Tällä kertaa kokousraportti on lyhyt ja ytimekäs. Asiat päätettiin kaikki esityksen mukaan ilman pidempiä keskusteluja. Tärkeää keskustelua käytiin sen sijaan valmistautumisesta pääkaupunkiseudun kaupunkien yhteiseen kokoukseen 15.5. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustokysymys maakunta- ja sote-uudistuksen vaikutuksista kaupungille ja sen omistamien yhtiöiden talouteen ja toimintaan (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Ennen kuin tämä asia ehtii valtuuston käsittelyyn, meillä on Espoon valtuuston oma seminaari 26.4. jossa listalla Espoo-tarinan toimeenpano sekä maakunta- ja soteuudistuksen vaikutukset kaupungin toimintoihin ja talouteen.

– Edustajien nimeäminen Pohjoismaiseen ystävyyskuntakokoukseen 29.5. – 1.6.2018 Espoossa (Pöydälle 9.4.2018)

Vihreitä kokouksessa edustavat Inka Hopsu ja Mikki Kauste.

– Lahjoitus Aalto-yliopistolle kaupunkitaloustieteen professuurin perustamiseen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kaupunginhallituksen kokousaikataulun muuttaminen

Päätettiin pitää ylimääräinen kaupunginhallituksen kokous 7.5. pääkaupunkiseudun valtuustojen yhteisen kokouksen valmistelun merkeissä.

– Valtuustoaloite kotihoidon toimivuuden parantamisesta uudella työvuorosuunnittelulla (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Espoon seudun ympäristöterveyden maksutaksan tarkistaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Asiakkaiden palautteet ovat tärkeä osa palvelun laadun kehittämistä, mutta selvityksen perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä palveluiden toimivuudesta kokonaisvaltaisesti. Yhteydenotot ovat lisääntyneet 45 % välillä 2016-2017 (281 → 402). Suurin osa yhteydenotoista tullut omaisilta (249). Eniten yhteydenottoja on tullut palveluiden saatavuudesta. Olennaista on asiakkaiden aito kuuleminen ja päätösten tekeminen määräajassa.

Ongelmat ovat johtuneet enimmäkseen siitä, että viime vuonna vammaispalveluissa oli pitkään vajetta työntekijöistä. Resurssivajaukseen on puutettu ja ongelmat ovat korjautuneet/korjautumassa. On tärkeää, että sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoidaan toimenpiteistä.

– Espoon kaupungin sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2017

Sosiaali- ja potilasasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Asiamies ei toimi asiakkaiden etujen ajajana, eikä ota kantaa siihen, onko toimittu oikein vain väärin, vaan on puolueeton toimija asiakkaan etujen toteutumiseksi.

Omaisten määrä yhteydenottajina on lisääntynyt. Terveyspalveluissa se kaksinkertaistui 2017. Omaisten yhteydenotot liittyivät enimmäkseen Espoon sairaalaan ja kotisairaanhoitoon, jonkun verran myös omaisen terveyskeskusasiointiin.

Sosiaalipalveluissa omaisten määrä yhteydenottajina nelinkertaistui. Yhteydenotot koskivat enimmäkseen hoivakoteja, lastensuojelua, kotipalvelua ja vammaispalveluita.

Noin 10 % sosiaali- ja potilasasiamiehelle tehdyistä yhteydenotoista johtaa muistutuksen tekemiseen. 90 % ei tee muistutusta valitettuaan sosiaali- ja potilasasiamiehelle.

Espoon kokoisessa kaupungissa 106 omaisten yhteydenottoa vuodessa on melko pieni luku, samoin 50 lisäys viime vuodesta. Yhteydenotot ovat siis pieni osa palautejärjestelmää. Ne ovat tärkeitä, mutta anna kattavaa kuvaa palveluiden toimivuudesta.

– Valtuustoaloite koulun alkamisaikojen myöhentämisestä yläkouluissa (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite tenniksen ja sulkapallon harrastusmahdollisuuksien säilyttämiseksi Tapiolassa tai sen läheisyydessä nykyisen tasoisina (Kv-asia)

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Kysyin Seilimäki-Lukupuron kaavasta, johon korvaavaa tennispuistoa on suuniteltu. Kaupunkisuunnittelulautakunta palautti 17.8.2016 kaavan uudelleen valmisteltavaksi siten, että tenniskenttien sijoittelu ratkaistaan liitettynä Tapiolan urheilupuiston suunnitteluun. Paikka osoittautui monella tapaa epäsopivaksi, eikä kaava ole näillä tiedoin etenemässä. Hyvä niin.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valitusten johdosta, Lahdenpohjan asemakaavan muutos, alue 221800

Hyväksyttiin lausunto esityksen mukaan.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Virastokeskuksen kehittämistä ja kaupungintalon tilaratkaisua koskevasta valituksesta

Valitus koskee kaupungintalon purkamista. Lausunto puolestaan lähtee siitä, että valitus pitäisi ensisijaisesti jättää tutkimatta, koska valtuuston päätöksessä ei ole tehty lopullista ratkaisua, vaan päätös ohjaa Espoon keskuksen aseman pohjoispuolisen alueen kehittämisperiaatteita. Päätöksellä ei hyväksytä asemakaavaa tai purkulupaa, vaan ohjataan valmistelua päätöksen yhteydessä kuvatun Espootalo-vaihtoehdon mukaisesti (joka tarkoittaa kaupungintalon purkamista).

Kokouksessa esittelijä tarkensi lausuntoon, että varsinaisen purkupäätöksen tekee rakennusvalvontaviranomainen ja se päätös on valituskelpoinen. Purkulupa on jo vireillä ja päätöstä odotetaan vielä tänä keväänä.
Olen ollut kaupungintalon säilyttämisen kannalla, mutta se taistelu valitettavasti hävittiin.