Maanantaina tila- ja asuntojaostossa on hyväksyttävänä Kivimiehen ja Meritorin koulujen sekä Friisilän päiväkodin hankesuunnitelmat. Kivimiehen koulu liittyy arviointiin Tapiolan alueen tilakapasiteetista lähivuosina. Tätä on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa käsitelty perusteellisesti. Lisäksi saadaan asunto-ohjelman valmistelusta tilannekatsaus. Ennen päätöksentekoa käydään ryhmien väliset neuvottelut.

Alla asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin, hankesuunnitelman hyväksyminen (Kh-Kv-asia)

Tilapalvelut esittää Aalto-korkeakoulusäätiö sr:n omistamien, toimisto- ja opetuskäytössäkäytössä olleiden rakennusten vuokraamista päiväkoti- ja koulukäyttöön. Kivimiehen kouluun tulisi yhtenäinen peruskoulu (luokat 1-9). Liikuntatiloja on tarkoitus vuokrata Otahalli Oy:lta käyttöperusteista korvausta vastaan.

Yhtenäiskoulua Otaniemeen perustellaan Tapiolan ja Otaniemen asukasmäärien kasvulla. Väestöennusteen mukainen oppilasmäärä ei mahdu olemassaoleviin koulutiloihin. Hanke mahdollistaa myös englanninkielisten oppilaspaikkojen lisäämisen Espoo International Schoolin toisena opetuspisteenä. Kivimiehen koulu vastaa Otaniemen ja Tapiolan itäisen osan asuntorakentamisen myötä kasvavaan perusopetuksen tarpeeseen. Alkuvuosina vapaata kapasiteettia hyödynnetään Tapiolan peruskoulujen peruskorjausten väistötilana. Myös päiväkoti-ikäisten lasten määrä kasvaa.

Taloudellisesti hanketta perustellaan seuraavasti:

Vuokrakustannukset tiloille ovat yhteensä noin 150 e/brm2/v. Jos rakennettaisiin kokonaan uusi koulu ja päiväkoti, olisi vastaava kustannus investoinnille noin 130 e/brm2/v. Tähän vertailuhintaan on lisättävä mm. kiinteistön lämmitys- ja huoltokulut käyttöaikana.

Investoinnissa sitoutumisaika kiinteistöön olisi vähintään 30 vuotta, kiinteistön eteenpäin myyminen aiheuttaisi todennäköisesti mm. muutoskustannuksia toiseen käyttötarkoitukseen hinnan aleneman muodossa. Vuokravaihtoehdossa irtautuminen kohteesta ei aiheuta lisäkustannuksia vuokra-ajan päätyttyä. Näillä vertailutiedoilla koulun ja päiväkodin vuokrakustannusten nähdään olevan kohtuutasolla.

Yhteishankkeessa tavoitteena on lisätä synergiaetuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Tilat ovat joustavasti koulun ja päiväkodin käytössä, osittain yhteiskäytössä (ruokala). Koulun ja päiväkodin toteutus samaan yhteyteen luo edellytykset kasvatuksen ja opetuksen luontevalle jatkumolle.

Hanke toteutetaan kahdessa vaiheessa korjaus- ja muutostyönä. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 7.6.2017 hyväksymä tarveselvitys ja nyt hyväksyttäväksi tuotava hankesuunnitelma pitävät sisällään molemmat vaiheet. Vuokrasopimukset laaditaan molemmista vaiheista erikseen. Ensimmäisen osan (Lämpömiehenkuja 2) osalta vuorkasopimus on jo tehty. Toisen vaiheen osalta (Lämpömiehenkuja 3) ei.

Lämpömiehenkuja 2 sisältää vuokrattavaa koulutilaa 400 oppilaalle ja päiväkodin 126 lapselle. Sivistystoimi on antanut puoltavan lausunnon luonnossuunnitelmista 26.5.2017. Tilat valmistuvat loppuvuodesta 2018 ja ovat käyttöön otettavissa vuoden 2019 alusta.

Lämpömiehenkuja 3 sisältää koulutilaa 230 oppilaalle. Tilojen korjaus- ja muutostyö voi alkaa heti kun vuokrasopimus on allekirjoitettu hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Tavoitteena on, että, että toisessa vaiheessa toteutettavat koulutilat valmistuvat syyslukukaudeksi 2019.

Sivistystoimen lautakunnalle valmistelema lisäselvitys Otaniemen koulun tarpeellisuudesta ja Kivimiehen koulutilojen käytöstä löytyy täältä.

Selvitys osoittaa, että tiloja on alkuun tarkoitus käyttää väistötiloina ensin Laajalahden koululle ja mahdollisesti Meritorin tai Pohjois-Tapiolan koulun väistölle, myöhemmin mahdolliseen Seponkoulun väistöön. Ja tämän lisäksi olisi vielä väljyyttä muuhunkin väistökäyttöön.

Toimitilavuokra sivistystoimelle olisi 2,167 me vuodessa. Kahdenkymmenen (20) vuoden vuokrasopimuksen vuokraan sisältyy kohteen ylläpito siivousta lukuun ottamatta.

