Tila- ja asuntojaostossa käsittelyssä on mm. Tilapalveluiden esitys talousarvioksi ja taloussuunnielmaksi sekä jaoston loppuvuoden työohjelman hyväksyminen.

Vastaus puurakentamisen edistämistä koskevaan aloitteeseen on nyt huomattavasti parantunut. Esittelijä poisti asian viime kokouksessa listalta, kun kritisoimme vastausta strategian vastaiseksi.

Kysyn kokouksessa myös Tietotie 6:n lukiotilojen määrästä ja vuokrakustannusten kohdentumisesta. Tilaa on varattu lukiotoiminnalle merkittävästi enemmän kuin rakennukseen siirtyvillä Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukioilla on nyt. Tämäkin asia on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 19.9. kokouksen esityslistalla.

Päätökset Tietotien kiinteistön vuokrauksesta on tehty. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että hanke noudattaa kaupungin tila- ja kustannustehokkuustavoitteita siinä missä muutkin tilahankkeet. Huoli on, että vuokrakustannusten merkittävä nousu luo sivistystoimessa paineita leikata opetukseen käytettävistä rahoista. Toistaiseksi vastaus on ollut, että Tietotien vuokrakustannukset on lisätty sivistystoimen kehykseen.

Päätökset tilojen vuokraamisesta Tietotieltä lukiokäyttöön on tehty ja kuulemani mukaan tiloista tulee varsin hienot. On kuitenkin tärkeää, että tämäkin hanke noudattaa kaupungin tilatehokkuus- ja kustannustehokkuustavoitteita siinä missä muutkin tilahankkeet. Huoli on, että vuokrakustannusten merkittävä nousu luo sivistystoimessa paineita leikata opetukseen käytettävistä rahoista. Toistaiseksi vastaus on ollut, että Tietotien vuokrakustannukset on lisätty sivistystoimen kehykseen. Tästä olen pyytänyt lisätietoa.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa (Kh-Kv-asia)

Anders Portinin (rkp) ja 39 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään puun käytön edistämistä tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa.

Esittelijä veti tämän asian pois listalta viime kokouksessa, kun kritisoimme vastausta penseydestä, vaikka puurakentamisen edistäminen on kirjattu kaupungin strategiaan. Nyt vastaus on huomattavasti parempi ja kattavampi.

Vastauksessa todetaan, että kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajien kokouksen (13.12.2017) aloitteessa ”Puurakentamisella vahvistetaan kaupunkien kasvua” kaupunginjohtajat esittävät, että kukin kaupunki nimeää uuden kohteen tai alueen, jossa erityisenä tavoitteena on puurakentamisen määrällinen lisääminen ja laadullinen kehittäminen. Tavoitteena on myös kehittää vähähiilisen rakentamisen kannustimia.

Puurakentaminen on Espoossa tunnistettu yhdeksi keinoksi ympäristötietoisen rakentamisen edistämiseksi. Espoo on solminut puurakentamisen yhteistyösopimuksen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja Aalto yliopiston kanssa 29.11.2012. Espoolle on laadittu puurakentamisen edistämisohjelma vuosille 2014-2020.

Lisäksi todetaan, että puuta käytetään jo nyt varsin runsaasti Espoon toteuttamissa hankkeissa. Siirtokelpoiset koulut ja päiväkodit ovat olleet rakenteiltaan pääosin puurakenteisia. Mankkaan päiväkodin laajennusosa toteutetaan massiivipuurakenteisena. Varsinaisten puurakenteisten rakennusten lisäksi puuta käytetään varsin runsaasti täydentävissä rakenteissa, kuten vesikattorakenteissa sekä julkisivuissa ja rakennusten sisätiloissa.

Yleisesti puuta pyritään käyttämään tarkoituksenmukaisesti huomioiden myös elinkaarenaikainen huoltotarve, joka puurakenteilla on suurempi kuin monilla kilpailevilla rakennusmateriaaleilla. Puurakentaminen on kosteusteknisesti vaativampaa kuin muilla materiaaleilla. Suurten kohteiden toteuttaminen puurakenteisena on vaativampaa ja usein mys kalliimpaa.

