Huomenna tila- ja asuntojaostossa päätösasiat näyttävät selkeiltä. Mankkaan päiväkodin peruskorjaus ja laajennus etenee. Laajennuksen rakenneratkaisuksi on valittu ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen perustuen hengittävä massiivipuu. Energiatehokkuuden varmistamiseksi talotekniikkaratkaisut valitaan energiaoptimoinnin avulla.

Jaosto kehotti viime kokouksessa tuomaan seuraavaan kokoukseen selvityksen Tietotie 6:n opetustoimeen varattujen tilojen määrästä suhteessa sivistystoimen tarpeisiin. Hankesuunnitelman jälkeen sivistystoimen puolelta on kuulunut, että tilaa olisi kahden lukion tarpeisiin nähden liikaa. Lähtökohdan tulee olla, että myös Tietotie-hanke noudattaa asetettuja tilatehokkuus- ja kustannustehokkuustavoitteita.

Mielenkiintoinen on myös jaoston tuoreen varapuheenjohtajan Diana Ponkkalan (kok) tekemä valtuustoaloite rakentamisen hiilijalanjäljen laskemisesta. Tärkeää, että myös Tilapalvelut toimii tehokkaasti kaupungin hiilipäästöjen vähentämiseksi, kun Espoon tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030.

Alla lista-asiat avattuna. Esityslista kokonaisuudessaan löytyy täältä.

– Valtuustoaloite rakentamisen hiilijalanjäljen laskemisesta (Kh-Kv-asia)

Diana Ponkkalan (kok) ja 59 muun allekirjoittama aloite, jossa esitetään rakennuksen elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskemisesta tulevissa rakennushankkeissa sekä tulosten huomioimista rakenneratkaisuissa.

Vastauksessa todetaan, että rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen laskennasta on vielä suhteellisen vähän kokemuksia Suomessa, mutta mikäli valtion nykyiset politiikkasuunnitelmat toteutuvat, tilanne tulee muuttumaan seuraavan seitsemän vuoden aikana. Ympäristöministeriön tavoitteena on, että elinkaaren hiilijalanjälki tuodaan lainsääntelyn piiriin ensi vuosikymmenen puoliväliin mennessä.

Rakennussektori on Espoossa suuri päästölähde ja pelkästään rakennusten lämmitys aiheutti vuonna 2017 hieman yli puolet Espoon kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen laskeminen kaupungin omissa rakennushankkeissa tuottaa ilmastotavoitteiden kannalta oleellista tietoa ja tukee niiden saavuttamista.

Rakennussektorin päästövähennystavoitteissa keskeisessä asemassa ovat käytön aikaisen energiankulutuksen lisäksi myös rakennusmateriaalien aiheuttamat päästöt, jotka voivat kattaa noin kolmasosan rakennuksen elinkaaren aikana syntyvistä kokonaispäästöistä.

Vastauksessa todetaan, että Tilapalvelut on toistaiseksi teettänyt hiilijalanjäljen laskentaa yhdessä kohteessa testiluontoisesti (Suurpellon päiväkoti). Hiilijalanjäljen laskentaa tullaan jatkossa tekemään erityisesti suurissa ja energiaa paljon kuluttavissa rakennushankkeissa kuten koulukeskus Monikko ja Matinkylän uimahalli.

Lopuksi todetaan, että koska hiilijalanjäljen laskenta ei tuota riittävää tietoa valittujen ratkaisujen investointi- ja energiakustannuksista suhteessa tavoitteiden saavuttamiseen on Tilapalveluissa lähdetty tutkimaan monitavoiteoptimointityökalun käytettävyyttä. Sen avulla pyritään löytämään kokonaisratkaisu, jolla asetettuihin tavoitteisiin päästään alimmilla investointikustannuksilla. Tätä työkalua käytetään tällä hetkellä mm. Mankkaan päiväkodin, Koulukeskus Monikon sekä Matinkylän uimahallin suunnitteluratkaisujen valintaa tukevana työkaluna. Monitavoiteoptimointi täydentää elinkaarenaikaisen hiilijalanjäljen laskentaa.

Vastaus on varsin seikkaperäinen. On tärkeää, että kaupunki tunnistaa oman rakentamistoiminnan merkityksen päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa kehittää laskentatyökaluja elinkaaren aikaisten päästöjen arvioimiseen. On tärkeää, että tuloksista raportoidaan myös luottamushenkilöille osana kaupungin ilmastotyötä.

– Tilapalvelut-liikelaitoksen investointimäärärahojen siirrot (Kh-Kv-asia)

Ehdotetaan seuraavia määrärahan siirtoja hankkeilta toiselle:

– Kungsgårds skolan och daghem -hankkeelta säästyviä rahoja siirretään yhteensä 1,775 me seuraavasti:
0,5 me Hallinnon tilatehokkuus hankkeelle
1,055 me Siirtokelpoiset toimitilat hankkeelle
0,1 me Metsolan päiväkodin suunnitteluun
0,1 me Kalajärven koulun peruskorjauksen suunnitteluun

Perusteet: Kohde on myöhässä kaavavalituksen vuoksi. Kaava on vahvistunut elokuun puolivälissä ja rakennuslupahakemus on rakennusvalvonnan käsittelyssä. Urakka-asiakirjat ovat valmiina ja kilpailutus käynnistyy heti, kun rakennuslupa on saatu.

