Tässä tiivis raportti kokouksesta. Esityslista avattuna löytyy täältä.

Nostin ylimääräisenä asiana esiin Tietotie 6:n lukiokäyttöön vuokrattujen tilojen laajuuden suhteessa nykyisiin tiloihin. Jaosto teki esityksestäni ja varapj. Diana Ponkkalan (kok) kannattamana seuraavan valmistelukehotuksen:

”Tila- ja asuntojaosto kehottaa Tilapalvelut-liikelaitosta valmistelemaan 8.10. kokoukseen selvityksen koskien Tietotie 6:sta sivistystoimen opetuskäyttöön vuokrattujen tilojen tehokasta ja kustannusvaikuttavaa käyttöä.”

Olarin ja Pohjois-Tapiolan lukion käytössä oleva tila tulee kasvamaan merkittävästi ja sitä myötä myös tilavuokrat. Pyysin, että selvityksessä vastataan seuraaviin kysymyksiin:

– Mikä on tilan määrä/opiskelija ja kustannus/opiskelija Tietotien tiloissa verrattuna muihin Espoon lukioihin? Miten Tietotie vastaa tältä osin kaupungin tilatehokkuus- ja kustannustehokkuustavoitteisiin?

– Valmistelun kuluessa annettiin ymmärtää, että tilat tulevat täyteen. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että tilaa jää käyttämättä. Kuka vastaa tämän tilan vuokrasta? Minkälaisia suunnitelmia ylimääräisen tilan käytölle on? Onko ylimääräinen tila mahdollista vuokrata ulkopuolisille ja näin säästää tilakustannuksissa?

– Missä laajuudessa tiloja (liikuntatilat, ruokala, teatteritila, kokoontumistilat) on tarkoitus vuokrata ulkopuolisille? Onko tehty arviota, paljonko tästä voisi kertyä tuloja? Miten tämä vaikuttaa sivistystoimen vuokriin?

Sitten varsinaisiin lista-asioihin:

– Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa (Kh-Kv-asia)

Anders Portinin (rkp) ja 39 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään puun käytön edistämistä tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa.

Vastaus oli parantunut jatkovalmistelussa. Christina Gestrin esitti, että vastausta täydennetään vielä maininnalla, että myös asuntoohjelmaan on kirjattu puurakentamisen edistäminen uudisrakentamiskohteissa ja korjausrakentamisessa. Esittelijä otti tämän lisäyksen nimiinsä.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2019 – 2021 käyttötalouden osalta (Kh-asia)

Käytiin hyvä keskustelu Tilapalveluiden toiminnan kehittämisestä. Rekrytointihaasteisiin on puututtu. Toivottavasti loputkin kahdeksan avointa vakanssia saadaan pian täytettyä.

Palautimme esityksestäni Träskändan kartanoa koskevan määräraha-aloitevastauksen uudelleen valmisteltavaksi. Jotta asia etenisi, talousarvioneuvotteluja varten tarvitaan perusteellinen vastaus valmistelutilanteesta ja eri vaihtoehdoista (mukaanlukien kartanon kunnostaminen aiemmin talousarviossa varatulla 3,5 miljoonalla ja toimijan etsiminen sen jälkeen), jotta asiasta voidaan tehdä päätöksiä.

– Kahden lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Lisäksi päätettiin Jukka Kilven (sin) esityksestä ja Jukka Vilskeen (sd) kannattamana seuraavaa:

”Jaosto pyytää asuntotoimelta selvityksen viimeisten 4 vuoden aikana puolletuissa ara-hakemuksissa esitettyjen asukkailta perittävien vuokrien ja asovastekkeiden arvioiden toteutumisesta niin että kiinteistökohtaisesti listataan hakemuksessa esitetty arvio ja verrataan sitä asukkaalta nyt perittyyn vuokraan tai asovastikkeeseen sekä alueen keskimääräiseen vuokratasoon.”

Olemme käyneet tästä paljon keskustelua, joten selvitys on paikallaan.

– Tila- ja asuntojaoston työohjelman 2018 päivitys

Aiempaan työohjelmaan verrattuna nämä hankkeet puuttuvat (kaikki aikataulutettu alkamaan vuonna 2019):

– Metsolan päiväkodin hankesuunnitelma (piti tulla kokoukseen 20.8.)
– Vermon päiväkodin hankesuunnitelma(piti tulla kokoukseen 17.9.)
– Luukin leirikeskuksen hankesuunnitelma (piti tulla kokoukseen 8.10.)

Näistä luvattiin selvitys koska ovat tulossa päätöksentekoon.

Näiden lisäksi toimitilainvestointiohjelmassa v. 2019 alkavia hankkeita ovat Tiistilän koulu ja Viherkallion päiväkoti. Myös näiden aikataulusta pyysin tarkempaa tietoa.

Lisäksi pyysin, että jaostolle tuodaan toimintasuunnitelmassa mainitut KETS- sopimus (kuntien energiatehokkuussopimus), ilmasto-ohjelman toimienpiteiden suunnitelma sekä infoa kohteiden energiakustannusten seurannan parantamisesta. Nämä ovat kaikki strategiassa asetetun hiilineutraali Espoo 2030 tavoitteen saavuttamisen kannalta keskeisiä toimenpiteitä.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Ajankohtaiset sisäilma-asiat, Maija Lehtinen

Tässä tiiviisti selostuksen kohteista. Selostus kokonaisuutena löytyy täältä.

