Koulujen tilankäyttösuunnitelman osalta ei vieläkään päästä eteenpäin, kun opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti vielä Otaniemen tilaratkaisut uudelleen valmisteluun ja käsittelee niitä ylimääräisessä kokouksessaan 9.4.

Asunto-ohjelman piti alunperin olla käsittelyssä jo tässä kokouksessa, mutta kun valtuustolle järjestettävän seminaarin ajankohta muuttui (pidetään 9.4.), niin tämäkin aikataulu venyi. Vihreiden valtuustoryhmä järjestää kaikille asukkaille avoimen keskustelutilaisuuden Espoon asuntoasioista to 12.4. klo 18-20 valtuustotalon kahviossa. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelelmaan!

Ohessa ensi maanantain kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Tynnyripuiston yhteisväestönsuojan hankesuunnitelman hyväksyminen ja käyttöoikeuden hankintapäätös

Matinkylän metroaseman rakentamisen yhteydessä on varauduttu Matinkylän metroaseman huoltotunneliin toteutettavan väestönsuojan rakentamiseen. Sinne voidaan alustavien suunnitelmien perusteella sijoittaa 2 470 väestönsuojapaikkaa.

Väestönsuojan on tarkoitus toimia Meri-Matin koulurakennuksen, Matinkylän uimahallin ja Isoon Omenaan sijoittuvan Big Apple Topin väestönsuojana. Kustannustehokkaimmalla toteutustavalla sinne syntyy 737 ylimääräistä paikkaa, jotka voidaan hyödyntää Matinkylän keskusta-alueen muissa hankkeissa. Väestönsuojan toteuttaminen metron huoltotunneliin ko. rakennusten sijaan vapauttaa merkittävästi rakennusten suunnittelua. Tämä ratkaisu on hyväksytty vaihtoehtona noiden hankkeiden hankesuunnitelmissa.

Tällainen ratkaisu on vakiintunut ja sitä on käytetty aiemminkin Helsingissä ja Espoossa yhteisväestösnsuojien toteutuksessa tiiviissä kaupunkirakenteessa. Koska Big Apple Top on jo valmistunut, on väestönsuoja saatava valmiiksi viimeistään 2021.

Länsimetro Oy ja Tilapalvelut-liikelaitos ovat neuvotelleet yhteisväestönsuojan käyttöoikeussopimuksen, jolla sovitaan Espoon kaupungin tarpeisiin rakennettavan yhteisväestönsuojan käyttöoikeudesta.

Sopimuksen mukaan Länsimetro Oy suunnittelee, rakennuttaa ja rakentaa yhteisväestönsuojan sekä vastaa sen käytöstä ja ylläpidosta. Espoon kaupunki suorittaa Länsimetro Oy:lle kertakorvauksena väestösuojan tekemisestä aiheutuneet kustannukset sekä ylläpidosta ja peruskorjauksista aiheutuvat todelliset kustannukset. Kustannusarvio on 3 469 144 e. Lopullinen maksettava summa tarkentuu toteutuneiden kustannusten mukaiseksi.

Kaupungilla on sopimuksen mukaan oikeus osoittaa toteutettavia VSS-paikkoja haluamiensa aluetta ympäröivien kiinteistöjen edellyttämiksi VSS-paikoksi ja määrittää sekä saada VSS-paikkojen käyttäjiltä käyttöoikeuskorvauksia.

Tämä on aiempien suunnitelmien mukainen hanke ja metron huoltotunnelia kannattaa tähän tarkoitukseen hyödyntää. Meri-Matin koulurakennuksen toteutus tosin on vaiheessa (hankkeen suunnittelu on keskeytetty, mutta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt, että Kaitaan lukiolle rakennetaan tilat Meri-Matin koululle varatulle tontille), joten paikkamäärätarve tältä osin on vielä avoin. Matinkyän rakentuessa paikoille lienee kuitenkin riittävästi kysyntää.

– Painiityn siirtokelpoisen päiväkodin vuokraaminen Parmaco Oy:ltä sivistystoimen varhaiskasvatuksen päiväkotikäyttöön

Esitetään, että kaupunki vuokraa tarjouskilpailun voittaneelta Parmaco Oy:ltä 1 500 brm2 Painiityn siirtokelpoisen päiväkodin 10 vuodeksi 14.12.2018 alkaen (mahdollinen optio 5 v). Hankesuunnitelma hyväksyttiin 8.1.2018 kokouksessa.

