Kokouksessa päätettiin kaikki asiat esityksen mukaan. Keskustelua herättivät selostukset Espoon Pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta sekä Espoon koulujen rakentamisesta projektiyhtiömallilla.

Lisäksi käytiin läpi päätöksentekoprosessi koskien paljon julkisuutta saanutta Saunalahden koulun rehtorin irtisanomista. Tämä asia ei ollut kaupunginhallituksen päätettävänä, mutta kävimme läpi päätöksentekoprosessin.

Kun sivistystoimen johtaja Aulis Pitkälän on käytettänyt otto-oikeutta perusopetuslinjan päällikön päätökseen irtisanoa Saunalahden koulun rehtori, se valmistellaan nyt kaupunginhallituksen 1.10. kokoukseen. Ilman otto-oikeuden käyttöä päätöksen laillisuusvalvonnan olisi tehnyt opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta. Samoin lautakunta olisi käsitellyt rehtorin tekemän oikaisuvaatimuksen ko. päätökseen.

Edellytimme kokouksessa asian perusteellista valmistelua, jotta kaupunginhallituksella on edellytykset päättää asiasta. Olennaista on arvioida, onko irtisanomiseen ollut asialliset ja riittävät perusteet. Johtamisprosessien pitää Espoossa olla yhdenmukaiset ja läpinäkyvät, joten tässä yhteydessä on voitava arvioida myös sivistystoimen johtamista laajemmin. Kaupunginhallitus joutuu arvioimaan myös, onko asiassa noudatettu hyvää työnantajapolitiikkaa.

Saimme myös selvityksen erittäin valitettavasta Tiistilän koulun oppilaan kuolemasta. Oppilas sai sairaskohtauksen liikuntatunnilla, jolla oli suoritettu MOVE-testin kestävyyssukkulajuoksuosiota. Selvityksen mukaan koulu on toiminut opetushallituksen MOVE-testistä annettujen ohjeiden mukaisesti. Sivistystoimen johtajan ja opetustoimen yhteisellä päätöksellä MOVE-testaukset kuitenkin keskeytetään Espoossa toistaiseksi. Oppilaille on koulussa järjestetty tukea ja kriisiapua.

Alla vielä tehdyt päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja täydennysvaali (Kv-asia)

Nicholas Kujala (rkp) eroaa paikkakunnalta poismuuton vuoksi.

– Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeiden lunastusoikeuden käyttämättä jättäminen

Sote-uudistukseen liittyen Seure haluaa vahvistaa toimintaansa laajentumalla tarjoamaan palveluita myös Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle ja Helsinki on valmis myymään omistamiaan osakkeita.

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n osakkeiden myynti Kiinteistö Oy Kulttuuriaukiolle

Kiinteistö Oy Kulttuuriaukion nykyiset velvoitepaikat ovat Kaupinkallion pysäköintitalossa, joka puretaan uudisrakentamisen alta. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Espoon kaupungin liittyminen Intelligent Community Forum -yhteisöön

Intelligent Communities Forum (ICF) on globaali kaupunkien ja alueiden verkosto, jonka tavoitteena on auttaa yhteisöjä hyödyntämään teknologiaa hyvinvoinnin edistämiseksi ja sosiaalisten ja hallinnollisten haasteiden ratkaisemiseksi. Vuosijäsenmaksu on 3000 dollaria (noin 2 595 e).

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Helsingissä 21. – 22.11.2018

Tämä jäi pöydälle.

– Climate Leadership Coalition ry:n jäsenyyden hakeminen

Climate Leadership Coalition ry:n tavoitteet liittyvät hiilineutraalien kaupunkiratkaisujen kehittämiseen. jäsenenä on keskeisiä suomalaisia yrityksiä sekä yliopistoja ja tutkimuslaitoksia, etujärjestöjä ja kaupunkeja. Kaupungeista mukana ovat Tampere, Turku ja Porvoo. Vuosijäsenmaksu on 10 000 e.

Pyynnöstäni hakemukseen lisättiin maininta siitä, että kaupunki on valmistelemassa asiantuntijapalveluna Covenant of Mayors for Climate and Energy -mallin mukaisen Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa. Muuten hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Vuoden 2018 elokuun kuukausiraportti

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta (Kv-asia)

Johanna Värmälän (sd) ja 38 muun valtuutetun kysymys, jossa kysytään mm. koulunkäyntiavustajien sijaismahdollisuuksista, osa-aikaisuuksista, koulujen loma-aikojen palkattomista keskeytyksistä ja muun työn tarjoamisesta keskeytysten ajaksi sekä avustajien nimikkeen muuttamisesta koulunäkynnin ohjaajiksi.