– Tapiolan uimahallin hankkeelta siirretään yhteensä 2,61 me seuraavasti:
0,1 me Tusculum -hankkeelle (ylimääräinen tukimuuri)
0,945 me Siirtokelpoiset toimitilat hankkeelle
0,1 me Pohjois-Tapiolan koulun elinkaartajatkavan suunnitteluun
0,62 me Pikku-Auroran rakennus 2:lle
0,08 me Leppävaaran stadionin pysyvä katsomo hankkeelle
0,765 me ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen Tietokylän toimistotiloihin (Tietokylän kalustamiseen arvioidaan siis kuluvan yhteensä 3,265 me)

Perusteet: Tapiolan uimahallin suunnitteluun ja tutkimuksiin mennyt rahaa 0,591 me, eli pääosa investointiohjelmaan varatusta (4,5 me) jää käyttämättä. Tapiolan uimahallin uudisrakennusvaihtoehdot tuodaan tila- ja asuntojaoston käsiteltäviksi joulukuun kokoukseen mennessä.

– Postipuun lastentalohankkeelta siirretään 2,5 me ensikertaiseen kalustamiseen ja varustamiseen Tietokylän toimistotiloihin.

Perusteet: Raha jää käyttämättä, koska hankkeelle ei ole kilpailutuksessa löytynyt toteuttajaa. Hanke on kilpailutuksessa kolmannen kerran loppuvuodesta.

Lisäksi selostuksessa todetaan, että Jousenkaaren kouluhankkeelle on varattu tälle vuodelle 0,7 me, josta arvioidaan jäävän käyttämättä 0,65 me. Jousenkaaren koulusta on laadittu sivistystoimessa tarveselvitys, joka on käsitelty opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa 19.9.2018. Hankesuunnitelman laadinta ja neuvottelut museoviraston kanssa jatkuvat.

Matinraitin päiväkoti ja asukaspuistohankkeelle on varattu 2,8 me ja Suviniityn päiväkodille 3,44 me. Näiden kohteiden KVR-urakoitsijalla suunnittelu on venynyt, joten investointiohjelman määrärahasta jää käyttämättä Matinraitin osalta 0,8 me ja Suviniityn osalta 1,44 me.

Karamäen päiväkoti on rakenteilla, mutta hieman myöhässä aikataulutavoitteesta. Investointiohjelmaan on varattu 2,945 me, josta jäänee käyttämättä 0,945 me.

Siirtokelpoisia rakennuksia on vuoden 2018 aikana suunniteltu ja toteutettu seuraavasti:
– Aarnivalkean siirtokelpoinen koulu (syksy 2019)
– Perkkaanpuiston siirtokelpoinen päiväkoti (syksy 2019)
– Friisilän siirtokelpoinen päiväkoti (syksy 2019)
– Jupperin koulun siirtokelpoiset rakennukset (31.12.2018 – kevät 2019)
– Jupperin siirtokelpoinen päiväkoti (kevät 2019)
– Painiiityn siirtokelpoinen päiväkoti (kevät 2019)
– Matinkylän urheilupuiston siirtokelpoiset puku- ja pesutilat (valmistunut)

Karhusuon koulun siirtokelpoinen koulu siirrettiin Postipuun koulun kentälle. Siirron ja sen valmistelun kustannukset olivat yhteensä 1,145 me.

Esitettyjen siirtojen lisäksi käyttämättä on jäämässä 5,075 me investointimäärärahoja, jotka kohdennetaan tarvittaessa elinkaartajatkaviin sisäilmakorjauksiin.

Melko hyvin hankkeet toteutuvat ja siirtokelpoisia on tehty tarpeen mukaan. Kysymme kokouksessa Jousenkaaren kouluhankkeen etenemisestä. Viime kokouksessa hyväksytyn työohjelman mukaan hankeselvitys on tulossa jaostoon 10.12. Kysymme myös, vaikuttaako KVR-urakoitsijan suunnittelun viivästyminen Matinraitin ja Suviniityn päiväkotien valmistumisaikatauluun.

– Mankkaan päiväkodin laajennuksen ja peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksyminen

Nykyisen Mankkaan päiväkodin tontille on tarkoitus rakentaa 8-ryhmäinen päiväkoti 10 kk – 6 -vuotiaille lapsille. Nykyisen päiväkodin varhaiskasvatuspaikkojen määrä kasvaa 93:lla. Päiväkoti tarjoaa iltakäyttötilaa lähialueiden asukkaille, salissa voidaan pitää noin 60 hengen tilaisuuksia. Pihat ovat iltaisin asukkaiden käytettävissä.