Hanke ei sisälly vuoden 2018 talousarvioin investointiliitteelle, joten määrärahat käsitellään vuoden 2019 talousarvioita käsiteltäessä. Käytännössä kuitenkin tällä päätöksellä.

Nykyinen Painiityn päiväkoti on alueen varhaiskasvatuskäyttöön kooltaan liian pieni ja alueelle tarvitaan lisää varhaiskasvatuspaikkoja. Painiityn siirtokelpoinen päiväkoti mahdollistaa myös esiopetuksen päiväkodissa. Päiväkotia voidaan aluksi käyttää myös alueen peruskorjattavien päiväkotien väistötilana.

Lapsia on sijoitettu ns. poikkeusjärjestelyin varhaiskasvatustiloihin esimerkiksi perustamalla saliryhmiä tai lisäämällä lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää nykyisissä tiloissa. Itäisen Leppävaaran varhaiskasvatustilanne on hälyttävä äkillisesti kasvaneen varhaiskasvatuspaikkojen kysynnän vuoksi. Alueen nykyiset toimipaikat ovat osin huonokuntoisia ja kapasiteetti ei riitä kasvavalle väestölle.

Painiityn siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee kuusi lapsiryhmää 10 kk – 6 -vuotiaille lapsille. Päiväkoti toimii tarpeen mukaan 6:30-18 välisenä aikana. Nykyisen Painiityn päiväkodin lapsimäärä on 126 lasta. Uuteen Painiityn siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee paikkoja myös 126 lapselle. Päiväkodin monitoimisalin tilat mahdollistavat iltakäytön lähialueiden asukkaille. Pihat ovat iltaisin asukkaiden käytettävissä.

Parmaco Oy on tarjouksessaan ilmoittanut urakkamuotoisten töiden kokonaishinnan 2 500 e/kk sekä tilatoimituksen kokonaishinnan 32 500 e/kk. Tarjoaja on ilmoittanut, ettei erillisiä rahoituskustannuksia tule vuokralaisen maksettavaksi. Yhteenlaskettu kokonaishinta 120 kk vuokra-ajalle on 4 200 000 e. Mahdollisen option (5 v) käyttöönoton jälkeen vuokra on 22 000 e/kk.

Vuokrauskohteen hoito- ja huoltovastuu vuokrakauden aikana on vuokralaisella. Vuokranmaksuvelvoite katkeaa, mikäli kohde ei ole sopimuksen mukaisessa käyttökunnossa ja se ei ole Vuokralaisen käytössä. Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokralaiselle luovutettavat tilat ovat terveelliset ja turvalliset koko vuokra-ajan.

Periaatepäätös tästä hankkeesta on tehty jo niin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa kuin jaostossakin ja nyt on kyse toimeenpanosta. Ikävää on se, että niin tämä kuin seuraavakin hanke tulevat kiireen takia ohi normaalin investointiohjelmakäsittelyn. Toivottavasti vastaavat voidaan jatkossa välttää. Vuokratilaan perustelee tässä ennen kaikkea päivähoitopaikkojen kiireellinen tarve. Lisäksi etuina tilojen kunnossapitovastuun siirtäminen vuokranantajalle sekä joustavuus palveluverkon suunnitteluun kymmenen vuoden tähtäimellä (näistä tiloista päästään tarvittaessa eroon).

– Jupperin siirtokelpoisen päiväkodin vuokraaminen Parmaco Oy:ltä sivistystoimen varhaiskasvatuksen päiväkotikäyttöön

Vastaava hanke kuin edellinen, eli esitetään, että kaupunki vuokraa tarjouskilpailun voittaneelta Parmaco Oy:ltä 1 500 brm2 Jupperin siirtokelpoisen päiväkodin 10 vuodeksi 14.12.2018 alkaen (mahdollinen optio 5 v). Hankesuunnitelma hyväksyttiin 8.1.2018 kokouksessa.

Hanke ei sisälly vuoden 2018 talousarvioin investointiliitteelle, joten määrärahat käsitellään vuoden 2019 talousarvioita käsiteltäessä. Käytännössä kuitenkin tällä päätöksellä.

Nykyinen Jupperin päiväkoti on alueen varhaiskasvatuskäyttöön kooltaan liian pieni ja huonokuntoinen. Väestöennusteen perusteella uusia varhaiskasvatuspaikkoja tullaan tarvitsemaan Leppävaaran varhaiskasvatuksen palvelualueella 90 lapselle vuoteen 2024 mennessä.

