Käsittelemme kokouksessa valtuustoaloitetta puurakentamisen edistämiseksi. Espooseen hankitut siirtokelpoiset koulut ja päiväkodit ovat rakenteiltaan pääosin puurakenteisia. Kuvassa oleva Karhusuon koulun vaihe 1 on viimeisimpiä puurakenteisia pysyviä kohteita.

Maanantaina on syyskauden ensimmäinen tila- ja asuntojaoston kokous. Tällä kertaa melko lyhyt lista, mutta keskusteltavaa kokouksessa varmasti riittää.

Perkkaanpuiston sisäilmaongelmaisen ja huonokuntoisen päiväkodin tilalle saadaan siirtokelpoinen rakennus. Ajankohtaisten sisäilma-asioiden lisäksi saadaan selostus käynnissä olevien elinkaarihankkeiden tilanteesta (Kirstin koulu, Viherlaakson koulu ja lukio, Laajalahden koulu ja Tuomarilan koulu).

Aloitteeseen puurakentamisen käytöstä tulevissa rakennushankkeissa on harmillisen niukka vastaus. Puurakentamisen edistäminen on kirjattu toimenpiteeksi strategiaan sekä Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelman.

Viranhaltijapäätöksissä päätös vuokrata Helinä Rautavaaran museolle tilat Entressestä.

Alla kokousasiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa (Kh-Kv-asia)

Anders Portinin (rkp) ja 39 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään puun käytön edistämistä tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa.

Aloitteessa todetaan, että puunkäytön etuja ovat:

– Vastuullinen kunta torjuu ilmastonmuutosta rakentamalla puusta, sillä puu toimii hiilivarastona,

– Käyttämällä Espoo-talossa kotimaisia Espoossa kasvavia puulajeja saisi vieraille, sekä kotimaisille että muualta tulleille, korostettua luonnonläheisen Espoon sympaattista ilmettä,

– Puulla saatavat myönteiset sisäilmavaikutukset,

– Puulla saadaan aikaan myös akustisesti harmonisia tiloja, joissa kaikkien on kevyempi olla,

– Moderni puuarkkitehtuuri rauhoittaa ja luo kauniin ympäristön.

Aloitteessa todetaan, että Espoo on suurista kaupungeista ainoa, jossa ei ole näkyvää puurakennuskohdetta ja esitetään, että Espoo selvittää puun käyttöä Espoo-talohankkeessa sekä nimeää uuden alueen puurakentamisen erityiskohteeksi.

Vastauksessa todetaan, että Espootalo -hankkeen tarveselvitys on käynnistymässä. On luontevaa, että hankkeen suunnittelukilpailussa ja myöhemmässä toteutussuunnittelussa puun käyttö rakennuksessa otetaan huomioon niiltä osin kuin se on luontevaa hankkeen koko ja käyttötarkoitus sekä turvallisuus huomioiden.

Lisäksi kerrotaan, että puuta käytetään jo nyt varsin runsaasti Espoon toteuttamissa hankkeissa, vaikka asiaa ei erityisen näkyvästi tuodakaan esille. Esimerkiksi siirtokelpoiset koulut ja päiväkodit ovat rakenteiltaan pääosin puurakenteisia. Karhusuon koulun vaihe 1 sekä Nuumäen päiväkoti ovat viimeisimpiä puurakenteisia pysyviä kohteita. Rakennusten kattorakenteissa on varsin runsaasti puurakenteita. Julkisivuissa puuta on käytetty ja tullaan käyttämään edelleen, samoin rakennusten sisätiloissa. Mankkaan päiväkodin laajennusosan rakenteissa selvitämme massiivipuun käyttöä runkorakenteena. Yleisesti puuta pyritään käyttämään tarkoituksenmukaisesti, muttei itsetarkoituksena huomioiden myös elinkaarenaikainen huoltotarve.

Lopuksi todetaan, että Tapiolassa on nimetty puurakentamiseen kannustava kaava-alue. Uuden alueen nimeäminen puurakentamisen erityiskohteeksi tullee kaupungin johdon linjauksen kautta huomioiduksi kaavoituksessa.

Vastaus on harmillisen suppea, kun asia koskee yhtä strategiaankin kirjattua toimenpidettä, puurakentamisen edistämistä. Espoo-tarinan lisäksi kaupunginhallituksen 12.2.2018 hyväksymässä Kestävä Espoo -kehitysohjelman ohjelmasuunnitelmassa puurakentamisen lisääminen mainitaan ilmastotyön näkökulmasta tämän valtuustokauden yhdeksi tärkeimmäksi tekemiseksi. Lisäksi se on kirjattu yhdeksi syksyn 2018 toimenpiteistä:

”4. Lisätään puurakentamista Käynnistetään toimenpide, joka selvittää puurakentamisen konkreettiset mahdollisuudet Espoossa sekä tuottaa tietoa teollisen puurakentamisen taloudellisista-, ilmasto-, sisä- ilma- ja käyttäjävaikutuksista. Tulosten osana arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet (syksy 2018)”

Tämän olisi hyvä näkyä myös aloitevastauksessa.