Kysyin kokouksessa, onko koulunkäyntiavustajan nimike käytössä myös muualla pääkaupunkiseudulla. Vastaus oli, että on lukuunottamatta sitä, että Vantaalla erityiskoulunkäyntiavustajat ovat oppilashoitajia.

Tämä jäi vielä pöydälle muutamia kysymyksiä ja tarkennuksia varten.

– Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen muuttaminen

Omnian perussopimuksen muutos on tehty vastauksena ammatillisen koulutuksen laajempaan uudistukseen ja se on valmisteltu hyvässä yhteistyössä Omnian ja jäsenkuntien kesken. Hyväksyttiin esityksen mukaan.

– Lapsiperheiden kotipalvelu Espoossa, kotipalvelusta perittävien maksujen hyväksyminen

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Maksuja alennetaan, jotta maksujen suuruus ei olisi perheille este palvelujen vastaanottamiselle.

– Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Kaitaa – Iivisniemi osayleiskaavan hyväksymistä koskevista valituksista

Helsingin hallinto-oikeudelle on jätetty kaksi valitusta koskien yhden kiinteistön osoittamista viheralueeksi TP-alueen sijaan sekä laajemmin koskien alueen luonto- ja virkistysarvojen puutteellista huomioimista.

Hyväksyttiin lausunto esityksen mukaan. Asia on nyt oikeuden ratkottavana.

– Etuosto-oikeuden käyttäminen Espoonkartanossa tehdyssä kiinteistökaupassa (49-437-1-23 ja 49-437-1-48)

Hyväksyttiin esityksen mukaan. Alue on tulevan Länsiradan vaikutusalueella ja sille tulevaisuudessa kohdistuvien kehityspaineiden takia kaupungin maanomistusta on perusteltua edelleen vahvistaa.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kuultiin kaksi selostusta:

– Projektiyhtiömalli (PPP), Espoon koulut (Maarit Vierunen, Maija Lehtinen)

Elinkaarihankkeisiin verrattuna projektiyhtiömallin etu on, että myös suunnitteluvastuu siirtyy varhaisessa vaiheessa yhtiölle. Näin vapautetaan kaupungin resursseja hankkeen valmistelusta. Mallissa rakennetaan vahva kannuste kustannustehokkaisiin ratkaisuihin investointikustannuksen madaltamiseksi sekä aikataulu- ja kustannuspitävyyteen. Koulut siirtyisivät sopimuskauden lopuksi kaupungin omistukseen.

Tällä mallilla olisi tarkoitus toteuttaa neljä koulua, joiden on määrä valmistua vuosina 20220-2024. Valmistelu jatkuu tältä pohjalta.

Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan tilannekatsaus (Essi Leino)

Luonnos on ollut nähtävillä ja selostuksessa käytiin läpi lausuntojen (21 kpl) ja muistutusten keskeiset huomiot. Lisäksi kerrottin, miten lautakunnan listaamiin selvityspyyntöihin vastataan osana jatkovalmistelua. Poliittiseen käsittelyyn kaava on tulossa syksyn aikana.

Valmisteluun liittyy myös käynnissä oleva seudullinen valmistelu. Uusimaa kaava 2050 luonnos on tulossa lausunnolle ja Helsingin seudun MAL 2019 suunnitelman laadinta on käynnissä.
Lausunnoissa nousivat esiin erityisesti liikenneratkaisut: Kalajärven suunnan joukkoliikenneratkaisut (joukkoliikenneyhteyksien lisäksi yhteydet Kehäradalle ja Vihdintien suuntaan), uudet asemanseudut Hista ja Mynttilä länsiradan varrella (tarvitaan lähiliikenne kaukoliikenteen lisäksi).

Olennaista on, että pystytään luomaan seudullinen joukkoliikenneverkon tavoitetila, jotta tiiviimpää rakentamista voidaan osoittaa tulevien joukkoliikennekäytävien varrelle ja saadaan alueille kestävästi myös palveluja.