Tämän päiväisen kokouksen haastavimpana asiana oli päätös Saunalahden koulun rehtorin erottamisesta. Huolellisen harkinnan perusteella teimme yksimielisen päätöksen Saunalahden koulun rehtorin irtisanomisasiassa. Totesimme, että ottaen huomioon saamamme esittelyn ja selvitykset sekä suorittamamme kokonaisarvion harkinnan perusteella emme voineet päätyä johtopäätökseen, että irtisanomiskynnys ylittyy. Näin ollen hylkäsimme esitetyn irtisanomisen.

Espoonkartanon kaavat jätettiin pöydälle. Alla muut päätökset. Esityslista avattuna löytyy täältä.

– Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenen täydennysvaali (Kv-asia)

Tämä on hankolaisen kokoomuksen edustajan paikka. Anastasia Alénin (Kok., Hanko) tilalle Riitta Tamminen-Tallgren (Kok., Hanko).

– Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Espoon Asunnot Oy:n otettavalle lainalle perusparannusta varten kohteessa Hansakallionkuja 3 (Kv-asia)

Myönnettiin Espoon Asunnoille takaus enintään 2 934 400 e lainalle luhti-rivitalokiinteistön peruskorjaukseen.

– Edustajien nimeäminen kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaamiseen Helsingissä 21. – 22.11.2018 (Pöydälle 17.9.2018)

Tänne osallistuvat Henrik Vuornos (kok.), Jaana Jalonen (kok), Tiina Elo (vihr.), Inka Hopsu (vihr.), Maria Guzenina (sd), Nina af Hällström (rkp) ja Yrjö Rossi (kesk).

– Espoon kaupungin liittyminen tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia ry:hyn

Päätettiin esityksen mukaan, että Espoo liittyy tieto- ja viestintätekniikan ammattilaiset Tivia ry:n jäseneksi. Osallistumiskustannukset 980 e/v.

– Kaupunginhallituksen vuoden 2019 kokousajat

Päätettiin esityksen mukaan. Helmi-maaliskuussa on pitkähkö pätkä, jossa kh kokoontuu kolmen viikon välein: 11.2., 4.3., 25.3. Tarvittaessa voidaan tuolloin päättää ylimääräisestä kokouksesta, jos tulee akuutteja asioita.

– Valtuustokysymys koulunkäyntiavustajien aseman parantamisesta (Kv-asia) (Pöydälle 17.9.2018)

Johanna Värmälän (sd) ja 38 muun valtuutetun kysymys, jossa kysytään mm. koulunkäyntiavustajien sijaismahdollisuuksista, osa-aikaisuuksista, koulujen loma-aikojen palkattomista keskeytyksistä ja muun työn tarjoamisesta keskeytysten ajaksi sekä avustajien nimikkeen muuttamisesta koulunäkynnin ohjaajiksi.

Tämä palautettiin vielä uudelleen valmisteltavaksi sen tarkentamiseksi keille kaikille tarjotaan lisätöitä.

– Valtuustoaloite sydänmerkkiaterioiden käyttöönotosta päiväkodeissa ja kouluissa (Kv-asia)

Mia Laihon (kok) ja 54 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään, että Espoossa selvitetään monipuolisen ja terveellisen Sydänmerkki-aterian käyttöönottoa päiväkodeissa ja kouluissa.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaisesti.

– Espoonkartanonmäki, asemakaavan hyväksyminen, alue 512600, 70. kaupunginosa, Espoonkartano (Kv-asia)

– Mynttilä, asemakaavan sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 512400, 70. kaupunginosa, Espoonkartano, 44. kaupunginosa, Kauklahti (osittain Kv-asia)

– Jaakkolanpelto, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen alue 512800, 70. kaupunginosa Espoonkartano (osittain Kv-asia)

– Finnsinmäki I, asemakaavan ja asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimusten ja esisopimusten hyväksyminen, alue 512600, 70. kaupunginosa, Espoonkartano (osittain Kv-asia)

– Holken, asemakaavan sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 512300, 70. kaupunginosa Espoonkartano (osittain Kv-asia)

Nämä muodostavat laajan Espoon kartanon kaavakokonaisuuden, jota on työstetty pitkään. Jätettiin kaikki pöydälle, jotta ehditään käsitellä ryhmissä.