Vastaus herättää myös kysymyksen, miksei puun käyttöä haluta tuoda ”erityisen näkyvästi esille”, kun se on yksi strategiaan kirjattu toimenpide, jonka toteutumista valtuusto seuraa.

Vastauksessa olisi myös hyvä mainita, jos Espoon asunnoilla on käynnissä puurakentamiskohteita, kun aloitteessa viitataan myös asuntorakentamiskohteisiin.

Pidän tärkeänä, että valtuustolle saadaan mahdollisimman kattava kuva kaupungin puurakentamisen määrästä ja sille asetetuista tavoitteista strategian toimenpiteen toteuttamiseksi, jotta valtuustossa voidaan käydä keskustelu kattavien tietojen pohjalta ja siten myös vauhdittaa tärkeän tavoitteen toimeenpanoa.

– Kolmen lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

TA-Yhtymä Oy hakee korkotukilainan puoltoa Asunto Oy Espoon Vaununkulma vuokratalohankkeelleen Niittykallio asemakaava-alueelle osoitteeseen Niittykatu 10 Niittykummussa. Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena Rakennusliike Lehdon kanssa. Hanke sisältää 52 asuntoa (3 537 k-m2) ja korkotukilainaa haetaan 11 263 770 euroa.

TA-Asumisoikeus Oy hakee korkotukilainan puoltoa Asgård 6 asumisoikeushankkeelleen Kauklahteen Hansavalkaman asemakaava-alueelle. Hanke toteutetaan yhteistyöhankkeena YIT Rakennus Oy:n kanssa. Hanke sisältää 20 asuntoa (2 031 k-m2) ja korkotukilainaa haetaan 6 003 975 euroa.

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Jousenpuistonkatu 5 vuokratalohankkeelleen Jousenpuiston asemakaava-alueelle Urheilupuiston metroaseman läheisyyteen. Hanke sisältää 61 asuntoa (3 395 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 10 481 000 euroa.

Kaavojen ja kunnallistekniikan osalta hankkeet ovat toteutettavissa.

Nämä ovat puolestani ok. Hienoa, että Espoon asunnoille on varattu tontti Jousenpuiston metroaseman yhteydestä.

– Perkkaanpuiston siirtokelpoisen päiväkodin hankesuunnitelman hyväksyminen

Perkkaanpuiston päiväkoti (85 lasta) osoitteessa Luutnantinkuja 5 on rakennettu v. 1979. Päiväkotirakennus on huonokuntoinen ja sisäilmaongelmainen. Lisäksi se on jäänyt alueen kasvaessa pieneksi.

Huonokuntoinen päiväkoti puretaan ja tilalle osoitteeseen Majurinkulma 1 rakennetaan 6-ryhmäinen siirtokelpoinen päiväkoti (126 varhaiskasvatuspaikkaa). Tilojen on tarkoitus valmistua viimeistään elokuussa 2019.

Siirtokelpoisen päiväkodin kustannusarvio on 4,78 me. Tavoitehinnan lisäksi kustannuksia tulee noin 0,5 me tontin rakennettavuuden parantamisesta.

Uusi päiväkoti on tarkoitus hankkia leasing-rahoituksella KVR-urakan voittaneelta tilaelementtitoimittajalta. Vuokra-ajan arvioidaan olevan 1.9.2019 – 31.8.2029 (10+5 vuoden sopimus). Vuokrausajan jälkeen rakennus voidaan niin haluttaessa ja investointiohjelman puitteissa lunastaa omaksi Espoon kaupungille.

Hanke sisältyy vuokrakohteena investointiohjelmaluonnokseen vuosille 2019 – 2030.

Tällä hankkeella on kiire, koska nykyisissä tiloissa oireillaan. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta palautti tarveselvityksen maaliskuussa, jotta päiväkodille etsitään paikka Perkkaalta (alunperin sitä esitettiin jostain syystä Säterin puolelle). Hyvä, että uusi paikka löytyi. Asia on lautakunnan 22.8. kokouksen listalla, jossa päätösesitys on:

– Lautakunta edellyttää, että esitetyn mukaisella KVR-urakkamallilla toteutettavan hankkeen tarjouspyyntöaineiston tulee sisältää tarveselvityksessä esitettävät tilasuunnittelutavoitteet.
– Lautakunta edellyttää, että Tilapalvelut-liikelaitos tarkistaa hankkeen vaatimustilakortit tarjouspyyntöaineistoa varten.
– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta edellyttää, että hankkeen tilaukseen sisällytetään sisustussuunnittelu.

