Valtuusto hyväksyi juuri Kaitaa-Iivisniemi osayleiskaavan yksimielisesti kahden toivomuksen kera.

Vihreät ovat tehneet valtavasti töitä prosessin eri vaiheissa alueen luonto- ja virkistysalueiden säilyttämiseksi siitä huolimatta, että rakennetaan tiivistä kaupunkia metroaseman ympärille. Siksi tuntui tärkeältä käyttää valtuustossa seuraava puheenvuoro.

* * *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

kyselyt osoittavat, että luonto on monille espoolaisille yksi tärkeimmistä syistä asua täällä. Vaikka koti olisi kerrostalossa kaupunkikeskuksessa, lähimetsät ja kalliot sekä Etelä-Espoossa rantaraitti tarjoavat joka päivä mahdollisuuden virkistykseen ja ulkoiluun luonnossa.

Metro on muuttanut ja tulee muuttamaan eteläistä Espoota valtavasti. Meidän päättäjien vastuulla on rakentaa samaan aikaan kestävää kaupunkia ja huolehtia siitä, että asukkaille tärkeimmät ja rakkaimmat lähimetsät säilyvät.

Metsäluonto on arvokasta paitsi ihmisten virkistyksen, myös luonnon monimuotoisuuden kannalta. Luontojärjestöt ovat jo pitkään tuoneet esiin, että Espoossa on tehty ansiokasta työtä liito-oravan elinolojen turvaamiseksi, mutta muut luontoarvot jäävät jatkuvasti liian vähäiselle huomiolle.

Siksi on erittäin tärkeää, että kaupunginhallitus päätti yksimielisesti kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti, että ennen asemakaavoitusta selvitetään METSO-elinympäristöjen, uhanalaisten ja vaateliaiden sammalten, jäkälien ja kääpien sekä erityisesti luontodirektiivin liitteen II lajin lahokaviosammalen esiintyminen sekä varnmistetaan riittävät toimet niiden säilyttämiseksi.

Kuten Hennan Partanen totesi, on meidän kaikkien velvollisuus vahtia, että näin todella tapahtuu.

Arvoisa puheenjohtaja,

Asukasmäärän kasvaessa jäljelle jäävien lähimetsien merkitys niin virkistyksen kuin luonnon monimuotoisuuden kannalta kasvaa merkittävästi.

Säilytettävien metsäalueiden on oltava niin laajoja, että niitä ei tarvitse ylihoitaa ulkoilijoiden turvallisuuden takia. Tästä väännetään jatkuvasti kättä kaupunkitekniikan keskuksen kanssa. Myös lähimetsissä pitää pystyä säilyttämään metsän tuntu. Harvennetussa metsässä, jossa talot ja reitit pilkottavat joka välistä sitä metsän tuntua ei ole.

Hyvät valtuutetut,

Vaikka länsimetro tuo valtavat rakentamispaineet, ei tuhota sitä, mikä on kiistatta yksi Espoon vahvuuksista ja erityispiirteistä: Sitä, että kaikilla espoolaisilla on kotiovelta lyhyt matka lähiluontoon.

Tämä osayleiskaava sisältää vaikeita ratkaisuja, mutta jättää mahdollisuuksia tehdä luontoa säästäviä ratkaisuja asemakaavavaiheessa. Asemakaavoituksessa ratkaistaan, miten hyvin alueen virkistysmetsät ja luontoarvot lopulta saadaan säilytettyä.

Kannatan Henna Partasen (vihr.) ja Antero Laukkasen (kd) tekemiä toivomuksia:

Henna Partasen toivomus:
”Valtuusto toivoo, että kaupunki tutkii mahdollisuutta tehdä Hannusjäjrvellä kunnostustoimia kompensaationa maaänkytön muutoksesta aiheutuvien, mahdollisten negatiivisten, vaikutusten vuoksi.

Antero Laukkasen toivomus:
”Valtuusto toivoo, että Kaitaa-Iivisniemen alueen jatkosuunnittelussa, asemakaavan valmistelun yhteydessä erityisesti huomioidaan:
– alueen erityisyys historiallisena luonto- ja virkistysalueena
– alueen useiden osien erityisluonne pientalovaltaisena asuntoalueena siten, ettei uudesta rakentamisesta synny olemassa oleva rakennuskanta huomioon ottaen massoitukseltaan liian raskasta.”

Molemmat toivomukset hyväksyttiin yksimielisesti.

Kiitos!