Espoolaisten talo -hankkeen osalta todetaan, että tarveselvitys on käynnistymässä ja tarkoitus, että puun käyttö rakennuksessa otetaan huomioon niiltä osin kuin se on luontevaa hankkeen koko ja käyttötarkoitus sekä turvallisuus huomioiden.

Lopuksi todetaan, että puurakentamista edistetään parhaiten useilla eri kaava-alueilla yhteistyössä maanomistajien ja hankekehittäjien kanssa. Puurakentamisen profiilia voidaan nostaa järjestämällä esimerkiksi puurakentamisen arkkitehtikilpailuja, jotka voivat koskea yhtä rakennusta tai korttelikokonaisuutta. Kaava-alueilla, joissa Espoo omistaa maata, voidaan em. kilpailuja järjestää tontinluovutuskilpailuina. Tällainen alue on esimerkiksi lähivuosikymmeninä rakentuva Finnoon alue.

Vastaus on puolestani nyt ok vietäväksi valtuuston käsittelyyn. Puurakentamisen edistämistä on syytä edelleen seurata. Puurakentamisen edistäminen on myös Kestävä Espoo -kehitysohjelman yhtenä toimenpiteenä. Nyt tarvitaan ohjelmakirjausten lisäksi lisää konkreettisia tekoja.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2021 käyttötalouden osalta (Kh-asia)

Tilapalveluiden sitova tulostavoite vuodelle 2019 on 24,2 me ylijäämäinen tulos ennen varauksia. Lisäksi sitovana tulostavoitteena on talonrakennusinvestointien hankkeiden toteutuminen valtuuston päättämän investointiohjelman aikataulun ja kustannusarvion mukaisesti.

Ensi vuosi on suunnittelun ja rakentamisen täyteinen, kun valmistella tai rakenteilla on noin 15 hanketta. Liikevaihto kasvaa toimitilakannan kasvaessa.

Liikelaitoksen ylijäämäinen tulos on vuosina 2019 ja 2020 suurempi, koska kiinteistöyhtiöiden lainanlyhennykset kasvavat ja tästä johtuen toimitilavuokrassa kerättävä rahoitusvastiketulo nousee. Rahoitusvastiketulolla rahoitetaan kiinteistöyhtiöille maksettavat rahoitusvastikkeet.

Vuonna 2019 liikevaihdon arvioidaan olevan 255,3 me, josta sisäisten toimitilavuokratulojen osuus on 216,5 me, ulkoisten vuokratuottojen 13,6 me, sisäisten siivouspalveluiden 17,9 me sekä sisäisten aula- ja turvallisuuspalveluiden 4,5 me. Muut myyntituotot ovat 2,5 me sekä muut tuotot 0,2 me.

Liikelaitoksen vuokraamista tiloista neliöiden mukaan noin 93 % on vuokrattuna kaupungin toimialoille ja noin 7 % ulkopuolisille toimijoille. Vuokratuotoista sisäiset vuokratuotot ovat noin 95 % ja ulkoiset noin 5 %.

Henkilöstöä on 524, joista vakinaisia on 515 ja määräaikaisia 7 ja työllistettyjä 2. Naisia on henkilöstöstä 50 % ja miehiä 50 %.

Konkreettisina kehitystoimina listataan:
– sähköisen tilaamisen lisääminen
– tuotannonohjausjärjestelmän kehittäminen
– asiakastyytyväisyyden seuranta
– palautteiden ja reklamaatioiden käsittelyn tehostaminen
– graafisen tilahallintajärjestelmän käyttöönotto
– sisäilmaprosessin tehostaminen ja nopeutus
– tiedottamisen kehittäminen
– KETS- sopimuksen (kuntien energiatehokkuussopimus) ja ilmasto-ohjelman toimienpiteiden suunnitelman laadinta sekä kohteiden energiakustannusten seurannan parantaminen

Sisäilmaongelmien osalta vastuita ja rooleja on edelleen selkiytetty Tilapalvelujen ja käyttäjien kesken ja tiiviistä yhteistyöstä on sovittu työterveyspalvelujen, ympäristöterveyden ja kouluterveydenhoidon kanssa.

