että pidetään kuitenkin huoli siitä, että joukkoliikennepalveluiden säilymisestä huolehditaan kaikkialla Espoossa, ei vain siellä, missä niiden tuottaminen on taloudellisesti kannattavaa.