Tänään kaupunginhallitus päätti osaltaan Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavasta. Kaupunginhallitus vahvisti lautakunnan päätökset, joilla ohjataan huomioimaan Hannusmetsän ja Bondaksen kallion luontoarvoja asemakaavoituksessa.

Alla raportti tehdyistä päätöksistä. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajan eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Päivi Raunu (vihr.) vpj:ksi seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

– Ympäristölautakunnan varajäsenen ja tasa-arvo- ja yhdenmukaisuustoimikunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Osittain kv-asia)

Kokoomuksen paikkoja, nimet myöhemmin.

– Vuoden 2018 ensimmäinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet (Kv-asia)

Taloustilanne näyttää positiiviselta, menot toteutuvat pääosin talousarvion mukaisina ja verotuloja ennustetaan kertyvän ennustettua enemmän.

Osavuosikatsauksesta pisti silmään, että vanhusten palvelujen menojen ennustetaan olevan 2,4 me talousarviota pienemmät. Pyysin tähän tarkempaa selvitystä. Noin puolet säästöistä selittyy Espoon sairaalan yhden kerroksen vuokrauksesta HUSille synnytyskäyttöön. Toinen puoli kertyy pienemmistä eristä, mm. siitä, että palvelujen kysyntä ei ole ollut niin suurta kuin arvioitiin. Ikävämpi syy on se, että parantunut taloustilanne vaikeuttanut sijaisten saantia, mistä on koitunut koitunut säästöä. Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa tilannetta.

Espoon asuntojen tuotantotavoitteesta kuulimme myös. Jo viime valtuustokaudella asetettiin tavoitteeksi 400 asuntoa/vuosi. Tänä vuonna tavoitteena on 371 ja ensi vuodelle on 500 asuntoa putkessa. Kaikki eivät toteutune, mutta varaa on muutaman kohteen viivästyäkin. Hyvään suuntaan siis vihdoin mennään tämän kanssa.

– Valtuustokysymys maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamisesta (Kv-asia)

Aulikki Pentikäisen (sd) ja 24 muun valtuutetun allekirjoittama kysymys siitä, millainen työllisyysaste espoolaisilla maahanmuuttajanaisilla on ja millaisiin toimiin Espoon kaupunki on ryhtynyt maahanmuuttajataustaisten naisten työllisyysaseman parantamiseksi.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Espoon tietoturva- ja tietosuojapolitiikan hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Tärkeä paperi, jonka toimeenpanossa kaupungin oman henkilökunnan toiminnalla on aivan keskeinen rooli. Siksi siihen kiinnitetään erityistä huomiota.

– Uudet virat ja toimet sekä virkoja ja toimia koskevat muutokset ja lakkautukset vuonna 2018

Päätettiin yhteensä 108 uuden viran ja toimen perustamisesta sekä 106 viran ja toimen muutoksesta/lakkautuksesta. Pääosa muutoksista koskee sosiaali- ja terveystoimea sekä sivistystoimea joissa tarve asukasmäärän ja palvelutarpeen kasvun myötä suuri.

Vihreänä ilonpilkahduksena projektipäällikkö, jonka vastuulla on pyöräilyn edistäminen, pyöräliikenteen suunnittelu ja kansainvälisesti parhaiden ratkaisujen tuominen Espooseen. Kiitos erityisesti Lari Karreiselle (vihr.) asian sinnikkäästä edistämisestä.

– Edustajan nimeäminen Agenda 2030 and Sustainable Urban Development -seminaariin 31.5.2018 Berliinissä

Kestävä Espoo -ohjelman ohjausryhmän pj. Sirpa Hertell (vihr.) lähtee edustamaan Espoota.

– Valtuustokysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta (Kv-asia)

Johanna Karimäen (vihr.) ja 45 muun allekirjoittama kysymys psykiatrisen hoidon saatavuudesta. Tähän ei vielä ollut vastausta.

– Valtuustoaloite lastensuojelun työntekijöiden tilanteesta (Kv-asia)

Arja Ryynäsen (kesk) ja 42 muun allekirjoittama valtuustoaloite, jossa esitetään, että kaupunki selvittää työntekijöiden näkemyksiä lastensuojelun työolosuhteista, johtamisesta ja resursseista sekä laatii selvityksen perusteella suunnitelman lastensuojelun tilan kohentamiseksi.