Lautakunta päätti käsitellessään kouluverkkoa tämän kokonaisuuden osalta seuraavaa:

”Tapiolan alueelle syntyvää tilakapasiteettia, jonka on arvioitu olevan liian suuri vuodesta 2020 alkaen, tulee tarkastella investointineuvottelujen ja viranomaiskannanottojen yhteydessä. Lautakunta pitää järkevänä, ettei uusia vuokrasopimuksia tiloista solmita ennen kuin investointiohjelmaa koskevat neuvottelut on käyty.”

Valmistelu- ja päätöksentekoprosessi on ollut näiden Otaniemen vuokratilojen osalta kerrassaan sekava. Vuosi sitten päätettiin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa sekä tila- ja asuntojaostossa ensimmäisen vaiheen vuokrauksesta. Sen jälkeen asia on ollut virkavalmistelussa ja nyt vasta tuodaan päätettäväksi kokonaisuuden hankesuunnitelma.

Lautakunnan käsittelyssä tätä hanketta haluttiin tarkastella yhdessä Tietotie 6:n tilojen vuokrauksen kanssa. Kun Kivimiehen koulussa on tilaa väistöille, ihmetyttää entistä enemmän, miksi myös Tietotieltä oltaisiin vuokraamassa pysyvää väistötilaa. Kaupunginhallitus edellytti, että väistötiloista tehdään selvitys ennen Tietotien tilan vuokrauspäätöstä. Otaniemi ei ole helposti saavutettavissa, jos ajatellaan alakoululaisten bussikuljetuksia. Nyt sinne oltaisiin ohjaamassa Meritorin väistöä.

Sivistystoimen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle valmistelema tilankäyttöselvitys osoittaa, että Kivimiehen koulukokonaisuuden tilakapasiteetti tulee olemaan osin vajaakäytössä/väistötilana. Kaupunginhallitus esitti valtuustolle, että perusopetuksen väistökoulusta (ehdotettu Tietotielle) tehdään opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan edellyttämä selvitys. Ovala on pitänyt järkevänä, ettei uusia sopimuksia vuokratiloista solmita ennen kuin investointiohjelmaa koskevat neuvottelut on käyty. Minusta olisi perusteltua, ettei Kivimiehen toisesta vaiheesta tehdä vuokrasopimusta ennen kuin meillä on riittävä käsitys Tapiolan alueen tilakapasiteetista pitäen sisällään Jousenkaaren ja Aarnivalkean uudisrakennukset.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

A-Kruunu Oy hakee korkotukilainan puoltoa A-Kruunu Espoon Ruutikellarintie 4 vuokratalohankkeelle (44 asuntoa), joka sijaitsee Puustellinkallion vireillä olevan asemakaavan alueella Leppävaarassa. Kaavasta on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen eli se ei ole vielä lainvoimainen.

Korkotukilainaa haetaan 9 111 747 euroa.

– Asunto-ohjelman 2018 – 2021 valmistelu

Asunto-ohjelman valmistelu etenee. Jaosto järjesti seminaarin 9.4.2018, jonka jälkeen valtuustoryhmät ovat voineet antaa lausunnot luonnoksesta. Luonnokseen on tehty tarkennuksia ja lisäyksiä ryhmien lausuntojen pohjalta.

Päivitetystä luonnoksesta asunto-ohjelmaksi 2018 – 2021 on pyydetty lausunnot vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta ja nuorisovaltuustolta 6.6.2018 mennessä.

Uusi luonnosversio tuodaan näin julki ja tässä vaiheessa jaostolle tiedoksi. Ohjelma on tulossa kesäkuussa jaostoon hyväksyttäväksi ja etenee sen jälkeen kaupunginhallituksen kautta valtuustoon. Tässä välissä käydään ryhmien väliset neuvottelut. Tässä kokouksessa ei siis ole tarkoitus käydä sisältöä läpi tarkemmin, vaan vahvistaa etenemisprosessi.

Tässä on haettu johdollani joustavampaa tapaa käsitellä ohjelmapaperia niin, että saataisiin jo valmisteluvaiheessa ryhmien kantoja mukaan. Toivottavasti nyt saadaan hyvät neuvottelut, jotta valtuustossa olisi käsiteltävänä mahdollisimman hyvä kokonaisuus ja tiedossa selkeästi kohdat, joista ollaan mahdollisesti erimielisiä.

– Tilapalvelut -liikelaitoksen huhtikuun kuukausiraportti

Tilapalvelut -liikelaitoksen käyttötalouden on ennustettu toteutuvan pääasiassa talousarvion mukaisena eikä olennaisia poikkeamia ole tiedossa.

Investointeihin on käytettävissä vuonna 2018 on 82,6 me, josta on ennustettu toteutuvan 78,7 me. Ennustettu alhaisempi toteuma johtuu uudisrakentamisen investoinneista, kun muutama hanke ei toteudu arvioidun mukaisesti. Säästyneet investointimäärärahat kohdennetaan sisäilmahankkeiden korjauksiin.

