Valtuusto-ohjelmaa valmisteltiin kevään ajan johdollani tila- ja asuntojaostossa. Tänään ohjelma oli valtuuston käsittelyssä. Ohessa pitämäni puhe.

*   *   *

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

asunto-ohjelmaa työstettiin kevään ajan yhdessä viranhaltijoiden ja valtuustoryhmien kesken ja saavutimme neuvotteluissa varsin tasapainoisen kokonaisuuden.

Kiitos valtuustoryhmille ja neuvottelijoille aktiivisuudesta ja asuntopäällikkö Anne Savolaiselle huolellisesta valmistelusta.

Asunto-ohjelman tavoitteena on varmistaa, että saavutamme Espoolle asetetut asuntotuotantotavoitteet ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävällä tavalla. Kaupunki kasvaa kestävästi, kun uusia asuntoja rakennetaan joukkoliikenteen kannalta hyvin saavutettaville alueille.

On tärkeää, että asuntotarjonta on Espoossa monipuolista ja huomioi asukkaiden erilaiset tarpeet ja elämäntilanteet – erityisryhmiä unohtamatta.

Kaupungin on panostettava siihen, että asuinalueet kehittyvät tasapainoisina, eivätkä pääse eriytymään. Valtion tukemaa asuntotuotantoa on sijoitettava tasaisesti eri puolille kaupunkia.

Espoon asuntojen tuotantotavoite on 400 uutta asuntoa vuodessa. Se tarkoittaa neljän vuoden aikana 1600 uutta kohtuuhintaista kotia. Kaupungin ja Espoon Asuntojen yhteistyöllä on nyt varmistettava, että tavoite saavutetaan.

Arvoisa puheenjohtaja,

Asunto-ohjelmalla vauhditetaan vanhojen lähiöiden täydennysrakentamista, jotta niiden elinvoima voidaan turvata. Tästä olemme kantaneet huolta yli puoluerajojen. Täydennysrakentaminen on toteutettava yhdessä asukkaiden kanssa asumisviihtyvyys ja luontoarvot huomioiden.

Täydennysrakentaminen edistää kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita. Kaavoituksessa priorisoidaan valmiin kunnallistekniikan piirissä olevia kohteita.

Ohjelman mukaan pientalorakentamisen osalta selviteään olemassa olevien pientaloalueiden täydennysrakentamispotentiaali ja edistetään käyttämättömän pientalokaavavarannon käyttöönottoa. Myös uudelle pientalotuotannolle luodaan mahdollisuuksia.

Hyvät valtuutetut,

Kaupungin on edistettävä aktiivisesti myös uusia tapoja toteuttaa asuntoja: monisukupolvikortteleita, ryhmärakennuttamishankkeita, osuuskunta-asumista ja moderneja kaupunkipientaloja.

Ja jotta Espoo on ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijä, on myös asumisesta tehtävä ekologisesti kestävää. Päästöjen vähentäminen edellyttää energiatehokkuutta ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä, kestävän liikkumisen edistämistä sekä vastuullisten elämäntapojen tekemistä helpoksi.

*   *   *

Espoossa asunto-ohjelma on rajattu erilleen maapolitiikasta. Neuvotteluissa todettiin, että tämän ohjelmakauden jälkeen on järkevää laatia laajemmat ja yhtenäiset maa- ja asuntopoliittiset linjaukset, kuten Vantaalla on tänä vuonna tehty. Jätän tämän evästykseksi seuraavan ohjelman valmisteluun.

Kiitos!