Jupperin siirtokelpoinen päiväkoti mahdollistaa myös esiopetuksen päiväkodissa. Päiväkotia voidaan aluksi käyttää myös alueen peruskorjattavien päiväkotien väistötilana. Jupperin korvaavan päiväkodin toteuttaminen siirtokelpoisena mahdollistaa Jupperin koulun, korvaavan päiväkodin ja kirjaston yhteishankkeen toteuttamisen tulevaisuudessa. Hankkeen valmistumisvuodeksi on esitetty 2027.

Jupperin siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee kuusi lapsiryhmää 10kk – 6 -vuotiaille lapsille. Päiväkoti toimii tarpeen mukaan 6:30-18 välisenä aikana. Nykyisen Jupperin päiväkodin lapsimäärä on 60 lasta. Uuteen Jupperin siirtokelpoiseen päiväkotiin tulee paikkoja 126 lapselle. Päiväkodin monitoimisalin tilat mahdollistavat iltakäytön lähialueiden asukkaille. Pihat ovat iltaisin asukkaiden käytettävissä.

Parmaco Oy on tarjouksessaan ilmoittanut urakkamuotoisten töiden kokonaishinnan 2 500 e/kk sekä tilatoimituksen kokonaishinnan 34 500 e/kk. Tarjoaja on ilmoittanut, ettei erillisiä rahoituskustannuksia tule vuokralaisen maksettavaksi. Yhteenlaskettu kokonaishinta 120 kk vuokra-ajalle on 4 400 000 e. Mahdollisen option (5 v) käyttöönoton jälkeen vuokra on 22 000 e/kk.

Vuokrauskohteen hoito- ja huoltovastuu vuokrakauden aikana on vuokralaisella. Vuokranmaksuvelvoite katkeaa, mikäli kohde ei ole sopimuksen mukaisessa käyttökunnossa ja se ei ole Vuokralaisen käytössä. Vuokranantaja vastaa siitä, että vuokralaiselle luovutettavat tilat ovat terveelliset ja turvalliset koko vuokra-ajan.

Tässä samat perustelut kuin edellä. Jupperin osalta on tosin se ero, että koulu on ilmeisen huonossa kunnossa (sisäilmatutkimusten tuloksia odotetaan) ja opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on kiirehtinyt varsinaisen koulun peruskorjausta (nyt ajoitettu vuodelle 2027). Päiväkotipaikkoja kuitenkin tarvitaan, joten tätä hanketta on viety eteenpäin yksimielisin päätöksin.

– Meri-Matti koulurakennuksen suunnittelun hankinnan keskeytys

Tämä asia on jaoston listalla, koska käytin puheenjohtajana otto-oikeutta toimitusjohtajan 8.3.2018 tekemään päätökseen. Käytin otto-oikeutta, jotta jaostolle saadaan tarkempi selvitys Meri-Matin kouluhankkeen tilanteesta ja mahdollisuus käydä siitä keskustelu.

Meri-Matin koulurakennuksen suunnittelutehtävien kilpailutus on tehty alkuvuodesta 2017, vertailut on tehty ja suunnittelijat hankkeeseen alustavasti valittu, mutta sopimuksia ei ole laadittu. Suunnittelun hankinta pysäytettiin kesäkuussa 2017 toistaiseksi, koska oli syntynyt tarve tutkia vaihtoehtoinen ratkaisumalli Merimattiin suunniteltujen koulutilojen toteuttamisesta vuokrakohteeseen Otaniemeen, osoitteeseen Tietotie 6.

Alkuperäisen Meri-Matin suunnitteluhankkeen kilpailutus on tehty 2015. Kilpailutuksen lähtökohtana olleen hankeaikataulun mukaan hanke oli tarkoitus toteuttaa siten, että suunnittelu olisi alkanut toukokuussa 2017, rakentaminen maaliskuussa 2019 ja talo valmistunut kesällä 2021.

Vaihtoehtoisen hankkeen ja siten kokonaisratkaisun päätösten viipyessä ja Matinkylän keskustakorttelin muiden hankkeiden edistyessä, ollaan tilanteessa, jossa Merimatti hanketta ei ole enää mahdollista toteuttaa alkuperäisessä aikataulussa. Hankkeen uusi aikaisin rakentamisen aloitusajankohta siirtyy näin ollen arviolta vuoden 2021 maaliskuulle ja aikaisin valmistumisajankohta vastaavasti kesään 2023. Hankkeen luonne on olennaisesti muuttumassa Matinkylän lukiohankkeen myötä. Alueella selvitetään parhaillaan myös School as Service – mallin mukaisen toiminnan käyttöönottoa.

