Kokous sujui hyvän pohjatyön ansiosta sujuvasti. Saimme melko pitkällisen prosessin tuloksena hyväksyttyä ICT:n ja hankintojen strategiset linjaukset esittelijä otti kaikki muutosesitykset nimiinsä. Myös Uusimaa 2050 maakuntakaavan valmisteluaineistosta annettiin yksimielinen lausunto. Alla tarkempi raportti päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kulttuurilautakunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Antti Saarisen (Vas.) tilalle Jere Elo (Vas.).

– Svenska rum -lautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Pauliina Jalola-Korhosaaren (sd) tilalle Veronica Kalhori (sd).

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Leppävaaran jalkapallohallin yhteyteen rakennettavaa huoltorakennusta varten otettavalle lainalle (Kv-asia)
– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kauniaisten Urheilupuiston (Freedom Fund Arena) laajennusta varten otettavalle lainalle (Kv-asia)

Nämä hyväksyttiin molemmat esityksen mukaan. Lisää liikuntaharrastustilaa tarvitaan kasvavassa kaupungissa.

– Valtuustoaloite alustatalouden strategisen tiekartan laatimisesta (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisena. Kaupunki haluaa olla tekoälyn ja alustatalouden edelläkävijäkaupunki tiiviissä yhteistyössä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Kaupunki on päässyt finaaliin kansainvälisessä kilpailussa the ”Most Intelligent communiyt in the world” arvonimestä. Kilpailussa ollaan kiinnostuneita ennen kaikkea yhteisöstä jossa kaupunki toimii alustana ja ihmiset tekevät hyvää yhteistyötä.

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 29.5. – 1.6.2018 Espoossa

Tämä jäi vielä pöydälle.

– Espoo-tarinaa toteuttavien strategisten ICT-linjausten hyväksyminen

Linjauksia oli parannettu merkittävästi kaupunginhallituksen palautettua ne uudelleen valmisteltavaksi. Palautuksen näkökohdat oli pääosin huomioitu. Vielä tehtiin mm. tärkeä lisäys, jolla korostetaan digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisyyttä ja esteettömyyttä:

”Palvelujen digitalisoinnissa keskeistä on niiden hyvä käytettävyys ja saatavuus. Palvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja niiden esteettömästä saatavuudesta huolehditaan siirryttäessä digitaalisiin palveluihin. Kaupungin verkkosivujen käytettävyyttä parannetaan ottaen huomioon keskeiset käyttäjäryhmät, joita ovat asukkaat ja asiakkaat, yhteisöt ja yritykset, sekä kaupungin henkilökunta ja luottamushenkilöt.”

Tärkeä lisäys oli myös sen kirjaaminen, miten linjausten toteutumista seurataan. Tärkeimpiä toteutettavia toimenpiteitä kuvataan osavuosikatsauksissa. Linjausten vaikuttavuudesta ja toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Linjaukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä.

– Espoo-tarinaa toteuttavien palvelujen järjestämiseen liittyvien hankintojen strategisten linjausten hyväksyminen

Myös hankintalinjauksia oli työstetty palautuksen aikana parempaan suuntaan. Vielä tehtiin lisäyksiä koskien hankintojen laadun huomioimista, alihankintaketjujen hallintaa, kiertotalousratkaisujen edistämistä, sosiaalisten oikeuksien ja työoikeuksien kunniottamista sekä vastuullisuuskriteerien käyttöä ja kehittämistä.

Tiina Pursulan (vihr.) ehdotuksesta kirjattiin, että laaditaan Espoon toimittajien toimintaohjeet (code of conduct), joissa kuvataan eettiset ja vastuulliset periaatteet, joihin toimittajat sitoutuvat.

Ja seurannan osalta tähän tuli sama kirjaus kuin edelliseen: Tärkeimpiä toteutettavia toimenpiteitä kuvataan osavuosikatsauksissa. Linjausten vaikuttavuudesta ja toteutumisesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Olen pitkään tehnyt töitä sen eteen, että saamme vahvistettua hankintojen poliittista ohjausta. Siksi tuntuu erityisen tärkeältä, että meillä on nyt nämä periaatteet ja niiden toteutumista seurataan niin kaupunginhallituksessa kuin valtuustossakin.

Linjaukset kokonaisuudessaan löytyvät täältä.

– Espoon kaupungin liittyminen Finnish Center for Artificial Intelligence -ekosysteemiin

Hyväksyttiin esityksen mukaan, eli liityttiin tähän. Konkreettisia yhteistyöhankkeitakin on jo vireillä.

– Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2018 alkaen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Näissä ei ollut kyse isoista muutoksista.