– Valtuustoaloite puun käytön edistämisestä tulevissa rakennushankkeissa (Kv-asia)

Anders Portinin (rkp) ja 39 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään puun käytön edistämistä tulevassa Espootalo-hankkeessa sekä muissa tulevissa rakennushankkeissa.

Hyväksyttiin vastaus esityksen mukaan.

– Kiinteistö Oy Kuukodin osakkeiden myynti

Hyväksyttiin esityksen mukaan osakkeiden myynti Olari Kehitys Ky:lle hintaan 195 000 e.

– Lautakuntien ja jaostojen sekä viranhaltijoiden päätökset

Nostan täältä kolme mielenkiintoista kaupunginjohtajan päätöstä:

– Älykkäiden liikkumispalveluiden konsulttityön hankinta
Konsulttityön keskeinen tavoite on liikkumispalveluiden yhteistyöverkoston kokoaminen ja verkoston toiminnan käynnistäminen. Hanke on Kestävä Espoo -kehitysohjelman projekti. Työ hankitaan Gaia Consulting Oy:ltä hintaan 15 000 e.

– Puhdas ja älykäs Kera -konsulttityön hankinta
Hankinta on osa Puhdas ja älykäs Kera – projektia. Konsulttityön keskeinen tavoite on yhteistyöverkoston kokoaminen ja verkoston toiminnan käynnistäminen. Hanke on Kestävä Espoo -kehitysohjelman projekti. Työ hankitaan Ethica Oy:ltä hintaan 25 000 e.

– Kestävä Espoo -ohjelman osallistuminen Smart & Clean Urban Food -hankkeeseen
Hanke vastaa tarpeeseen vahvistaa pien- ja lähituotannon sekä hävikkiruoan kysynnän ja tarjonnan kohtaamista pääkaupunkiseudun ruokamarkkinoilla. Sen tarkoituksena on muodostaa pääkaupunkiseudulle tehokkaasti toimivat ja joustavat ruokamarkkinat, jotka mahdollistavat elinvoimaisen pientuotannon ja ruokahävikin kaupallisen hyödyntämisen. Kestävä Espoo -ohjelman puitteissa kaupunki osallistuu vuosina 2018-19 hankkeen rahoitukseen 12 000 eurolla.

– Viranhaltijan irtisanominen (kaupunginhallituksen käsiteltäväksi otettu asia)

Tässä oli siis kyse Saunalahden koulun rehtori Hanna Sarakorven erottamispäätöksestä, joka tuli kaupunginhallituksen pöydälle toimialajohtaja Aulis Pitkälän käytettyä otto-oikeutta.

Tämä oli kokouksen haastavin asia ja materiaalia oli todella paljon. Kuten ennen kokousta kirjoitin, kaupunginhallituksen oli arvioitava, onko irtisanomispäätökselle ollut riittävät perusteet ja onko asiassa noudatettu hyvää työnantajapolitiikkaa. Huolellisen kokonaisharkinnan tuloksena päädyimme oheiseen yksimielisen päätökseen, johon toimialajohtaja Aulis Pitkälä jätti eriävän mielipiteen:

1.)Kaupunginhallitus korostaa, että Espoo-tarinassa valtuusto on syyskuussa 2017 päättänyt mm. seuraavaa:

– Johtaminen ja esimiestyö perustuvat myönteiseen, ihmisiin luottavaan ihmiskäsitykseen. Työyhteisömme ovat tunnettuja arvostavasta vuorovaikutuksesta sekä hyvinvoivan henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta. Kannustavalla ja vastuullisella johtamisella ylläpidämme edellytyksiä toimintamme asukas- ja asiakaslähtöisyydelle samalla varmistaen, että arki sujuu.
– Toimimme avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti.
– Espoossa on avoin ja toimiva päätöksenteko. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskinäinen luottamus sekä verkostoissa toimiminen ja yhteistyö edistävät Espoon tavoitteiden saavuttamista.
– Valtuustokauden tavoitteina ovat mm. seuraavat:
* Espoon oppimistulokset ovat Suomen parhaat.
* Espoossa jokainen vanhempi voi luottaa, että lähikoulusta saa laadukasta opetusta.
* Lähikouluperiaatteesta pidetään kiinni.
* Espoon palvelut järjestetään ja tuotetaan asukas- ja asiakaslähtöisesti sekä kustannusvaikuttavasti.
– Toimenpiteissä valtuusto korostaa mm. että tuetaan kouluyhteisöjen keinoja yhteenkuuluvuuden, osallisuuden ja sosiaalisten taitojen sekä motivaation edistämiseksi.