Edellä mainituista syistä johtuen on katsottu, ettei hankkeen jatkaminen ole tarkoituksenmukaista. Hankkeen suunnittelu on hankintalain 125 §:n mukaan tehtävä uudelleen. Hankinta keskeytetään ja kilpailutetaan uudestaan päivitetyin lähtötiedoin hankkeen tultua jälleen ajankohtaiseksi.

Meri-Matin kouluhankkeen tilanne on tosiaan ollut pitkään epäselvä ja jäi joulukuun talousarvioneuvotteluissa pöydälle. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti 5.3. kokouksessaan, että Kaitaan lukio siirtyy Matinkylään Tynnyripuiston tontille rakennettavaan uudisrakennukseen (2022). Nyt on tärkeää saada tarkempi käsitys siitä, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja edellyttää. Lopulliset päätökset asiasta tekee viime kädessä valtuusto.

– ARA-vuokra-asuntojen asukkaiden valinnan valvontaa koskevat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien ohjeet

Jaostolle tuodaan tiedoksi 1.3.2018 päivitetyt ohjeet.

Valtion tukemien vuokra- ja osaomistusasuntojen asukasvalinnoissa pääkaupunkiseudulla (Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa) otettiin 1.1.2017 käyttöön tulorajat. Tulorajat koskivat sekä ARA-asuntoihin valittavia uusia asukkaita, että asunnon vaihtajia. Valtionneuvosto päätti 1.2.2018 asetusmuutoksesta, jolla tiukoista euromääräisistä tulorajoista luovuttiin 1.3.2018.

Espoo, Helsinki ja Vantaa ovat vuodesta 1998 lähtien noudattaneet yhteisiä menettelytapoja asukasvalintojen valvonnassa. Vuokratalojen omistajille ja asuntojen vuokrausta hoitaville toimijoille on laadittu kuntien yhteiset ohjeet, jotka on päivitetty ARA:n 1.3.2018 julkaisemien uusien ohjeiden mukaisiksi.

ARA:n uudet ohjeet eivät muuta asukasvalintojen valvonnan menettelytapoja. Valvonta tehdään edelleen pääsääntöisesti ns. jälkivalvontana eli ARA -vuokra-asuntojen vuokrausta hoitavat tahot toimittavat tiedot valitsemistaan vuokralaisista kuntien asuntoviranomaisille kerran kuukaudessa. Poikkeuksena ovat ARA:n nimeämät uudet yhteisöt, joiden tulee toimittaa ensimmäiset asukasvalinnat etukäteen kunnan hyväksyttäväksi. Muiltakin yhteisöiltä kunta voi pyytää uusien kohteiden ensimmäiset asukasvalinnat etukäteen hyväksyttäväksi. Lisäksi, jos asukasvalinnassa halutaan poiketa annetuista ohjeista, asukasvalinta-asiakirjat perusteluineen on toimitettava hyväksyttäväksi kuntaan ennen vuokrasopimuksen allekirjoittamista. ARA-asuntojen omistajien tulee myös varautua pyydettäessä esittämään vuokra-asuntoihin valittujen ja asuntoa hakeneiden hakemukset sekä antamaan kunnalle muita laista ilmeneviä selvityksiä asunnoista ja hakijoista.

– Lausunto valituksesta toimitilapäällikön virkavalinnasta

Jaosto hylkäsi 4.12.2017 samaa valintaa koskevan oikaisuvaatimuksen ja valitsematta jäänyt on nyt valittanut asiasta oikeuteen.

Lausunnossa käydään läpi hakuprosessi ja todetaan johtopäätöksenä, että koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella tehdyn kokonaisarvioinnin perusteella virkaan valittua voidaan pitää hakijoista virkaan soveltuvimpana.

Valituksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden nojalla valituksen tekijää voitaisiin pitää valittua hakijaa ansioituneempana. Kokonaisarvioinnin perusteella voidaan todeta, että virkaan valittu on valituksen tekijää kyvykkäämpi hoitamaan toimitilapäällikön virkaa. Valituksen tekijää ei ole syrjitty hakuprosessissa eikä hakuprosessi ole muutoinkaan ollut epätasa-arvoinen.