– Lausunto Uudenmaan liitolle Uusimaa-kaava 2050 -valmisteluaineistosta

Lausuntopohja oli varsin perusteellinen, mutta siihen tehtiin vielä joitakin lisäyksiä, jotka esittelijä otti nimiinsä. Suurimpia huolia Uusimaa-kaavan valmisteluaineistaossa on, että se ei tue riittävästi Pohjois- ja Keski-Espoon asukasmäärän kasvua siten kuin sitä on Espoon omassa yleiskaavatyössä suunniteltu. Maakuntakaavassa Espoon väestönkasvun mitoitus on 375 000, kun Espoon oma ennuste on 420 000.

Liian vähäiselle painoarvolle jää myös kaupunkiradan jatkaminen Espoon keskukseen ja sen merkitys radan varren kehittymiselle. Kaupunkirata on edellytys niin Espoon kestävälle kasvulle kuin Turun tunnin junalle. Länsiradan suunnalle tarvitaan maakuntakaavalta enemmän tukea. Jos sitä ei saada, Espoon on kohdistettava kasvua entistä enemmän länsimetron kehityskäytävään. MAL-tavoitteet kuitenkin edellyttävät Espoolta kasvua.

Vihreiden ryhmässä kannamme huolta siitä, että luontoarvot tulevat riittävällä tavalla turvattua Uudenmaan kasvaessa ja pidimme tärkeänä, että lausunnossa korostetaan luonnonsuojelunäkökulmaa luonnon virkistyskäytön ohella. Esittelijä otti nimiinsä lisäykseni seuraavassa muodossa:

”Luonnon monimuotoisuuden kannalta valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaat alueet, joilla katsotaan olevan edellytykset toteutua luonnonsuojelualueina, on perusteltua käsitellä seudun vaihemaakuntakaavoissa, jotta luonnon monimuotoisuus ja alueiden kytkeytyminen voidaan turvata.”

Lausuntoon lisättiin myös kannanotto Tallinnan tunnelin Keilaniemi-vaihtoehdon puolesta:

”Espoon kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan Uusimaa-kaavan 2050 valmisteluun pitää sisällyttää Tallinnan suunnan ja Euroopan yhteyden edistäminen siten, että Espoon Keilanieme n kautta kulkeva vaihtoehto on mukana tarkastelussa.Kansainvälisten liikenneyhteyksien ja niiden kehittymismahdollisuuksien turvaaminen maakuntakaavoituksessa on paitsi maakunnan, koko maan kilpailukyvyn kannalta olennainen asia.”

Tietenkin kaikki vaihtoehdot on hyvä pitää mukana suunnittelussa, mutta korostimme että tällä lisäyksellä ei  vielä otettu kantaa tunnelin toteutuksen puolesta, eikä myöskään Espoon osalta suunnattu varoja sen edistämiseen.

13-sivuinen lausunto kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Merkittiin tiedoksi asukasfoorumityöryhmän yhteenveto ja asukasfoorumien raportit.

Nostin lyhyesti esiin, että asukasfoorumiraportissa on huolestuttavaa aktiivisten toimijoiden irtisanoutuminen sekä se että foorumien vaikutusmahdollisuuksia ei koeta riittäviksi. Työtä ja uusia ideoita tarvitaan asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi. Tätä kehitystyötä tehdään Osallisuva Espoo -ohjelmaryhmässä ja sille on syytä antaa kaikki tuki.

– Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi (Kv-asia)
– Valtuustokysymys Länsimetron ongelmista ja niiden ratkaisusta (Kv-asia)

Nämä molemmat palautettiin yksimielisesti uudelleen valmisteltavaksi, jotta vastauksiin kirjataan konsernijaoston ja kaupunginhallituksen yksimieliset päätökset ongelmien korjaamiseksi ja niistä seuranneet toimenpiteet. HSL:n hallitus käsittelee asiaa toukokuun kokouksessaan ja sieltä odotetaan ratkaisuja erityisesti Espoonlahden suunnan joukkoliikenneyhteyksien parantamiseksi.

– MAL-suunnittelun tilanne

Listan ulkopuolelta saimme katsauksen MAL-suunnittelun tilanteeseen. Huolet ovat samat kuin Uusimaa-kaavan osalta: Espoon tulevat maankäytön painopisteet ovat osittain MAL-suunnittelun hyvin saavutettavien ulkopuolella. Kaupunkiradan hyötyjä ei riitätvästi tunnisteta. Kohtuuhintaiseen asuntotuotantoon tarvittasiin kaupungin yhtöiden rinnalle muitakin tuottajia, jotta määrät saataisiin kasvuun tarpeita vastaavasti. Espoossa on ollut onnetonta, että poliittisesti asetettua Espoon asuntojen 400 asunnon vuositavoitetta ei ole saatu koko viime valtuustokautena toteutumaan. Tämänkin osalta tekemistä siis riittää.