Kevätkauden viimeinen kaupunginhallituksen kokous sujui ilman suuria vääntöjä. Länsikorkeen kaavaa täsmennettiin rakennusten suojelumerkinnän osalta. Tällä haluttiin varmistaa Oravannahkatorin liikekiinteistön uudistamisen mahdollisuus, toki arvokas miljöö ja sen suojeluarvot huomioiden. Leikkipuistojen osalta todettiin, että ne säilyvät, vaikka siirtyvät kortteleiden hallintaan.

Ylimääräisenä asiana käsiteltiin otto-oikeudella opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätös koskien iltapäivähoidon järjestäjien avustuksia. Päätettiin, että sopimukset tehdään vanhoilla sopimusehdoilla siten, että niissä huomioidaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päättämät periaatteet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Alla tehdyt päätökset tarkemmin. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Kaupunginhallituksen jäsenen, tila- ja asuntojaoston varapuheenjohtajan sekä elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali sekä kaupunginhallituksen varaedustajan nimeäminen sosiaali- ja terveyslautakuntaan (Kv-asia)

Marika Niemen (kok) tilalleen Kaisa Alaviiri (kok). Tila- ja asuntojaoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi ksi tulee Diana Ponkkala (kok) ja hänen varajäsenekseen Kirsi Åkerlund (kok).

– Kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen eronpyyntö ja täydennysvaali (Kv-asia)

Mia Laihon (Kok.) varajäseneksi Kirsi Åkerlundin (Kok.) tilalle Kaisa Alaviiri (Kok.).

– Valtuustoaloite ystävyyskaupunkisuhteen solmimisesta Espoon ja myöhemmin päätettävän kehitysmaan kaupungin välillä (Kv-asia)

Sara Korhosen (vas) ja 38 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoo solmisi ystävyyskaupunkisuhteen ODA-kelpoisessa kehitysmaassa sijaitsevan, myöhemmin päätettävän kaupungin kanssa.

Vastauksen lopputulema on, että valtuustokauden aikana tehdään tarkastelu kaupungin kansainvälisen toiminnan prioriteeteista, tavoitteista ja organisoinnista ja kehitysmaiden kanssa tehtävä yhteistyö on silloin myös tarkastelussa. Nykyisillä kansainvälisen toiminnan resursseilla ei uuden yhteistyön aloittaminen ole mahdollista, jollei jotain valita pois.

Todettiin, että syksyllä palataan kansainvälisen toiminnan linjauksiin ja hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Ympäristölautakunnan varajäsenen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Osittain kv-asia)

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusuustoimikunnan jäseneksi Annemari Raution (Kok.) tilalle Anna-Leena Solhagen (kok) ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Mirva Grann (kok).

– Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen ympäristölautakuntaan

Jaana Jalosen (kok) tilalle Kaisa Alaviiri (kok).

– Tarkastuslautakunnan opintomatka Strasbourgiin ja Luxemburgiin 12. – 15.9.2018

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Länsimetro Oy:n osakassopimuksen lisäyksen hyväksyminen

Länsimetro Oy:n hallituksen jäsenmäärää on tarkoitus vähentää yhdellä seitsemästä kuuteen. Vähennettävä paikka on Helsingin toinen paikka, jolloin Helsingille jää varapj:n paikka.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Kaupinkallion Paikoitustalo Oy osakkeiden ostaminen ja lunastaminen kaupungille (Kh-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Tavoitteena on saada kaikki osakkeet kaupungin hallintaan. Parkkitalo on tarkoitus purkaa osana kulttuuriaukion ympäristön kehittämistä.

– Sepänkylän tukiasuntojen asiakasmaksu 1.8.2018 lukien

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Länsikorkee, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 210900, 12. kaupunginosa Tapiola (Osittain Kv-asia)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Suojelumääärystä (sr-2) on tarkennettu siten, että siitä on poistettu rakennusten purkukielto. Määräys kuuluu nyt näin:

”Rakennus, joka on suojeltava sen kulttuurihistoriallisten sekä rakennustaiteellisten tai kaupunkikuvallisten arvojen vuoksi (MRL 57.2 §). Suojelumääräys koskee julkisivuja ja vesikattoja. Niiden korjaus- ja muutostöissä tulee säilyttää rakennuksen ominaispiirteet ja käyttää alkuperäisiä tai niitä vastaavia materiaaleja, värejä ja rakentamistapoja. Kaikista korjaus- ja muutostöistä on aina neuvoteltava rakennusvalvonnan ja museoviranomaisen kanssa.”