Vastausta oli täydennetty Mikki Kausteen (vihr.) valtuustossa tekemän toivomuksen mukaisesti. Toivomus kuului:

”Valtuusto toivoo, että selvitetään pikaisesti lastensuojelun asiakasmäärien per työntekijä riittävyys ja mahdollisuudet henkilöstömäärien saattamiseksi sosiaali- ja terveysministeriön suosittelemalle tasolle.”

Vastauksessa kerrotaan, että uudessa työmallissa tavoiteltavana asiakasmääränä on 30 asiakasta vakanssia kohden. Tämä on myös asiantuntijoiden suositus. Hienoa, että sitä kohti edetään.

– Valtuustoaloite peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä (Kv-asia)

Sara Saramäken (kesk) ja 48 muun allekirjoittama aloite peruskoulun oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta digitaalisessa oppimisympäristössä. Aloitteessa esitetään, että Espoon kaupunki varmistaa oppilaiden yhdenvertaisuuden toteutumisen opetuksessa tarvittavien laitteiden ja riittävien digitaitojen osalta.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite Urhea -kouluyhteistyön lisäämisestä Espoossa (Kv-asia)

Riikka Pakarinen (kesk) ja 18 muun allekirjoittama aloite Urhea-kouluyhteistyön lisäämiseksi Espoossa.

Tämän esittelijä veti pois listalle viilausta varten.

– Valtuustoaloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta (Kv-asia)

Mika Heleniuksen (kok) ja 17 muun aloite uudesta avoimesta lukiosta ja nuorten korkeakoulupolusta. Aloitteessa esitetään, että Otaniemeen perustetaan kaikkia Espoon lukioita palveleva uusi avoin lukio, joka tarjoaisi kaikille Espoon lukiolaisille polun korkeakoulun kurssitarjontaan.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite toisen asteen koulutuksen kustannusten selvittämisestä ja alentamisesta (Kv-asia)

Saara Hyrkön (vihr.) ja 55 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että kaupunki selvittää toisen asteen koulutuksen kustannuksia eri oppilaitoksissa sekä kehittää tiedonsaantia ja taloudellisen tuen muotoja toisen asteen opiskelijoille yhteistöyssä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa opiskelijoiden yhdenvertaisuuden varmistamiseksi.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite maksullisesta englannin kielisestä koulusta ja lukiosta (Kv-asia)

Mika Heleniuksen (kok) ja 24 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoon kaupunki selvittää ja luo edellytykset kaavoituksessa yksityisen maksullisen englanninkielisen perus- ja lukio-opetuksen mahdollistamisesta osana kouluverkon uudistamista.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteet 1.8.2018 alkaen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys pätevien lastentarhanopettajien saamisen turvaamisesta, henkilökunnan pysyvyyden vahvistamisesta ja palkkatason kehittämisestä (Kv-asia)

Inka Hopsun (vihr) ja 44 muun allekirjoittama kysymys, jossa kysytään millä keinoin voidaan vähentää vuokratyövoiman käyttöä varhaiskasvatuksessa, miten huomioidaan lakimuutosten tuomien pedagogisten vastuiden lisääntyminen varhaiskasvatuksessa työolosuhteiden ja palkkauksen osalta, millä keinoin varmistetaan pätevien lastentarhanopettajien saaminen ja pysyvyys Espoossa ja miten Espoo aikoo reagoida Helsingin toimiin houkutella rahakannustein lastentarhan opettajia.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta totesi omana kantaan seuraavaa:

”Lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien työn vaativuus on lisääntynyt uuden varhaiskasvatussuunnitelman myötä. Olemme tehneet valintoja, joiden myötä panostamme jatkossa yhä enemmän varhaiskasvatuksen saatavuuteen. Osallistumisasteen nousun ja maksuttomuuden myötäkään emme voi tinkiä kasvatuksen laadusta, joka muodostuu ennen kaikkea ammattilaisten työstä. Siksi Espoossa toteutetaan työn vaativuuden arviointi lastentarhanopettajien ja erityislastentarhanopettajien työstä. Työn vaativuuden arviointi on kaikkien työntekijöiden kannalta oikeudenmukainen tapa tarkastella palkankorotustarpeita ja varmistaa, että Espoo on lastentarhanopettajille houkutteleva työnantaja.”

Työn vaativuuden arviointiprosessi on käynnissä ja se on tarkoitus saada valmiiksi tämän vuoden kuluessa.