2.) Kaupunginhallitus korostaa, että Espoo-tarinassa asetettujen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää aktiivista kehitystyötä jokaisessa kouluyhteisössä ja tässä toiminnassa korostuu rehtorin rooli työyhteisön johtamisessa ja edellytysten luomisessa oppilaiden oppimistavoitteiden saavuttamiseen. Samoin rehtorin roolissa korostuu hyvä yhteistyö koko kaupungin sisällä ja toimialalla.

3.) Kaupunginhallitus toteaa, että ottaen huomioon saamansa esittelyn ja selvitykset sekä suorittamansa kokonaisarvion ja harkintansa perusteella kaupunginhallitus ei voi päätyä johtopäätökseen, että irtisanomiskynnys ylittyy. Kaupunginhallitukselle ei ole esitetty sellaista riittävää näyttöä, jolla rehtori tulisi irtisanoa, vaikka rehtorin saamat varoitukset ovat aiheellisia. Täten kaupunginhallitus hylkää esitetyn irtisanomisen. Toimialan ja koulun yhteistyönä tarvitaan tehokasta, kannustavaa ja luottamusta synnyttävää johtamista. Kaupunginhallitus kehottaa toimialaa tehokkain toimenpitein varmistamaan, että Saunalahden koulun toiminta saadaan hyväksi. Tämä on suoritettava yhteistyössä kouluyhteisön kanssa. Tuloksista on raportoitava myös kaupunginhallitusta.

4.) Lisäksi kaupunginhallitus kiinnittää vakavaa huomiota kaupungin kaikki koulut kattavan ja yhtenäisen oppilaaksiottopäätöksiä koskevan ohjeistuksen johdonmukaiseen noudattamiseen. Toimialan ja lautakunnan tulee selkeyttää ohjeita, niiden tulkintaa ja noudattamista siten, että esille tulleita johtamisongelmia ei jatkossa synny.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Kokouksessa kuulimme vielä teknisen toimen johtaja Olli Isotalon selostuksen mahdollisesta metron kääntöraiteesta Matinkylään. Asia, jota HSL:n hallitus käsittelee huomisessa kokouksessaan.

Kyse on metron liikennöinnin edellytysten turvaamisesta, kun länsimetron jatke Kivenlahteen on käytössä. Ongelma on, että koeajojen perusteella kaikkien junien ajaminen yhdelle pääteasemalle ei ole toimiva ratkaisu. Nyt kääntöraide on Tapiolassa, mutta jatkossa siis nähdään, että sen olisi parempi sijaita Matinkylässä.

Yhtenä selvitysvaihtoehtona on, että kolme neljästä junasta ajaisi Kivenlahteen. Tämä vaihtoehto palvelisi paremmin läntistä Espoonlahden suuraluetta, jota ollaan merkittävästi tiivistämässä. Jos Matinkylään tehtäisiin kääntöraide, se tarkoittaisi, että tulevaisuudessa puolet junista jäisi sinne.

Selvitys on tehty touko–syyskuussa yhdesäs HSL:n, HKL:n, Länsimetro Oy:n ja Espoon kesken. On onnetonta, ettei selvityksestä ole raportoitu aiemmin kaupunginhallitukselle. Nyt vaihtoehdot on käytävä huolella läpi ja arvioitava, mikä on pitkällä tähtäimellä kestävä ratkaisu. Kääntöraiteen rakentaminen Matinkylään nyt, se viivästyttäisi metron jatkon valmistumista 1,5 vuodella. Isotalon mukaan käänötraiteen tarvetta on mahdollista tarkastella myös 2020-luvulla metron valmistuttua.