Huolta oli erityisesti Oravannahkatorin liikerakennusten kunnostamisen edellytyksistä. Tuo määräys antaa kiinteistöjen kunnostukseen ja kehittämiseen lisää liikkumavaraa kuitenkin siten, että suojeluun liittyvät kaupunkikuvan, ympäristön sekä maiseman ominaispiirteet säilyvät kaupunginmuseon ja rakennusvalvonnan ohjauksessa. Tasapuolisuusperiaatteen mukaisesti sama määräys koskee kaikkia kaavan suojeltavia rakennuksia.

Leikkipuistojen osalta esittelijä lisäsi selostukseen seuraavan tekstin:

”Asemakaavan muutoksessa Iltaruskontien ja Tornitason leikkipaikat on esitetty merkinnällä AH (Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Alueelle saa sijoittaa leikkipaikan). Tällöin leikkipaikka-alue säilyy, mutta kortteleiden hallinnoimana. Näin mahdollistetaan muuten ehkä tonteille hankalasti sijoitettavan leikkipaikan toteuttaminen. Iltaruskontien ja Tornitason leikkipaikat säilyvät yleisinä leikkipaikkoina kunnes niiden kunto edellyttää perusparannusta ja siten normaalia kunnostusta mittavampia investointeja. Tämän arvioidaan tulevan ajankohtaiseksi vasta useamman vuoden kuluttua. Yleisenä leikkipaikkana alueella säilyvät Ahertajantien leikkipaikka ja Kaskenkaatajantien leikkipaikka.”

Tuo lisäys selkiyttää tilannetta. Yleisesti todettiin, että teknisen lautakunnan hyväksymää leikkipuisto-ohjelmaa on tarpeen tarkastella uudelleen. Ohjelmassa esitetään muitakin pieniä leikkipaikkoja lakkautettavaksi, mutta toisaalta esitetään myös monien uusien rakentamista. Tämä on myös talousarviokysymys. Mutta tärkeintä, että leikkipaikat säilyvät.

– Valtuustokysymys Länsimetron ja sen liityntälinjaston aiheuttamista ongelmista ja niiden ratkaisusta (Kv-asia)

Arja Juvosen (ps) ja 18 muun tammikuussa allekirjoittama valtuustokysymys, jossa tiedustellaan miten Länsimetrosta ja sen liityntälinjastosta aiheutuneet ongelmat aiotaan ratkaista.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan siten korjattuna, että alkuun nostettiin Espoon kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päätökset, joilla ongelmiin puututtiin. Työ näiden osalta jatkuu, vaikka parannuksia mm. neljän suoran ruuhkalinjan muodossa jo saatiin.

– Valtuustoaloite Jorvin alueen maankäytön kokonaistarkastelusta (Kv-asia)

Marika Niemen (kok), Elias Erämaja (kok) ja 57 muun allekirjoittama aloite, jossa edellytetään, että Espoon kaupunki käynnistää Jorvin alueen osalta maankäytön kokonaistarkastelun, jossa tulee huomioida sairaalatoimintojen laajentamismahdollisuudet ja monipuoliset asuntotarpeet mm. sairaalan henkilöstön osalta.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite kiertotalouden edistämiseksi Espoossa mahdollistamalla asukkaille muovijätteen lajittelu myös taloudellisesti (Kv-asia)

Martti Hellströmin (sd) ja 49 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoo ottaa muovijätteen lajittelun edistämisessä aktiivisen roolin ja aloittaa HSY:n kanssa viivytyksettä neuvottelut eri mahdollisuuksista, jolla muovijätteiden lajittelu ja kerääminen voitaisiin toteuttaa ympäristönsuojelun ja kiertotalouden kannalta paremmin ja silti niin, että tämä kerääminen ei lisäisi asukkaiden jätehuollon kustannuksia.

Vastauksessa todetaan, että HSY on jo ryhtynyt toimiin muovinkeräyksen tehostamiseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustoaloite liityntäliikenteen aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi (Kv-asia)

Markku Sistosen (sd) ja 23 muun tammikuussa allekirjoittama valtuustokysymys, jossa esitetään, että Espoon kaupungin tulee yhdessä HSL:n kanssa järjestää pikaisesti Espoon asukkaiden kuulemistilaisuudet metroliikenteen aiheuttamien ongelmien kartoittamiseksi ja ratkaisemiseksi

Tämäkin hyväksyttiin esityksen mukaan. Ongelmiin on tartuttu ja työ jatkuu.