– Valtuustoaloite Laaksolahden urheilupuistoalueen kehittämiseksi (Kv-asia)

Mika Heleniuksen (kok), Mia Laihon (kok) sekä 28 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Laaksolahden urheilupuistosta laaditaan Espoo Tarinaa tukeva laaja-alainen asukkaiden, eri harraste- ja käyttäjäryhmien tarpeet huomioiva suunnitelma. Suunnitelman tavoitteeksi on erityisesti kirjattu kokonaisvaltainen, terveyttä edistävä toimintaympäristö, jossa huomioidaan alueen liikunnalliset erityispiirteet, järven tarjoamat ja nykyisiä harrastepaikkoja täydentävät ympärivuotiset mahdollisuudet.

Esittelijä täydensä vastausta seuraavasti:

”Samalla tutkitaan alueen toteuttamismallia niin, että maankäytön kehittämisestä saatavat hyödyt osaltaan tukevat ja mahdollistavat alueen rakentamisen ja sen palveluiden kehittämisen.”

– Valtuustoaloite kuntan ja nurmen rakentamiseksi päiväkotien pihoille (Kv-asia)

Henna Kajavan (ps) ja 31 muun allekirjoittama aloite kuntan ja nurmen rakentamiseksi päiväkotien pihoille.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite rantaraitin toteuttamisesta Matinkylässä (Kv-asia)

Kari Uotilan (vas) ja 45 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään että kaupunki ryhtyisi toimenpiteisiin rantaraitin valmiiksi saattamiseksi Matinkylän osalta.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Kaitaa – Iivisniemi osayleiskaavan hyväksyminen, alue 840300, 31. kaupunginosa Kaitaa (Kv-asia) (Pöydälle 14.5.2018)

Kaupunkisuunnittelulautakunta oli tehnyt tämän kaavan kanssa hyvää työtä. Jotta lautakunnan yksimielisesti tekemät päätökset varmasti ohjaisivat jatkovalmistelua, esitin niiden kirjaamista osayleiskaavan yleisiin määäryksiin. Sitä eivät virkamiehet pitäneet perusteltuna, joten teimme niistä lisäpäätöksen pj. Markku Markkulan esityksestä, jota kannatin:

Lisäksi KH päättää, että asemakaavoituksessa selvitetään lautakunnan tekemien seuraavien päätösten toteuttaminen:

”Ennen asemakaavoitusta selvitetään METSO -elinympäristöjen, uhanalaisten ja vaateliaiden sammalten, jäkälien ja kääpien sekä erityisesti luontodirektiivin liitteen II lajin lahokaviosammalen esiintyminen sekä varmistetaan riittävät toimet niiden säilyttämiseksi.”

”Asemakaavoituksessa vältetään Hannusmetsän A1-alueen länsireunalla tiukkarajaista rakennetun ja luontoympäristön rajaa ja mahdollisuuksien mukaan jätetään A1-alan länsipuolen aluetta luonnontilaiseksi huomioiden mm. alueella sijaitseva kosteikko ja muut luontoarvot sekä Bondaksenkallion lakialue ja siihen liittyvä luontopolku.”

Hannusmetsän ja Bondaksen kallion luonto- ja virkistysarvojen puolustaminen jatkuu asemakaavavaiheessa. Tässä vaiheessa oli tärkeää saada osayleiskaava eteenpäin, jotta Kaitaan metroaseman seutua pääsätän asemakaavoittamaan ja rakentamaan metron tahdissa.

– Matinmetsä, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 310216, 23. kaupunginosa Matinkylä (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Matinkylän vanhan ostarin uudistaminen saadaan toivottavasti vihdoin tämän kaavan myötä käyntiin.

– Suurpelto III A, asemakaavan sekä maankäyttö-, kehittämis-, yhteistyö- ja esisopimuksen ja katualueen korvaamista koskevan sopimuksen hyväksyminen, alue 330601, 21. kaupunginosa Henttaa (osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pieni kaavamuutos maanomistajan tarpeisiin, jotta saadaan kortteli rakentumaan.

– Keilaniemi, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen hyväksyminen, alue 220832, 10. kaupunginosa Otaniemi

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Pieni muutos rakennuksen omistajan tarpeisiin tämäkin.

– Maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 432100, 30. kaupunginosa Nöykkiö

Maankäyttösopimus, joka oli unohtunut kaavakäsittelystä, joka oli viime kokouksessa.

– Valtuustoaloite vegaaniruoan tarjoamisesta Espoon kouluissa (Kv-asia)

Esittelijä veti tämän pois listalta. Toiveeni on, että virkavalmistelu tuottaisi nyt ratkaisun, jolla vegaaniruokaa saadaan tarjolle.