– Meritorin koulun peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Valtuuston hyväksymässä investointiohjelmassa peruskorjaus on ajoitettu vuosille 2019-2020 ja sille on varaus 10,876 me. Kohteeseen on tarkoitus tehdä rakenne- ja taloteknistä peruskorjausta /-parannusta sekä välttämättömiä tilamuutoksia. Rakenteista on löytynyt haitallisia mikrobeja ja kosteusvaurioita. Osa rakenteista on elinkaarensa päässä ja niiden korjaaminen on välttämätöntä. Myös talotekniikka on elinkaarensa päässä ja se on uusittava. Koulu- ja esiopetustilat tullaan sijoittamaan eri rakennuksiin koulun tontilla, esiopetustilat vaihtoehtoisesti entisen talonmiehen asunnon tiloihin. Koulua ei peruskorjauksen yhteydessä laajenneta.

Tavoitehinta on 13,07 me. Toimitilavuokra on arviolta 732 056,76 e/v.

Tämä on yksi kouluista, jonka peruskorjausta on kiirehditty. Tämä esiteltiin jo aiemmin tajalle, jolloin linjasimme, että kannattaa tehdä kattavampi korjaus, vaikka meneekin yli budjetin.

Myös energiatehokkuuteen on tarkoitus panostaa. Vesikatolle asennetan aurinkosähköpaneeleita tuottamaan osa sähköenergiasta (noin 10% vuosikulutuksesta). Valaistuksessa valonlähteinä käytetään led-valaisimia.

Hanke suunnitellaan ja toteutetaan Tilapalveluiden johdolla normaalina peruskorjaushankkeena (urakkamuoto kokonaisurakka tai jaettu urakka).

Koulu tarvitsee väistötiloja rakennustöiden ajaksi. Väistöratkaisu on suunniteltu alustavasti niin, että osa koulun luokista siirtyy väistön ajaksi Mainingin koulun tiloihin ja osa Rehtorintie 11 tiloihin (tilanne maaliskuussa 2018). Nyt kun Rehtorintiekin on korjauksen tarpeessa, on yhtenä vaihtoehtona selvitetty mahdollisuutta, että osa koulusta väistäisi Kivimiehen kouluun (ks. ylempänä).

– Friisilän päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Friisilän nykyinen vuonna 1989 rakennettu neljän lapsiryhmän päiväkoti on jouduttu tyhjentämään sisäilmaongelmien takia ja päiväkoti on väistössä Rehtorintiellä. Nykyinen päiväkotirakennus on tekniseltä kunnoltaan huono ja jäänyt pieneksi. Se puretaan tai peruskorjataan. Jos rakennus päätetään purkaa, se tehdään ennen kuin uusi siirtokelpoinen päiväkoti otetaan käyttöön.

Uusi siirtokelpoinen päiväkoti sijoitetaan tontin eteläpäätyyn, jotta se ei estä uuden pysyvän päiväkodin rakentamista tontin pohjoispuolelle tai vaihtoehtoisesti nykyisen Friisilän päiväkodin peruskorjausta. Aiemmasta esittelystä sain käsityksen, että purkuvaihtoehtoon on jo päädytty. Kysyn tästä.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esittää, että Friisilään toteutetaan siirtokelpoinen päiväkoti siten, että sen käyttöönoton tavoitteena on tammikuu 2019. Nyt esitetään 6-ryhmäisen siirtokelpoisen päiväkodin (126 oppilasta) rakentamista. Tilojen on tarkoitus valmistua viimeistään elokuussa 2019. Kysyn tuleeko tästä aikatauluviiveestä ongelmaa.

Väistötilan kustannusarvio on 4,5 me. Uusi päiväkoti on tarkoitus hankkia leasingilla KVR-urakan voittaneelta tilaelementtitoimittajalta (10+5 vuoden sopimus). Vuokrausajan jälkeen rakennus voidaan haluttaessa lunastaa.

Rakennuksen lämmönlähteeksi tulee maalämpö.

Tämä hanke on tärkeää saada eteenpäin.

– Oikaisuvaatimus palvelutuotantopäällikön virkavalinnasta

Esitetetään, että jaosto hylkää palvelutuotantopäällikön viran vakinaisesta täyttämisestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Perusteena se, että virkaan valittu henkilö on, huomioon ottaen koulutus ja kokemus sekä haastattelun perusteella tehty arviointi, hakijoista virkaan soveltuvin. Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtaja on valinnassa käyttänyt hänelle kuuluvaa harkintavaltaa asianmukaisesti. Päätös on syntynyt oikeassa järjestyksessä, päätöksentekijä ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutoinkaan lainvastainen.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Selostus ajankohtaisista sisäilma-asioista. Kysyn Jupperin koulun tilanteesta, joka on huolestuttava. Koululla oli viime tiistaina vanhemmille infotilaisuus sisäilmatutkimusten tuloksista. En valitettavasti päässyt paikalle pääkaupunkiseudun kaupunkien valtuustojen yhteiskokouksen takia. Myös Pakankylästä on tullut huolestuneita yhteydenottoja. Näyttää siltä, että kouluun ei päästä palaamaan syyskauden alussa. Korjaussuunnitelmat ovat työn alla. Toivottavasti saadaan näistä molemmista kattavat selostukset.