Varmistetaan, että nuo asiat on huomioitu hankkeen suunnittelussa.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen heinäkuun 2018 osavuosikatsaus

Tilapalvelut-liikelaitoksen käyttötalouden on ennustettu toteutuvan talousarvion mukaisena eikä olennaisia poikkeamia ole tiedossa.

Toimialan olennaisina tapahtumina, muutoksina tai muutostarpeina mainitaan seuraavaa:

– Tilapalvelut-liikelaitos on valmistellut yhteistyössä toimialojen kanssa 10-vuoden investointiohjelman.
– Merkittävimmät työkohteet ovat olleet uusien suurten vuokrakohteiden kuten Tietotien ja Uusikummun vuokraukseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävät.
– Espoon keskuksen kehittämiseen liittyvää väistösuunnitelmaa ja sen toteutuksen laadintaa on edistetty.
– Uusien Aarnivalkean ja Jupperin siirtokoulujen sekä muutaman siirtokelpoisen päiväkotien käyttöönotto on valmisteilla.
– Koulut kuntoon -ohjelma laadinta etenee ja 3.5. olleen sisäilma hackathonin kolmen voittajayrityksen kanssa on aloitettu pilottikohteiden valinta. Tavoitteena reaaliaikaisen, ymmärrettävän sisäilmaolosuhdetiedon saaminen käyttäjille.
– Liikelaitoksessa on useita avoimia vakansseja, joiden täyttö menossa.

Liikelaitoksen investointien on ennustettu toteutuvan noin 3,7 me talousarviota alhaisempana eikä sitova tulostavoite, talonrakennushankkeiden toteutuminen investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti, tule toteutumaan.

Investointiohjelman keskeiset poikkeamat:

– Kungsgårds skola och daghemin korvaavan uudisrakennuksen toteuttaminen aloitetaan heti kun kaavoituksesta tehdystä valituksesta saadaan päätös. – Jousenkaaren koulun peruskorjauksen suunnittelun aikataulu riippuu museoviraston kanssa käytävien neuvotteluiden etenemisestä. Tarveselvityksen laadinta on aloitettu sivistystoimessa.
– Tapiolan uimahallin korjaussuunnittelu on käynnissä. Hankkeen kustannusarvio on noussut yli 23,0 miljoonan, joten hankkeelle varattu 4,5 me rahoitus on riittämätön. Hankkeen koon vuoksi hanke olisi saatava omaksi hankkeekseen investointiohjelmaan. Vuodelle 2018 hankkeen rahoitusennuste on 0,8 me. Selvitetään myös vaihtoehtoina uimahallin purku ja uudelleen rakentaminen ulkoasultaan vanhojen suunnitelmien mukaiseksi.
– Hankkeelle Hallinnon tilatehokkuuden parantamiseen on varattu 5,0 me, joka kuluu pääasiassa Espoon talouspalvelujen monitoimitilan rakentamiseen ja Virastotalo III muutostöihin. Virastotalo III:n muutostöiden johdosta budjetti tullee ylittymään.

Tilapalvelut esittää lokakuun seurannan yhteydessä tarkennetun sisäilmakorjausten määrärahojen kohdennusesityksen.

Koulukorjaustahdin nopeuttaminen ja useiden väistötilojen samanaikainen hankinta on Tilapalveluille kova ponnistus. Prosesseja on saatu hiottua, mutta edelleen on tärkeää varmistaa, että kiireestä huolimatta hankkeet suunnitellaan hyvässä yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Näin varmistetaan, että väliaikaisetkin tilat ovat käyttäjän kannalta tarkoituksenmukaisest.

Investointiohjelman toteutusta on saatu parannettua. Yllätyksiä kuitenkin aina tulee tutkimusten edetessä ja niiden mukaan suunnitelmat välillä muuttuvat. Poikkeamat tuodaan aina jaoston ja kustannusylitysten osalta valtuuston käsittelyyn.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan kaksi selostusta:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

– Elinkaarihankkeiden tilannekatsaus: Kirstin koulu ja Viherlaakson koulu ja lukio, Laajalahden koulu ja Tuomarilan koulu (Maija Lehtinen)

– Viranhaltijoiden päätökset

Täällä kiinnostavana päätöksenä:

Entressen liiketilan vuokraaminen Helinä Rautavaara museolle (89/2018-43)

Helinä Rautavaaran museo toimii tällä hetkellä WeeGeen vieressä talossa, joka puretaan uuden rakentamisen alta. Mielenkiintoista tuoda museotoimintaa elävöittämään kauppakeskuksen toimintaa.