– Lakelan päiväkoti (uutena listalla)

Katsastusraportti valmistui heinäkuussa. Sen perusteella tehdään loka-marraskuussa korjaus- ja huoltotöitä.

– Laakakiven päiväkoti (uutena listalla)

Katsastusraportti valmistui heinäkuussa. Sen perusteella tehdään loka-joulukuun aikana korjaus- ja huoltotöitä.

– Latokasken koulu (uutena listalla)

Koulussa on käytössä varsinaisen koulurakennuksen lisäksi kolme parakkirakennusta. Sivistystoimen tilankäyttösuunnitelman mukaan koulu siirtyy uuteen Nauriskasken kouluun vuonna 2022.

Ympäristöterveyden raportti kohteesta valmistui 27.6. ja sen pohjalta tulee lähettää selvitys korjaustoimenpiteistä 30.9. mennessä.

– Kuitinmäen koulun rakennus K1 (entinen Tähtiniityn koulu)

Rakennnuksessa tehty rakenne- ja talotekninen katsastus viime vuoden lopulla. Sen perusteella tehdään korjaus- ja huoltotöitä 17.9. alkaen.

– Leppävaaran lukio

Sisäilmaolosuhteiden seurannan ja ilmanvaihtotutkimusten perusteella koulussa on tehty ilmanvaihdon toimivuutta parantavia huolto- ja korjaustöitä. Neuvottelut lukion lisätilojen löytämiseksi ovat meneillään.

– Jupperin koulu

Aiemmin tilatun siirtokelpoisen rakennuksen lisäksi on tilattu toinen siirtokelpoinen lisäosa (6 luokkaa, 2 krs), siinä mukana myös oppilashuollontilat ja keittiön työntekijöiden tilat. Jupperin korvaavan koulun on määrä valmistua v. 2024.

– Rehtorintien koulurakennus

Korjaus- ja huoltotöitä on jatkettu sisäilman laadun parantamiseksi. Peruskorjaus alkaa syksyllä 2019 kun Jousenkaaren koulu siirtyy Uusikumpuun.

– Pakankylän koulu

Edelleen tieto, että korjaussuunnittelu valmistuu syksyllä 2018 ja korjausten on määrä valmistua syksyllä 2019. Korjaussuunnittelun jälkeen tullaan esittämään kustannusvaihtoehdot eri korjausvaihtoehdoista. Siirtokelpoinen rakennus on erityisen huonokuntoinen.

– Niittykummun päiväkoti

Kesän aikana tehty korjaustoimenpiteitä ja työt jatkuvat.

– Rastaalan koulu, alatalo

Peruskorjauksen urakoitsija on valittu. Työt voidaan aloittaa aikaisintaan lokakuun alussa.

– Pohjois-Tapiolan koulu

Perustettu tarve-hankesuunnittelun projektiryhmä, jossa selvitetään kohteen kokonaisvaltainen korjaustarve, kustannukset ja aikataulu, ensimmäinen kokous 2.10. Hankeselvitys tulossa jaostoon joulukuun kokoukseen. Tehdään tarvittavat toimenpiteet koululla ennen väistöön lähtemistä, että koulun toiminta turvataan ja terveyshaitat ehkäistään (esim. sisäilmapuhdistimia lisätään).

– Pohjois-Tapiolan koulu, Louhentien kiinteistö

Tehdään rakenne- ja taloteknisiä lisäselvityksiä. Tuloksista tiedotetaan loka-marraskuun aikana.

– Viherrannan päiväkoti

Päiväkoti siirtynyt väistöön 30.7. alkaen. Selvitetään korjaus- ja purkuvaihtoehtoa. Tilapalveluiden ehdotus: Puretaan Viherrannan päiväkoti ja Viherkallion päiväkoti ja rakennetaan iso yksikkö korvaamaan molemmat.

– Viherkallion päiväkoti

Tehty korjauksia kesän 2018 aikana.

– Kalajärven koulu

Koululla tehdään kuntotutkimuksen mukaisia kiireellisiä korjaustöitä. Ennen väistöön siirtymistä tehdään kohdennettuja sisäilmaan vaikuttavia toimenpiteitä (parannetaan ilmanvaihtoa, lisätään ilmanpuhdistimia). Tutkitaan myös osittaisen purkamisen ja uudisrakentamisen vaihtoehtoja. Hankeselvitys tulossa jaostoon marraskuussa.

– Rödskogs skola

Vanha koulutalo on huonokuntoinen, eikä sen peruskorjaus ole kokonaistaloudellisesti paras vaihtoehto. Siirtokoulun laajennus pyritään saamaan syksyksi 2019. Hankesuunnitelmassa esitetään eri vaihtoehdot ja aikataulu. Alustavasti tullaan esittämään, että vanha koulu ja asuntola puretaan, rakennetaan uusi hirsikoulu / tapaamispaikka alueen käyttäjille ja laajennetaan siirtokelpoista koulua. Investointiohjelmassa varattu 2 me on alustavasti riittävä. Hankeselvityksen esittely jaostolle joulukuussa.

Näiden lisäksi korjauksia on meneillään 31 kohteessa.