Laajennus edellyttää kaavamuutosta, joka on vireillä.

Hankkeessa toteutettava neljän lapsiryhmän laajennus ja peruskorjattavaan rakennukseen sijoittuvat neljän lapsiryhmän tilat yhdessä tontilla sijaitsevan, hankkeeseen kuulumattoman päiväkodin kanssa ovat suuri 11 varhaiskasvatusryhmän kokonaisuus. Keskeisen sijainnin ja suurehkon tontin vuoksi Mankkaan päiväkodista on kannattavaa kehittää suuri yksikkö.

Rakentaminen toteutetaan vaiheittain siten, ettei väistötilaa tarvita. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan uudisrakennus, jonka valmistuttua siihen siirtyy toiminta vanhasta rakennuksesta. Toisessa vaiheessa toteutetaan vanhan rakennuksen peruskorjaus.

Laajennuksen rakenneratkaisuksi on valittu ympäristöystävällisyyteen ja terveellisyyteen perustuen hengittävä massiivipuu. Hankkeen yhtenä tavoitteena on edistää massiivipuurakentamista Espoossa osana pyrkimystä sisäilmaolosuhteiltaan terveisiin rakennuksiin.

Energiatehokkuuden varmistamiseksi talotekniikkaratkaisut valitaan hankesuunnitteluvaiheessa laaditun energiaoptimoinnin avulla.

Piha-alue peruskorjataan painottamalla päiväkodin luonnonläheistä toimintakulttuuria.

Tavoitehinta on 6,35 me, 3065 e/brm². Hoitopaikan hinta on 42 300 e/hoitopaikka (150 lasta).

Uusi toimitilavuokra on arviolta 0,57 me/v, lisäyksen osuus nykyiseen vuokraan on 0,41 me.

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta toteaa lausunnossaan suunnitelmat hyviksi ja hyväksyy esitetyn toteutusaikataulun myöhentämisen syksystä 2021 vuoteen 2022 niin, että vaiheittain valmistuminen ja rakennustyömaa-aikainen päiväkodin toiminta voidaan turvata ilman korvaavia muita tiloja.

Tämä vaikuttaa hyvältä, energiatehokasta puurakentamista sisäilmaolosuhteet huomioiden.

– Lainahakemuksen puolto Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen hyväksymisvaltuudella

Espoon Asunnot Oy hakee korkotukilainan puoltoa Suvikummuntie 1 vuokratalohankkeelleen Tapiolan Suvikumpuun. Asuntoja on suunniteltu 63 (3525 k-m2). Korkotukilainaa haetaan 11,581 me. Hanke toteutetaan neuvottelu-urakkana.

Hyvä että saadaan keskeiselle paikalle Espoon asuntojen kohde.

– Viranhaltijoiden päätökset

Täältä löytyy seuraava:

– Suunnittelupäällikön päätöspöytäkirjat (Hankinta-asiat) 24.9.2018 § 3
Espoo-talo, tarveselvityksen kiinteistökehityskonsultoinnin tilaus

Kysymme millä aikataululla hanke etenee.

– Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostuksen

Kuullaan kolme selostusta:

– Ajankohtaiset sisäilma-asiat (Maija Lehtinen)

– Vastaus raha-asia-aloitteeseen koskien Träskändan kartanoa (Maija Lehtinen)
Tämän pitäisi minusta kyllä olla päätösasiana, kun jaosto palautti vastauksen viime kokouksessa uudelleen valmisteltavaksi.

– Selvitys Tietotie 6:sta opetuskäyttöön vuokrattujen tilojen käytöstä (Maija Lehtinen)
Jaosto kehotti viime kokouksessaan tekemään selvityksen. Selvitystä pohjustamaan esitin seuraavat kysymykset, joihin toivottavasti saadaan selvityksessä perusteelliset vastaukset:

– Mikä on tilan määrä/opiskelija ja kustannus/opiskelija Tietotien tiloissa verrattuna muihin Espoon lukioihin? Miten Tietotie vastaa tältä osin kaupungin tilatehokkuus- ja kustannustehokkuustavoitteisiin?

– Valmistelun kuluessa annettiin ymmärtää, että tilat tulevat täyteen. Nyt kuitenkin vaikuttaa siltä, että tilaa jää käyttämättä. Kuka vastaa tämän tilan vuokrasta? Minkälaisia suunnitelmia ylimääräisen tilan käytölle on? Onko ylimääräinen tila mahdollista vuokrata ulkopuolisille ja näin säästää tilakustannuksissa?

– Missä laajuudessa tiloja (liikuntatilat, ruokala, teatteritila, kokoontumistilat) on tarkoitus vuokrata ulkopuolisille? Onko tehty arviota, paljonko tästä voisi kertyä tuloja? Miten tämä vaikuttaa sivistystoimen vuokriin?