– Valtuustoaloite uuden hankintaohjeen valmistelusta (Kv-asia)

Liisa Kivekkään (sd) ja 34 muun valtuutettua ovat jättäneet 25.4.2016 valtuustoaloitteen uuden hankintaohjeen valmistelusta syksyn 2016 aikana.

Tämä on jostain syystä jäänyt roikkumaan. Päätökset hankintojen strategisista linjauksista ja hankintaohjeesta on jo tehty. Hankintatoimen kehittämistä on kuitenkin syytä kaupunginhallituksessa seurata.

– Valtuustoaloite tekstiilien ympäristöystävällisestä hankinnasta ja kestävän kehityksen sertifikaattien käytöstä (Kv-asia)

Liisa Kivekkään (sd), Markku Sistosen (sd) ja 44 muun allekirjoittama aloite, jossa tuodaan esille, että Espoon tulee tekstiilien hankinnassa hyödyntää mahdollisuutta käyttää ympäristömerkkejä vaatimuksena ja näin varmistaa kestävän kehityksen toteutuminen.

Esittelijä lisäsi pyynnöstäni tekstiin maininnan myös Reilun kaupan sertifikaatista, jota kaupunki on käyttänyt. Espoohan on jo pitkään ollut Reilun kaupan kaupunki.

”Ympäristönäkökulmien lisäksi tekstiilien hankintaan liittyy sosiaalisen kestävyyden haasteita. Tyypillisiä ongelmia vaateteollisuudessa ovat vaaralliset työolo, huonot palkat, pitkät työajat, lapsityö ja ammattiyhdistysten kieltäminen. Sosiaalisen kestävyyden varmistamiseksi voidaan hankinnassa vaatia esimerkiksi Reilu kauppa -sertifioidun puuvillan käyttöä. Reilu kauppa -sertifikaatin saaneiden vaatetehtaiden tuotanto-oloja valvovat esimerkiksi SA8000, Fair Wear Foundation ja Fair Labor Association. YK:n kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimusten noudattamista vaatimalla pystytään varmistaman asiallisten työolosuhteiden lisäksi se, ettei tuotannossa käytetä lapsityövoimaa. Näiden sertifikaattien avulla tarjoaja voi todistaa oman sosiaalisen vastuullisuutensa läpi tuotantoketjun.”

Lisäksi tuli lisäys siitä, miten kriteerejä ja sertifikaatteja on kaupungin hankinnoissa käytetty:

”Espoon kaupunki on huomioinut tekstiilien hankinnoissa ympäristöön ja kestävään kehitykseen liittyvät asiat tarjouspyynnön vaatimuksissa. Henkilöstön työvaatteiden ja muiden tekstiilihankintojen osalta on vaadittu ILO:n sopimuksen noudattamista sekä EMAS- tai vastaavaa sertifioitua järjestelmää. Lisäksi työvaatteiden hankinnassa on vaadittu puuvillasta valmistetulle tuotteelle Reilun kaupan -sertifikaattia.”

Hyväksyttiin vastaus näillä lisäyksillä.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätettiin käyttää otto-oikeutta opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 13.6.2018 päätökseen koskien perusopetuksen iltapäivätoimintaa koskevia avustuksia ja päätettiin, että sopimukset tehdään vanhoilla sopimusehdoilla siten, että niissä huomioidaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 13.12.2017 ja 14.2.2018 päättämät periaatteet sekä EU:n tietosuoja-asetuksen edellyttämät muutokset.

Tämä on todella monimutkainen asia, jossa on kyse siitä, että kaupunki avustaa toimijoita, joilta se ostaa palveluja. Tätä järjestelmää on lähdetty selkiyttämään siirtymällä pelkästään ostopalveluun, mutta siirtymävaiheessa on ollut sekavuutta ja tulkintaongelmia uusien sopimusten kanssa. Nyt päätettiin, että mennään seuraava kolmen vuoden sopimusjakso vanhoin ehdoin ja otetaan näin lisäaikaa järjestelmän selkiyttämiseen.

Tärkeintä tietysti perheiden kannalta on, että meillä on varmuus iltapäivähoidon tuottajista syyslukukauden alussa. Siksi päätös oli perusteltua tehdä nyt, vaikka yleensä otto-oikeuden käyttö tarkoittaa, että asia valmistellaan seuraavaan kokoukseen.