Tässä tiivis raportti maanantain kaupunginhallituksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Valtuustoaloite sähköisen kokousjärjestelmän käyttöönotosta valtuuston kokouksissa (Kv-asia)

Tiina Ahlforsin (vas) ja 37 muun allekirjoittama aloite, jossa edellytetään, että myös valtuuston kokousten osalta siirrytään sähköiseen kokousjärjestelmään.

Vastauksessa todetaan, että uuden sähköinen kokousjärjestelmän hankinta on käynnissä ja se on tarkoitus ottaa käyttöön vuonna 2020.

Pyysin tässä yhteydessä kaupunginhallituksen edellyttämää selvitystä siitä, miten uudessa järjestelmässä huomioidaan henkilötietojen poisto siten, että pöytäkirjat voidaan pitää kaupungin verkkosivuilla pidempään kuin nykyisen kolme vuotta. Käsittelimme asiaa 6.11.2017 kokouksessa Jouni J. Särkijärven valtuustokysymyksen myötä.

Kaupunginsihteeri Kammonen kertoi, että tavoitteena uudessa sähköisessä asianhallintajärjestelmässä on, että henkilötiedot voidaan helposti poistaa. Tällainen järjestelmä kuulemma markkinoilta löytyy. Hyvä että asia on pysynyt mukana valmistelussa. Tokikaan uusi järjestelmä ei tuo apua pöytäkirjojen julkisuuteen takautuvasti.

– Oikaisuvaatimukset kolmen avoimen sairaanhoitajan toimen muuttamisesta sosiaaliohjaajan toimeksi, Perusturvajohtajan päätös 9.3.2018 § 21
– Oikaisuvaatimukset sairaanhoitajan siirtämisestä vakansseineen sosiaali- ja kriisipäivystyksestä mielenterveys- ja päihdepalveluihin, Perusturvajohtajan päätös 16.3.2018 § 23

Hylättiin oikaisuvaatimukset pohjaesityksen mukaisesti. Kaupunginhallitus käsitteli asiaa jo silloin kun päätökset tehtiin, mutta ei tuolloin käyttänyt otto-oikeutta. Uusi organisaatio on jo toiminnassa.

– Suomenkielisen opetuksen tuntijaon muuttaminen 1.8.2018 alkaen (kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia)

Tässä on kyse siitä, että budjettineuvotteluissa sovittiin kahdesta B1-kielen lisätunnista, mutta rahaa lisättiinkin vain yhteen. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta esitti asiaan lisäbudjettia, jolloin toimialajohtaja käytti otto-oikeutta.

Kaikkien ryhmien yhteinen näkemys oli, että kahdesta lisätunnista sovittiin. Pidin kiinni siitä, että rahaa ei voi säästää muualta, vaan tähän tarvitaan lisärahoitus. Näin toimitaan.

Samassa yhteydessä toimialajohtaja esitti kumottavaksi myös lautakunnan valmistelukehotuksen A-kielten opetuksen varhentamista. Tähänkään emme olleet valmiita. Ja vielä kolmantena asiana linjasimme tässä kohtaa, että ruotsinkielisen kielikylvyn jatko on valmisteltava opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi. Kielikylpyopetuksessa olevien lasten vanhemmat ovat olleet asiasta yhteydessä. Pidän tärkeänä, että kielikylpyopetusta ei lähdetä heikentämään viranhaltijapäätöksin. Nyt on turvattava kielikylpylasten kieltenopetus syksyn osalta ja talousarvioneuvotteluissa linjattava tarkemmin, millaiset kielikylpypolut Espoossa jatkossa halutaan olevan.

Tässä vielä esittelijän muuttama päätösesitys, joka hyväksyttiin yksimielisesti:

”Kahden lisätunnin varmistamiseksi B1 -kieleen valmistellaan tarvittava lisäbudjetti opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 9.4.2018 tekemän päätöksen mukaisesti. Lisäksi seuraavaan budjettiin valmistellaan lautakunnan toivomuksen mukaisesti kielenopetuksen varhentaminen riittävällä tuntimäärällä.”

Ja tässä Marika Niemen (kok) muotoilema ja kaikkien kannattama esitys:

”Kaupunginhallitus kehottaa, että kielikylpyopetuksen kielivalinnat syksystä valmistellaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kesäkuun kokoukseen.”

– Kivimiehen koulun ja Kivimiehen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen (Kv-asia)

Hyväksyttiin hankesuunnitelma yksimielisesti ja ilman keskusteluja. Hankesuunnitelma viedään lisälistalla ensi maanantain valtuuston kokoukseen.