Olen tyytyväinen siihen, että Tilapalveluiden kehitystyö menee oikeaan suuntaan. Töitä kuitenkin edelleen riittää ja massiivisen toimitilainvestointiohjelman toteutus onnistuneesti on valtava ponnistus. Rekrytointiongelmat ja sen myötä henkilöstön jaksaminen huolestuttavat, kysymme tilanteesta.

Talousarviosuunnitelmaesityksen lopussa on vastaukset kolmeen määräraha-aloitteeseen. Päätösesityksessä ei kuitenkaan ole erillistä kohtaa niiden hyväksymisestä.

Tämä Träskändan kartanoa koskeva muutaman rivin vastaus on mielestäni palautettava uudelleenvalmisteltavaksi perusteellisemman vastauksen saamiseksi:

”Träskändan kartano on merkittävä osa espoolaista kulttuuri- ja rakennusperintöä. On haastavaa löytää toimija, joka pystyy osaltaan investoimaan ja sovittamaan yhteen oman toimintansa, liiketoimintansa ja kuntalaiskäytön.”

Asiasta on tehty jo usean vuoden ajan talousarvioneuvotteluissa erilaisia kirjauksia, mutta valmistelu ei ole edennyt. Syksyn neuvotteluja varten tarvitaan perusteellinen vastaus valmistelutilanteesta ja eri vaihtoehdoista (mukaanlukien kartanon kunnostaminen aiemmin TA:ssa varatulla 3,5 miljoonalla ja toimijan etsiminen sen jälkeen), jotta asiasta voidaan tehdä päätöksiä.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Uuno Kailaan katu 2 vuokratalohankkeelleen Vermontien asemakaava-alueelle Perkkaalle (126 asuntoa).

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Kalaonnentie 5 D vuokratalohankkeelleen Tiistilään (28 asuntoa).

Kunnallistekniikan osalta hankkeet ovat toteutettavissa. Myös kaavoituksen osalta hankkeita puolletaan rakennuslupavaiheessa tapahtuvin tarkennuksin.

Nämä ovat puolestani ok. Hyvä, että Espoon asuntojen hankkeet etenevät.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelman 2018 päivitys

Työohjelmaan on aikataulutettu toimitilainvestointiohjelman kiireisiä hankkeita, hyvä niin.

Nostan esiin Jousenkaaren koulun uudisrakennuksen, jota olen ollut aktiivisesti viemässä eteenpäin. Jousenkaaren koulun tarveselvitys on opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 19.9. kokouksen esityslistalla. Hankeselvitys on tulossa jaostoon joulukuun kokoukseen. Hankesuunnitelman sijaan hankeselvitys siksi, että hankesuunnitelma ei kuulemma tuohon ehdi. Mutta suunnitteluratkaisut kuitenkin tuodaan jaoston käsiteltäväksi annetussa aikataulussa. Valmistelu siis etenee valtuuston asettaman tavoiteaikataulun mukaisesti.

Aiempaan työohjelmaan verrattuna nämä hankkeet puuttuvat (kaikki aikataulutettu alkamaan vuonna 2019):
– Metsolan päiväkoti (20.8.)
– Vermon päiväkoti (17.9.)
– Luukin leirikeskus (8.10.)

Kysytään mikä on näiden hankkeiden valmistelutilanne ja aikataulu.

Näiden lisäksi toimitilainvestointiohjelmassa v. 2019 alkavia hankkeita ovat Tiistilän koulu ja Viherkallion päiväkoti. Kysytään myös näiden hankkeiden valmistelutilanteesta.

Taloussuunnitelmassa mainitaan konkreettisina kehitystoimenpiteinä KETS- sopimuksen ja ilmasto-ohjelman toimienpiteiden suunnitelman laadinta sekä kohteiden energiakustannusten seurannan parantaminen. Nämä ovat strategiassa asetetun hiilineutraali Espoo 2030 tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisistä toimenpiteistä. Kysyn, koska saamme nämä jaoston käsittelyyn.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuullaan normaaliin tapaan Maija Lehtisen selostus ajankohtaisista sisäilma-asioista.