Tila- ja asuntojaoston kokouksessa mm. hyväksytään viime vuoden tilinpäätös ja kuullaan selostukset ajankohtaisista sisäilma-asioista, Meritorin koulun hankeselvityksestä ja kaupungin virastojen toimitilaväistöistä.

Kouluverkkoasia ei ole esityslistalla, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta ei ole vielä tehnyt päätöksiä. Olen kuitenkin pyytänyt kaupunginjohtajaa selostamaan asiaa, jotta olemme kartalla uuden esityksen sisällöistä ja päätöksenteon seuraavista stepeistä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsittelee kouluverkkoa ylimääräisessä kokouksessaan 6.3. Uusi viranhaltijoiden esitys löytyy täältä. Jaoston työohjelman mukaan suomenkielisten koulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelma tulee käsittelyyn jaoston 9.4. kokoukseen.

Alla lista-asiat avattuna, esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen

Liikelaitoksen yksi sitova tulostavoite oli 17,9 me ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Tulos ennen varauksia oli 15,6 me. Tavoite ei toteutunut, koska yhtiöiden rahastoimat vastikkeet alittuivat budjetoituun nähden 1,8 me. Yhtiöt rahastoivat 15,1 me (16,9 me) ja liikevaihto alittui 1,7 me budjetoidusta. Toimitilavuokrat alittuivat 2,7 me. Liikevaihto kasvoi vuodesta 2016 1,9 me.

Suurin syy toimitilavuokrien alenemisessa on Viherlaakson koulun ja lukion väistötilojen vuokran alentuminen 0,5 me budjetoituun nähden. Lisäksi vuokratuloja laski siirtyminen budjetoituja vuokratuloja sisältävien tilojen käytöstä jo olemassa oleviin väistötiloihin.

Henkilöstökulut alitettiin 2,8 me. Suurimmat henkilöstövähennykset ovat siivouksessa.

Toinen sitova tulostavoite oli liikelaitoksen talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Toteutuneet investointimenot olivat 72,1 me (tavoite 77,9 me). Toteuma alitti budjetin siis 5,8 me. Syitä tähän:

– Tiettyjen investointihankkeiden suunnittelun ja rakentamisen aikataulua on jouduttu siirtämään tai aikataulu on pitkittynyt.

– Joidenkin hankkeiden tilikauden aikana toteutuneet kustannukset ovat alittaneet budjetin tai hanke on siirretty selvityskohteeksi tai myöhemmin toteutettavaksi.

Tilikaudella valmistuivat Kirkkojärven päiväkoti ja nuorisotila, Paapuurin päiväkoti, Pohjois-Tapiolan päiväkoti, Riilahden toimintakeskus, Furuholmin rakennukset, Aarnivalkean siirtokelpoinen väistökoulu, Järvenperän asukaspuisto ja nuorisotila, Karhusuon siirtokelpoinen tyyppikoulu vaihe I, Niipperin siirtokelpoinen koulu ja Nuumäen päiväkoti. Lisäksi yhtiökohteista valmistuivat Kiinteistö Oy Espoon Toimitilojen Päivänkehrän koulu ja Kiinteistö Oy Espoon Keskuskeittiö. Investointimenot rahoitettiin sekä tulorahoituksella että käyttämällä kertyneitä kassavarasaamisia.

Vuosikorjauksiin käytettiin 13 me (14,4 me), perusparannuksiin 9,55 me (9,00 me), elinkaarta jatkaviin investointeihin 11,14 me (9,7 me) ja palveluverkon parantamiseen 2,91 me (2,8 me). Kunnossapidon töissä on panostettu toimitilojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Elinkaarta jatkavien investointien määräraha on käytetty pääosin koulujen ja päiväkotien sisäilmakorjauksiin ja teknistä elinkaarta pidentäviin korjauksiin.

Suurimmiksi liikelaitoksen riskeiksi on tunnistettu:

– Kiinteistöjen tekninen tilannekuva ei ole kokonaisuudessaan ajan tasalla ja tiloista joudutaan siirtymään hätäväistötiloihin. Käyttäjille vuokrattujen toimitilojen sisäilmaongelmat aiheuttavat terveydellisiä haittoja työntekijöille. Mahdollisuus, että ihmisiä loukkaantuu omistamassamme rakennuksessa tai alueella kohteen huonon kunnon tai riittämättömän kunnossapidon takia on pieni, mutta se on olemassa.

– Taloudellisena riskinä on liikelaitoksen päätulojen eli vuokralaskutuksen epäonnistuminen ja korjauskustannusten ylittyminen yllättävien korjaustöiden vuoksi. Talous- ja maineriskin aiheuttaa mahdollisuus, että rakennushankkeiden ja korjaustöiden harmaan talouden tapauksia tulee julki ja asiaa ruoditaan julkisuudessa. Taloudessa tapahtuva korkotason nousu kasvattaa kohtuuttomasti uusien lainojen hoitokuluja ja talouden hallinta heikkenee.

– Kohteissa tehdään paljon työtehtäviä ja yhdeksi riskiksi on merkitty palvelutuotannon työntekijän aiheuttama (esim. työkoneella) vakava vamma tai kuolemantuottamus kohteen käyttäjälle tai kaupunkilaiselle.

– Rekrytointien epäonnistuminen vaikuttaa osaavaan ammattihenkilöstön määrään ja töiden epätasainen jakautuminen kasvattaa työkuormitusta.

– Terrorismiin ja turvallisuusuhkiin tulee varautua, pommiuhka tai muu vakava tilanne kaupungin palvelutiloissa aiheuttaa vahinkoja, mikäli ensitoimissa/evakuoinnissa epäonnistutaan.

Hyvä, että keskeiset riskit on tunnistettu ja niitä pyritään välttäämän. Investoinneissa on päästy parempaan toteumaan, mutta vielä on varaa parantaa, että hankkeet pysyvät aikataulussa. Enemmän olen kuitenkin huolissani siitä, että saadaan tilojen kuntokartoitukset ajantasalle, jotta voidaan riittävin tiedoin ennakoida, priorisoida ja suunnitella vuosikorjaustarpeet, elinkaarta jatkavat korjaukset sekä peruskorjaukset.

– Lausunnon antaminen virkavalintaa koskevasta valituksesta

Jaosto hylkäsi 4.12.2017 tätä tilapalveluiden toimitusjohtajan virkavalintaa koskevaa päätöstä koskeneen oikaisuvaatimuksen. Lausunto jatkaa samalla linjalla.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Avain Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa Espoon Malminmäentie 2 asumisoikeustalon perusparantamishankkeelle. Kohde on valmistunut vuonna 1998, siinä on 22 asuntoa ja korkotukilainaa haetaan 1 574 400 euroa.

Tämä on puolestani ok.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelma 2018 (pöydälle 8.1.2018)

Työohjelma löytyy täältä.

Käymme jatkossa vuosittain läpi Tilapalveluiden kunkin palvelualueen toimintaa ja kehittämistä. Nämä aikataulutetaan työohjelmaan sopiviin kohtiin.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Selostuksissa kuullaan:

1. Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

2. Hankeselvitys, Meritorin koulu, peruskorjaus (Maija Lehtinen)

3. Toimitilaväistöt (Maija Lehtinen)

Näistä tarkemmin kokousraportissa.