– Länsikorkee, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210900, 12. kaupunginosa Tapiola (Kv-asia)

Tämän esittelijä veti pois listalta. Aamuneuvotteluissa käytiin keskustelua niin huonokuntoisten liikekiinteistöjen suojelumerkinnästä kuin alueen kahdesta lopetettavaksi esitettävästä leikkipuistoista. Liikekiinteistöjen osalta virkavalmistelussa tarkastelevat vielä vaihtoehtoja kiinteistöjen kehittämiseksi. Koska on kyse RKY-alueesta, ei niille mitä tahansa kuitenkaan voida tehdä. Tärkeää on, että ratkaisu säilyttää Oravannahkatorin aukion ja ympäristön kaupunkikuvalliset ja arkkitehtoniset arvot.

Leikkipuistojen säilyttämistä pidän myös tärkeänä. Tekninen lautakunta hyväksyi 16.11.2016 Espoon leikkipaikkaohjelman 2016–2026, joka pitää sisällään Iltaruskontien ja Tornitason leikkipaikkojen poistamisen. Tuota päätöstä nyt noudatetaan. Leikkipaikat ovat kuitenkin alueen lapsiperheille tärkeitä ja niistä on tullut paljon palautetta. Kiitos Mari Anthonille (vihr.), joka on puolustanut lähileikkipuistoja erityisen aktiivisesti.

– Espoon ja Kauniaisten kaupunkien ympäristömeludirektiivin mukainen meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018 – 2022

Meluntorjuntaohjelma oli käsitelty ympäristölautakunnassa, jossa lautakunnan puheenjohtaja Kaarina Saramäki (vihr) esitti nopeusrajoitusten alentamisen selvittämisen lisäämistä yhdeksi meluntorjuntakeinoksi ohjelmaan. Esitys hävisi lautakunnassa niukasti ääni 6-5, 2 poissa.

Tein kaupunginhallituksessa samansisältöisen lisäysesityksen:

”Selvitetään mahdollisuudet alentaa ajonopeuksia soveltuvissa paikoissa sekä alentamisen vaikutukset liikenteen aiheuttamaan melutasoon. Ajonopeuksilla on vaikutusta melutason lisäksi liikenneturvallisuuteen ja ilmanlaatuun. Alemmat nopeudet johtavat tasaisempaan ajotapaan, mikä vähentää mm. kiihdytyksistä ja jarrutuksista aiheutuvaa melua.”

Perustelin esitystä sillä, että Kauniaisten osuudessa ajonopeuksien alentaminen on mukana ja mm. Helsinki ja Tampere ovat jo asiassa edenneet. Siksi olisi perusteltua, että asian selvittäminen pidetään myös Espoon keinovalikoimaan mukaan.

Valitettavasti esitys hävisi myös kaupunginhallituksessa äänin 5-7, 3 tyhjää. Vihreiden lisäksi esitystä tukivat Vasemmistoliitto ja Rkp.

Lisäksi esitin, että meluntorjuntasuunnitelman toimenpiteiden toteutumisen seuranta tuodaan vuosittain tiedoksi ympäristölautakunnalle.

Pohjaesityskessä seuranta ehdotettiin tehtäväksi virkamiehistä koostuvassa kaupungin meluntorjuntatyöryhmässä. Pidän tärkeänä, että toimintasuunnitelman toimenpiteiden toteutumista seurataan myös luottamushenkilötasolla ja ympäristölautakunta on tähän luonteva taho.

Esittelijä otti tämän esitykseni nimiinsä.

– Espoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan tarkistaminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lausunto hallinto-oikeudelle valitukseen maankäyttösopimuksista, Palokärki, alue 112302

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin selostukset maakunta- ja soteuudistukseen liittyen. Osana Uudenmaan uudistusta on selvitetty Länsi-Uudenmaan kaupunkien ja kuntien sosiaali- ja terveyspalveluja ja mahdollisuuksia yhteistyöhön. Hyviä kokemuksia yhteistyöstä on mm. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen ja poliisin osalta.

Kysyin vielä tarkemmin, miten tämä uudistus on kytketty viralliseen valmisteluun. Toimialajohtaja vastasi, että siitä on informoitu Uudenmaan muutosjohtajia. Meille luottamushenkilöille tämä tuli uutena asiana. Aiemmin on puhuttu Uudenmaan sisällä kuudesta alueesta (Länsi-Uusimaa oli kahtena). Hyvä sinänsä, että kehitystyötä tehdään ja synergioita haetaan, tuli uudistusta tai ei.