– Valtuustoaloite Ei minun takapihalleni (NIMBY) -monitoimitalon tai -talojen löytämiseksi Espoon kaupungin kiinteistömassasta

Teemu Lahtisen (ps) ja 22 muun allekirjoittama aloite. Aloitteen mukaan Espoon kaupungin alueella on pitkään ollut pula pienistä ja keskisuurista vuokratiloista toiminnalle, joka ei ole teollisuutta tai toimistotyötä, vaan jotain näiden väliltä. Aloitteessa esitetään, että Espoon kaupunki selvittää, löytyisikö kaupungin toimintojen kannalta tarpeettomasta kiinteistömassasta tai ns. ”harmailta listoilta” tällaiseen toimintaan (esim. toimintaansa aloittelevat huolto-, asennus- ja kunnossapitoyritykset, pienkonekorjaamot ja muut itsensä työllistäjät, vanhojen ajoneuvojen harrastajat sekä musiikinharrastajat, kuten äänekkäät orkesterit) soveltuvaa yhtä tai useampaa kiinteistöä.

Vastauksessa todetaan, että Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos omistaa ja hallinnoi suoraan omistamiaan, osaketiloja ja yksityisiltä ja yrityksiltä vuokraamiaan toimitiloja. Kaupungin käyttämättömät ns. tilapankin tilat eivät kuitenkaan kaikki ole vapaita tiloja, vaan tilapankki sisältää myös ulosvuokrattuja tiloja, korjausten vuoksi tyhjillään olevia tiloja sekä purkukohteita. Vapaiden toimitilojen osuus tilapankista on 22 994 htm2.

Tilapankin vapaat tilat ovat moninaisia. Kohteet ovat ongelmallisia tiloja, joista aiemmat toimijat ovat väistäneet muihin tiloihin. Tilapalvelut ei halua ottaa vastuuta tilojen turvallisuudesta ja terveellisyydestä. Kohteisiin vaaditaan yleensä suuria korjauksia, jotta tilat saadaan turvalliseksi käyttäjille. Kohteiden sijainti ei ole huonojen kulkuyhteyksien osalta myöskään aina helposti tavoitettavissa.

Tilapalveluissa seurataan tilapankin kehitystä säännöllisesti ja huomioidaan kaupungin omien vapaiden tilojen käyttömahdollisuuksia toimitilaverkkoa kehitettäessä ja esimerkiksi väistötiloja etsittäessä. Tilapalvelut ovat myös aloittaneet Espoon kaupungin omistaman kiinteistökannan salkutustyön, jonka avulla luokitellaan rakennuksia paitsi niiden kunto ja korjaustarve, myös toiminnallisuus ja sijainti huomioiden. Tilapalvelut kuuntelee tulevia tilatoiveita ja -tarpeita ja käy aktiivisesti tilakantaa läpi mahdollisten tilaratkaisujen löytämiseksi turvallisuus- ja terveellisyysnäkökohdat huomioiden.

Espoon kaupungin tilojen käyttö perustuu toimialojen tilankäyttösuunnitelmiin ja palveluverkon tarpeiden tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen toteuttamiseen. Uusien hankkeiden yhteydessä huomioidaan aina myös kuntalaiskäytön mahdollisuudet. Tällä hetkellä tilapankissa ei ole sellaista kohdetta, joka täyttäisi valtuustoaloitteen mukaiset ehdot tilakoon sekä sijainnin osalta.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

1
Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

2
SOTE-kiinteistöt (Maija Lehtinen)
Maakunnalle tehty selvitys kaupungin sote-kiinteistöistä, jotka on määrä vuokrata maakunnalle määräaikaisella sopimuksella. Tätä selvitystyötä on tehty, jotta saadaan käsitys, mitkä kaikki tilat maakunta vuokraa ja millä hinnalla.

Tässä kokouksessa piti käsitellä myös koulujen tilankäyttösuunnitelmaa, mutta asiaa ei ole listalla, koska opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta jätti vielä osan hankkeista (Otaniemen tilaratkaisut) pöydälle. Olen kuitenkin pyytänyt, että tästä saadaan selostus. Valtuustoryhmien neuvottelut piti käydä 3.4. mutta niitäkin jouduttiin siirtämään, kun lautakunta päätti pitää ylimääräisen kokouksen 9.4. Toivottavasti maanantain kokousten jälkeen päästään kokonaisuuden kanssa eteenpäin.